Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 29

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:236

168
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 29: Kiếm Ni Cô Quần Hùng Vào Kỹ Viện Nghi Lâm cả mừng nói: - Y... y tỉnh lại rồi. Phi Phi! Ngươi thử hỏi y coi có bớt chút nào không? Khúc Phi Yến hỏi lại:Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của Kim Dung, những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 29

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 91 Kheáo phónh phúâ thoaát naån tan thêy.............................................2 Höìi 92 "Tõch taâ kiïëm phöí" laåc vaâo tay ai? ..............................................13 Höìi 93 Goâ Nguä Baão quêìn haâo tuå höåi ......................................................24 Höìi 94 Chûäa ngûúâi khöng khoãi àaânh tûå giïët mònh................................35 Höìi 95 Cûáu ên nhên haâo kiïåt ra oai.......................................................46 Höìi 96 Nûä dõ nhên nhiïìu phûúng thuöëc laå ............................................58 Höìi 97 Nûä dõ nhên tyã àêëu Phûúng Sinh ................................................67 Höìi 98 Nûä dõ nhên laâ trang tuyïåt sùæc ....................................................79 Höìi 99 Nuöi haâo kiïåt giai nhên bùæt ïëch .................................................91 Höìi 100 Thaánh cö ra lïånh giïët ngûúâi yïu...............................................99 Höìi 102 Laäo cao gêìy mùåc aáo baåch àaâo ..................................................119 Höìi 103 Lïånh Höì Xung àaã baåi Tang Nhêët Àaåo Nhên .........................137 Höìi 104 Xoát Haâo Kiïåt, Döëc Loâng Giaãi Cûáu ..........................................160 Höìi 105 Tiïëng ruá thï thaãm chòm sêu àaáy vûåc .....................................172 Höìi 106 Hêëp Cöng nhêåp àõa tiïíu phaáp ................................................183 Höìi 107 Muöën vaâo trang tröí taâi miïång lûúäi .........................................191 Höìi 108 Huyïìn Thuyïn chó biïën nûúác thaânh bùng..............................203 Höìi 109 Hûúáng Vêën Thiïn khoe taâi cuãa baån .......................................214 Höìi 110 Lïånh Höì Xung àaã baåi Àinh Kiïn vaâ Tûá Trang chuáa .............225 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 91 Kheáo phónh phúâ thoaát naån tan thêy Àaâo cöëc luåc tiïn nön oeå khöng ngúát maâ vêîn khöng nhõn noái àûúåc. Nhaåc Bêët Quêìn thêëy nhûäng tay thuãy thuã cuäng nön mûãa hoaâi. Con thuyïìn úã giûäa doâng söng hïët lïåch vïì meá taã laåi xiïu sang meá hûäu cûåc kyâ nguy hiïím. Lêåp tûác tiïn sinh nhaãy voåt vïì àùçng laái giûä cho thuyïìn bùçng bùån laåi röìi laái vaâo búâ meá nam. Nöåi cöng tiïn sinh thêm hêåu, chó vêån khñ mêëy lêìn laâ hïët mûãa. Con thuyïìn tûâ tûâ aáp maån. Tiïn sinh nhaãy laåi àaâng muäi cêìm neo sùæt quùng lïn búâ. Chiïëc neo naây nùång àïën 200 cên. Ngaây thûúâng hai thuãy thuã khiïng múái nhuác nhñch. Nhaâ àoâ thêëy Nhaåc Bêët Quêìn coá daáng vùn nhûúåc thû sinh maâ chùèng nhûäng nhêëc böíng àûúåc neo sùæt lïn maâ coân liïång ra xa mêëy trûúång thò khöng khoãi kinh ngaåc leâ lûúäi. Nhûng hùæn vûâa theâ lûúäi laåi öm buång nön ra. Moåi ngûúâi túái têëp lïn búâ quò xuöëng vïå söng àïí muác nûúác uöëng. Nûúác vûâa uöëng vaâo laåi nön ra. Mêëy lêìn nhû thïë sau múái búát dêìn. Búâ söng naây laâ möåt núi hoang daä, trûâ coã daåi caát trùæng khöng coân thûá gò nûäa. Nhòn xa mêëy dùåm thêëy nhaâ cûãa nhû baát uáp. Àuáng laâ möåt toâa thõ trêën. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Trong thuyïìn haäy coân chêët àöåc, khöng thïí ngöìi laåi àûúåc. Chuáng ta haäy vaâo thõ trêën kia röìi seä tñnh.Àaâo Caán Tiïn coäng Lïånh Höì Xung, Àaâo Chi Tiïn coäng Àaâo Thûåc Tiïn ài trûúác. Nam nûä àïå tûã Hoa Sún chia nhau ra maâ coäng Lao Àûác Nùåc, Lêm Bònh Chi, Nhaåc Linh San, röìi caã àoaân ngûúâi ài vaâo thõ trêën. Túái thõ trêën Àaâo Caán Tiïn vaâ Àaâo Chi Tiïn cuâng tiïën vaâo möåt phaån àiïëm àùåt Lïånh Höì Xung vaâ Àaâo Thûåc Tiïn xuöëng ghïë, la êìm lïn: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 - Lêëy rûúåu! lêëy thõt! Lêëy cúm àem àêy! Lïånh Höì Xung liïëc mùæt nhòn chúåt thêëy möåt ngûúâi. Chaâng khöng khoãi sûãng söët. Nguyïn ngûúâi naây laâ möåt àaåo nhên vûâa beá nhoã vûâa thêëp luân. Chñnh laâ Dû Thûúng Haãi chûúãng mön phaái Thanh Thaânh.Giaã tyã gùåp luác bònh thúâi maâ chaâng gùåp Dû Thûúng Haãi têët xaãy cuöåc tranh àêëu. Nhûng luác naây chûúãng mön phaái Thanh Thaânh hiïín nhiïn àang bõ bao vêy trêìm troång. Laäo ngöìi bïn möåt chiïëc baân nhoã. Trïn baân coá höì rûúåu ba àôa nhùæm. Ngoaâi ra coân möåt thanh trûúâng kiïëm àaä ruát ra khoãi voã kiïëm quang lêëp loaáng. Bao vêy chiïëc baân nhoã naây laâ baãy caái ghïë daâi. Möîi caái coá möåt ngûúâi ngöìi. Boån naây coá nam coá nûä, tûúáng maåo àïìu rêët hung aác. Trïn ghïë àïìu coá àùåt binh khñ. Baãy ngûúâi baãy thûá khñ giúái hònh thuâ rêët laå, chùèng coá thûá naâo laâ àao kiïëm thöng thûúâng. Baãy ngûúâi lùång leä khöng ai noái gò, ngûng thêìn nhòn Dû Thûúng Haãi. Nhûng laäo vêîn trêën tônh tinh thêìn. Tay traái nêng chung rûúåu vêîn khöng thêëy run rêíy chuát naâo. Àaâo Cùn Tiïn noái: - Àaåo nhên thêëp luân kia tuy trong loâng khiïëp vña maâ ngoaâi mùåt laâm böå khöng súå. Àaâo Chi Tiïn noái: - Dô nhiïn laäo súå laâ phaãi. Baãy ngûúâi àaánh möåt chùèng chöåt cuäng queâ. Àaâo Caán Tiïn noái: - Nïëu y khöng súå àaä nêng chung rûúåu bùçng tay phaãi chûá khöng bùçng tay traái. Laäo àïí raãnh tay phaãi àùång chuêín bõ cêìm kiïëm. Dû Thûúng Haãi hùæng dùång möåt tiïëng röìi àöíi chung rûúåu cêìm sang tay phaãi. Àaâo Hoa Tiïn noái: - Laäo nghe nhõ ca noái vêåy nïn àöíi tay nhûng khöng daám nhòn laåi vêîn laâ súå sïåt. Laäo khöng súå nhõ ca maâ chó súå sú húã möåt chuát bõ baãy keã àõch têën cöng vaâ seä bõ chia laâm taám maãnh. Àaâo Diïåp Tiïn cûúâi khanh khaách noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 - Àaåo nhên àaä thêëp luân beá nhoã maâ laåi xeá laâm taám maãnh thò coân beá nhoã àïën àêu? Lïånh Höì Xung tuy coá thuâ vúái Dû Thûúng Haãi nhûng thêëy laäo bõ cûúâng àõch bao vêy chaâng khöng muöën thûâa luác ngûúâi ta gùåp bûúác nguy nan maâ gia tùng sûå hiïím ngheâo. Chaâng noái: - Luåc võ Àaâo huynh! Àaåo trûúãng àoá laâ chûúãng mön phaái Thanh Thaânh. Àaâo Cùn Tiïn hoãi: - Chûúãng mön phaái Thanh Thaânh thò sao? Laäo coá phaãi laâ baån vúái cöng tûã khöng? Lïånh Höì Xung àaáp: - Taåi haå khöng daám vúái cao, laäo khöng phaãi laâ baån hûäu gò vúái taåi haå caã. Àaâo Cùn Tiïn noái: - Nïëu laäo khöng phaãi laâ baån cuãa cöng tûã thò caâng dïî lùæm. Chuáng ta àûúåc möåt phen giúän cúåt. Àaâo Diïåp Tiïn vöî baân la: - Lêëy rûúåu àêy! Lêëy nhùæm àêy! Laäo gia vûâa uöëng rûúåu vûâa coi àaåo nhên luân bõ xeá thaânh taám maãnh. Àaâo Thûåc Tiïn noái: - Ta àaánh cuöåc vúái ngûúi. Nhêët àõnh laäo bõ xeá thaânh chñn maãnh chûá khöng phaãi laâ taám. Àaâo Diïåp Tiïn hoãi: - Taåi sao vêåy? Àaâo Thûåc Tiïn àaáp: - Ngûúi haäy coi võ àêìu àaâ kia coá hai thanh höí àêìu àao. Möåt mònh y àaä chùåt hai maãnh. Lïånh Höì Xung noái: - Caác võ àûâng noái nûäa. Chuáng ta àaä khöng giuáp bïn naâo vêåy àûâng laâm cho Dû quaán chuã phaái Thanh Thaânh phaãi phên taán têm thêìn. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 Àaâo cöëc luåc tiïn khöng noái nûäa chó cûúâi hi hi giûúng mùæt lïn nhòn Dû Thûúng Haãi. Lïånh Höì Xung àïí yá nhòn baãy ngûúâi bao vêy laäo. Chaâng thêëy möåt võ àêìu àaâ toác daâi thoâng xuöëng bïn vai. Àêìu àöåi muä choáp àöìng lêëp loaáng coá aánh saáng àïí chuåp maái toác laåi. Bïn mònh laäo àùåt möåt cùåp höí àêìu giúái àao lûúäi cong hònh baán nguyïåt.Bïn caånh àêìu àaâ laâ möåt muå giaâ, ngoaâi 50 tuöíi, àêìu toác àaä hoa rêm, mùåt àêìy veã tûác töëi. Muå àùåt cêy thiïët böíng úã bïn mònh. Lïånh Höì Xung ngoá tiïëp thò thêëy möåt nhaâ sû mùåc aáo caâ sa àoã nhû maáu tröng loáa mùæt. Bïn caånh nhaâ sû àùåt möåt caái baát vaâ möåt thanh cûúng baåt àuác bùçng theáp nguyïn chêët. Thanh cûúng baåt naây sùæc beán phi thûúâng. Hiïín nhiïn laâ möåt thûá vuä khñ rêët lúåi haåi. Àaåo sô thên hònh cao lúán. Cêy baát giaác lang nha truây cuãa y àùåt trïn ghïë daâi. Cêy truây naây coi coá veã rêët trêìm troång. Meá hûäu àaåo sô laâ möåt haán tûã trung niïn ngöìi chöìm höîm trïn ghïë daâi. aáo quêìn dú daáy vaâ raách rûúái. Trïn cöí hai con rùæn xanh quêën lêëy. Àêìu rùæn hònh tam giaác. Chuáng khöng ngúát theâ ngoån lûúäi daâi lï thï ra röìi laåi co vaâo. Haán tûã khöng coá thûá vuä khñ naâo khaác xem chûâng y duâng hai con rùæn naây àïí thùæng àõch. Sau cuâng coân hai ngûúâi nûäa möåt nam, möåt nûä. Ngûúâi àaân öng àui bïn mùæt traái, ngûúâi àaân baâ àui bïn mùæt phaãi. Caái àoá chûa phaãi àiïìu kyâ dõ, maâ kyâ úã chöî ngûúâi àaân öng khöng coá chên traái, ngûúâi àaân baâ thiïëu chên phaãi. Hai ngûúâi naây àïìu coá möåt cêy trûúång àïí bïn mònh. Hai cêy trûúång cuãa hoå rêët lúán hònh thuâ giöëng nhau. Cêy naâo cuäng boáng loaáng, phaát ra aánh vaâng rûåc rúä. Nïëu àuác bùçng vaâng thêåt thò khaá trêìm troång. Ngûúâi àaân öng vaâ àaân baâ naây àïìu vaâo traåc ngoaåi böën chuåc tuöíi. Coi boån hoå yïëu úát tûúãng chûâng gioá thöíi bay maâ hoå duâng cêy trûúång vûâa lúán vûâa nùång nhû vêåy múái thêåt thêìn laâ kyâ. Böîng thêëy võ àêìu àaâ àûa tay ra nùæm chùåt àöi àöëc giúái àao. Gaä khiïëu hoáa lêëy con rùæn xanh úã cöí xuöëng quêën vaâo caánh tay. Àêìu rùæn nhùçm vïì phña Dû Thûúng Haãi. Nhaâ sû tay traái cêìm lêëy thanh cûúng bêåt. Àaåo sô giú cêy long nha truây lïn. Muå àaân baâ luöëng tuöíi cêìm cêy thiïët böíng trong tay. Xem chûâng boån naây àang chuêín bõ àöìng thúâi têën cöng. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Dû Thûúng Haãi cûúâi ha haã noái: - Teá ra boån taâ ma ngoaåi àaåo chuyïn yã vaâo söë àöng àïí thuã thùæng, nhûng Dû Thûúng Haãi naây cuäng khöng súå àêu. Àöåt nhiïn ngûúâi àaân öng chöåt mùæt lïn tiïëng: - Hoå Dû kia! Boån ta khöng muöën giïët ngûúi àêu. Ngûúâi àaân baâ chöåt mùæt cuäng noái theo: - Àuáng thïë! Hïî ngûúi chõu ngoan ngoaän àûa cuöën "Tõch Taâ kiïëm phöí" ra laâ chuáng ta buöng tha cho ngûúi ruát lui möåt caách ïm àeåp. Boån Nhaåc Bêët Quêìn, Lïånh Höì Xung, Lêm Bònh Chi nghe muå àöåt nhiïn nhùæc túái "Tõch Taâ kiïëm phöí" àïìu giêåt mònh, khöng ai ngúâ boån bêíy ngûúâi vêy àaánh Dû Thûúng Haãi cuäng chó vò muöën àoâi hùæn lêëy kiïëm phöí. Ba thêìy troâ àûa mùæt nhòn nhau, tûå hoãi: - Chùèng leä pho "Tõch Taâ kiïëm phöí" àoá loåt vaâo tay Dû Thûúng Haãi thiïåt û? Muå àaân baâ luöëng tuöíi lïn tiïëng: - Nhiïìu lúâi vúái laäo luân àoá laâm chi? Cûá giïët hùæn ài röìi luåc tòm trong ngûúâi hùæn laâ xong. Ngûúâi àaân baâ chöåt mùæt hoãi: - Biïët àêu hùæn chùèng cêët giêëu kiïëm phöí vaâo möåt núi naâo bñ mêåt? Giïët hùæn röìi tòm khöng thêëy haá chùèng hoãng beát û? Muå luöëng tuöíi àaáp: - Tòm khöng thêëy thò tòm khöng thêëy chûá viïåc gò maâ hoãng beát?... Muå noái ngoång nghõu, höì àöì, nghe khöng raânh maåch, vò rùng muå ruång hïët caã röìi. Ngûúâi àaân baâ chöåt mùæt laåi baão Dû Thûúng Haãi: - Laäo Dû kia! Ta khuyïn laäo nïn àûa kiïëm phöí ra laâ hún. Kiïëm phöí àoá khöng phaãi cuãa laäo maâ loåt vaâo tay laäo àaä lêu ngaây. Bêy giúâ laäo thuöåc loâng hïët röìi thò coân giûä khû khû laâm chi. Dû Thûúng Haãi khöng noái nûãa lúâi. Hùæn biïët baãy àõch nhên naây àïìu laâ nhûäng tay hung dûä, hiïëu chiïën. Bûäa nay hùæn lêm vaâo tònh traång möåt söëng möåt chïët, liïìn ngûng tuå chên khñ vaâo huyïåt àan àiïìn àïí hïët tinh thêìn vaâo viïåc àïì phoâng. Ba ngûúâi kia noái gò hùæn cuäng boã HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 ngoaâi tai. Nhaâ sû quaát lïn möåt tiïëng thêåt to, noái lyá löë mêëy cêu, chùèng ai hiïíu laäo noái gò. Böîng thêëy laäo àûáng phùæt dêåy möåt tay cêìm baát, möåt tay cêìm baåt nhû muöën nhaãy xöí vaâo Dû Thûúng Haãi. Giûäa luác êëy, ngoaâi cûãa vang lïn mêëy tiïëng cûúâi khanh khaách. Möåt ngûúâi húán húã ài vaâo. Ngûúâi naây mònh mùåc aáo trûúâng baâo bùçng luåa nhuän, àêìu hoái möåt nûãa. Choâm rêu àen nhaánh. Ngûúâi laäo beáo chuân beáo chuåt, sùæc mùåt höìng haâo. Laäo coá veã ön hoâa dïî thên cêån. Tay mùåt laäo cêìm möåt caái têíu huát thuöëc bùçng ngoåc biïëc, tay traái cêìm cêy quaåt daâi chûâng möåt thûúác. Caách ùn mùåc xa hoa cuãa laäo ra veã möåt nhaâ phuá thûúng. Laäo bûúác chên vaâo phaån àiïëm nhòn thêëy moåi ngûúâi, àûáng ngêín ra möåt chuát, lêåp tûác ngûâng tiïëng cûúâi. Tiïëp theo laäo laåi cûúâi ha haã chùæp tay noái: - Hên haånh! Thêåt laâ hên haånh! Khöng ngúâ bûäa nay laåi àûúåc gùåp àuã mùåt anh huâng haão haán àûúng thúâi tuå höåi caã úã àêy. Thïë laâ "Tam sinh hûäu haånh"! Ngûúâi àoá giú tay cao lïn nhòn Dû Thûúng Haãi lúán tiïëng noái: - Cún gioá naâo àaä thöíi Dû quaán chuã tûâ nuái Thanh Thaânh xuöëng àïën Haâ Nam? Taåi haå àûúåc nghe "Haåc lïå cûãu tiïn thêìn cöng" cuãa quaán chuã laâ möåt tuyïåt kyã voä lêm. Khöng chûâng bûäa nay seä àûúåc múã röång têìm mùæt. Dû Thûúng Haãi àïí hïët têm thêìn vêån thêìn cöng, nïn y vaâo laäo khöng biïët maâ noái gò laäo cuäng khöng hay. Ngûúâi àoá nhòn cùåp nam nûä chöåt mùæt chùæp tay cûúâi hoãi: - Àaä lêu nay khöng àûúåc gùåp Àöíng Baách song kyâ. Mêëy nùm qua laåi giang höì chùæc àaä nhiïìu dõp àaåi phaát taâi. Ngûúâi àaân öng chöåt mùæt tuãm tóm cûúâi àaáp: - Àêu coá àûúåc phaát taâi nhû tön giaá. Ngûúâi àoá laåi cûúâi ha haã ba tiïëng röìi noái: - Tiïíu àïå vaâo tay mùåt qua tay traái chûá coá gò àêu. Coi bïì ngoaâi thò thêëy àeåp àêëy nhûng bïì trong thûåc chùèng coá gò. Àaâo Chi Tiïn khöng nhõn àûúåc cêët tiïëng hoãi: - Ngoaåi hiïåu cuãa tön giaá laâ gò? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 Ngûúâi àoá nhòn Àaâo Chi Tiïn "öì" möåt tiïëng ra chiïìu kinh dõ. Nguyïn tûúáng maåo Àaâo cöëc luåc tiïn rêët kyâ dõ, ngûúâi àoá laåi khöng nhêån ra lai lõch boån naây. Tiïëp theo y chùæp tay lúán tiïëng: - Chïët chûa! Caã àaåi chûúãng mön phaái Hoa Sún laâ Quên tûã kiïëm Nhaåc tiïn sinh cuâng Nhaåc phu nhên cuäng túái àêy maâ taåi haå khöng biïët. Gêìn àêy Nhaåc tiïn sinh àêm möåt nhaát kiïëm laâm àui mùæt 15 tïn cûúâng àõch, tiïëng tùm lûâng lêîy giang höì, chùèng ai laâ khöng phuåc saát àêët. Y noái bùçng möåt gioång rêët thên thiïët tûúãng chûâng nhû chñnh mùæt y àaä tröng thêëy. Nhaåc Bêët Quêìn chó hùæng dùång möåt tiïëng, khöng biïët noái sao. Tiïn sinh chûa quen biïët ngûúâi naây bao giúâ nïn khöng tiïån giaãi thñch. Ngûúâi kia laåi noái: - Nïëu biïët súám Dû quaán chuã cuâng Nhaåc tiïn sinh túái thò tiïíu àïå àaä ra xa nghïnh àoán... Àaâo Chi Tiïn hoãi: - Tïn hoå ngûúi laâ chi? Vò sao bïì trong laåi khöng coá gò? Ngûúâi kia cûúâi àaáp: - Tiïíu àïå coá caái ngoaåi hiïåu rêët khoá nghe laâ "Hoaåt bêët lûu thuã". Ngûúâi ta baão tñnh tiïíu àïå thñch kïët baån. Vò baån maâ mêët hïët ngaân laång vaâng cuäng khöng tiïëc gò. Tuy kiïëm àûúåc khaá tiïìn thûåc, nhûng vaâng baåc khöng dñnh tay. Nhaåc Bêët Quêìn chúåt nhúá ra liïìn noái: - Teá ra laâ "Hoaåt bêët lûu thuã" Du Têën huynh. Taåi haå hêm möå tûâ lêu. Ngûúâi àoá chùæp tay noái: - Chûúãng mön phaái Hoa Sún maâ cuäng biïët àïën tiïån danh thêåt hên haånh cho Du möî. Nhaåc phu nhên hoãi: - Dûúâng nhû Du bùçng hûäu coân coá möåt ngoaåi hiïåu khaác thò phaãi? Du Têën àaáp: - Thiïåt û? Thïë maâ tiïíu àïå khöng biïët. Àöåt nhiïn coá thanh êm laånh leäo cêët lïn: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 - Du têím nï thu, Hoaåt bêët lûu thuã. Chñnh laâ thanh êm muå luöëng tuöíi ruång hïët rùng. Àaâo Hoa Tiïn noái: - Hoãng röìi! hoãng röìi! Con caá chaåch àaä laâ loaâi trún tuöåt laåi coân lêëy dêìu têím vaâo thò nùæm laåi laâm sao àûúåc? Du Têën cûúâi noái: - Àoá laâ caác baån giang höì quaá yïu, khen tiïíu àïå khinh cöng tuyïåt diïåu nhanh nhû chaåch löåi nûúác. Thiïåt ra tiïíu àïå rêët lêëy laâm xêëu höí. Cöng phu coá gò àaáng kïí àêu. Trûúng phu nhên, laäo nhên gia vêîn maånh gioãi chûá? Du möî coá lúâi vêën an. Muå kia laâ Trûúng phu nhên nguyát Du Têën möåt caái röìi noái: - Du Xoang Hoaåt diïåu! Thöi bûúác ài! Du Têën buång daå rêët töët, muå àuöíi maâ y khöng nöíi giêån chi hïët, y nhòn gaä khêët caái noái: - Song long thêìn khêët Nghiïm huynh! Cùåp thanh long cuãa Nghiïm huynh chùæc laâ möåt ngaây möåt lanh leå lùæm röìi. Gaä khêët caái tïn goåi Nghiïm Tam Tinh, nguyïn ngoaåi hiïåu laâ Song xaâ aác khêët, nhûng Du Têën àöíi laâ song long thêìn khêët. Hai con rùæn àöíi thaânh hai con röìng, aác khêët laâ thêìn khêët. Nghiïm Tam Nghinh vöën laâ tay hung haän, nghe noái vêåy bêët giaác löå veã tûúi cûúâi. Laäo àêìu àaâ rêu daâi laâ Cûâu Tuâng Niïn, nhaâ sû phaáp danh laâ Têy Bûãu. Àaåo sô àaåo hiïåu laâ Ngoåc Linh cuäng noái mêëy cêu theo àaâ. Du Têën noái cûúâi hó haã laâm cho tònh traång àang khêín trûúng àaä dõu laåi nhiïìu. Nhaåc Bêët Quêìn lêím bêím: - Mònh tûâng nghe úã Sún àöång coá laäo "Du têím nï thu" laâ möåt quaái nhên khoá maâ taã hònh daång àûúåc. Teá ra laâ ngûúâi naây. Böîng nghe Àaâo Diïåp Tiïn la lïn: - Du têím nï thu! sao ngûúi khöng taán dûúng saáu anh em voä cöng cao cûúâng? Baãn laänh ghï gúám? Du Têën cûúâi àaáp: - Caái àoá... caái àoá dô nhiïn laâ àaáng taán tuång lùæm!... HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Ngúâ àêu Du Têën chûa dûát lúâi. Hai chên hai tay y àaä bõ Àaâo Cùn Tiïn, Àaâo Caán Tiïn, Àaâo Diïåp Tiïn, Àaâo Hoa Tiïn nùæm lêëy röìi nhêëc böíng ngûúâi y lïn. Àaâo cöëc tûá tiïn nhêëc böíng ngûúâi Du Têën lïn, nhûng chûa phaát huy kònh lûåc xeá ngay. Du Têën vöåi cêët tiïëng khen: - Cöng phu gioãi tuyïåt! baãn laänh ghï ngûúâi! Voä cöng nhû thïë naây thò thiïåt cöí kim hiïëm coá! Ngûúâi àúâi thûúâng ûa phónh nõnh. Àaâo cöëc luåc tiïn laåi caâng thñch ngûúâi ta têng böëc mònh. Chuáng vûâa nghe Du Têën nõnh vaâi cêu, liïìn khöng muöën xeá xaác y ra nûäa. Àaâo Caán Tiïn vaâ Àaâo Chi Tiïn àöìng thanh hoãi: - Taåi sao ngûúi biïët voä cöng thïë naây laâ cöí kim hiïëm coá? Du Têën àaáp: - Ngoaåi hiïåu cuãa tiïíu àïå laâ "Hoaåt bêët lûu thuã". Tònh thûåc maâ noái thò trûúác nay chûa ai nùæm àûúåc tiïíu àïå. Thïë maâ böën võ vûâa thoâ tay àaä bùæt ngay àûúåc chên tay tiïíu àïå khöng àïí trún tuöåt mêët. Vêåy thuã phaáp böën võ ghï gúám àïën trònh àöå tûå cöí chñ kim chûa tûâng nghe thêëy. Tûâ nay tiïíu àïå qua laåi giang höì túái àêu nhêët àõnh phaãi tuyïn dûúng danh hiïåu luåc võ cao nhên túái àoá, àïí ngûúâi voä lêm ai ai cuäng biïët trïn coäi àúâi naây coân coá nhûäng nhên vêåt phi thûúâng nhû vêåy. Boån Àaâo Cùn Tiïn sung sûúáng khöng buát naâo taã xiïët, liïìn buöng y xuöëng ngay lêåp tûác. Trûúng phu nhên laånh luâng noái: - Caái tïn "Hoaåt bêët lûu thuã" àaä danh bêët hû truyïìn. Nhûng bûäa nay haá chùèng àïí ngûúâi ta goåi laâ "Traão truá taái phong" û? Du Têën ngêåp ngûâng noái: - Caái àoá... caái àoá laâ saáu võ cao nhên voä cöng àïën trònh àöå siïu phaâm, khiïën ngûúâi ta khöng khoãi àem loâng kñnh phuåc vö cuâng. Coá àiïìu àaáng tiïëc laâ tiïíu àïå kiïën vùn heåp hoâi, chûa biïët danh hiïåu cuãa saáu võ tiïìn böëi laâ gò? Àaâo Cùn Tiïn àaáp ngay: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 - Anh em chuáng ta saáu ngûúâi goåi chung laâ Àaâo cöëc luåc tiïn y laâ Àaâo Caán Tiïn ... Laäo àem tïn hiïåu caã saáu anh em giúái thiïåu vúái Du Têën. Du Têën vöî tay noái: - Tuyïåt diïåu! Thêåt laâ tuyïåt diïåu! Chûä tiïn naây thñch húåp vúái voä cöng cuãa saáu võ hïët chöî noái. Nïëu kyä thuêåt khöng àïën trònh àöå xuêët quó nhêåp thêìn, siïu phaâm nhêåp thaánh thò laâm gò coá àuã tû caách xûáng vúái chûä "tiïn". Àuáng lùæm! Coá thïë danh múái húåp sûå thûåc vaâ àaáng laâ Àaâo cöëc luåc tiïn thò trúâi xanh àùåt ra chûä "Tiïn" àïí ai duâng? Àaâo cöëc luåc tiïn mûâng quaá àöìng thanh noái: - Caác haå quaã laâ ngûúâi coá àêìu oác, coá mùæt tinh àúâi, maâ cuäng laâ bêåc haão nhên bêåc nhêët nûäa. Trûúng phu nhên trûâng mùæt nhòn Dû Thûúng Haãi hoãi: - Laäo Dû kia! Laäo coá chõu giao pho "Tõch Taâ kiïëm phöí" àoá ra khöng? Dû Thûúng Haãi chó tùng gia vêån khñ, chûá khöng noái gò. Du Têën hoãi: - Trúâi úi! Caác võ tranh nhau caái gò vêåy? Tranh "Tõch Taâ kiïëm phöí" û? Theo chöî tiïíu àïå biïët thò pho kiïëm phöí naây khöng coá úã trong tay quaán chuã àêu. Trûúng phu nhên hoãi: - Theo chöî ngûúi biïët thò kiïëm phöí àoá úã trong tay ai? Du Têën àaáp: - Ngûúâi naây laâ möåt nhên vêåt lûâng lêîy tiïëng tùm. Tiïíu àïå noái ra e laâm cho caác võ phaãi búã vña. Àêìu àaâ Cûâu Tuâng Niïn lúán tiïëng quaát: - Noái mau ài! Bùçng ngûúi khöng biïët thò bûúác ngay! Du Têën cûúâi noái: - Võ sû phoá naây sao maâ noáng thïë? Voä cöng tiïíu àïå thò thûúâng thöi nhûng vïì phêìn lûúåm tin tûác laåi tinh thöng rêët mûåc. Trïn chöën giang höì duâ ai coá àiïìu gò bñ mêåt àïën àêu, cuäng khoá loâng qua khoãi Thiïn lyá nhúän vaâ Thuêån phong chó cuãa tiïíu àïå. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Boån Àöíng Baách song kyâ, Trûúng phu nhên àaä biïët y röìi. Y noái vêåy laâ àuáng sûå thêåt. Y ûa dñnh vaâo viïåc cuãa ngûúâi ta chùèng chöî naâo khöng vaâo loåt. Trong voä lêm thiïåt ra chùèng coâ mêëy viïåc laâ y khöng biïët. Boån hoå liïìn àöìng thanh hoãi: - Ngûúi àûâng ba hoa nûäa! Pho "Tõch Taâ kiïëm phöí" hiïån úã trong tay ai? Du Têën cûúâi hò hò àaáp: - Caác võ àaä biïët ngoaåi hiïåu tiïíu àïå laâ "Hoaåt bêët lûu thuã". Tiïìn taâi vaâo tay traái laåi ra tay mùåt. Mêëy bûäa nay cuâng tuáng muöën chïët àûúåc. Caác võ laâ àaåi taâi chuã, möåt súåi löng coân lúán hún caã bùæp àuâi tiïíu àïå. Tiïíu àïå lûúåm àûúåc tin tûác naây àêu phaãi chuyïån d? Thêåt laâ cú höåi ngaân nùm möåt thuúã. Ngûúâi ta thûúâng noái: Gûúm baáu tùång ngûúâi liïåt sô, phêën höìng tùång khaách maá àaâo. Tin tûác tuyïåt haão dô nhiïn àïí tùång taâi chuã. Tiïíu àïå phaãi baán tin naây múái àûúåc. Trûúng phu nhên noái: - Àûúåc lùæm! Trúâi khöng chõu àêët thò àêët cuäng chùèng chõu trúâi, chuáng ta haäy giïët Dû Thûúng Haãi trûúác, röìi bûác baách con caá chaånh hoå Du kia phaãi xûng ra. Naâo! àöång thuã ài! Muå vûâa noái hai chûä "àöång thuã" ra khoãi cûãa miïång àaä nghe mêëy tiïëng choang choaãng cuãa mêëy mön binh khñ chaåm nhau chaát chuáa. Boån Trûúng phu nhên baãy ngûúâi àöìng thúâi rúâi khoãi ghïë ngöìi vung khñ giúái cuâng Dû Thûúng Haãi qua laåi mêëy chiïu. Baãy ngûúâi àaánh möåt àoân röìi luâi ra ngay vêîn vêy Dû Thûúng Haãi vaâo giûäa. Böîng thêëy Têy Baão hoâa thûúång vaâ àêìu àaâ Cûâu Tuâng Niïn trïn àuâi àaä chaãy maáu tûúi. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Höìi 92 "Tõch taâ kiïëm phöí" laåc vaâo tay ai? Dû Thûúng Haãi àûa trûúâng kiïëm sang tay traái. Vai aáo àaåo bïn hûäu cuãa hùæn àaä raách tan, khöng hiïíu àaä bõ nhûäng ai àaánh truáng. Trûúng phu nhên laåi hö: - Xöng vaâo ài! Baãy ngûúâi laåi tiïën vaâo tiïën cöng. Khñ giúái àuång nhau chaát chuáa, vang lïn möåt höìi. B3y ngûúâi laåi luâi ra vaâ vêîn giûä chùåt voâng vêy Dû Thûúng Haãi.Böîng thêëy Trûúng phu nhên bõ raách möåt àûúâng daâi tûâ àuöi mùæt xuöëng àïën cùçm vïì nûãa mùåt bïn traái. Dû Thûúng Haãi bõ truáng àao úã caánh tay bïn taã, dûúâng nhû do thanh Höí àêìu loan àao cuãa àêìu àaâ Cûâu Tuâng Niïn cheám phaãi. Tay traái hùæn khöng cêìm kiïëm àûúåc nûäa phaãi àûa sang tay mùåt, nhûng bïn vai hûäu cuäng bõ thûúng röìi. Nïëu boån baãy ngûúâi kia têën cöng lêìn thûá ba nûäa thò nhêët àõnh hùæn bõ loaån àao phên thêy. Ngoåc Linh àaåo nhên giú cêy lang nha truây lïn lúán tiïëng: - Dû quaán chuã! Hai chuáng ta cuâng thuöåc phaái Thanh Thaânh, khuyïn quaán chuã nïn àêìu haâng ài laâ hún. Dû Thûúng Haãi hùæng dùång möåt tiïëng, tay phaãi giú trûúâng kiïëm lïn, nhûng múái àûúåc nûãa vúâi, caánh tay àaä kiïåt lûåc laåi ruä xuöëng. Trûúng phu nhên coi böåt mùåt ra chiïìu suy nhûúåc, maâ ngûúâi muå laåi rêët hung haän, muå khöng theâm lau maáu tûúi trïn mùåt, giú cêy thiïët böíng lïn troã vaâo Dû Thûúng Haãi, giuåc: - Laåi... Muå àõnh hö: "Laåi xöng vaâo ài"!" song chûa dûát lúâi böîng nghe coá tiïëng quaát: - Khoan àaä! Möåt ngûúâi raão bûúác tiïën vaâo voâng chiïën àûáng bïn Dû Thûúng Haãi noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 - Caác võ lêëy baãy choåi möåt chùèng laâ bêët cöng lùæm û? Huöëng chi Dû tiïìn böëi àaä baão "Tõch Taâ kiïëm phöí" khöng coá úã trong tay y. Ngûúâi naây chñnh laâ Lïånh Höì Xung. Nhûng boån Cûâu Tuâng Niïn khöng quen biïët anh chaâng thiïëu niïn mùåt muäi öëm o naây. Trûúng phu nhên trêìm gioång hoãi: - Ngûúi laâ ai? Muöën vaâo àêy chõu chïët vúái hùæn chùng? Nguyïn trûúác mùåt muå àaä khoá coi röìi. Tûâ luác bõ thûúng caâng khiïën cho ngûúâi ta phaãi khuãng khiïëp. Lïånh Höì Xung àaáp: - Khöng phaãi taåi haå muöën vaâo chõu chïët vúái y, maâ vò thêëy chuyïån bêët bùçng, nïn àûáng ra noái möåt lúâi cöng àaåo. Caác võ khöng nïn àaánh nhau nûäa. Cûâu Tuâng Niïn noái: - Giïët luön caã thùçng loãi naây ài! Ngoåc Linh àaåo nhên hoãi: - Ngûúi laâ ai? Sao daám lúán mêåt caân rúä, caäi thay cho ngûúâi? Lïånh Höì Xung thúã daâi àaáp: - Taåi haå laâ Lïånh Höì Xung. Khöng phaãi caäi thay ngûúâi.... Chaâng chûa dûát lúâi thò boån Àöíng Baách song kyâ, song xaâ aác khêët, Trûúng phu nhên àöìng thanh la lïn: - Caác haå laâ... Lïånh Höì cöng tûã àêëy û? Lïånh Höì Xung àaáp: - Taåi haå chó laâ möåt gaä thiïëu niïn úã núi sún daä, hai chûä cöng tûã khi naâo daám nhêån! Caác võ coá biïët öng baån cuãa taåi haå chùng? Bao nhiïu cao nhên kyâ sô trïn àûúâng àöëi vúái chaâng toã veã tön kñnh chòu àaäi, àïìu noái vò chaâng coá öng baån naâo àoá. Lïånh Höì Xung nghô àïën vúä oác maâ khöng àoaán ra àûúåc mònh àaä giao kïët vúái nhên vêåt thêìn thöng quaãng àaåi naâo vaâ tûå bao giúâ. Chaâng nghô baãy ngûúâi kia noái vêåy liïìn àoaán ngay súã dô boån hoå nïí mùåt öng baån thêìn kyâ kia maâ àöëi vúái mònh trên troång nhû vêåy. Quaã nhiïn Ngoåc Linh àaåo nhên àùåt ngay cêy baát giaác lang nha truây xuöëng, cuái àêìu kñnh cêín àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 - Boån taåi haå baãy ngûúâi vûâa àûúåc tin liïìn lïn àûúâng ài suöët ngaây àïm àïí cöë tòm àûúåc tön giaá. Boån taåi haå àùæc töåi àaä nhiïìu, xin cöng tûã min traách. Trûúng phu nhên cêìm cêy thiïët böíng tûå àêåp vaâo ngûúâi noái: - Boån taåi haå khöng biïët Dû quaán chuã laâ baån vúái cöng tûã nïn coá àiïìu ngang ngûúåc. May maâ laäo chó bõ thûúng xoaâng. Dû Thûúng Haãi hùæng gioång. Tiïëp theo thanh trûúâng kiïëm cuãa hùæn rúát xuöëng àêët àaánh choang möåt tiïëng. Nguyïn vai hùæn bõ cêy baát lang nha truây cuãa Ngoåc Linh àaåo nhên àaánh truáng möåt àoân rêët nùång, xûúng baã vai bõ naát möåt nûãa. Thûúng thïë khaá trêìm troång. Hùæn cöë gùæng chöëng choåi àûúåc möåt luác. Sau khöng coân àuã sûác cêìm kiïëm. Hùæn thêëy ngûúâi àûáng ra giaãi vêy cho mònh laåi laâ Lïånh Höì Xung thò khöng khoãi ngaåc nhiïn. Baãn tñnh quêåt cûúâng, hùæn lïn tiïëng phuã nhêån: - Thùçng loãi Lïånh Höì Xung naây khöng coá baån hûäu gò vúái ta caã! Song xaâ aác khêët noái: - Lïånh Höì cöng tûã khöng phaãi laâ baån ngûúi cuäng hay chûá sao? Chuáng ta àang muöën giïët ngûúi àêy. Tuy y noái vêåy, nhûng thêëy Lïånh Höì Xung khöng muöën boån chuáng giïët Dû Thûúng Haãi, nïn chûa sêën vaâo àöång thuã. Hoaåt Bêët Lûu thuã Du Têën chaåy àïën trûúác mùåt Lïånh Höì Xung cûúâi ha haã noái: - Tiïíu àïå tûâ phûúng àöng túái àêy. Doåc àûúâng nghe àûúåc rêët nhiïìu baån hûäu giang höì nhùæc túái àaåi danh Lïånh Höì cöng tûã, trong loâng xiïët bao ngûäng möå! Tiïíu àïå coân àûúåc mêëy chuåc võ bang chuáa, giaáo chuã, àöång chuáa, àaão chuáa muöën tûúng höåi cuâng cöng tûã trïn Nguä Baá Cûúng, nïn lêåt àêåt àïën coi cuå naáo nhiïåt naây. Khöng ngúâ mònh hïn vêån laåi àûúåc tiïëp kiïën cöng tûã trûúác. Cöng tûã cûá yïn têm, khöng lo ngaåi gò hïët. Chuyïën naây lïn Nguä Baá cûúng, chùèng thiïëu gò linh àan, diïåu dûúåc, khöng àuã caã trùm thò cuäng àïën chñn mûúi thûá. Caái bïånh nhoã xñu cuãa cöng tûã phoãng coá chi àaáng kïí? Coá chi àaáng lo? Ha ha! Hay tuyïåt! Thêåt laâ hay tuyïåt! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Laäo àûa tay ra nùæm tay Lïånh Höì Xung maâ lùæc maâ giêåt, ra chiïìu thên thiïët lùæm. Lïånh Höì Xung giêåt mònh kinh haäi hoãi: - Sao laåi coá mêëy chuåc võ giaáo chuã, bang chuáa, àöång chuáa, àaão chuáa cuâng haâng trùm thûá linh àan, diïåu dûúåc gò gò? Taåi haå thêåt khöng sao hiïu àûúåc. Du Têën cûúâi ha haã àaáp: - Lïånh Höì cöng tûã cöng tûã bêët têët phaãi quaá lo xa. Nguyïn nhên vuå naây duâ tiïíu àïå lúán mêåt àïën àêu cuäng khöng daám buöåt miïång noái caân. Coá àiïìu cöng tûã cûá yïn têm. Ha ha! Tiïíu àïå coá noái nhùng, cöng tûã gia cuäng àûâng quúã traách. Mêëy lúâi cuãa tiïíu àïå maâ loåt vaâo tai ngûúâi khaác thò duâ Du möî coá mêëy àêìu cuäng khöng coân. Caái àêìu trún tuöåt nhû quaã dûa cuäng bõ ngûúâi ta nùæm laåi. Trûúng phu nhên hoãi: - Ngûúi àaä baão khöng daám noái nhùng sao coân nhùæc túái vuå àoá laâm chi? Nguä Baá Cûúng coá àöång tônh gò thò Lïånh Höì cöng tûã túái núi seä àûúåc thêëy roä. Ai baão ngûúi noái ba hoa trûúác? Bêy giúâ ta hoãi : pho "Tõch Taâ kiïëm phöí" kia hiïån úã tay ai? Du Têën cûúâi hò hò chòa tay ra àaáp: - Cho Du möî möåt trùm laång baåc, Du möî seä noái cho phu nhên hay. Trûúng phu nhên hûá lïn möåt tiïëng röìi noái: - Kiïëp trûúác ngûúi chûa àûúåc nhòn thêëy tiïìn baåc bao giúâ hay sao maâ h àöång noái laâ nhùæc àïën tiïìn, tiïìn, tiïìn? Ngûúâi àaân öng chöåt mùæt trong boån Àöíng Baách song kyâ moác trong boåc ra möåt àónh baåc liïång vïì phña Du Têën noái: - Möåt trùm laång baåc phoãng coá laâ bao? Àêy! ngûúi noái ài! - Àa taå! Caác võ qua àêy Du möî noái cho maâ nghe! Ngûúâi chöåt mùæt hoãi: - Taåi sao laåi phaãi ra ngoaâi êëy? Cûá úã trong naây noái cho moåi ngûúâi àïìu nghe àûúåc khöng? Moåi ngûúâi àöìng thanh reo: - Phaãi röìi! Phaãi röìi! Caái àoá coá chi laâ bñ mêåt? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 Du Têën lùæc àêìu àaáp: - Khöng àûúåc! Khöng àûúc! Du möî àoâi trùm laång baåc tûác laâ möîi ngûúâi phaãi möåt trùm laång. Khi naâo caái tin quan troång nhû vêåy maâ chó baán lêëy coá möåt trùm laång? Trïn àúâi laâm gò coá cuãa reã nhû thïë àûúåc? Ngûúâi àaân öng chöåt mùæt vêîy tay möåt caái. Boån Cûâu Tuâng Niïn, Trûúng phu nhên, Song xaâ aác khêët, Têy Baão tùng xuám caã laåi vêy quanh Du Têën cuäng nhû Dû Thûúng Haãi vûâa röìi. Trûúng phu nhên laånh luâng noái: - Thùçng cha naây ngoaåi hiïåu laâ Hoaåt bêët lûu thuã, tay khöng chùèng thïí àöëi phoá vúái hùæn, phaãi duâng binh khñ múái àûúåc. Ngoåc Linh àaåo nhên vung cêy baát giaác lang nha chuây lïn àaánh veáo möåt tiïëng noái: - Phaãi àêëy! Thûã xem caái àêìu hùæn coá "Hoaåt bêët lûu chuây" khöng? Moåi ngûúâi hïët ngoá nhûäng chiïëc rùng soái trïn quaã chuây vûâa nhoån vûâa sùæc, lêëp loaáng coá aánh saáng, laåi ngoá àïën lúáp da trùæng trïn ngûúâi Du Têën vaâ caái àêìu boáng mûúåt cuãa hùæn, khöng khoãi lo thay. Du Têën hoãi: - Lïånh Höì cöng tûã! Vûâa röìi cöng tûã noái möåt cêu maâ giaãi vêy àûúåc cho Dû quaán chuã. Thïë maâ bêy giúâ Du möî gùåp àaåi naån cöng tûã laåi mùæt lêëp tai ngú nhû chùèng thêëy gò. Cöng tûã coi bïn khinh bïn troång nhû vêåy nghôa laâ laâm sao? Lïånh Höì Xung àaáp: - Nïëu caác haå khöng àem chuyïån "Tõch Taâ kiïëm phöí" úã tay ai noái ra thò chñnh taåi haå cuäng vïì phe vúái Trûúng phu nhên cuâng quñ võ àêy. Boån Trûúng phu nhên cuâng baãy ngûúâi lúán tiïëng hoan hö: - Tuyïåt diïåu! Thêåt laâ tuyïåt diïåu! Múâi Lïånh Höì cöng tûã ra tay ài! Du Têën thúã daâi noái: - Àûúåc röìi! Taåi haå àaânh noái vêåy. Caác võ haäy àêu vaâo àêëy bao vêy taåi haå laâm chi? Trûúng phu nhên àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 - Àöëi vúái con chaåch trún khöng dñnh tay nïn phaãi cêín thêån. Du Têën laåi thúã daâi noái: - Tûå laâm ra töåi nghiïåt khöng thïí söëng àûúåc laâ thïë naây àêy! Sao Du Têën naây khöng chúâ àïën Nguä Baá Cûúng haäy coi möåt vuå naáo nhiïåt maâ laåi vaâo àêy chõu chïët? Trûúng phu nhên hoãi gaån: - Ngûúi coá noái hay khöng thò baão? Du Têën àaáp: - Taåi haå noái chûá! Sao laåi khöng noái? Chao öi! Àöng Phûúng giaáo chuã húäi úi! Laäo nhên gia bao giúâ múái àïën cho? Bêy giúâ coân àuãng àónh ngoaâi êëy laâm chi? Hai cêu sau cuâng thanh êm rêët lúán. Àöìng thúâi hùæn trúån mùæt nhòn vïì phña têy ngoaâi àiïëm, veã mùåt cûåc kyâ súå haäi. Moåi ngûúâi nghe Du Têën noái vêåy cuäng giêåt mònh ngoá theo vïì phña têy thò thêëy trïn àûúâng phöë coá möåt ngûúâi chêåm chaåp ài túái. Ngûúâi naây tay cêìm möåt röí rau, dûúâng nhû ngûúâi nhaâ quï ài chúå baán àöì. Laâm gò coá Àöng Phûúng giaáo chuã tûác Àöng Phûúng Bêët Baåi maâ oai danh tûâng laâm chêën àöång giang höì. Moåi ngûúâi quay àêìu laåi nhòn chùèng thêëy Du Têën àêu nûäa, thò ra hùæn chuöìn mêët röìi. Bêy giúâ moåi ngûúâi múái ngaä ngûãa ra laâ mònh mùæc meåo. Trûúng phu nhên, Cûâu Tuâng Niïn, Ngoåc Linh àaåo nhên àïìu ngoaác miïång ra maâ chûãi búái. Moåi ngûúâi biïët roä khinh cöng Du Têën àaä tuyïåt diïåu, ngûúâi laåi tinh khön vö kïí. Hùæn àaä chaåy thoaát thò àûâng hoâng bùæt laåi àûúåc. Lïånh Höì Xung lúán tiïëng: - Teá ra "Tõch Taâ kiïëm phöí" àaä bõ Du Têën lêëy àûúåc röìi. Thêåt khöng ngúâ kiïëm phöí laåi vaâo tay y. Moåi ngûúâi àöìng thanh hoãi: - Thêåt khöng? Kiïëm phöí loåt vaâo tay Du Têën röìi û? Lïånh Höì Xung noái: - Caái àoá dô nhiïn úã trong tay y. Nïëu khöng thò sao y laåi kiïn quyïët khöng chõu noái thûåc maâ phaãi boã tröën thuåc maång. Chaâng noái cêu naây thanh êm rêët lúán, nhûng àïën cêu sau cuâng thò kiïåt lûåc. Böîng Du Têën àûáng ngoaâi cûãa lúán tiïëng hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 - Lïånh Höì cöng tûã! Sao cöng tûã laåi àöí oan cho tiïíu àïå? Àoaån y laåi bûúác vaâo nhaâ. Boån Trûúng phu nhên, Ngoåc Linh àaåo nhên caã mûâng. Moåi ngûúâi chuyïín àöång thên hònh lêåo tûác vêy Du Têën vaâo giûäa. Ngoåc Linh àaåo nhên cûúâi noái: - Thïë laâ truáng kïë Lïånh Höì cöng tûã röìi! Du Têën mùåt buöìn rûúâi rûúåi àaáp: - Àuáng thïë! Àuáng thïë! Tin naây àöìn ra ngoaâi noái Du möî lêëy àûúåc "Tõch Taâ kiïëm phöí" thò tûâ nay Du möî khöng àûúåc möåt ngaây naâo yïn thên. Àöìng àaåo giang höì khöng coân biïët bao nhiïu ngûúâi seä tòm kiïëm Du möî àïí laâm khoá dïî. Duâ Du möî coá ba àêìu saáu tay cuäng khöng chöëng nöíi. Lïånh Höì cöng tûã! Cöng tûã chó noái möåt cêu maâ bùæt àûúåc Hoaåt bêët lûu thuã trúã laåi. Lïånh Höì Xung tuãm tóm cûúâi nghô thêìm: - Ta coá taâi gioãi gò àêu? Coá àiïìu chñnh mònh cuäng àaä bõ ngûúâi ta ngúâ oan röìi. Chaâng khöng tûå chuã àûúåc àûa mùæt nhòn Nhaåc Linh San. Nhaåc Linh San cuäng àang ngoá chaâng. Muåc quang hai bïn chaåm nhau, hai ngûúâi cuâng àoã mùåt vöåi nhòn ra chöî khaác. Trûúng phu nhên àöíi gioång hoãi: - Du laäo huynh! Vûâa röìi laäo huynh àem "Tõch Taâ kiïëm phöí" ài giêëu kyä möåt chöî àïí chuáng ta khöng tòm thêëy àûúåc, phaãi chùng? Du Têën la lïn: - Trúâi úi! Khöí quaá! Trûúng phu nhên! Phaãi chùng phu nhên noái vêåy laâ coá yá khiïën Du Têën naây chïët cuäng khöng àêët maâ chön? Caác võ thûã nghô coi: Nïëu Du möî maâ lêëy àûúåc "Tõch Taâ kiïëm phöí" thò nhêët àõnh sûã kiïëm phaáp phaãi cao thêm, ñt ra cuäng ngang haâng vúái Dû quaán chuã phaái Thanh Thaânh. Khi naâo Du möî laåi khöng àeo kiïëm, khöng sûã kiïëm, maâ voä cöng cuäng rêët têìm thûúâng. Àaâo Cùn Tiïn noái: - Tuy ngûúi àûúåc "Tõch Taâ kiïëm phöí" nhûng chûa chùæc àaä coá thò giúâ hoåc têåp. Duâ coá hoåc chùng nûäa võ têët àaä hiïíu thêëu. Hoåc hoãi röìi àïën luác sûã kiïëm chûa chùæc àaä tuyïåt diïåu. Ngûúi khöng àeo kiïëm bïn mònh coá khi vò àaä boã kiïëm röìi, coá khi bõ ngûúâi cûúáp mêët. Àaâo Caán Tiïn noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 - Vaã laåi cêy quaåt trong tay ngûúi cuäng coá thïí laâ möåt thanh àoaãn kiïëm. Vûâa röìi ngûúi troã möåt caái àoá laâ möåt kiïëm chiïu vïì "Tõch Taâ kiïëm phöí". Àaâo Chi Tiïn noái: - Phaãi röìi! Caác võ coi hùæn cêìm cêy quaåt troã cheáo ài àuáng laâ chiïu thûá 59 tïn goåi laâ "Chó àaã gian taâ" trong "Tõch Taâ kiïëm phaáp". Muäi kiïëm troã vaâo ai tûác laâ giïët ngûúâi àoá. Luác naây thò cêy quaåt cuãa Du Têën àang troã vaâo Cûâu Tuâng Niïn Laäo àêìu àaâ löî maäng vûâa nghe noái khöng kõp suy nghô àaä gêìm lïn möåt tiïëng, vung cùåp giúái àao cheám Du Têën. Du Têën neá mònh ài la lïn: - Y noái àuâa àêëy! Trúâi úi! Caác haå chúá cho laâ thêåt. Böîng nghe böën tiïëng choang choaãng vang lïn! Taã hûäu song àao cuãa Cûãu Tuâng Niïn phoáng ra hai chiïu àïìu bõ cêy quaåt cuãa Du Têën gaåt ài, cûá nghe tiïëng quaåt àuång àao cuäng àuã biïët cêy quaåt naây àuác bùçng theáp nguyïn chêët. Khöng ai ngúâ con ngûúâi Du Têën beáo töët trùæng treão nhû ngûúâi chuã biïët ùn vûâa àiïím xuöëng maâ cùåp höí àêìu àao cuãa Cûãu Tuâng Niïn àaä bõ hêët ra ngoaâi mêëy thûúác, caâng thêëy voä cöng hùæn cao xa hún laäo àêìu àaâ nhiïìu. Chó vò hùæn bõ 7 ngûúâi bao vêy nïn khöng daám phaãn kñch maâ thöi. Àaâo Hoa Tiïn noái: - Àoá laâ chiïu "Ö qui phoáng thñ" chiïu thûá 32 trong "Tõch Taâ kiïëm phaáp". Chiïu kiïëm àïí gaåt àao laâ "Giaáp ngû phiïn thên" tûác chiïu thûá 25. Moåi ngûúâi àïìu cho laâ Àaâo cöëc luåc tiïn thñch ba hoa xñch àïë khöng àuáng sûå thêåt. Lïånh Höì Xung hoãi: - Du tiïn sinh! "Tõch Taâ kiïëm phöí" coá phaãi àuáng úã trong tay tiïn sinh hay laâ úã trong tay ai? Trûúng phu nhên vaâ Ngoåc Linh àaåo nhên àöìng thanh noái: - Phaãi röìi! Noái mau! Kiïëm phöí àoá úã trong tay ai? Du Têën cûúâi ha haã àaáp: - Súã dô taåi haå khöng noái laâ muöën baán tin naây lêëy thïm mêëy ngaân laång baåc nûäa, nhûng caác võ keo kiïåt muöën mêët ñt tiïìn. Thöi àûúåc! Taåi haå cuäng noái cho hay. Coá àiïìu nghe vaâo tai laåi thïm buöìn HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2