Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 34

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

140
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 34: Nỗi Lòng Bí Ẩn Của Ni Cô ...Nghi Lâm hỏi: - Lệnh Hồ đại ca! Bữa trước đại ca bảo Ðiền Bá Quang : nếu đánh đứng thì gã đứng vào hàng thứ 14, Nhạc sư bá thứ 6, vậy sư phụ tiểu muội đứng vào hàng thứ mấy trong thiên hạ?.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 34

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 180 Àaâo Cöëc Luåc Tiïn àïì cûã Lïånh Höì Xung .....................................2 Höìi 181 Nhaåc Linh San àaã baåi cao thuã Thaái Sún vaâ Haânh Sún...............17 Höìi 182 Nhaåc Linh San tyã kiïëm vúái Lïånh Höì Xung..............................26 Höìi 183 Mûúâi ba chiïu kiïëm phaái Tung Sún .........................................39 Höìi 184 Giïët gian manh, thiïëu phuå tröí taâi ............................................51 Höìi 185 Cuöåc tyã àêëu giûäa Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Taã Laänh Thiïìn ..............64 Höìi 186 Nhaåc Bêët Quêìn àoaåt chûác chûúãng mön....................................77 Höìi 187 Lêm Bònh Chi nhuåc àaã Dû Thûúng Haãi ...................................90 Höìi 188 Lêm Bònh Chi taái chiïën Dû Thûúng Haãi ................................103 Höìi 189 Nhaåc Linh San chaán ngêëy chaâng Baåc Haänh ..........................115 Höìi 190 Lêm Bònh Chi àaåi chiïën Möåc Cao Phong ...............................126 Höìi 191 Lêm Bònh Chi nhuåc maå hiïìn thï............................................139 Höìi 192 Giaã nhaâ nöng theo doäi boån lêm, nhaåc .....................................149 Höìi 193 Lêm Bònh Chi dûâng chên àûáng laåi lúán tiïëng hoãi: .................162 Höìi 194 Lêm Bònh Chi thöí löå ên tònh .................................................174 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 180 Àaâo Cöëc Luåc Tiïn àïì cûã Lïånh Höì Xung Nguyïn Taã Laänh Thiïìn ngaây trûúác úã trïn àónh nuái Hoa Sún àaä chûáng kiïën boån Àaâo Cöëc luåc tiïn xeá xaác möåt tay cao thuã phe kiïëm töng cuãa phaái naây laâm böën maãnh, hùæn biïët saáu anh em laäo tay ùn noái lùng nhùng nhûng coá möåt tuyïåt kyä kinh ngûúâi. Hùæn thêëy boån Àaâo Cöëc luåc tiïn chuåp àûúåc Ngoåc Cú Tûã, möîi ngûúâi nùæm möåt chên möåt tay thò lo thay cho laäo seä bõ hoåa phên thên nïn chùèng quaãn mònh àûáng àõa võ chuã nhên phaãi vöåi vaä ra tay can thiïåp. Taã Laänh Thiïìn thêëy trûúâng húåp nguy cêëp coá thïí xêíy ra trong nhaáy mùæt vöåi ruát gûúm cheám Àaâo Chi Tiïn vaâ àêm Àaâo Cùn Tiïn. Muåc àñch cuãa hùæn laâ buöåc boån naây phaãi buöng tay àïí neá traánh. Deâ àêu Àaâo Cöëc luåc tiïn möîi khi haânh àöång laåi phöëi húåp vúái nhau nhû möåt têëm aáo liïìn khöng chõu taách rúâi. Böën ngûúâi trong boån Àaâo Cöëc luåc tiïn nùæm lêëy chên tay àõch nhên, coân hai ngûúâi àûáng ngoaâi höå. Hai chiïu kiïëm cuãa Taã Laänh Thiïìn phoáng túái liïìn bõ Àaâo Thûåc Tiïn vaâ Àaâo Hoa Tiïn gaåt àûúåc. Luác naây tñnh maång Ngoåc Cú Tûã khaác naâo sûác nùång ngaân cên treo àêìu súåi toác. Trong thúâi gian chúáp nhoaáng naây, Taã Laänh Thiïìn xoay chuyïín yá nghô rêët mau. Hùæn tñnh rùçng ñt ra phaãi saáu, baãy chiïu múái bûác baách Àaâo Thûåc Tiïn phaãi luâi laåi. Nhû vêåy Ngoåc Cú Tûã àaä bõ xeá xaác laâm böën maãnh röìi. Hùæn liïìn muáa tñt thanh trûúâng kiïëm. Kiïëm phong veo veáo, haâo quang lêëp loaáng. Böîng nghe Ngoåc Cú Tûã ruá lïn möåt tiïënng khuãng khiïëp. Àêìu vaâ mònh laäo rúát xuöëng àêët àaánh bõch möåt tiïëng. Àaâo Cùn Tiïn vaâ Àaâo Chi Tiïn trong tay möîi ngûúâi cêìm möåt caánh tay cuãa Ngoåc Cú Tûã bõ àûát röìi. Àaâo Caán Tiïn cêìm möåt caái chên cuåt, coân Àaâo Diïåp Tiïn cêìm möåt caái chên cuåt nûäa coân dñnh liïìn vaâo ngûúâi cuãa Ngoåc Cú Tûã. Teá ra Taã Laänh Thiïìn vûâa röìi àaä muáa kiïëm chùåt àûát hai caánh tay vaâ möåt chên cuãa Ngoåc Cú Tûã àïí laäo khoãi bõ xeá xaác hêìu cûáu HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 àûúåc maång söëng cho laäo. Taã Laänh Thiïìn cuäng biïët àêy laâ möåt haå saách, àaânh àïí Ngoåc Cú Tûã thaânh ngûúâi taân phïë coân hún laâ chïët. Hùæn chùæc rùçng Àaâo Cöëc luåc tiïn chùèng coá lyá naâo laåi coân haânh hung vúái möåt keã àaä cuåt chên, cuåt tay. Thi haânh xong thuã àoaån cûáu ngûúâi möåt caách thaãm khöëc, Taã Laänh Thiïìn buöng tiïëng cûúâi laåt röìi luâi ra. Àaâo Cùn Tiïn xùéng gioång hoãi: - Ö hay! Taã Laänh Thiïìn! Ngûúi àaä àuát loát vaâng baåc cuâng myä nûä cho Ngoåc Cú Tûã àïí laäo hïët mònh uãng höå ngûúi lïn laâm chûúãng mön maâ sao ngûúi laåi chùåt cuåt chên tay laäo? Phaãi chùng ngûúi muöën haå saát laäo àïí bõt miïång. Àaâo Chi Tiïn noái: - Taã Laänh Thiïìn coá leä súå boån ta xeá xaác Ngoåc Cú Tûã ra laâm böën maãnh thêåt, nïn hùæn ra tay cûáu maång laäo bùçng caách naây. Nhûng hùæn àaä hiïíu lêìm têm yá cuãa boån ta. Àaâo Thûåc Tiïn noái: - Taã Laänh Thiïìn tûå àùæc laâ con ngûúâi thöng minh lanh trñ. Thêåt ra haânh àöång cuãa hùæn vö cuâng ngu xuêín vaâ tûác cûúâi. Muåc àñch chuáng ta nùæm lêëy Ngoåc Cú Tûã chùèng qua laâ àïí chúi àuâa laäo möåt phen. Chuáng ta àaä laâ nhûäng bêåc anh huâng àaåi trñ thûác coá lyá àêu laåi giïët caân ngûúâi vaâo giûäa ngaây laânh thaáng töët maâ laåi laâ ngaây húåp phaái? Chó coá nhûäng keã àaåi ngu daåi múái haânh àöång vö yá thûác nhû vêåy. Àaâo Hoa Tiïn noái: - Ngoåc Cú Tûã coá daä têm giïët haåi anh em ta àïí uy hiïëp quêìn huâng khöng ai daám àûa yá kiïën cöng bùçng ra nûäa. Nhûng chuáng ta bao giúâ cuäng nghô àïën tònh nghôa àöìng mön khi naâo laåi haå saát laäo. Chuáng ta àõnh buång tung laäo lïn khöng röìi luác rúát xuöëng laåi àûa tay ra hûáng lêëy khiïën cho laäo phaãi khiïëp súå, àûâng tñnh chuyïån lêëy thõt àeâ ngûúâi nûäa maâ thöi. Khöng ngúâ Taã Laänh Thiïìn laåi laâ con ngûúâi löî maäng àïën thïë. Haânh àöång cuãa hùæn khöng nhûäng ngu xuêín maâ coân toã ra taân nhêîn khön lûúâng. Àaâo Diïåp Tiïn tay vêîn coân cêìm chên Ngoåc Cú Tûã löi àïën trûúác mùåt Taã Laänh Thiïìn röìi buöng tay ra, lùæc àêìu quêìy quêåy hoãi: - Taã Laänh Thiïìn! Ngûúi àöång thuã daä man thïë naây û? Con ngûúâi Ngoåc Cú Tûã àang laânh lùån hùèn hoi maâ bêy giúâ chùèng coân hònh thuâ gò nûäa. Laäo cuåt mêët hai tay möåt chên, chó coân möåt gioâ thò laäo seä söëng ra laâm sao? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Taã Laänh Thiïìn tûác nhû vúä mêåt, mùæng thêìm: - Vûâa röìi nïëu ta ra tay chêåm möåt chuát nûäa thò Ngoåc Cú Tûã àaä bõ boån quaái vêåt caác ngûúi xeá ra laâm böën maãnh röìi. Tñnh maång laäo àaä khöng coân maâ ruöåt gan lïnh laáng, maáu chaãy àêìy mùåt àêët. Bêy giúâ caác ngûúi coân noái àaáo àïí hoaåch saách ta. Khöën nöîi mònh khöng coá bùçng cúá thò biïët giaãi thñch caách naâo? Taã Laänh Thiïìn chûa kõp traã lúâi thò Àaâo Cùn Tiïn laåi lïn tiïëng höëng haách: - Taã Laänh Thiïìn! Ngûúi muöën giïët Ngoåc Cú Tûã thò chùèng thaâ àêm laäo möåt kiïëm àïí laäo àûúåc chïët ngay khoãi phaãi lêm vaâo tònh traång söëng dúã chïët dúã maâ laåi khöng àûúåc toaân veån thên hònh thêåt laâ taân nhêîn! Thêåt laâ àaåi bêët nhên! Àaâo Caán Tiïn noái theo: - Chuáng ta àaä laâ baån àöìng mön trong Nguä nhaåc phaái thò bêët luêån laâ viïåc troång àaåi àïën àêu cuäng coá thïí thûúng lûúång. Thïë maâ ngûúi taân huãy thên thïí möåt ngûúâi giaâ nua trong mön phaái thò coân chi laâ nghôa àöìng mön? Böîng möåt laäo giaâ phaái Tung Sún lïn tiïëng bïnh vûåc Taã Laänh Thiïìn noái: - Saáu caái quaái vêåt kia! Boån mi àöång möåt tyá laâ xeá ngûúâi ta ra laâm böën maãnh. Taã chûúãng mön phaãi ra tay kõp thúâi múái cûáu maång àûúåc cho Ngoåc Cú àaåo trûúãng, thïë laâ Taã chûúãng mön troån nghôa vúái àöìng mön, caác ngûúi àûâng noái bêåy. Àaâo Chi Tiïn noái: - Chuáng ta hiïín nhiïn chó muöën àuâa giúän vúái Ngoåc Cú Tûã. Àaáng tiïëc laâ Taã Laänh Thiïìn ngu xuêín laåi cho laâ thêåt. Hùæn chùèng biïët thõ phi, khöng phên thêåt giaã. Nhû vêåy sao goåi laâ ngûúâi trñ? Àaâo Diïåp Tiïn noái: - Taã Laänh Thiïìn! Àaä laâ nam tûã haán, laâ àaåi trûúång phu thò mònh laâm mònh chõu. Ngûúi taân huãy thên hònh Ngoåc Cú Tûã àaáng lyá tûå nhêån löîi múái phaãi, sao ngûúi laåi ruåt reâ e súå, toan àöí löîi cho ngûúâi khaác, thò ra ngûúi chùèng coá chuát duäng caãm naâo. Bûäa nay haâng mêëy ngaân anh huâng haão haán tuå höåi trïn àónh nuái Tung Sún àïìu nhòn roä ngûúi vung kiïëm chùåt àûát chên tay Ngoåc Cú Tûã. Chùèng leä ngûúi coân chöëi àûúåc û? Àaâo Hoa Tiïn noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 - Taã Laänh Thiïìn! Haânh àöång cuãa ngûúi àaä toã ra laâ con ngûúâi bêët nhên, bêët nghôa, bêët trñ, bêët duäng. Thïë maâ ngûúi coân têëp tïính muöën nhaãy lïn ngöi chûúãng mön Nguä nhaåc phaái û? Ngûúi àûâng nghô viïín vöng nûäa! Cuöåc mûu àöì bêët chñnh cuãa ngûúi khöng ùn thua àêu. Thûåc ra nïëu Taã Laänh Thiïìn khöng duâng kiïëm phaáp tinh diïåu chùåt àûát chên tay Ngoåc Cú Tûã thò laäo múái laâm chûúãng mön phaái Thaái Sún àûúåc vaâi giúâ àaä bõ xeá thaânh böën maãnh röìi. Àaáng lyá nhûäng tay cao thuã tuyïåt àónh tuå têåp trïn àónh nuái Tung Sún thêëy Taã Laänh Thiïìn lanh trñ maâ cûã àöång thêìn töëc, ûáng biïën mau leå têët khen ngúåi hùæn laâ nhên vêåt phi thûúâng. Nhûng Àaâo Cöëc luåc tiïn thi nhau tòm lúâi leä húåp lyá chó chñch laäo, khiïën ngûúâi ngoaâi khoá maâ biïån baác àûúåc. Duâ hoå coá biïët Taã Laänh Thiïìn bõ maåt saát möåt caách oan uöíng cuäng chó cûúâi thêìm trong buång maâ thöi. Nhûng ngûúâi khöng hiïíu roä göëc ngoån laåi cho rùçng nïëu cûã àöång cuãa Taã Laänh Thiïìn khöng phaãi laâ thö löî thò cuäng laâ hung aác àïën cûåc àiïím nïn löå veã bêët maän. Lïånh Höì Xung úã vúái Àaâo Cöëc luåc tiïn lêu ngaây nïn àaä biïët boån hoå laâ ngûúâi thïë naâo röìi. Chaâng nghô thêìm: - Nhûäng lúâi Àaâo Cöëc luåc tiïn noái bûäa nay cêu naâo cuäng àaánh vaâo yïëu àiïím cuãa Taã Laänh Thiïìn. Khöng biïët taåi sao bûäa nay saáu ngûúâi laåi khön ngoan nhû vêåy? Chùæc coá ngûúâi ngoaâi chó àiïím cho hoå. Chaâng tûâ tûâ àïën bïn Àaâo Cöëc luåc tiïn àïí doâ xeát xem võ cao nhên naâo àûáng êín thên gêìn àoá, nhûng chaâng chó thêëy saáu ngûúâi xuám laåi möåt chöî vúái nhau, bïn caånh khöng coá ai khaác. Nùm anh em àang maãi miïët bùng boá cho baã vai Àaâo Hoa Tiïn khoãi chaãy maáu. Lïånh Höì Xung böîng ngoaãnh àêìu nhòn vïì phña têy thò bïn tai chaâng chúåt nghe tiïëng vo ve nhû muöîi kïu loåt vaâo tai: - Xung lang! Coá phaãi Xung lang muöën kiïëm tiïíu muöåi chùng? Lïånh Höì Xung nghe tiïëng khöng khoãi vûâa kinh haäi vûâa mûâng thêìm. Thanh êm naây tuy nhoã beá nhûng thêåt roä raâng. Àuáng laâ tiïëng Doanh Doanh. Chaâng húi nghiïng àêìu vïì phña phaát ra thanh êm thò thêëy möåt àaåi haán rêu quùåp mêåp thuâ luâ àûáng bïn phiïën àaá lúán àang giú tay lïn gaäi àêìu. Kïí ra bûäa nay trïn àónh nuái Tung Sún ñt ra laâ coá àïën mêëy trùm àaåi haán rêu ria giöëng thïë nïn chùèng ai àïí yá àïën y. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 Lïånh Höì Xung ngûng thêìn chuá yá nhòn àaåi haán thò thêëy àaåi haán móm cûúâi möåt caách rêët quyïën ruä laåi coá veã giaão hoaåt. Chaâng mûâng quaá liïìn cêët bûúác tiïën laåi. Doanh Doanh liïìn duâng pheáp truyïìn êm baão chaâng: - Àûâng laåi àêy. Laâm nhû vêåy löå chuyïån mêët. Thanh êm naây cuäng nhoã beá nhû tûâ àùçng xa voång laåi loåt vaâo tai. Lïånh Höì Xung liïìn dûâng bûúác nghô buång: - Teá ra naâng coá cöng phu truyïìn êm tuyïåt diïåu àïën thïë naây. Àêy chùæc laâ möåt bñ truyïìn naâng àaä hoåc úã phuå thên naâng. Trong thúâi gian chúáp nhoaáng naây Lïånh Höì Xung chúåt hiïíu ngay, chaâng lêím bêím: - Teá ra nhûäng lúâi leä cuãa Àaâo Cöëc luåc tiïn noái ra laâ do Doanh Doanh àaä daåy cho hoå. Thaão naâo saáu con ngûúâi thö löî kia trònh baây Taã Laänh Thiïìn chaåm vaâo nhûäng àiïìu bêët nhên, bêët nghôa, bêët trñ, bêët duäng möåt caách raânh maåch nhû vêåy. Tuy chaâng nghô vêåy nhûng chó mûâng thêìm trong buång chûá khöng tiïët löå ra ngoaâi. Chaâng coân lúán tiïëng: - Àaâo Cöëc thêët tiïn! Caác võ noái vêåy thêåt laâ coá lyá. Taåi haå tûúãng chó coá Àaâo Cöëc luåc tiïn deâ àêu coân möåt võ nûäa vûâa thöng vûâa xinh àeåp tûác laâ Thêët tiïn nûä Trõnh Ngaåc tiïn tûã. Quêìn huâng thêëy Lïånh Höì Xung àöåt nhiïn lïn tiïëng laåi thöët ra nhûäng lúâi chùèng ùn nhêåp vaâo àêu thò rêët àöîi ngaåc nhiïn. Doanh Doanh vöåi duâng pheáp truyïìn êm noái: - Viïåc naây quan troång vö cuâng maâ Xung ca laåi laâ chûúãng mön phaái Hùçng Sún, khöng nïn noái nhùng noái caân. Luác naây Taã Laänh Thiïìn àang xuöëng thïë vö cuâng, Xung ca chñnh laâ ngûúâi coá cú höåi töët àïí lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái. Lïånh Höì Xung trong loâng run lïn buång baão daå: - Doanh Doanh caãi trang lêìn moâ àïën nuái Tung Sún teá ra vò muåc àñch àõnh giuáp ta lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái. Naâng laâ con gaái giaáo chuã Triïu Dûúng thêìn giaáo, tûác laâ keã thuâ cuãa caác mön haå chñnh giaáo núi àêy, nïëu naâng bõ phaát giaác thò thêåt nguy HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 hiïím khöng biïët àïën àêu maâ noái. Naâng àaä dêën thên vaâo núi àêìm röìng hang coåp àïí cöë yá giuáp ta nöíi tiïëng lúán trong voä lêm. Àöëi vúái möëi thêm tònh naây ta biïët lêëy chi àïìn àaáp? Böîng nghe Àaâo Cùn Tiïn noái: - Phûúng Chûáng àaåi sû laâ möåt bêåc cao nhên tiïën böëi nhû vêåy maâ caác võ coân khöng muöën tön lïn laâm chûúãng mön nhên thò Ngoåc Cú Tûã àaä cuåt tay queâ chên. Taã Laänh Thiïìn bêët nhên, bêët nghôa dô nhiïn khöng coá thïí lïn laâm chûúãng mön àûúåc röìi. Vêåy boån Àaâo möî laåi tiïën cûã möåt võ anh huâng thiïëu niïn àïå nhêët àûúng thúâi tinh thöng kiïëm thuêåt lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái. Nïëu ai khöng phuåc thò àïën laänh giaáo kiïëm phaáp cuãa võ thiïëu niïn anh huâng naây. Y noái túái àêy böîng dú tay traái lïn troã vïì phña Lïånh Höì Xung. Àaâo Cùn Tiïn noái tiïëp: - Lïånh Höì thiïëu hiïåp nguyïn trûúác àaä laâm chûúãng mön phaái Hùçng Sún laåi coá quan hïå sêu xa vúái Nhaåc tiïn sinh úã phaái Hoa Sún. Chaâng coân laâ möåt võ haão bùçng hûäu cuãa Maåc Àaåi tiïn sinh úã phaái Haânh Sún. Vêåy trong Nguä nhaåc kiïëm phaái àaä coá ba phaái nhêët àõnh uãng höå chaâng. Àaâo Caán Tiïn noái theo: - Caác võ àaåo hûäu phaái Thaái Sún naâo phaãi haång höì àöì, dô nhiïn söë ngûúâi uãng höå y rêët nhiïìu, coá chùng chó möåt söë ñt phaãn àöëi. Àaâo Diïåp Tiïn noái: - Taã Laänh Thiïìn! Nïëu ngûúi khöng phuåc thò laåi tyã thñ kiïëm phaáp vúái Lïånh Höì chûúãng mön. Ai thùæng seä lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái. Vuå naây kïu bùçng tó voä àïí àoaåt soaái êën. Quêìn huâng chuyïën naây lïn nuái Tung Sún, ngoaåi trûâ nhûäng mön haå trong Nguä nhaåc kiïëm phaái cuâng Phûúng Chûáng àaåi sû, Xung Hû àaåo trûúãng laâ nhûäng ngûúâi quan têm àïën cöng cuöåc húåp phaái, coân àaåi àa söë laâ ài coi naáo nhiïåt maâ thöi. Luác naây ai cuäng biïët viïåc húåp nhêët nùm phaái àaä thaânh nhêët àõnh maâ chó coân cuöåc tranh giaânh chûác chûúãng mön. Boån haâo khaách giang höì noáng ruöåt nhêët laâ nhûäng vuå caäi vaä giùçng dai. Vûâa röìi Àaâo Cöëc luåc tiïn giùçng co hoaâi vúái Taã Laänh Thiïìn may úã chöî hoå lyá luêån thuá võ nïn khöng àïën nöîi chaán naãn. Coân nhû Nhaåc Bêët Quêìn miïång àûa ra nhûäng thiïn nhên nghôa trûúâng giang àaåi haãi thò HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 àïën töëi cuäng khöng hïët chuyïån, seä khiïën cho ngûúâi ta phaãi chaán ngêëy. Vò thïë maâ Àaâo Diïåp Tiïn vûâa àûa ra böën chûã "Tyã voä àoaåt soaái" lêåp tûác tiïëng hoan hö nöíi lïn vang àöång caã goác trúâi. Bao nhiïu anh huâng haão haán lïn nuái chó mong àûúåc coi nhiïìu tay cao thuã tyã àêëu àao thûúng thûåc sûå. Hoå múái àûúåc coi hai têëm thaãm kõch kinh têm àöång phaách laâ Thiïn Mön àaåo nhên tûå huãy mònh àïí giïët àõch vaâ Taã Laänh Thiïìn chùåt chên tay Ngoåc Cú Tûã àaä cho laâ chuyïën ài naây khöng àïën nöîi vö ñch. Nïëu bêy giúâ àûúåc coi nhûäng tay cao thuã Nguä nhaåc kiïëm phaái vò chuyïån tranh chêëp chûúãng mön maâ xêíy möåt trûúâng àaåi chiïën thò laåi caâng thuá võ khöng biïët àïën thïë naâo maâ noái. Vò thïë maâ quêìn huâng tûâ luác lïn Phong thiïìn àaâi tuå höåi baâng quang àïën giúâ, lêìn naây hoå hoan hö nhiïåt liïåt nhêët. Lïånh Höì Xung nghô buång: - Ta àaä hûáa lúâi vúái Phûúng Chûáng àaåi sû vaâ Xung Hû àaåo trûúãng seä hïët sûác caãn trúã khöng àïí Taã Laänh Thiïìn lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái àïí traánh hêåu hoåa cho voä lêm,. Ta chó cêìu sao cho sû phuå àûúåc lïn giûä chûác chûúãng mön laâ öín hún hïët. Laäo nhên gia laâ möåt nhên vêåt chñ cöng vö tû, ai ai cuäng kñnh phuåc. Ngoaâi laäo nhên gia trong Nguä nhaåc phaái chùèng coân ngûúâi naâo xûáng àaáng vúái troång nhiïåm àoá nûäa. Chaâng nghô vêåy liïìn doäng daåc lïn tiïëng: - Hiïån nay úã trûúác mùæt chuáng ta coá möåt võ tiïìn böëi àêìy àuã tû caách laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái maâ sao caác võ laåi boã quïn khöng nhùæc túái? Thûã hoãi chûác chûúãng mön Nguä nhaåc phaái nïëu khöng do Quên tûã kiïëm Nhaåc tiïn sinh àaãm nhiïåm thò liïåu coân tòm àêu ra àûúåc nhên vêåt naâo xûáng àaáng nûäa khöng? Nhaåc tiïn sinh àaä voä cöng cao thêm, kiïën thûác laåi siïu viïåt. Laäo nhên gia coân laâ ngûúâi nhên nghôa ai ai cuäng biïët. Nïëu khöng thïë thò sao laåi àûúåc voä lêm tùång cho ba chûä ngoaåi hiïåu laâ Quên tûã kiïëm? Quêìn àïå tûã phaái Hùçng Sún cuãa taåi haå àïìu chên thaânh àïì cûã Nhaåc tiïn sinh lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái. Lïånh Höì Xung noái túái àêy thò quêìn àïå tûã phaái Hoa Sún liïìn lúán tiïëng hoan hö nhû sêëm dêåy. Trong phaái Tung Sún liïìn coá ngûúâi lïn tiïëng: - Nhaåc tiïn sinh tuy xûáng àaáng song so vúái Taã chûúãng mön coân coá phêìn suát keám. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 Laåi coá ngûúâi noái tiïëp: - Theo thiïín kiïën cuãa taåi haå thò chûác chûúãng mön Nguä nhaåc phaái phaãi àûúng nhiïn do Taã chûúãng mön àaãm àûúng. Ngoaâi ra nïn àùåt böën võ phoá chûúãng mön àïí Nhaåc tiïn sinh, Maåc Àaåi tiïn sinh, Lïånh Höì thiïëu hiïåp vaâ Ngoåc... Ngoåc Khaánh Tûã hoùåc Ngoåc Êm Tûã chia nhau àaãm nhiïåm. Thïë laâ öín thoãa hún hïët. Àaâo Chi Tiïn la lïn: - Ngoåc Cú Tûã àaä chïët àêu. Laäo bõ cuåt möåt chên, hai tay, caác ngûúi chùèng cêìn duâng àïën laäo nûäa phaãi khöng? Àaâo Thûåc Tiïn hö: - Tyã voä àoaåt soaái! Tyã voä àoaåt soaái! Ai voä cöng cao thêm thò ngûúâi êëy lïn laâm chûúãng mön. Thïë laâ xong chuyïån. Trïn möåt ngaân haâo sô giang höì àöìng thanh phuå hoåa: - Phaãi lùæm! Phaãi lùæm! Tyã voä àoaåt soaái! Tyä voä àoaåt soaái! Lïånh Höì Xung buång baão daå: - Coi cuåc diïån bûäu nay cêìn phaãi àaâ àaão Taã Laänh Thiïìn cho bùçng àûúåc àïí trûâ möëi tham voång cuãa moåi ngûúâi phaái Tung Sún, khöng thò sû phuå ta vônh vieän khöng treâo lïn chûác chûúãng mön Nguä nhaåc phaái àûúåc. Chaâng liïìn chöëng kiïëm bûúác ra hö: - Taã tiïn sinh! Toaân thïí anh huâng thiïn haå túái àêy àaä chûáng khêíu àöìng tûâ yïu cêìu chuáng ta tyã voä àoaåt soaái vêåy taåi haå cuâng tiïn sinh haäy qua laåi mêëy chiïu àïí cöí voä duäng khñ cho caác bêåc haâo kiïåt nïn chùng? Röìi chaâng laåi nghô thêìm: - Chûúãng lûåc êm haân cuãa Taã Laänh Thiïìn cûåc kyâ lúåi haåi, coá khi mònh khöng àõch nöíi hùæn. Coân vïì kiïëm phaáp thò mònh quyïët chùèng chõu thua hùæn. Thùæng Taã Laänh Thiïìn röìi mònh seä nhûúâng laåi cho sû phuå thêåt laâ danh chñnh ngön thuêån chùèng coân ai dõ nghõ àûúåc nûäa. Tyã duå Maåc Àaåi tiïn sinh coá muöën tranh chêëp thò võ têët laäo àaä thùæng àûúåc sû phuå. Phaái Thaái Sún coá hai tay àaåi cao thuã thò àaä möåt chïët möåt bõ thûúng röìi. Ngoaâi ra khöng coân tay haão thuã naâo khaác. Duâ kiïëm phaáp mònh coá khöng phaãi laâ àöëi thuã cuãa Taã Laänh Thiïìn ài chùng nûäa thò cuäng cêìm cûå àûúåc ngoaâi ngaân chiïu múái chõu thêët baåi, àuã khiïën cho hùæn phaãi hao töín phêìn lúán vïì nöåi lûåc. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 Sû phuå mònh coá phaãi àêëu vúái hùæn trêån sau cuäng nhiïìu hy voång thùæng hùæn. Tñnh vêåy röìi chaâng vung trûúâng kiïëm lïn khöng hai caái noái tiïëp: - Taã tiïn sinh! Chuáng ta nguyïn laâ mön haå Nguä nhaåc kiïëm phaái ai cuäng tûâng quen sûã kiïëm. Vêåy chuáng ta duâng kiïëm àïí phên thùæng baåi. Chaâng noái vêåy laâ coá yá bõt miïång Taã Laänh Thiïìn trûúác àïí hùæn khoãi àûa àïì nghõ tyã àêëu quyïìn cûúác hay àêëu chûúãng phaáp. Quêìn huâng laåi àua nhau reo hoâ. Ngûúâi thò noái: - Lïånh Höì thiïëu hiïåp quaã laâ ngûúâi nhanh chên leå miïång... Vêåy cûá àêëu kiïëm àïí phên thùæng baåi. Ngûúâi thò hö: - Àûúåc laâm chûúãng mön, thua laâ àïå tûã. Thïë laâ cöng bùçng! Thïë laâ tuyïåt diïåu! Coá ngûúâi laåi giuåc: - Taã tiïn sinh! Vaâo trûúâng tyã kiïëm ài! Cêìn chi phaãi uáy kyå? Súå thua chùng? Coá ngûúâi noái: - Lyá thuyïët suöng haâng nûãa ngaây trúâi coá àûúåc viïåc coác gò khöng? Phaãi àöång thuã tyã àêëu múái giaãi quyïët xong vuå naây. Trïn àónh nuái Tung Sún tiïëng la heát, tiïëng hoan hö möîi luác möåt thïm vang döåi. Nïn biïët söë ngûúâi àaä àöng àaão maâ phêìn lúán laåi taác àöång tinh thêìn khiïën cao traâo böåc phaát dûä döåi. Caã nhûäng bêåc laäo thaânh trò troång cuäng khöng nhõn àûúåc àïìu nöíi reo hoâ, la oá. Àêy laâ nhûäng tên khaách àûúåc Taã Laänh Thiïìn múâi àïën dûå kiïën lïî. Bêët luêån viïåc quyïët àõnh lêåp chûúãng mön theo phûúng thûác naâo hay ai lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái cuäng chùèng quen hïå gò àïën hoå, kïí ra hoå bêët têët phaãi duáng miïång vaâo laâm chi nhûng vò phong traâo àûúåc àêíy maånh thò khaách lêën quyïìn chuã. Hoå laâm nhû viïåc choån chûúãng mön Nguä nhaåc phaái ngoaâi phûúng phaáp tyã voä khöng coân àûúâng löëi naâo khaác àïí quyïët àõnh àûúåc. Lïånh Höì Xung thêëy moåi ngûúâi àïìu phuå hoåa vúái yá kiïën cuãa mònh caâng phêën khúãi tinh thêìn hö lúán: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 - Taã tiïn sinh! Nïëu tiïn sinh khöng muöën tyã kiïëm vúái taåi haå thò nïn tuyïn böë trûúác mùåt quêìn huâng laâ khöng laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái cuäng àûúåc. Quêìn huâng laåi lúán tiïëng la: - Tyã kiïëm! Tyã kiïëm! Khöng daám tyã kiïëm laâ heân nhaát, phi anh huâng. Giûäa nhûäng tiïëng la ruâm, möåt thanh êm trong treão doäng daåc cêët lïn: - Toaân thïí quyá võ àaä muöën coá möåt cuöåc tyã voä àïí quyïët àõnh chûác chûúãng mön cho Nguä nhaåc phaái thò dô nhiïn boån taåi haå khöng thïí àöëi nghõch vúái myä yá cuãa quyá võ àûúåc. Ngûúâi noái cêu naây chñnh laâ Nhaåc Bêët Quêìn. Quêìn huâng liïìn àöìng thanh: - Nhaåc tiïn sinh noái phaãi lùæm! Tyã voä àoaåt soaái! Tyã voä àoaåt soaái! Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Taã voä àoaåt soaái laâ möåt phûúng phaáp lûåa choån húåp lyá, nhûng Nguä nhaåc kiïëm phaái maâ húåp nhêët laâ vò muåc àñch giaãm búát nhûäng cuöåc phên tranh trong mön höå, ngoä hêìu àem laåi sûå hoâa muåc vaâ thên aái giûäa àöìng àaåo voä lêm. Vò vêåy cuöåc tyã voä chó àiïím túái laâ thöi. Möåt khi àaä phên thùæng baåi, hai bïn dûâng tay ngay àïí khoãi töín thûúng tñnh maång hoùåc thaânh taân phïë. Vûâa röìi hai võ Thiïn Mön àaåo nhên vaâ Ngoåc Cú àaåo huynh àaä möåt chïët möåt bõ thûúng, khiïën cho ngûúâi ta phaãi xoát daå. Thïë laâ traái vúái tön chó viïåc húåp phaái. Moåi ngûúâi nghe laäo noái cêu naâo cuäng vaâo àaåo lyá nïn liïìn yïn lùång caã laåi, lùæng tai nghe. Laäo vûâa dûát lúâi, liïìn coá möåt àaåi haán lïn tiïëng: - Àiïím túái thò thöi cöë nhiïn laâ viïåc hay nhêët. Nhûng àao thûúng khöng mùæt dïî gò traánh naån tûã thûúng. Nïëu xaãy chuyïån chïët ngûúâi cuäng àaánh chûá biïët traách ai àûúåc? Laåi möåt ngûúâi khaác noái: - Àaä súå chïët vaâ súå bõ thûúng thò sao khöng chui ruác úã nhaâ böìng bïë con caái coân àïën àêy tranh àoaåt chûác chûúãng mön Nguä nhaåc phaái laâm chi? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Quêìn huâng nghe noái vêåy àïìu cûúâi öì. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Duâ sao cuäng raáng giûä cho khoãi töín thûúng hoâa khñ laâ tuyïåt diïåu. Taåi haå coá chuát yá kiïën nöng nöíi xin trònh baây àïí liïåt võ tham khaão. Mêëy ngûúâi la lïn: - Àöång thuã ài thöi! Coân noái gò lùæm thïë? Laåi coá ngûúâi baão: - Àûâng nhùæm mùæt noái quaâng. Haäy nghe Nhaåc tiïn sinh coá yá kiïën gò àaä! Ngûúâi noái trûúác liïìn caäi: - Ai nhùæm mùæt noái quaâng. Ngûúi vïì maâ hoãi em gaái ngûúi xem... Bïn kia liïìn thoáa maå laåi. Röìi hai bïn tuön ra nhûäng lúâi thö tuåc. Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Nïn coá möåt quy àiïìu vïì tû caách tham dûå cuöåc tyã voä àoaåt soaái. Laäo lúán tiïëng noái cêu naây àïí lêën aát nhûäng lúâi ö uïë. Nhaåc Bêët Quêìn laåi noái tiïëp: - Tyã voä àoaåt soaái àaä àaânh. Nhûng àêy chó laâ chûác soaái cho Nguä nhaåc phaái. Vò thïë maâ ai khöng phaãi laâ mön haå phaái naây thò bêët luêån coá baãn laänh nghiïng trúâi cuäng khöng thïí thêëy cuöåc àêëu khai din maâ ngûáa chên ngûáa tay xöng vaâo trûúâng. Nïëu khöng giûä nhû vêåy seä thaânh ra cuöåc tranh àêëu àïí àoaåt lêëy tiïëng laâ voä cöng àïå nhêët thiïn haå chûá chùèng phaãi laâ cuöåc àêëu àïí quyïët àõnh chûác chûúãng mön cho Nguä nhaåc phaái. Quêìn huâng àöìng thanh hö: - Phaãi lùæm! Phaãi lùæm! Ai khöng phaãi mön haå Nguä nhaåc phaái dô nhiïn khöng àûúåc xuöëng trûúâng àïí tyã àêëu. Cuäng coá ngûúâi noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 - Cûá àaánh loaån xaâ ngêìu ài. Duâ coá mang danh cuöåc àêëu àïí giaânh giûåt lêëy chûác voä cöng àïå nhêët thiïn haå cuäng khöng sao. Nhûng ngûúâi noái cêu naây hiïín nhiïn laâ noái êíu nïn chùèng ai theâm àïí yá. Nhaåc Bêët Quêìn laåi noái: - Coân nhû caách tyã voä thïë naâo àïí traánh khoãi taân saát nhên maång vaâ khoãi töín thûúng hoâa khñ giûäa àöìng mön chuáng ta thò xin Taã tiïn sinh cho nghe lúâi cao luêån. Taã Laänh Thiïìn hûäng húâ àaáp: - Àaä xêíy cuöåc àöång thuã tyã voä thò nhêët àõnh khöng traánh khoãi xêíy chuyïån taân haåi maång ngûúâi vaâ gêy ra töín thûúng hoâa khñ cho àöìng mön àûúåc. Vïì àiïím naây taåi haå thêëy khoá quaá mêët thöi. Chùèng hiïíu Nhaåc tiïn sinh coân coá phûúng saách naâo chùng? Nhaåc Bêët Quêìn noái: - Theo thiïín kiïën cuãa taåi haå thò hay hún hïët laâ thónh Phûúng Chûáng àaåi sû, Xung Hû àaåo trûúãng, Caái Bang bang chuáa, Dû quaán chuã úã phaái Thanh Thaânh laâ nhûäng võ tiïìn böëi àûác cao voång troång trong voä lêm àûáng ra laâm troång taâi. Ai thùæng ai baåi laâ do caác võ naây bònh luêån vaâ quyïët àõnh. Coá thïë múái traánh khoãi nhûäng cuöåc tyã voä giùçng dai khöng bao giúâ chêëm dûát. Chuáng ta chó phên cao thêëp chûá khöng quyïët àêëu sinh tûã. Phûúng Chûáng àaåi sû niïåm Phêåt röìi noái: - Phuác àûác thay! Phuác àûác thay! Röìi àaåi sû noái tiïëp: - Taám chûä " Chó phên cao thêëp, Khöng quyïët söëng chïët" laâ tiïu giaãi àûúåc tai naån maáu chaãy, thêy phúi. Bêìn tùng xin nhiïåt liïåt hûúãng ûáng, nhûng chûa hiïíu yá kiïën cuãa Taã tiïn sinh thïë naâo? Taã Laänh Thiïìn noái: - Nguyïn trûúác chuáng ta coá nùm phaái thò möîi phaái chó nïn cûã möåt ngûúâi tham dûå cuöåc tyã voä àoaåt soaái. Nïëu khöng thïë thò möîi phaái mêëy trùm ngûúâi cuâng ra tham àûå thò cuöåc tyã àêëu naây seä keáo daâi chûa biïët àïën nùm naâo, thaáng naâo múái kïët thuác. Àoá laâ yá kiïën riïng cuãa taåi haå coân chúâ sûå àõnh àoaåt cuãa quyá võ. Quêìn huâng thêëy möîi phaái trong Nguä nhaåc phaái chó cûã möåt ngûúâi ra tyã voä àoaåt soaái thò cho laâ keám veã haâo hûáng. Hún nûäa nhûäng ngûúâi ra tay tyã àêëu laâ HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 chûúãng mön nhên thò ngûúâi trong baãn phaái quyïët chùèng ai khiïu chiïën vúái hoå. Laåi nghe mêëy trùm ngûúâi phaái Tung Sún lúán tiïëng phuå hoåa "Dô nhiïn ngûúâi ngoaâi khöng ai dõ nghõ". Àaâo Chi Tiïn böîng cêët tiïëng hoãi: - Chûúãng mön phaái Thaái Sún laâ Ngoåc Cú Tûã. Chùèng leä phaái naây ai àûa laäo muäi trêu queâ chên cuåt tay àoá ra tyã voä àoaåt soaái. Àaâo Diïåp Tiïn noái: - Sao y laåi khöng tham dûå cuöåc tyã voä àûúåc? Y múái cuåt hai tay möåt chên vêåy haäy coân möåt chên àïí àaánh àoân àöåc cûúác chûá? Quêìn huâng nghe noái àïìu cûúâi öì caã lïn. Ngoåc Êm Tûã úã phaái Thaái Sún tûác giêån noái: - Saáu caái quaái vêåt kia! Caác ngûúi laâm cho Ngoåc Cú sû huynh ta thaânh ngûúâi taân phïë bêy giúâ coân noái giúän nûäa û? Röìi àêy seä coá möåt ngaây caác ngûúi àïìu bõ cuåt tay queâ chên. Nïëu caác ngûúi coá gioãi thò haäy ra àêy cuâng àaåo gia tyã àêëu bùçng caách lêëy möåt choåi möåt. Laäo noái röìi chöëng kiïëm tiïën ra àûáng giûäa khöng trûúâng. Ngoåc Êm Tûã thên hònh cao nghïåu, khñ vuä hiïn ngang coi rêët oai phong. Gioá thöíi aáo àaåo baâo bay phêët phúái coi caâng thïm veã thïu dïåt. Söë àöng quêìn haâo coi böå daång laäo àïìu lúán tiïëng khen ngúåi. Àaâo Cùn Tiïn hoãi: - Phaãi chùng ngûúi laâ ngûúâi cuãa phaái Thaái Sún àûáng ra tyã voä àoaåt soaái? Àaâo Diïåp Tiïn cuäng hoãi: - Ngûúi àûúåc toaân thïí phaái àïì cûã hay tûå yá nhaãy ra? Ngoåc Êm Tûã hoãi laåi: - Caái àoá coá liïn can gò àïën caác ngûúi? Àaâo Diïåp Tiïn àaáp: - Àûúng nhiïn laâ coá liïn can vaâ möëi liïn can rêët quan hïå. Nïëu quaã ngûúi àûúåc phaái Thaái Sún àïì cûã thò sau khi ngûúi thêët baåi röìi phaái àoá khöng thïí àûa ngûúâi thûá hai ra tyã voä àûúåc nûäa. Ngoåc Êm Tûã hoãi: - Khöng àûúåc àûa ngûúâi thûá hai ra tyã voä thò laâm sao? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 Àöåt nhiïn trong phaái Thaái Sún coá ngûúâi lïn tiïëng: - Chuáng ta khöng ûng thuêån viïåc möîi phaái chó cûã möåt ngûúâi. Nïëu Ngoåc Êm Tûã sû àïå maâ thêët baåi thò phaái Thaái Sún seä phaái tay cao thuã khaác ra tyã àêëu. Ngûúâi noái cêu naây chñnh laâ Ngoåc Khaánh Tûã. Àaâo Hoa Tiïn cûúâi ha haã noái: - Tay cao thuã khaác chùæc laâ chó coá caác haå. Ngoåc Khaánh Tûã noái: - Àuáng thïë. Coá leä àaåo gia àoá. Àaâo Diïåp Tiïn la lïn: - Xin caác võ haäy coi àoá: phaái Thaái Sún laåi xêíy cuöåc tranh chêëp nöåi böå. Thiïn Mön àaåo nhên chïët röìi. Ngoåc Cú àaåo nhên bõ thûúng. Bêy giúâ hai laäo Ngoåc Khaánh, Ngoåc Êm laåi tranh nhau laâm chûúãng mön phaái Thaái Sún. Hai cêu naây noái truáng vaâo gan ruöåt Ngoåc Khaánh vaâ Ngoåc Êm. Ngoåc Êm Tûã noái: - Caác ngûúi laåi noái nhùng röìi. Coân Ngoåc Khaánh Tûã chó cûúâi laåt lïn mêëy tiïëng chûá khöng noái gò. Àaâo Hoa Tiïn hoãi: - Haäy noái roä: Trong phaái Thaái Sún ai laâ ngûúâi àûáng ra tyã voä àoaåt soaái? Ngoåc Khaánh Tûã vaâ Ngoåc Êm Tûã àöìng thanh àaáp: - Laâ ta àêy! Àaâo Cùn Tiïn noái: - Àûúåc lùæm! Anh em caác ngûúi haäy àêëu vúái nhau möåt keo àïí coi ai hún ai keám. Lúâi noái khöng biïët àêu maâ cùn cûá. Phaãi tyã àêëu àïí àõnh hún thua. Ngoåc Khaánh Tûã reä moåi ngûúâi tiïën ra xua tay baão Ngoåc Êm Tûã: - Sû àïå! Ngûúi haäy lui ra! Àûâng laâm êíu àïí ngûúâi ngoaâi cûúâi cho. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 Ngoåc Êm Tûã caäi laåi: - Laâm gò maâ àïí ngûúâi ngoaâi cûúâi cho. Ngoåc Cú sû huynh àaä bõ troång thûúng, vêåy tiïíu àïå phaãi baáo thuâ rûãa hêån cho y. Ngoåc Khaánh Tûã hoãi vùån: - Ngûúi ra baáo thuâ rûãa hêån hay laâ tyã voä àoaåt soaái? Ngoåc Êm Tûã àaáp: - Chuáng ta baãn laänh keám coãi maâ hoâng laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái àûúåc û? Noái vêåy khaác naâo ngûúâi ngêy mú tûúãng haäo huyïìn. Toaân thïí phaái Thaái Sún ta tûâ trïn xuöëng dûúái àaä àöìng têm nhêët trñ thónh Taã minh chuã phaái Tung Sún laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái thò anh em ta coân giúã troâ xêëu xa laâm chi? Ngoåc Khaánh Tûã noái: - Àaä vêåy thò ngûúi haäy luâi laåi. Hiïån giúâ ta laâ tön trûúãng úã Thaái Sún. Ngoåc Êm Tûã cûúâi laåt hoãi: - Chaâ! Tuy laäo huynh laâ tön trûúãng nhûng nhûäng haânh vi cuãa laäo huynh liïåu coá khiïën cho ngûúâi ta khêm phuåc àûúåc chùng? Tûâ trïn xuöëng dûúái moåi ngûúâi coá nghe lúâi laäo huynh khöng? Ngoåc Khaánh Tûã biïën sùæc lúán tiïëng: - Ngûúi noái vêåy thò ra khöng kïí gò àïën bêåc tön ty nûäa. Ngûúi coá biïët khi sû diïåt töí, muåc vö tön trûúãng laâ phaåm àïën àiïìu thûá nhêët trong mön quy khöng? Ngoåc Êm Tûã cûúâi khêíy àaáp: - Àûâng quïn rùçng chuáng ta nay àaä gia nhêåp vaâo mön haå Nguä nhaåc phaái cuâng nùm, cuâng thaáng, cuâng ngaây, cuâng giúâ laâ àöìng àïìu nhû nhau hïët, khöng coân bïì bêåc tön ty nûäa. Coân mön quy cuãa Nguä nhaåc phaái thò chûa soaån thaão xong laâm gò àaä coá àiïìu thûá nhêët, àiïìu thûá hai... Ngûúi àûâng àöång möåt tyá laâ giúã àïën mön quy cuãa phaái Thaái Sún ra àïí lêën aát ngûúâi. Àaáng tiïëc laâ hiïån nay chó coá Nguä nhaåc phaái chûá khöng coân phaái Thaái Sún naâo nûäa. Ngoåc Khaánh Tûã bõ Ngoåc Êm Tûã vùån cho khöng biïët àûúâng naâo maâ traã lúâi. Laäo tûác quaá àûa ngoán tay bïn traái chó vaâo muäi Ngoåc Êm Tûã êëp uáng: - Ngûúi... ngûúi... HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 Höìi 181 Nhaåc Linh San àaã baåi cao thuã Thaái Sún vaâ Haânh Sún Trïn möåt ngaân haán tûã àöìng thanh lúán tiïëng la: - Ra maâ àêëu ài! Ai baãn laänh cao cûúâng chó àêëu möåt hiïåp laâ biïët ngay. Ngoåc Khaánh Tûã tay cêìm trûúâng kiïëm vung lïn khöng ngúát, nhûng khöng daám tiïën ra. Nguyïn laäo laâ sû huynh nhûng ngaây thûúâng ham mï tûãu sùæc, vïì voä cöng cuäng nhû vïì kiïëm phaáp laäo àïìu thua keám Ngoåc Êm Tûã rêët nhiïìu. Tûâ nay Nguä nhaåc kiïëm phaái húåp nhêët nhûng ngûúâi trong nùm phaái dô nhiïn vêîn chia ra úã nùm traái nuái vaâ möîi traái nuái vaâ têët coá möåt ngûúâi àûáng àêìu. Ngoåc Khaánh Tûã vaâ Ngoåc Êm Tûã àïìu tûå biïët mònh baãn laänh khöng bùçng Taã Laänh Thiïìn chùèng hy voång gò àïën chûúãng mön Nguä nhaåc phaái nhûng rêët muöën luác trúã vïì baãn sún àûúåc laâm ngûúâi àûáng àêìu úã nuái Thaái Sún. Luác naây hai anh em laäo bõ quêìn huâng thuác àêíy têët phaãi ài àïën chöî so gûúm. Sûå thûåc Ngoåc Khaánh Tûã khöng daám maåo hiïím àöång thuã, nhûng trûúác mùåt anh huâng thiïn haå maâ phaãi khuêët phuåc vúái Ngoåc Êm Tûã thò laäo chùèng can têm nïn trong luác nhêët thúâi, laäo úã vaâo tònh thïë duâng giùçng bêët quyïët. Böîng trong àaám quêìn huâng coá thanh êm the theá cêët lïn: - Taåi haå xem chûâng caã hai laäo chûa hay súâ àûúåc àïën chöî tinh tuáy vïì voä cöng cuãa phaái Thaái Sún maâ laäo chó coá böå mùåt dêìy tranh chêëp gêy löån vúái nhau thò laâm mêët thò giúâ quyá baáu cuãa anh huâng thiïn haå maâ thöi. Moåi ngûúâi nhòn vïì phña phaát ra thanh êm xem ai noái cêu àoá thò thêëy möåt chaâng thanh niïn cao lúán, phong tû tuêën myä, tûúáng maåo hiïn ngang. Coá àiïìu nûúác da xanh lúåt. Khoáe miïång chaâng kheä löå möåt nuå cûúâi chïë diïîu. Gaä chñnh laâ Lêm Bònh Chi úã phaái Hoa Sún. Coá ngûúâi biïët tïn gaä la lïn: - Àêy laâ chuá rïí múái cuãa Nhaåc tiïn sinh úã phaái Hoa Sún. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 Lïånh Höì Xung run lïn nghô thêìm trong buång: - Trûúác nay Lêm sû àïå laâ ngûúâi rêët thêån troång, ñt lúâi. Khöng ngúâ múái xa caách ñt ngaây àaä trúã nïn ngao nghïu coi ngûúâi bùçng nûãa con mùæt, daám buöng lúâi maåt saát hai võ àaåo nhên trûúác mùåt anh huâng thiïn haå. Vûâa röìi hai laäo àaåo Ngoåc Khaánh Tûã vaâ Ngoåc Êm Tûã àaä phuå hoåa vúái Ngoåc Cú Tûã laâm keã gian àöì, bûác tûã Thiïn Mön àaåo nhên, chûúãng mön phaái Thaái Sún, àïí têëu cöng Taã Laänh Thiïìn. Lïånh Höì Xung trong loâng cûåc kyâ bêët maän vúái hai laäo àaåo naây nïn nghe Lêm Bònh Chi nhuåc maå hoå chaâng rêët lêëy laâm khoan khoaái. Ngoåc Êm Tûã hoãi laåi: - Ta khöng moâ àûúåc àïën chöî tinh tuáy vïì voä cöng cuãa phaái Thaái Sún, dïî thûúâng caác haå àaä moâ túái röìi chùng? Nïëu vêåy múâi caác haå ra àêy thi triïín mêëy chiïu thûác vïì voä cöng cuãa phaái Thaái Sún àïí anh huâng thiïn haå àûúåc múã röång têìm mùæt. Laäo àùåc biïåt nhêën maånh ba chûä phaái Thaái Sún bùçng thanh êm cûåc kyâ nguå yá maåt saát: "Ngûúi laâ àïå tûã phaái Hoa Sún thò baãn laänh coá cao cûúâng cuäng chó biïët voä cöng phaái Hoa Sún, quyïët khöng luyïån àûúåc voä cöng phaái Thaái Sún nhaâ ta thò àûâng coá höîn." Khöng ngúâ Lêm Bònh Chi cûúâi laåt àaáp: - Voä cöng phaái Thaái Sún àaä tinh thêm vö cuâng laåi mïnh möng baát ngaát thò nhûäng haång ngûúâi nhêån giùåc laâm cha, taân haåi àöìng mön lônh höåi laâm sao àûúåc?... Gaä chûa dûát lúâi thò Nhaåc Bêët Quêìn àaä quaát lïn: - Bònh nhi! Ngoåc Êm Tûã àaåo trûúãng laâ bêåc tiïìn böëi. Ngûúi khöng àûúåc vö lïî. Lêm Bònh Chi àaáp: - Xin vêng! Ngoåc Êm Tûã tûác giêån noái: - Nhaåc tiïn sinh! Tiïn sinh giaáo huêën àöì àïå cuâng nguä tïë gioãi quaá! Gaä daám noái nhùng noái caân àïën caã voä cöng cuãa phaái Thaái Sún. Àöåt nhiïn thanh êm möåt cö gaái cêët lïn hoãi: - Sao caác haå biïët laâ y noái nhùng noái caân? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 Böîng thêëy möåt thiïëu phuå dong nhan tûúi àeåp vûúåt qua mùåt moåi ngûúâi tiïën ra. Thiïëu phuå mùåc quêìn daâi thêåm thûúåt queát àêët, vaåt aáo tung bay phêët phú trûúác gioá. Bïn maái toác caâi möåt böng hoa höìng nhoã beá. Naâng chñnh laâ Nhaåc Linh San. Nhaåc Linh San lûng àeo trûúâng kiïëm. Naâng xoay laåi nùæm lêëy chuöi kiïëm tiïëp: - Tiïån nûä muöën duâng kiïëm phaáp phaái Thaái Sún àïí laänh giaáo mêëy cao chiïu cuãa laäo trûúång. Ngoåc Êm Tûã biïët naâng laâ con gaái Nhaåc Bêët Quêìn, àöìng thúâi laäo cuäng roä vuå Nhaåc tiïn sinh àaä nhêån lïî troång hêåu cuãa Taã Laänh Thiïìn taán thaânh viïåc húåp phaái vaâ àûúåc Taã laäo coi troång voång, nïn laäo khöng daám nùång lúâi vúái naâng, chó móm cûúâi hoãi maát: - Ngaây Nhaåc cö nûúng coá viïåc àaåi hyã, bêìn àaåo khöng àïën chuác haå vaâ kiïëm cheán rûúåu mûâng. Chùèng leä cö nûúng vò vuå àoá maâ giêån bêìn àaåo chùng? Kiïëm phaáp cuãa quyá phaái tinh diïåu vö cuâng, bêìn àaåo vêîn lêëy laâm kñnh phuåc. Nhûng viïåc ngûúâi phaái Hoa Sún maâ biïët xûã duång kiïëm phaáp phaái Thaái Sún thò bûäa nay bêìn àaåo múái nghe cö nûúng noái laâ lêìn àêìu. Nhaåc Linh San dûúng cùåp löng maây xinh àeåp lïn noái: - Gia phuå muöën laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái, dô nhiïn phaãi nghiïn cûáu kiïëm phaáp cuãa têët caã nùm phaái. Nïëu khöng thïë thò laäo nhên gia tuy coá thùæng àûúåc chûúãng mön böën phaái kia cuäng chó laâ möåt nhên vêåt àûáng àêìu phaái Hoa Sún chûá khöng xûáng àaáng laâm chûúãng mön chên chñnh trong Nguä nhaåc phaái. Naâng vûâa noái cêu naây, quêìn huâng nhao nhao caã lïn. Coá ngûúâi lïn tiïëng hoãi: - Chùèng leä Nhaåc tiïn sinh hiïíu caã voä cöng böën phaái Thaái Sún, Haânh Sún, Tung Sún vaâ Hùçng Sún û? Nhaåc Bêët Quêìn doäng daåc àaáp: - Àoá laâ tiïíu nûä huïnh hoang maâ thöi. Lúâi noái cuãa con nñt, caác võ chùèng nïn kinh ngaåc. Nhaåc Linh San laåi noái: - Thûa Taã sû baá úã Tung Sún! Nïëu sû baá coá thïí duâng kiïëm phaáp cuãa böën phaái Thaái Sún, Haânh Sún, Hoa Sún, Hùçng Sún àïí phên biïåt àaã baåi nhûäng tay haão thuã tûâng phaái möåt thò hïët thaãy quêìn àïå tûã caã böën phaái tûå nhiïn phaãi böåi phuåc vaâ tön sû baá lïn laâm Nguä nhaåc phaái. Nïëu khöng thïë thò duâ kiïëm phaáp phaái Tung HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Sún coá cao nhûát thiïn haå cuäng chó laâ kiïëm phaáp cuãa phaái Tung Sún cao thêm maâ thöi. Quêìn huâng nghe Nhaåc Linh San noái vêåy àïìu buång baão daå: - Cö naây noái thïë maâ àuáng. Nïëu quaã coá ngûúâi tinh thöng kiïëm phaáp cuãa Nguä nhaåc kiïëm phaái maâ lïn laâm chûúãng mön Nguä nhaåc phaái thò chùèng coân ai xûáng àaáng hún àûúåc. Nhûng kiïëm phaáp möîi phaái trong Nguä nhaåc àïìu àaä saáng lêåp ra mêëy trùm nùm nay. Noá laâm hao töín khöng biïët bao nhiïu laâ cöng phu, têm huyïët vaâ thúâi gian cuãa nhûäng tay cao thuã riïng tûâng phaái möåt. Duâ coá àûúåc danh sû truyïìn thuå thò traãi qua mêëy chuåc nùm reân luyïån vêët vaã àïí ài àïën chöî tinh thêm vïì kiïëm phaáp cuãa baãn phaái cuäng chûa chùæc àaä àûúåc. Coân noái vïì nghiïn luyïån tinh thöng kiïëm phaáp caã nùm phaái thò chùèng qua laâ chuyïån huïnh hoang khoaác laác, noái khöng biïët ngûúång miïång maâ thöi. Nhûng Taã Laänh Thiïìn nghô thêìm: - Taåi sao con gaái Nhaåc Bêët Quêìn laåi noái vêåy? Hiïín nhiïn thõ coá duång yá gò? Chùèng leä Nhaåc Bêët Quêìn quaã àaä biïën thaânh mï muöåi muöën tranh àoaåt chûác chûúãng mön Nguä nhaåc phaái vúái ta û? Böîng nghe Ngoåc Êm Tûã noái: - Teá ra Nhaåc tiïn sinh àaä tinh thöng kiïëm phaáp caã nùm phaái. Coá thïí noái laâ möåt cöng cuöåc vô àaåi chûa tûâng thêëy kïí tûâ àúâi Baân Cöí khai thiïn lêåo àõa àïën giúâ chûa ai laâm àûúåc. Bêìn àaåo muöën nhúâ Nhaåc cö nûúng chó àiïím vïì kiïëm phaáp cuãa phaái Thaái Sún. Laäo noái cêu naây àaä tûúãng Nhaåc Bêët Quêìn têët nhiïn àûáng ra ngùn trúã con gaái y. Duâ coá muöën àöång thuã thò trong phaái Hoa Sún chó coá vúå chöìng Nhaåc Bêët Quêìn laâ daám so gûúm vúái laäo. Deâ àêu Nhaåc Linh San àaáp ngay: - Hay lùæm! Àöìng thúâi naâng ruát thanh kiïëm caâi úã sau lûng ra khoãi voã àaánh "soaåt" möåt tiïëng. Ngoåc Êm Tûã tûác giêån mùæng thêìm: - Àöëi vúái phuå thên mi ta cuäng coân laâ bïì trïn möåt bêåc maâ con loãi naây daám ruát kiïëm tyã àêëu vúái ra thò ra thõ chùèng biïët súå trúâi súå àêët laâ gò. Bêy giúâ Nhaåc Bêët Quêìn múái kheä lùæc àêìu thúã daâi noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2