Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 31

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:202

172
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 31: Hỗn Nguyên Công Giải Cứu Thiếu Tiêu Ðầu ...Tái Bắc Minh Ðà Mộc Cao Phong nghe Lệnh Hồ Xung nói đến Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm trong Phước Oai tiêu cục ở Phúc Châu và ai lấy được kiếm phổ này sẽ thành người thiên hạ vô địch thì sinh dạ hoài nghi. Tuy lão kiến văn rộng rãi mà không khỏi chấn động tâm thần. .... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 31

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 127 Mûúån böì cêu Àõnh Tônh àûa thú ...............................................2 Höìi 128 Traåi 28 Quêìn Ni mêët tñch .........................................................13 Höìi 129 "Boån Tung Sún tñnh baâi "giêåu àöí bòm leo"................................26 Höìi 130 Lïånh Höì Xung giaãi cûáu Nghi Lêm ...........................................38 Höìi 131 Thêëy giaây muä biïët àûúâng theo löëi .............................................51 Höìi 132 Lêm Bònh Chi vaâ Nhaåc Linh San laåi xuêët hiïån .......................65 Höìi 133 Phaãi chùng kiïëm phöí cheáp vaâo caâ sa? ......................................78 Höìi 134 Höëi löîi mònh haâo kiïåt than thên...............................................91 Höìi 135 Lêåp kiïëm trêån bao vêy phûúâng giaão quyïåt ............................104 Höìi 136 Bïnh haâo kiïåt xó maå Bêët Quêìn ...............................................116 Höìi 137 Tõch taâ kiïëm phöí laåi mêët tñch .................................................129 Höìi 138 Vò chua ngoa thiïëu nûä bõ thûúng............................................143 Höìi 139 Phaái Tung Sún baåi löå êm mûu................................................153 Höìi 140 Toan àuåc thuyïìn, Song Phi ngû bõ bùæt ...................................165 Höìi 141 Nöîi loâng àau khöí cuãa Nghi Lêm.............................................178 Höìi 142 Maåc Àaåi Tiïn sinh caãm ngûúâi nghôa hiïåp ..............................191 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 127 Mûúån böì cêu Àõnh Tônh àûa thú "Kõch" möåt tiïëng. Àêìu tuái àao àuång vaâo huyïåt khñ haãi úã buång dûúái gaä naây. Gaä chó kõp thúã röëc lïn möåt tiïëng röìi teá nhaâo xuöëng. Lïånh Höì Xung la lïn: - UÁi chaâ! Chaâng nhaãy luâi laåi möåt bûúác. Àöëc àao laåi àuång vaâo huyïåt Thêìn àûúâng trïn baã vai möåt ngûúâi khaác. Ngûúâi naây teá xuöëng khöng ngúát lùn long loác dûúái àêët. Lïånh Höì Xung hai chên vêëp lïn ngûúâi hùæn. Chaâng laåi cêët tiïëng thoáa maå: - Meå quên khöën kiïëp naây! Ngûúâi chaâng bùæn ra. Tuái àao laåi àêm truáng vaâo mònh möåt tïn giaáo chuáng cêìm àao. Gaä naây laâ möåt trong ba tïn haão thuã vêy àaánh Àõnh Tônh sû thaái. Lûng gaä bõ àuång maånh, thanh àao cêìm tay bõ tuöåt ra vùng ài. Àõnh Tônh sû thaái cú linh cûåc kyâ mau leå, baâ phoáng chûúãng àaánh veâo möåt caái vaâo trûúác ngûåc gaä khiïën gaä miïång thöí maáu tûúi, coi chûâng khoá söëng àûúåc. Lïånh Höì Xung laåi la lïn: - Coi chûâng! Coi chûâng! Chaâng luâi laåi mêëy bûúác, lûng chaâng hûúáng vïì phña möåt ngûúâi sûã Phaán quan buát. Ngûúâi naây liïìn phoáng buát nhùçm àiïím vaâo huyïåt Thêìn àaåo úã xûúng söëng chaâng. Lïånh Höì Xung laão àaão ngûúâi ài xöng vïì phña trûúác. Tuái àao cuã chaâng laåi àiïím truáng huyïåt àaåo hai tïn giaáo chuáng. Ngûúâi sûã Phaán quan buát chên tay mau leå dõ thûúâng, nhaãy xöí túái phña chaâng. Lïånh Höì Xung la hoaãng: - ÖËi meå öi! Röìi chaåy vïì phña trûúác. Ngûúâi kia bùng mònh rûúåt theo. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 Lïånh Höì Xung àöåt nhiïn dûâng bûúác laåi. Àöëc àao cùæp dûúái naách thoâ ra möåt nûäa. Ngûúâi kia khöng ngúâ chaâng àang chaåy tröën rêët gêëp àöåt nhiïn àûáng sûäng laåi. Tuy voä cöng hùæn cao cûúâng nhûng biïën chiïu khöng kõp. Trong luác hêëp têëp, huyïåt Thöng cöëc úã giûäa chöî ngûåc vaâ buång giaáp nhau bõ àuång vaâo àöëc àao cuãa Lïånh Höì Xung thoâ ra. Ngûúâi kia löå veã cûåc kyâ cöí quaái. Àöëi vúái viïåc xaãy ra hùæn khöng tin laâ sûå thûåc, nhûng ngûúâi hùæn dêìn dêìn mïìm nhuän röìi teá xuöëng. Lïånh Höì Xung xoay mònh nhòn laåi thêëy cuöåc àaánh nhau trïn sûúân nuái àaä dûâng tay. Gêìn möåt nûäa trong boån àïå tûã phaái Hùçng Sún àaä lïn àïën àónh nuái àang àûáng àöëi lêåp vúái giaáo chuáng Ma giaáo. Coân möåt nûäa nûãa àang thoùn thoùæt leo lïn. Lïånh Höì Xung laåi hö lúán: - Nhûäng quên giùåc coã kia! Àaä thêëy baãn tûúáng àïën àêy, sao khöng quyâ caã xuöëng maâ xin àêìu haâng? Thïë thò kyâ thiïåt! Laå thiïåt! Chaâng muáa tuái àao quaát lïn möåt tiïëng röìi xöng vïì phña giaáo chuáng. Ngûúâi cêìm àêìu boån giaáo chuáng cuäng khöng khaám phaá ra àûúåc lai lõch cuãa Lïånh Höì Xung. Lêåp tûác boån chuáng vung gûúm àao lïn àoaán àúä. Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún àïìu muöën tiïën lïn trúå lûåc, nhûng Lïånh Höì Xung vöåi la: - Boån giùåc coã naây rêët lúåi haåi vaâ hung hùng lùæm. Ngûúâi chaâng àaä tûâ trong àaám àöng chaåy ra. Chên bûúác trêìm troång, luác chaåy thò löi thöi löëc thöëc thónh thoaãng laåi trûúåt chên teá huyåch xuöëng àêët. Luác vung tuái àao lïn thûúâng khi àuång caã vaâo traán mònh àïën ngêët ài. Nhûng möîi lêìn chaâng xöng vaâo àaám àöng hoùåc úã trong àoá chaåy ra laâ laåi àaánh ngaä nùm saáu tïn haão thuã. Caã hai phe thêëy tònh traång nhû vêåy àïìu khöng khoãi kinh ngaåc àïën thöån mùåt ra. Nghi Hoâa vaâ Nghi Thanh song song tiïën laåi la hoãi: - Tûúáng quên! Tûúáng quên laâm sao vêåy? Lïånh Höì Xung hai mùæt nhùæm nghiïìn tûåa höì mï man bêët tónh. Laäo giaâ cêìm àêìu Ma giaáo thêëy múái trong khoaãnh khùæc maâ bïn mònh möåt ngûúâi bõ chïët, mûúâi möåt ngûúâi bõ àiïím huyïåt teá HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 nhaâo vïì tay möåt viïn voä quan àiïn khuâng. Vûâa röìi luác voä quan xöng vaâo trêån chñnh laäo àaä ra hai chiïu cêìm naä maâ xuyát nûäa bõ àöëi phûúng àiïím truáng huyïåt àaåo, trong loâng laäo ngêëm ngêìm kinh haäi, miïång lêím bêím: - Baãn laänh ngûúâi naây cao thêm khöng biïët àïën àêu maâ lûúâng, bïn mònh trong mûúâi möåt ngûúâi bõ àiïím ngaä thò nùm ngûúâi bõ phaái Hùçng Sún bùæt giûä. Cuöåc diïån höm nay biïët thu xïëp caách naâo cho àûúåc? Laäo liïìn lúán tiïëng hoãi: - Àõnh Tônh sû thaái! Nhûäng àïå tûã quyá phaái truáng aám khñ coá cêìn lêëy thuöëc giaãi khöng? Àõnh Tônh sû thaái thêëy mêëy tïn àïå tûã bïn mònh bõ truáng aám khñ àïìu mï man bêët tónh. Vïët thûúng tñm bêìm maáu àen chaãy ra thò biïët rùçng aám khñ coá chêët kõch àöåc. Baâ vûâa nghe àöëi phûúng hoãi cêu naây àaä hiïíu yá laäo ngay liïìn àaáp: - Lêëy thuöëc giaãi ra, bïn naây seä traã laåi ngûúâi! Laäo kia gêåt àêìu. Laäo noái kheä mêëy cêu thò thêëy möåt tïn giaáo chuáng cêìm chiïëc bònh sûá ài túái trûúác mùåt Àõnh Tônh sû thaái. Hùæn khom lûng àûa bònh thuöëc lïn. Àõnh Tônh sû thaái àoán lêëy bònh thuöëc röìi lúán tiïëng tuyïn böë: - Hïî thuöëc giaãi phaát sinh hiïåu nghiïåm thò bïn naây thaã ngûúâi ngay. Laäo giaâ bïn Ma giaáo àaáp: - Àûúåc lùæm! Àõnh Tônh sû thaái phaái Hùçng Sún chùæc khöng phaãi laâ keã nuöët lúâi hûáa. Röìi laäo vêîy tay möåt caái. Hai ngûúâi chaåy ra khiïng thi thïí ngûúâi bõ chïët vïì. Hai ngûúâi khaác laåi nêng gaä sûã Phaán quan buát dêåy. Caã boån Ma giaáo theo meá têy xuöëng nuái. Chó trong khoaãnh khùæc boån Ma giaáo ruát lui hïët chùèng coân möåt ai. Lïånh Höì Xung dêìn dêìn höìi tónh. Chaâng la lïn: - Àau quaá! Chaâng àûa tay lïn súâ chöî traán bûu röìi àaão mùæt nhòn quanh ra chiïìu kinh ngaåc cêët tiïëng hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 - Ö hay! Nhûäng quên àêìu tröåm àuöi cûúáp chaåy àêu hïët caã röìi? Nghi Hoâa cûúâi khanh khaách noái: - Öng tûúáng naây thêåt ly kyâ cöí quaái! Vûâa röìi nhúâ coá tûúáng quên xöng vaoâ trêån àõch àaánh loaån möåt höìi, khiïën cho boån giùåc àoá phaãi möåt phen búã vña, boã chaåy siïíng liïíng. Lïånh Höì Xung cûúâi ha haã noái: - Hay tuyïåt! Hay tuyïåt! Àaåi tûúáng quên ra trêån oai phong lêîm liïåt, saát khñ àùçng àùçng quaã nhiïn khaác boån têìm thûúâng. Boån giùåc coã kinh höìn taáng àúãm cuáp àuöi maâ chaåy. UÁi chao! Chaâng àûa tay lïn súâ chöî traán bûúáu röìi nhùn mùåt laåi, ra chiïìu àau àoán vö cuâng. Nghi Thanh hoãi: - Tûúáng quên! Tûúáng quên bõ thûúng chùng? Boån bêìn ni coá àem theo thuöëc dêëu, lêëy rõt cho tûúáng quên nheá? Lïånh Höì Xung àaáp: - Khöng sao! Khöng sao àêu! Bêåc àaåi trûúång phu da ngûåa boåc thêy cuäng laâ chuyïån thûúâng ... Nghi Hoâa bôu möi cûúâi noái: - Khöng kheáo thò boåc thêy da ngûåa. Coân cêu "da ngûåa boåc thêy" nghôa laâ gò? Nghi Thanh àûa mùæt nguyát Nghi Hoâa noái: - Ngûúi coân muöën baây troâ, noái chuyïån àoá laâm chi? Lïånh Höì Xung noái: - Boån ta ngûúâi phûúng Bùæc àoåc laâ "da ngûåa boåc thêy". Caác võ phûúng Nam àoåc coá khaác àöi chuát. Nghi Hoâa quay laåi cûúâi noái: - Boån bêìn ni cuäng laâ ngûúâi phûúng Bùæc. Àõnh Tônh sû thaái àûa thuöëc cho nhûäng tïn àïå tûã àuáng bïn àïí àem chûäa thûúng cho mêëy ngûúâi bõ truáng aám khñ. Röìi baâ àïën trûúác Lïånh Höì Xung khom lûng thi lïî noái: - Laäo ni laâ Àõnh Tônh úã phaái Hùçng Sún khöng daám hoãi àïën oai tñnh àaåi danh thiïëu hiïåp. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Lïånh Höì Xung nghe baâ noái vêåy run lïn, nghô thêìm trong buång: - Baâ naây laâ tiïìn böëi trong phaái Hùçng Sún quaã nhiïn coá cùåp mùæt khaác thûúâng. Baâ biïët roä mònh coân nhoã tuöíi vaâ giaã laâm möåt võ tûúáng quên. Chaâng liïìn khoanh tay àaáp lïî noái: - Kñnh chaâo sû thaái! Baãn tûúáng hoå Ngö, tïn goåi Thiïn Àûác, àûúåc böí laâm tham tûúáng úã Phuã Toaân Chêu! Hiïån giúâ baãn tûúáng àang trïn àûúâng phoá nhiïåm. Àõnh Tônh sû thaái buång baão daå: - Ngûúâi naây coá voä cöng tuyïåt thïë quyïët chùèng cam têm laâm töi moåi cho triïìu àònh. Nhûng y àaä noái vêåy laâ khöng muöën löå chên tûúáng. Bûäa nay phaái Hùçng Sún ta maâ khöng nhúâ àûúåc y cûáu viïån thò toaân quên têët bõ tan raä. Ún àuác cao caã naây khöng biïët phaãi tòm caách naâo baáo àaáp múái àûúåc. Nghô vêåy baâ liïìn noái: - Cöí nhên àaä coá cêu "Bêåc àaåi êín laánh mònh úã chöën triïìu trung, bêåc trung êín naáu mònh úã giûäa chúå, coân haång tiïíu múái êín laánh mònh úã chöën thêm sún". Teá ra tûúáng quên laâ möåt cao nhên êín úã triïìu àònh. Baãn laänh tûúáng quên tinh thêm àïën mûác àöå khön lûúâng. Laäo ni tûâng traãi giang höì àaä lêu ngaây maâ khöng nhêån ra àûúåc tûúáng quên úã mön phaái naâo. Sû thûâa laâ ai, nïn laåi caâng kñnh phuåc. Lïånh Höì Xung cûúâi ha haã àaáp: - Thûåc ra voä cöng baãn tûúáng lúåi haåi vö cuâng! Trïn coá thïí àaánh tuyïët hoa phuã nuái, dûúái àaánh cêy giaâ rïí caái, giûäa àaánh hùæc höí lêëy tim... UÁi chaâ! UÁi chaâ! Chaâng vûâa noái vûâa khoa chên muáa tay vung quyïìn àaánh ra. Àoaån chaâng laåi laâm nhû duâng quaá sûác àïí àöi xûúng àau àoán nhû dêìn. Lïånh Höì Xung liïëc mùæt nhòn tröåm Nghi Lêm thêëy naâng kinh haäi ra chiïìu rêët quan têm, thò nghô buång: - Cö tiïíu sû muöåi naây thêåt laâ ngûúâi coá lûúng têm. Giaã tyã cö nhêån ra mònh thò chùèng hiïíu cö nghô sao? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 Àõnh Tônh sû thaái dô nhiïn biïët chaâng giaã vúâ nhû vêåy. Baâ móm cûúâi noái: - Tûúáng quên laâ chên nhên khöng muöën löå baãn tûúáng. Vêåy bêìn ni chó coân biïët ngaây àïm thùæp nïën têm hûúng cêìu chuác cho tûúáng quên phuác thïí khang cûúâng moåi sûå töët laânh. Lïånh Höì Xung noái: - Àa taå! Àa taå! Sû thaái cêìu àûác Böì taát phuâ höå cho baãn tûúáng mau àùång thùng quan phaát taâi, cúâ baåc àaánh àêu àûúåc àêëy, lêëy caã chuåc baâ vúå trai gaái àêìy àaân àêìy àöëng. Ha ha! Àoaån chaâng nöîi lïn traâng cûúâi röìi chùæp tay tûâ biïåt döng tuöët. Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún ngoá theo chaâng chên bûúác loaång choaång ài vïì phña Nam röìi vêy lêëy Àõnh Tônh sû thaái nhao nhao lïn. Möåt cö hoãi: - Thûa sû baá, öng tûúáng êëy lai lõch nhû thïë naâo? Cö khaác hoãi: - Öng ta àiïn thêåt hay giaã vúâ? Ngûúâi khaác hoãi: - Baãn laänh y cao cûúâng thêåt hay laâ gùåp vêån hïn, àaánh bûâa àaánh baäi maâ truáng àõch nhên? Laåi coân cö nûäa hoãi: - Àöì nhi coi chûâng öng tûúáng naây dûúâng nhû chûa lúán tuöíi. Phaãi vêåy khöng? Àõnh Tônh sû thaái thúã daâi quay laåi ngoá mêëy cö àïå tûã truáng aám khñ thò thêëy vïët thûúng sau khi rõt thuöëc maâu àen àaä höìng trúã laåi, maåch chaåy nhanh hún, khöng coân nguy hiïím nûäa. Chñnh phaái Hùçng Sún cuäng coá thuöëc trõ rêët linh nghiïåm, röìi sau seä chûäa thïm. Baâ liïìn giaãi khai huyïåt àaåo cho nùm tïn giaáo chuáng Ma giaáo röìi thaã hoå vïì. Àoaån baâ baão quêìn àïå tûã: - Bêy giúâ caác ngûúi haäy laåi chöî göëc cêy kia nghó möåt luác. Röìi baâ ngöìi xuöëng phiïën àaá lúán, nhùæm mùæt nghô thêìm: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 - Luác ngûúâi naây xöng vaâo trêån àõa Ma giaáo thò tïn trûúãng laäo cêìm àêìu boån chuáng àaä àöång thuã vúái y. Thïë maâ chó trong khoaãnh khùæc y àiïím huyïåt àûúåc nùm ngûúâi. Chiïu thûác cuãa y khöng roä laâ böå mön cuãa phaái naâo trong voä lêm hiïån nay. Thêåt ta chûa tûâng thêëy nhên vêåt naâo lúåi haåi nhû vêåy. Chùæc y phaãi laâ àïå tûã cuãa möåt cao nhên dõ sô. Nïëu nhûäng nhên vêåt nhû vêåy maâ laâ baån chûá khöng phaãi thuâ thò laâ caái may lúán cho phaái Hùçng Sún vêåy. Àõnh Tônh trêìm ngêm höìi lêu röìi sai àïå tûã lêëy nghiïn buát vaâ möåt têëm luåa moãng baâ viïët thú. Baâ viïët xong cêët tiïëng goåi: - Nghi Chêët àêu? Lêëy con böì cêu àem àêy. Nghi Chêët laâ àïå tûã chên truyïìn cuãa Àõnh Tônh sû thaái daå möåt tiïëng röìi bùæt con chim úã trong löìng truác cö àeo trïn lûng ra. Àõnh Tônh sû thaái cuöån maãnh luåa nhoã laåi nheát vaâo trong öëng truác nhoã àêåy nùæp laåi. Baâ laåi sai àöët nhûåa lïn vaâ duâng sùæt nhoã cöåt vaâo chên chim gùæn laåi cho cêín thêån. Baâ lêm rêm noái nhoã mêëy cêu röìi liïång chim lïn khöng. Con böì cêu vöî caánh bay ài. Múái trong khoaãnh khùæc noá chó coân laâ möåt chêëm nhoã xa tñt. Àõnh Tônh sû thaái tûâ luác viïët thú àïën luác thaã böì cêu, cûã àöång chêåm chaåp, khaác hùèn vúái luác baâ xöng xaáo vaâo trêån àõch, thên thuã mau leå phi thûúâng. Àõnh Tônh ngûãa mùåt lïn trúâi tröng cho àïën khi caái chêëm àen biïën vaâo àaám mêy trùæng maâ baâ vêîn coân ngûãa cöí nhòn hoaâi. Moåi ngûúâi khöng möåt ai daám lïn tiïëng, vò biïët rùçng cuöåc chiïën vûâa röìi tuy nhúâ àûúåc öng tûúáng troâ hïì xen vaâo àaánh giuáp àûúåc àõch, song thûåc ra cuåc diïån haäy coân nghiïm troång vö cuâng. Moåi ngûúâi àaä thoaát chïët maâ Àõnh Tônh sû thaái vêîn chua yïn têm hoå biïët phong thû baâ viïët àoá, àïí àem tònh traång cuöåc chiïën trònh baây vúái chûúãng mön baãn phaái laâ Àõnh Nhaân sû thaái. Sau möåt luác lêu, Àõnh Tônh sû thaái nhòn möåt cö beá chûâng 15,16 tuöíi, vêîy tay möåt caái. Cö beá naây lêåp tûác àuáng dêåy chaåy àïën trûúác baâ kheä goåi: - Sû phuå! Àõnh Tônh sû thaái nheå nhaâng xoa àêìu vuöët toác cö hoãi: - Quyïn nhi! Vûâa röìi con coá súå khöng? Cö beá gêåt àêìu àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 - Haâi nhi súå lùæm! May nhúâ võ tûúáng quên kia phi thûúâng duäng caãm múái àaánh àuöíi àûúåc boån aác nhên ài. Àõnh Tônh sû thaái tuãm tóm cûúâi noái: - Khöng phaãi öng tûúáng àoá duäng caãm phi thûúâng maâ laâ baãn laänh y cao thêm khön lûúâng. Cö beá hoãi: - Thûa sû phuå! Baãn laänh öng cao lùæm û? Thïë maâ sao haâi nhi thêëy öng ra chiïu loaån xaå, khöng cêín thêån àïën nöíi àuång caã tuái àao vaâo traán sûng vuâ lïn. Röìi thanh yïu àao cuãa öng han ró àïën thïë naâo maâ dñnh chùåt vaâo tuái khöng ruát ra àûúåc? Quêìn àïå tûã thêëy Àõnh Tônh sû thaái chuyïån troâ vúái tiïíu sû muöåi Têìn Quyïn, liïìn bu quanh laåi.Nguyïn Têìn Quyïn àaä àûúåc Àõnh Tônh sû thaái thu laâm àïå tûã quan sún. Cö thöng minh linh lúåi nïn rêët àûúåc sû phuå thûúng yïu. Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún mûúâi phêìn thò hïët saáu phêìn laâ ngûúâi xuêët gia laâm ni cö, coân böën phêìn laâ tuåc gia àïå tûã. Trong àaám sau naây coá ngûúâi àaä lêëy chöìng vaâo haång trung niïn, coá ngûúâi àaä thaânh baâ giaâ nùm, saáu chuåc tuöíi. Têìn quyïn laâ möåt cö gaái nhoã tuöíi nhêët trong phaái Hùçng Sún. Nghi Hoâa hoãi xen vaâo: - Coá phaãi y ra chiïu bûâa baäi àêu. Àoá laâ y giaã vúâ àïí giêëu diïëm voä cöng thûúång thùång cho khoãi löå hònh tñch. Nhû thïë múái laåi caâng cao minh. Thûa sû baá! Sû baá coi võ tûúáng quên àoá lai lõch ra sao? Thuöåc mön phaái naâo? Àõnh Tônh sû thaái tûâ tûâ lùæc àêìu àaáp: - Nïëu ta maâ àoaán àûúåc àöi chuát thò àaä chùèng quan têm lùæm. Voä cöng ngûúâi naây chó coá thïí miïu taã bùçng böën chûä "cao thêm khön lûúâng" coân ngoaâi ra ta cuäng chùèng hiïíu chi hïët. Têìn Quyïn keáo aáo baâ noái: - Sû phuå úi! Sû phuå quan têm àiïìu chi? Laâm sao maâ phaãi quan têm? Öng tûúáng àoá chùèng àaä giuáp mònh àïí àuöíi höå àõch nhên röìi û? Àõnh Tônh sû thaái thúã daâi àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 - Nïëu àõch nhên cêìm gûúm giaáo ra giao chiïën thêåt mùåt vúái chuáng ta thò chùèng coá chi àaáng súå. Àaánh àûúåc thò àõch nhên phaãi tröën chaåy, maâ àaánh chùèng àûúåc thò bõ àõch nhên giïët chïët. Viïåc gò phaãi quan têm? Nhûng nïëu chuáng ta bõ bûng mùæt thò chùèng khaác chi keã àui muâ, möîi bûúác àûúâng laâ nöåt bûúác kinh têm, chùèng hiïíu chên mònh seä àùåt vaâo àêu, coá àùåt vaâo àêët liïìn hay laåi àùåt vaâo phiïën bùng tröi nöíi, khöng chûâng coân bûúác caã xuöëng vûåc sêu thùèm muön trûúång. Nhû vêåy thò chùèng quan têm sao àûúåc? Têìn Quyïn gêåt àêìu hoãi laåi: - Thûa sû phuå! Coá phaãi phong thú vûâa röìi sû phuå gûãi vïì cho chûúãng mön sû thuác khöng? Liïåu àïën ngay àûúåc chùng? Àõnh Tônh sû thaái àaáp: - Con chim bay ài àïën am Baåch Vên úã Tö Mön laâ möåt traåm röìi àöíi chim khaác. Tûâ am Baåch Vên àïën am Diïåu Tûúáng úã Tïë Nam laåi àöíi chim àïën am Thanh Tônh úã Haâ Khêíu laåi àöíi lêìn nûäa. Tûác laâ böën con chim böì cêu tiïëp sûác múái àua àûúåc thú vïì àïën nuái Hùçng Sún. Nghi Hoâa noái: - May maâ chuáng ta chûa bõ töín haåi ngûúâi naâo. Mêëy võ sû tyã sû muöåi rõt thuöëc giaãi röìi sau hai ngaây thò khöng coá gò àaáng ngaåi nûäa. Àõnh Tônh sû thaái maäi ngoeåo àêìu ngêîm nghô nïn Nghi Hoâa noái gò cuäng khöng àeã têm nghe. Àöåt nhiïn baâ quay vaâo nhòn Nghi Lêm giûäa àaám àöng hoãi: - Nghi Lêm! Ngûúi baão voä cöng cuãa Lïånh Höì Xung khöng bùçng Àiïìn Baá quang, mêëy lêìn gaä khöng àaánh laåi hùæn. Phaãi vêåy chùng? Nghi Lêm chûng hûãng, hai maá ûãng höìng. Möåt khi naâng nghe ai àïì cêåp àïën tïn Lïånh Höì Xung laâ tröëng ngûåc àêåp loaån lïn, tûåa höì coá têåt giêåt mònh. Naâng tûúãng chûâng ngûúâi ta àaä nhòn thêëu têm can mònh. Nhûng naâng laåi coá möåt caãm giaác rêët ïm aái vaâ muöën cho ngûúâi ta luác naâo cuäng nhùæc àïën chaâng bêët phên nhêåt daå múái vûâa loâng. Àõnh Tônh sû thaái thêëy naâng àoã mùåt lïn ra chiïìu beãn leãn thò nghô buång: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 - Con nhaäi naây nghe àïën tïn Lïånh Höì Xung laâ thêìn thaái khaác laå. Phaãi chùng y àöång loâng trêìn tuåc? Baâ nhùæc laåi: - Ta hoãi ngûúi coá àuáng khöng? Nghi Lêm kinh haäi ngûãng àêìu lïn àaáp: - Àuáng thïë! Voä cöng cuãa Lïånh Höì huynh quaã khöng bùçng Àiïìn Baá Quang. Luác y ra tay cûáu àïå tûã liïìn bõ hùæn àêm truáng mêëy àao suyát nguy àïën tñnh maång. Àõnh Tônh sû thaái gêåt àêìu lêím bêím nhû noái àïí mònh nghe: - Lïånh Höì Xung biïët roä göëc ngoån Nguä nhaåc kiïëm phaái ta. Gaä laåi cêëu kïët vúái Ma giaáo thò möëi hoåa khöng nhoã. Nïëu khöng phaãi tiïët löå tin tûác thò laâm sao boån Ma giaáo laåi biïët boån mònh qua Tiïu haâ Lônh vaâo luác naây? Nghi Lêm nghe thïë vöåi noái: - Thûa sû baá! Y Lïånh Höì sû huynh khöng thïí biïët àûúåc chuáng ta qua Tiïu Haâ Lônh vaâo luác naây. Àõnh Tônh trúån mùæt nhòn naâng hoãi: - Sao ngûúi laåi biïët laâ gaä khöng hay? Nghi Lêm àaáp: - Lïånh Höì sû huynh khöng hiïíu luác naây hiïån giúâ úã núi àêu. Khöng chûâng y úã Taái Bùæc, coá khi y àïën Quang Àöng röìi cuäng nïn. Sao y laåi cêëu kïët vúái Ma giaáo àïí haåi boån mònh. Àõnh Tônh sû thaái hùæng gioång möåt tiïëng veã mùåt khöng vui baâ noái: - Nghi Lêm! Ngûúi laâ ngûúâi xuêët gia luåc cùn phaãi thanh tõnh. Hún nûäa, ngûúi àaä quy y àêìu Phêåt maâ coân lêìm àûúâng thò höëi khöng kõp àoá. Nghi Lêm chêëp tay dêåp àêìu kheä àaáp: - Àïå tûã khöng daám! Àõnh Tônh sû thaái thêëy cùåp löng mi daâi cuãa naâng lêëp laánh haåt chêu thò biïët laâ mònh àaä quaá nghiïm khùæc. Loâng baâ rêët thûúng xoát liïìn vöî vai noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 - Àõch nhên chaåy tröën xa röìi. Chùæc trong nhêët thúâi chuáng chûa daám trúã laåi xuác phaåm. Chuáng ta gùåp àaåi àõch möåt caách àöåt ngöåt, e rùçng moãi mïåt lùæm röìi. Bêy giúâ haäy lêëy lûúng khö ra ùn röìi qua rûâng bïn kia nùçm nhuã dûúái boáng cêy möåt luác. Moåi ngûúâi vêng lúâi. Coá ngûúâi chêët bïëp nêëu nûúác uöëng. Nguyïn phaái Hùçng Sún chuyïën naây xuöëng phña Nam giûä haânh tung rêët bñ mêåt. Ngaây nghó àïm ài. Mêëy chuåc ngûúâi xuöëng túái àêy maâ nhên vêåt giang höì chûa ai hay biïët. Thïë maâ boån Ma giaáo àaä àûúåc tin úã dêy phuåc kñch nïn Àõnh Tônh sû thaái caâng thïm phêìn kinh haäi. Àoaân ngûúâi nguã mêëy giúâ röìi dêåy ùn cúm trûa. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 Höìi 128 Traåi 28 Quêìn Ni mêët tñch Àõnh Tônh sû thaái thêëy nhûäng àïå tûã bõ thûúng veã mùåt thêîn thúâ liïìn noái: - Haânh tung chuáng ta àaä bõ löå röìi vêåy tûâ giúâ khöng cêìn ài àïm nûäa. Nhûäng ngûúâi bõ thûúng phaãi nghó laåi. Töëi nay chuáng ta àïën traåm 28 troå àïm. Tûâ trïn sûúân nuái cao ài xuöëng phaãi mêët ba giúâ múái àïën traåm 28. Chöî naây laâ giaáp giúái hai tónh Triïët, Mên maâ cuäng laâ mêëu chöët giao thöng rêët xung yïëu. Boáng chiïìu baãng laãng, trong thõ trêën khöng coá möåt boáng ngûúâi. Nghi Hoâa noái: - Phong tuåc tónh Phuác Kiïën thûåc laâ kyâ quaái! Coân súám thïë naây maâ hoå àaä nguã hïët caã röìi. Àõnh Tônh sû thaái noái: - Chuáng ta haäy tòm àïën quaán troå maâ nghó. Nguyïn phaái Hùçng Sún vêîn cuâng thanh khñ vúái caác ni am trong voä lêm, song traåm 28 khöng coá ni am, nïn àaânh phaãi tòm khaách saån nguã troå. Coá àiïìu bêët tiïån laâ ngûúâi ngoaâi coäi tuåc àöëi vúái ni cö vêîn uáy kyå, hoå cho laâ àiïìm bêët lúåi. Nhûng boån ni cö vöën àaä quen vúái nhûäng trûúâng húåp naây röìi nïn duâ coá gùåp keã baân ra taán vaâo caác cö chó nñn thinh. Böîng thêëy coá möåt khaách àiïëm àoáng cûãa röìi. Traåm 28 khöng to maâ cuäng khöng beá, coá chûâng mêëy trùm noác nhaâ, tröng möåt caái laâ thöng suöët hïët, chùèng khaác nöåt thõ trêën chïët. Boáng hoaâng hön chûa tùæt maâ úã traåm 28 naây tûúãng chûâng nhû àaä àïm khuya. Moåi ngûúâi liïìn quanh sang trûúác khaách àiïëm thò thêëy têëm chiïëu daâi bùçng vaäi trùæng bay phêët phúái trïn àïì böën chûä lúán "Tiïìn An Khaách Àiïëm". Nhûng cûãa lúán laåi àoáng chùåt. Àêu àêëy im lùång nhû túâ khöng möåt tiïëng àöång. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 Möåt cö nûä àïå tûã liïìn goä cûãa. Nûä àïå tûã naây tïn goåi Trõnh Ngaåc laâ ngûúâi ngoaâi tuåc. Miïång cö luác naâo cuäng tûúi cûúâi, cö laåi kheáo noái nïn àûúåc nhiïìu ûa thñch. Trïn àûúâng khi cêìn coá dõp giao thiïåp vúái ngûúâi ngoaâi laâ àïìu phaái cö ra àöëi àaáp, deã cho ngûúâi ta khoãi phaãi nhòn thêëy ni cö maâ sinh loâng cûå tuyïåt. Trõnh Ngaåc goä cûãa mêëy caái. Cö dûâng laåi möåt chuát röìi goä thïm mêëy tiïëng nûäa. Nhûng höìi lêu vêîn khöng thêëy coá ngûúâi múã cûãa. Cö liïìn lúán tiïëng goåi: - Àaåi thuác úi! Múã cûãa cho chaáu vúái. Tiïëng cö trong treão roä raâng cö laåi têåp voä nïn thanh êm vang ài rêët xa, duâ úã caách mêëy toâa viïån cuäng nghe thêëy. Thïë maâ trong khaách àiïëm laåi khöng coá ngûúâi naâo ra múã cûãa. Hiïín nhiïn tònh hònh naây coá àiïìu khaác laå. Nghi Hoâa tiïën laåi daán tai vaâo caánh cûãa nghe ngoáng, song bïn trong vêîn khöng thêëy àöång tônh gò. Muå quay ra noái: - Thûa sû baá! Trong àiïëm khöng coá ngûúâi. Àõnh Tônh sû thaái cuäng ngêëm ngêìm caãm thêëy coá àiïìu kyâ dõ. Toâa àiïëm naây khaá múái, caánh cûãa rûãa rêët saåch seä. Nhêët àõnh khöng phaãi àaä àònh nghiïåp. Baâ noái: - Haäy ài coi nûäa di! Chùæc trong thõ trêën naây coân coá khaách àiïëm khaác. Àoaân ngûúâi laåi tiïën vïì phña trûúác hún trùm nhaâ thò àïën toâa An Nam Khaách Àiïëm. Nhûng Trõnh Ngaåc chaåy laåi goä cûãa cuäng chùèng thêëy ai thûa. Trõnh Ngaåc noái: - Nghi Hoâa sû tyã! Chuáng ta thûã tiïën vaâo coi. Nghi Hoâa àaáp: - Phaãi àêëy! Hai ngûúâi vûúåt tûúâng vaâo trong. Trõnh Ngaåc goåi to: - Trong àiïëm coá ai khöng? Vêîn khöng coá tiïëng àaáp laåi. Hai ngûúâi liïìn ruát kiïëm ra khoãi voã tiïën vaâo nhaâ khaách, röìi vaâo nhaâ bïëp, chuöìng ngûåa, phoâng nguã, xem xeát hïët moåi núi quaã nhiïn chùèng thêëy möåt ai. Nhûng baân ghïë HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 vêîn saåch trún khöng buåi bêåm. Bònh nûúác traâ àïí trïn baân haäy coân húi êëm. Trõnh Ngaåc múã cûãa lúán ra àïí Àõnh Tônh sû thaái vaâ moåi ngûúâi tiïën vaâo. Cö àem tònh hònh noái laåi thò ai cuäng cheáp miïång lêëy laâm kyâ dõ. Àõnh Tônh sû thaái noái: - Caác ngûúi húåp thaânh tûâng àöåi baãy ngûúâi chia nhau ài coi caác ngaä àïí nghe ngoáng xem vò duyïn cúá gò maâ coá hiïån tûúång naây. Baãy ngûúâi phaãi luön luön liïìn nhau, hïî thêëy dêëu vïët àõch nhên laâ thöíi coâi baáo hiïåu. Quêìn àïå tûã vêng lúâi chia nhau ài rêët mau. Trïn nhaâ khaách chó coân laåi möåt mònh Àõnh Tônh sû thaái. Ban àêìu coân nghe tiïëng bûúác chên boån àïå tûã, vïì sau khöng thêëy möåt tiïëng àöång naâo nûäa. Thõ trêën 28 naây quaånh hiu àïën nöîi ngûúâi ta phaãi úán da gaâ. Caã möåt trêën diïån mêëy trùm nhaâ maâ tuyïåt khöng coá tiïëng ngûúâi, caã tiïëng gaâ gaáy choá suãa cuäng khöng nöët, múái thêåt laâ laå!Sau möåt luác Àõnh Tônh sû thaái àöåt nhiïn thêëy bùn khoùn trong daå nghô thêìm: - Khöng kheáo boån Ma giaáo àaä böë trñ caåm bêîy thò boån nûä àïå tûã cuãa ta ñt tûâng traãi giang höì bõ boån chuáng möåt meã queát hïët röìi cuäng chûa biïët chûâng. Baâ liïìn ài ra cûãa thò thêëy goác Àöng Bùæc coá boáng ngûúâi thêëp thoaáng. Meá têy cuäng coá thêyá ngûúâi nhaãy qua tûúâng vaâo nhaâ ngûúâi ta, àïìu laâ àïå tûã baãn phaái, baâ múái húi yïn daå. Sau möåt luác boån àïå tûã luåc tuåc chaåy vïì baáo àïìu noái laâ trong thõ trêën khöng coá möåt ngûúâi. Nghi Hoâa noái: - Chùèng nhûäng khöng ngûúâi, suác vêåt cuäng khöng coá lêëy möåt con. Nghi Thanh noái: - Xem chûâng nhûäng ngûúâi trong thõ trêën rúâi khoãi àêy chûa lêu. Nhiïìu nhaâ rûúng höåp múã caã ra àïí thu nhùåt nhûäng cuãa caái àaáng tiïìn àem ài. Àõnh Tônh sû thaái gêåt àêìu hoãi: - Caác ngûúi nghô thïë naâo? Nghi Hoâa àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 - Àïå tûã àoaán rùçng boån yïu nhên Ma giaáo àaä àuöíi cû dên trong thõ trêën ra ngoaâi chùæc chùèng bao lêu seä keáo àïën rêët àöng àïí àaánh mònh. Àõnh Tônh sû thaái noái: - Àuáng röìi! Chuyïën naây boån Ma giaáo seä thûåc sûå giao àêëu vúái chuáng ta. Thïë thò caâng hay! Caác ngûúâi coá súå khöng? Quêìn àïå tûã àöìng thanh àaáp: - Haâng yïu diïåt ma laâ thiïn chûác cuãa Phêåt mön àïå tûã chuáng ta. Àõnh Tônh sû thaái noái: - Chuáng ta cûá úã laåi khaách àiïëm naây nghó ngúi vaâ ùn no möåt bûäa röìi seä liïåu. Nhûng phaãi coi xem trong cúm rau coá chêët àöåc khöng. Luác phaái Hùçng Sún ùn cúm kïí ra khöng àûúåc lïn tiïëng. Nhûng lêìn naây trong luác khêín trûúng ai cuäng lùæng tai àïí nghe bïn ngoaâi coá tiïëng àöång gò khöng. Toaán thûá nhêët ùn xong röìi liïìn ra ngoaâi àöíi phiïn cho töëp khaác vaâo ùn cúm. Nghi Thanh böîng nghô ra möåt kïë noái: - Thûa sû baá! Chuáng ta ài vaâo caác nhaâ thùæp àeân lïn àïí boån àõch khöng biïët mònh úã chöî naâo. Àõnh Tônh sû thaái àaáp: - Àoá laâ kïë nghi binh rêët hay. Caác ngûúi laåi tûâng töëp baãy ngûúâi chia nhau ài thùæp àeân. Boån àïå tûã chia nhau ài möåt luác röìi, Àõnh Tônh sû thaái àuáng úã cûãa lúán tröng ra ngoaâi thêëy àûúâng saá meá têy, trong khaách àiïëm chöî naâo cuäng coá aánh àeân loåt ra ngoaâi cûãa söí. Sau möåt luác nhiïìu nhaâ úã phña àöng cuäng coá aánh àeân lûãa. Àeân lûãa khùæp núi thùæp saáng röìi vêîn khöng thêëy möåt tiïëng àöång. Àõnh Tônh sû thaái ngûãng àêìu tröng vêìng trùng lûúäi liïìm trïn trúâi miïång lêm rêm khêën: - Xin àûác Böì Taát baão vïå cho quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún chuyïën naây àûúåc bònh yïn ruát lui. Àïå tûã laâ Àõnh Tônh maâ trúã vïì HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 àûúåc nuái Hùçng Sún thò tûâ àêy àeân hûúng lïî Phêåt khöng àuång àïën àao kiïëm nûäa. Àõnh Tônh sû thaái trûúác kia lûâng tiïëng giang höì, gêy nïn sûå tñch oanh liïåt rêët nhiïìu. Nhûng tûâ höm qua cuöåc aác chiïën nguy hiïím trïn Tiïn Haâ Lônh, bêy giúâ baâ haäy coân kinh haäi. Baâ lo cho bao nhiïu àïå tûã do mònh cêìm àêìu. Giaã tyã coá möåt mònh baâ thò gùåp tònh traång nguy hiïím gêëp mûúâi, baâ cuäng chùèng theâm àïí têm. Àõnh Tônh sû thaái laåi khêën thêìm: - Àûác Quan Thïë Êm Böì Taát cûáu khöí cûáu naån! Nïëu phen naây phaái Hùçng Sún coá bõ töín thêët thò xin àïí möåt mònh Àõnh Tônh naây gaánh lêëy tai hoåa. Bao nhiïu, sûå baáo ûáng oan nghiïåt möåt mònh àïå tûã xin chõu hïët. Giûäa luác êëy, úã goác àöng bùæc coá tiïëng phuå nûä kïu theát lïn: - ÖËi laâng nûúác úi! Cûáu töi vúái! Cûáu töi vúái! Trong àïm töëi böìn bïì tõch mõch quaånh hiu, tiïëng la heát laåi caâng thï thaãm choái tai. Àõnh Tônh sû thaái khöng khoãi giêåt mònh, nhûng baâ phên biïåt àûúåc àoá khöng phaãi laâ thanh êm cuãa nûä àïå tûã phaái Hùçng Sún. Baâ chuá yá nhòn vïì goác àöng bùæc thò thêëy töëp baãy ngûúâi do Nghi Thanh cêìm àêìu lao nhanh vïì phña àoá àïí xem xeát quan saát xem sûå gò àaä xaãy ra. Àõnh Tônh chúâ möåt luác khaá lêu vêîn khöng thêëy Nghi Thanh trúã vïì baáo caáo. Nghi Hoâa noái: - Thûa sû baá! Sû baá cho àïå tûã cuâng saáu võ sû muöåi qua àoá coi tònh hònh ra sao? Àõnh Tônh gêåt àêìu. Nghi Hoâa liïìn dêîn saáu cö sû muöåi chaåy thùèng lïn goác àöng bùæc. Trong àïm töëi, aánh kiïëm lêëp loaáng, thoaáng caái àaä mêët huát. Sau luác nûäa, tiïëng phuå nûä luác trûúác laåi la laâng: - Trúâi úi! Chuáng giïët ngûúâi! Ai cûáu töi ... cûáu töi vúái! Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún khiïëp àaãm , ngú ngaác nhòn nhau tûå hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 - Chùèng hiïíu bïn kia àaä xaãy chuyïån gò? Vò sao hai töëp do Nghi Thanh vaâ Nghi Hoâa cêìm àêìu ài àaä bêëu lêu khöng thêëy trúã laåi? Nïëu hoå gùåp àõch nhên thò sao laåi khöng nghe tiïëng àaánh nhau? Nhûng nhûäng tiïëng kïu cûáu cuãa ngûúâi àaân baâ naâo àoá àaä thuác àêíy loâng nghôa hiïåp cuãa caác cö tröîi dêåy. Caác cö ngûãng lïn ngoá Àõnh Tônh sû thaái àïí chúâ baâ phaát lïånh ài cûáu ûáng ngûúâi bõ naån. Àõnh Tônh sû thaái cêët tiïëng goåi: - Vu Têíu ngûúi laâ ngûúâi giaâ dùån, chùæc chùæn, vêåy ngûúi dêîn saáu tïn sû muöåi ài coi. Bêët luêån thêëy chuyïån gò ngûúi cuäng lêåo tûác phaái ngûúâi vïì baáo. Vu têíu laâ muå naå doâng àuáng tuöíi, traåc ngoaåi tûá tuêìn. Nguyïn trûúác muå chó laâ böåc phuå hêìu cêån Àõnh Nhaân sû thaái taåi am Baåch Vên. Sau Àõnh Nhaân sû thaái thêëy muå laâ ngûúâi mêîn caán rêët àùæc lûåc, laåi hïët daå trung thaânh vúái baâ, baâ liïìn thu laâm àöì àïå. Chuyïën naây muå theo Àõnh Tônh sû thaái xuöëng Nam laâ lêìn àêìu tiïn muå len loäi vaâo chöën giang höì. Vu têíu nghe Àõnh Tônh sû thaái haå lïånh vöåi khom lûng vêng lúâi, dùæt saáu tïn sû muöåi ài vïì goác àöng bùæc. Baãy ngûúâi naây ài möåt luác lêu vêîn àaám tin nhû àaá chòm àaáy biïín múái caâng laå kyâ!Àõnh Tônh sû thaái möîi luác möåt thïm chöåt daå nghô thêìm: - Hay laâ àõch nhên àaä böë trñ caåm bêîy àïí duå àõch khiïën cho hai chuåc àïå tûã cuãa ta túái núi àïìu bõ chuáng bùæt hïët röìi. Baâ laåi chúâ höìi lêu vêîn chùèng thêëy àöång tônh gò. Caã tiïëng ngûúâi àaân baâ kïu cûáu luác naäy giúâ cuäng im bùåt. Àõnh Tônh sû thaái laåi lïn tiïëng: - Nghi Chêët! Nghi Chên! Hai töëp caác ngûúi 14 tïn úã laåi àêy àïí tröng coi cho boån sû tyã sû muöåi bõ thûúng. Bêët luêån xaãy ra chuyïån quaái dõ gò cuäng khöng àûúåc rúâi khoãi khaách àiïëm àïí khoãi truáng kïë àiïåu höí ly sún cuãa àõch. Nghi Chêët, Nghi Chên hai ngûúâi cuái àêìu vêng lïånh. Àõnh Tônh sû thaái laåi noái: - Coân ai nûäa thò ài theo ta! HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 Luác naây bïn baâ chó coân ba cö àïå tûã nhoã tuöíi laâ Trõnh Ngaåc, Nghi Lêm vaâ Têìn Quyïn. Baâ nùæm chùåt trûúâng kiïëm ài trûúác chaåy vïì goác àöng bùæc.Goác àöng bùæc coá möåt daäy phoâng töëi moâ, àaä khöng àeân lûãa, laåi khöng tiïëng ngûúâi. Àõnh Tônh sû thaái lúán tiïëng la: - Búá quên yïu nhên Ma giaáo! Tuåi bay coá gioãi thò ra àêy quyïët möåt trêån tûã chiïën. Nïëu cûá úã trong boáng töëi giúã troâ ma quaái thò àêu phaãi anh huâng haão haán. Baâ duâng laåi möåt chuát trong nhaâ vêîn khöng coá tiïëng ngûúâi àaáp laåi. Àõnh Tônh sû thaái liïìn phoáng chên àaá vaâo cûãa phoâng gêìn chöî baâ àûáng. Mêëy tiïëng "rùæc rùæc" vang lïn! Then cûãa gêîy lòa. Caánh cûãa múã tung ra. Trong phoâng töëi àen nhû mûåc, chùèng biïët coá ngûúâi hay khöng. Àõnh Tônh sû thaái khöng daám maåo muöåi xöng vaâo, baâ cêët tiïëng goåi: - Nghi Hoâa! Nghi Thanh! Vu Têíu! Caác ngûúâi coá nghe thêëy tiïëng ta goåi khöng? Thanh êm baâ truyïìn ài rêët xa. Sau giêy laát tûâ àaâng xa coá tiïëng döåi laåi. Traåi 28 böën mùåt nuái non vêy boåc thanh êm cuãa Àõnh Tônh sû thaái àuång vaâo vaách nuái döåi ngûúåc laåi phaát ra tiïëng voång. Tiïëng voång yïn röìi böën bïì laåi im phùng phùæc. Àõnh Tônh sû thaái quay laåi noái: - Ba ngûúâi theo saát bïn mònh ta, chúá coá xa rúâi! Baâ cêìm kiïëm ài quanh daäy phoâng hïët möåt lûúåt maâ chùèng phaát giaác ra möåt chuát gò khaác laå. Baâ liïìn chñ àêìu ngoán chên xuöëng tung mònh voåt lïn noác nhaâ, àua mùæt nhòn ra böën phña. Luác naây àêu àêëy yïn lùång nhû túâ, cún gioá hiu hiu cuäng khöng coá. Àêìu caânh ngoån coã àuáng im. Maãnh trùng laånh luâng toãa aánh saáng xuöëng maái ngoái. Phong caãnh chùèng khaác gò ngaây trûúác úã am Baåch Vên nuái Hùçng Sún luác nûäa àïm baâ ài àoaån nguyïåt. Chó khaác úã chöî trïn nuái Hùçng Sún baâ àûúåc yïn tõnh, coân bêy gioâ baâ úã vaâo giûäa àaám saát khñ kyâ bñ khön lûúâng. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Àõnh Tônh sû thaái laâ möåt tay coá voä cöng quaán thïë nhûng àõch nhên thuãy chung khöng chõu löå diïån , baâ cuäng àaânh chõu boá tay chùèng biïët laâm thïë naâo?Àõnh Tônh sû thaái trong loâng vûâa noáng naãy laåi vûâa höëi hêån, baâ lêím bêím: - Mònh maâ súám biïët boån yïu nhên Ma giaáo lùæm mûu thêìn chûúác quyã thò chùèng cho boån àïå tûã chia thaânh toaán túái àêy. Àöåt nhiïn loâng baâ phaát run. Baâ vöî tay traái möåt caái tûâ trïn noác nhaâ nhaãy xuöëng röìi thi triïín khinh cöng chaåy vöåi vïì Nam Yïn khaách àiïëm, lúán tiïëng goåi: - Nghi Chêët! Nghi Chên! Coá chuyïån gò khöng? Nhûng trong khaách àiïëm khöng coá tiïëng ngûúâi àaáp laåi. Àõnh Tônh sû thaái vöåi vaâng xöng vaâo nhaâ thò trong àiïëm chùèng thêëy möåt ai. Caã nhûäng tïn àïå tûã bõ thûúng nùçm trïn giûúâng cuäng khöng biïët ài àêu mêët röìi. Àõnh Tônh sû thaái duâ cöng phu haâm dûúäng cao thêm àïën àêu thò trûúác tònh traång naây cuäng khöng thïí bònh tônh àûúåc nûäa. Dûúái aánh àeân, muäi kiïëm khöng ngúát rung àöång lêëp loaáng thanh quang. Thïë àuã biïët thanh trûúâng kiïëm baâ cêm trong tay àang run lïn bêìn bêåt. Hoang mang trong luác lêm àõch laâ möåt àiïìu töë kyå cuãa con nhaâ voä. Àõnh Tônh sû thaái vïì nöåi cöng cuäng nhû voä thuêåt àïìu vaâo haâng thûúång thùång àaáng lyá khöng coá tònh traång naây. Duâ laâ coá mûúâi tay cao tuã vêy àaánh, baâ tûå biïët khöng thïí thoaát chïët, baâ cuäng khöng rung àöång àïën möåt àêìu ngoá tay. Nhûng vò mêëy chuåc tïn àïå tûã múái trong khoaãnh khùæc àaä thêët tung möåt caách àöåt ngöåt khöng tiïën àöång laâ möåt trûoâng húåp rêët àùåc biïåt. Chùèng khaác gò ngûúâi truáng phaãi yïu thuêåt, baâ caãm thêëy lûúäi raáo möi khö. Chó trong khoaãnh khùæc gên cöët toaân thên baâ àïìu mïìm nhuän ra khöng sao chuyïín àöång àûúåc nûäa. Song tònh traång tï chöìn naây chó din ra trong chöëc laát Àõnh Tônh sû thaái hñt maånh möåt húi chên khñ vaâo huyïåt àan àiïìn, gia têm vêån àöång nöåi lûåc. Lêåp tûác baâ phêën khúãi tinh thêìn trúã laåi, ài voâng quanh àònh viïån phoâng öëc möåt lûúåt rêët mau. Luác baâ trúã vïì trûúác sên böîng ngoá thêëy möåt chiïëc haâi dûúái göëc cêy quïë. Baâ lûúåm lïn coi thò àêëy laâ möåt chiïëc haâi àaân baâ bùçng vaãi xanh àuáng laâ cuãa ngûúâi baãn phaái thûúâng ài. Trong haâi haäy coân húi êëm hiïín nhiïn àïå tûã baãn phaái bõ bùæt ài àaánh rúát. Laå úã chöî trûúác HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2