Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếu ngạo giang hồ - tập 35

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

198
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 35: Niệm bồ tát giải nạn ân nhân ....Vết thương Lệnh Hồ Xung phát đau không biết đến đâu mà kể. Giả tỷ lúc bình thời, gã quyết không chịu thừa nhận. Nhưng bây giờ gã nghĩ ra một kế bụng bảo dạ:.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếu ngạo giang hồ - tập 35

 1. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 1 MUÅC LUÅC Höìi 196 Lao Àûác Nùåc thuyïët phuåc Lêm Bònh Chi...................................2 Höìi 197 Trong rûâng sêu cêìm sùæt haâi hoâa ...............................................15 Höìi 198 Boån ma giaáo lo mûu bùæt àõch ....................................................28 Höìi 199 Àêëu tõch taâ, àöåc cö thuã thùæng ...................................................41 Höìi 200 Nhaåc Bêët Quêìn phaãi uöëng thêìn àan ........................................54 Höìi 201 Trong khaách àiïëm vùèng nghe tin dûä ........................................67 Höìi 202 Lïånh Höì Xung do thaám boån ma àêìu ........................................80 Höìi 203 Tiïíu ni cö thöí löå têm tònh .........................................................92 Höìi 204 Ngúä boáng ma haâo kiïåt kinh höìn .............................................104 Höìi 205 Linh Quy caác haâo kiïåt thuå hònh ............................................116 Höìi 206 Kõch cêm àaåo diïîn rêët huâng höìn ............................................128 Höìi 207 Boån aác ön àöåt nhêåp Linh Quy caác...........................................139 Höìi 208 Ham kiïëm phöí aác ön boã maång ................................................154 Höìi 209 Lïånh Höì Xung baây kïë giuáp Bêët Giúái ......................................167 Höìi 210 Trong hêåu àöång quêìn huâng coi kiïëm......................................180 HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 2. KIM DUNG 2 Höìi 196 Lao Àûác Nùåc thuyïët phuåc Lêm Bònh Chi Ngûúâi êín trong xe àöåt nhiïn vûún tay ra àoán lêëy boá àuöëc röìi neám ngûúåc trúã laåi. Lïånh Höì Xung vaâ Doanh Doanh thêëy thïë rêët àöîi ngaåc nhiïn, khöng ngúâ trong xe laåi coá cao nhên àaä chúâ sùén àïí viïån trúå Lêm, Nhaåc trong luác lêm àõch. Nhaåc Linh San caâng kinh haäi hún vò cö ngöìi trïn xe noái chuyïån vúái Lêm Bònh Chi àaä lêu maâ khöng phaát giaác ra coá ngûúâi êín nêëp. Cö thêëy ngûúâi naây liïång boá àuöëc, luöìng nöåi lûåc rêët maänh liïåt hiïín nhiïn voä cöng y cao thêm khön lûúâng. Boån ngûúâi phaái Thanh Thaânh trûúác sau liïång ra caã thaãy taám boá àuöëc maâ àïìu bõ ngûúâi kia àoán bùæt àûúåc hïët röìi quùng trúã laåi. Tuy boån àïå tûã phaái Thanh Thaânh chûa ai bõ thûúng song khöng daám liïång àuöëc túái nûäa. Chuáng chó àûáng xa xa bao vêy cöî xe àöìng thanh la oá: - Con ruâa àen khöng daám xuöëng xe. Àuáng laâ gaä bõ thûúng nùång. Dûúái aánh àuöëc saáng moåi ngûúâi àïìu tröng roä caánh tay ngûúâi ngöìi trong xe luác vûún ra bùæt àuöëc àaä khö àeát, nûúác da vaâng ûãng, gên xanh nöíi lïn. Àuáng laâ caánh tay möåt ngûúâi giaâ nua chûá khöng phaãi Lêm Bònh Chi hay Nhaåc Linh San. Quêìn àïå tûã phaái Thanh Thaânh bao vêy cöî xe höìi lêu khöng thêëy àöång tônh gò laåi tiïën gêìn vaâo. Lêìn naây chuáng quyïët chñ traã thuâ cho sû phuå khöng nghô gò àïën tñnh maång. Tuy chuáng thêëy biïën din tùng thïm phêìn nguy hiïím cuäng khöng luâi bûúác. Àöåt nhiïn boån àïå tûã phaái Thanh Thaânh hö lïn möåt tiïëng röìi nhaãy luâi laåi. Tïn naâo cuäng cêìm trûúâng kiïëm àêm vaâo trong xe. Böîng nghe àaánh sêìm möåt tiïëng! Ngûúâi trong xe nhaãy voåt mònh àïën phña sau boån àïå tûã phaái Thanh Thaânh xöng vaâo phaãn kñch. Laäo vûâa vung trûúâng kiïëm lïn àaä hai tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh ngaä lùn xuöëng àêët. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 3. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 3 Bêy giúâ moåi ngûúâi àïìu tröng roä laäo naây mònh mùåc aáo vaâng, caách phuåc sûác giöëng nhû àïå tûã phaái Tung Sún. Laäo bõt mùåt bùçng têëm khùn xanh chó àïí húã cùåp mùæt chiïëu ra nhûäng tia saáng loaáng. Laäo thên hònh cao nghïåu, phoáng kiïëm rêët mau leå. Chúáp mùæt laäo laåi àaánh truáng hai tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh nûäa. Chuáng teá nhaâo xuöëng. Lïånh Höì Xung vaâ Doanh Doanh nùæm chùåt tay nhau khöng noái gò nhûng trong loâng àïìu tûå hoãi: - Sao ngûúâi naây cuäng sûã Tõch taâ kiïëm phaáp? Hai ngûúâi àõnh thêìn nhòn kyä thò khöng phaãi laâ Nhaåc Bêët Quêìn, miïång lêím bêím: - Trïn àúâi hiïån nay chó coá ba ngûúâi biïët sûã Tõch taâ kiïëm phaáp laâ Nhaåc Bêët Quêìn, Lêm Bònh Chi vaâ Taã Laänh Thiïìn. Sao laäo naây cuäng biïët mön kiïëm phaáp àoá? Vêåy laäo laâ ai? Nhaåc Linh San kheä baão Lêm Bònh Chi: - Bònh àïå! Dûúâng nhû laäo naây cuäng sûã Tõch taâ kiïëm phaáp. Lêm Bònh Chi ngaåc nhiïn hoãi: - Ö hay! Laäo... Laäo cuäng sûã Tõch taâ kiïëm phaáp cuãa nhaâ ta û? Ngûúi khöng coi löån àêëy chûá? Giûäa luác êëy bïn phaái Thanh Thaânh laåi coá ba tïn bõ truáng kiïëm. Lïånh Höì Xung vaâ Doanh Doanh nhòn nhêån laåi thò laäo naây tuy sûã chiïu söë vïì Tõch taâ kiïëm phaáp nhûng luác tiïën thoaái haäy coân keám xa Àöng Phûúng Bêët Baåi maâ cuäng chûa tuyïåt diïåu àûúåc nhû Nhaåc Bêët Quêìn cuâng Lêm Bònh Chi. Coá àiïìu voä cöng baãn thên laäo cao minh hún boån Thanh Thaânh rêët nhiïìu. Giaã dô laäo biïët sûã nhûäng chiïu thûác tuyïåt diïåu vïì kiïëm phaáp nïn möåt mònh laäo àõch vúái söë àöng vaâ chiïëm àûúåc thûúång phong. Böîng nghe Nhaåc Linh San àaáp: - Ta tröng kyä röìi khöng lêìm àûúåc. Kiïëm phaáp laäo tûúng tûå nhû ngûúi song chiïu thûác biïën hoáa chûa àûúåc leå laâng. Lêm Bònh Chi thúã phaâo möåt caái röìi noái: - Chiïu thûác khöng mau leå laâ khöng àuáng vúái tinh thêìn kiïëm phaáp cuãa nhaâ ta. Nhûng laäo laâ ai? Sao laåi biïët sûã Tõch taâ kiïëm phaáp. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 4. KIM DUNG 4 Cuöåc chiïën àêëu túái giai àoaån quyïët liïåt. Laåi möåt tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh bõ muäi kiïëm cuãa laäo aáo vaâng xuyïn qua trûúác ngûåc. Laäo aáo vaâng quaát lïn möåt tiïëng thêåt to ruát trûúâng kiïëm ra cheám möåt tïn khaác àûát thaânh hai àoaån. Nhûäng tïn àïå tûã phaái Thanh Thaânh coân söëng soát súå boã vña phaãi luâi laåi phña sau. Laäo aáo vaâng laåi gêìm lïn möåt tiïëng xöng túái hai bûúác. Boån àïå tûã phaái Thanh Thaânh coá ngûúâi hö lïn möåt tiïëng röìi boã chaåy. Nhûäng tïn khaác cuäng xoay mònh chaåy theo nhû nûúác vúä búâ. Coá khi hai ngûúâi chó cûúäi möåt ngûåa. Coá keã khöng kõp lïn yïn phaãi chaåy böå. Chó trong khoaãnh boån chuáng chaåy toaán loaån hïët, khöng biïët ài vïì phûúng naâo. Laäo aáo vaâng hiïín nhiïn àaä mïåt nhoaâi, laäo chöëng kiïëm xuöëng àêët àûáng thúã höìng höåc. Lïånh Höì Xung cuâng Doanh Doanh nghe tiïëng thúã biïët laäo sau trêån kõch chiïën àaä hao töín rêët nhiïìu nöåi lûåc. Laäo aáo vaâng thúã möåt höìi röìi tra kiïëm vaâo voã cêët tiïëng goåi: - Lêm thiïëu hiïåp! Lêm phu nhên! Taåi haå vêng mïånh Taã trûúãng mön àïën àêy trúå chiïën. Thanh êm laäo rêët kheä gioång uá úá. Tiïëng naâo cuäng lúâ múâ khöng roä tûåa höì trong miïång ngêåm vêåt gò laåi giöëng nhû àêìu lûúäi bõ cuåt thanh êm tûâ trong cöí hoång phaát ra. Lêm Bònh Chi noái: - Àa taå caác haå! Caác haå àaä vò loâng hiïåp nghôa ra tay viïån trúå, taåi haå khöng daám thónh giaáo cao tñnh àaåi danh. Gaä noái röìi cuâng Nhaåc Linh San tûâ dûúái ruöång kï ài lïn. Laäo aáo vaâng àaáp: - Taã chûúãng mön biïët thiïëu hiïåp cuâng phu nhên bõ troång thûúng vò coá gian nhên aám toaán nïn sai laäo phu nghinh tiïëp hai võ àïën möåt núi kñn àaáo àïí trõ thûúng vaâ xin baão àaãm Lïånh Nhaåc àûúâng laâ Nhaåc tiïn sinh khöng thïí naâo tòm thêëy àûúåc. Lïånh Höì Xung vaâ Doanh Doanh, Nhaåc Linh San khöng khoãi ngaåc nhiïn tûå hoãi: - Sao Taã Laänh Thiïìn laåi biïët chuyïån naây? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 5. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 5 Hiïån giúâ úã dûúái àêët haäy coân baãy taám boá àuöëc chaáy dúã, ngoån lûãa lêåp loâe khi toã khi múâ. Lêm Bònh Chi nghe laäo aáo vaâng baão àûa chaâng ài chûäa thûúng thò trong loâng khöng khoãi nghi ngúâ chaâng àaáp: - Loâng töët cuãa caác haå khiïën cho taåi haå caãm kñch muön vaân. Nhûng coân viïåc tòm núi dûúäng thûúng trõ bïånh thò taåi haå tûå lo liïåu lêëy, coá lyá àêu laåi phiïìn àïën caác haå? Laäo aáo vaâng noái: - Cùåp mùæt cuãa thiïëu hiïåp bõ chêët àöåc cuãa Taái Bùæc minh àaâ laâm cho bõ thûúng, chùèng nhûäng khoá loâng chûäa khoãi àïí mùæt saáng trúã laåi maâ chêët àöåc àoá ghï gúám ly kyâ nïëu khöng àûúåc thuã thuêåt cuãa Taã chûúãng mön àiïìu trõ, chêm chñch e rùçng... e rùçng... tñnh maång cuãa thiïëu hiïåp cuäng lêm nguy àoá. Lêm Bònh Chi tûâ luác truáng phaãi chêët àöåc úã trong ngûúâi Möåc Cao Phong bùæn vaâo cùåp mùæt vaâ da mùåt ngûáa ngaáy khoá chõu vö cuâng! Nhiïìu luác gaä muöën moác troâng mùæt liïång ài cho röìi. Gaä phaãi nhêîn naåi àïën cûåc àiïím múái kiïìm chïë àûúåc. Bêy giúâ Lêm Bònh Chi nghe laäo aáo vaâng noái vêåy thò biïët ngay laâ sûå thêåt chûá khöng phaãi àiïìu hùm doåa. Gaä trêìm ngêm möåt luác röìi hoãi: - Giûäa Taã chûúãng mön vaâ taåi haå àaä khöng thên thñch laåi chùèng coá tònh cöë hûåu maâ vò leä gò y laåi àem loâng quyïën luyïën taåi haå? Nïëu caác haå chùèng chõu noái roä thò taåi haå khöng thïí vêng mïånh àûúåc. Laäo aáo vaâng cûúâi ha haã àaáp: - Àöìng bïånh tûúng lên laâ sûå thïë. Taã chûúãng mön bõ Nhaåc Bêët Quêìn àaã thûúng hai mùæt röìi sau cùåp mùæt cuãa thiïëu hiïåp lêm vaâo tònh traång naây tuy hiïín nhiïn vò truáng phaãi chêët àöåc cuãa Möåc Cao Phong nhûng xeát cùn nguyïn cuäng tûå Nhaåc Bêët Quêìn maâ ra. Laäo ngûâng laåi möåt chuát röìi tiïëp: - Nhaåc Bêët Quêìn àaä biïët thiïëu hiïåp luyïån Tõch taâ kiïëm phaáp röìi nhêët àõnh laäo truy têìm àïí haå saát thiïëu hiïåp cho bùçng àûúåc. Hiïån giúâ laäo nùæm quyïìn chûúãng mön Nguä nhaåc phaái, ngûúâi nhiïìu thïë maånh möåt mònh thiïëu hiïåp chöëng laåi laâm sao nöíi? Huöëng chi àûáa con gaái thên yïu àöåc nhêët cuãa laäo laåi súám höm kïì cêån bïn mònh thiïëu hiïåp thò duâ thiïëu hiïåp coá baãn laänh quyã khöëc thêìn sêìu HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 6. KIM DUNG 6 cuäng chùèng thïí naâo àïì phoâng àûúåc keã chung chùn chung göëi luác naâo cuäng chûåc aám toaán... Vò leä gò chùæc thiïëu hiïåp thûâa hiïíu khöng cêìn phaãi noái nûäa. Nhaåc Linh San àöåt nhiïn lúán tiïëng hoãi: - Nhõ sû ca! Tûúãng laâ ai teá ra nhõ sû ca àêëy û? Cêu hoãi naây vûâa ra khoãi cûãa miïång Nhaåc Linh San, Lïånh Höì Xung chêën àöång têm thêìn, giêåt mònh àaánh thoát möåt caái. Chaâng ngöìi lùæng tai nghe thanh êm laäo aáo vaâng tuy uá úá khöng roä nhûng gioång noái rêët quen thuöåc. Chaâng phaát giaác laäo laâ ngûúâi chaâng àaä gùåp úã àêu nhiïìu lêìn maâ khöng sao nghô ra àûúåc. Bêy giúâ chaâng tónh ngöå múái biïët laäo àuáng laâ Lao Àûác Nùåc. Súã dô Lïånh Höì Xung khöng nghô ra àûúåc laäo aáo vaâng laâ Lao Àûác Nùåc vò Nhaåc Linh San àaä noái cho chaâng nghe laäo bõ haå saát úã Phuác Chêu röìi. Bêy giúâ àûúng nhiïn lúâi Nhaåc Linh San noái vúái chaâng laâ sai sûå thêåt. Coá àiïìu chaâng khöng hiïíu cö tiïíu sû muöåi sao laåi gaåt mònh? Röìi chaâng cho laâ cö nghe tin thêët thiïåt. Böîng nghe laäo aáo vaâng laånh luâng àaáp: - Con tiïíu ma àêìu kia? Ngûúi quaã laâ tinh ranh! Chó nghe thanh êm maâ nhêån àûúåc ta. Laäo aáo vaâng noái cêu naây bùçng gioång tûå nhiïn chûá khöng phaát êm tûâ cöí hoång, ai nghe cuäng roä raâng vaâ biïët chùæc laâ Lao Àûác Nùåc khöng coân nghi ngúâ gò nûäa. Lêm Bònh Chi hoãi: - Nhõ sû ca! Sû ca úã Phuác Chêu din kõch bõ ngûúâi haå saát. Vêåy Baát sû huynh cuäng chïët vïì tay sû ca hay sao? Lao Àûác Nùåc chó êåm ûâ chûá khöng àaáp. Nhaåc Linh San lúán tiïëng: - Thïë thò nhaát kiïëm cheám trïn lûng Lêm... Lêm Bònh Chi cuäng do ngûúi haå thuã... Thïë maâ ta laåi ngúâ oan cho àaåi sû ca. uái chaâ! Haânh àöång cuãa ngûúi thêåt laâ töët àeåp! Ngûúi giïët baát sû ca coân bùm naát mùåt muäi röìi cúãi aáo mùåc vaâo cho ngûúâi chïët khiïën ai cuäng tûúãng laâ ngûúi bõ giïët röìi. Lao Àûác Nùåc noái ngay: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 7. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 7 - Ngûúi àoaán truáng àoá! Ta muöën boã ài maâ laåi mêët tñch möåt caách àöåt ngöåt thò dô nhiïn Nhaåc Bêët Quêìn sinh loâng ngúâ vûåc. Vò thïë maâ ta phaãi duâng kïë naây múái gaåt àûúåc laäo. Coân nhaát kiïëm cheám vaâo lûng Lêm thiïëu hiïåp thò khöng phaãi ta àêu. Nhaåc Linh San hoãi: - Khöng phaãi ngûúi chùèng leä laâ ngûúâi ngoaâi hay sao? Lao Àûác Nùåc hûäng húâ àaáp: - Cuäng khöng phaãi ngûúâi ngoaâi maâ chñnh laâ lïånh tön àaåi nhên tûác Nhaåc tiïn sinh àoá! Nhaåc Linh San tûác quaá gêìm lïn: - Noái bêåy! Ngûúi àaä haânh àöång caân rúä coân ngêåm maáu phun ngûúâi nhû thïë laâ heân nhaát. Gia gia ta coá àiïn àêu maâ cheám Bònh àïå? Lao Àûác Nùåc noái: - Trong vuå naây coân coá àiïìu bñ êín ngûúi biïët thïë naâo àûúåc? Ta noái roä cho ngûúi hay cuäng chùèng hïì chi. Súã dô laäo àõnh haå saát caã chaâng rïí laâ vò laäo lêëy àûúåc Tõch taâ kiïëm phöí trong mònh Lïånh Höì Xung röìi. Kiïëm phöí naây laâ di vêåt cuãa nhaâ hoå Lêm, laäo àaä manh têm àaánh cùæp thò ngûúâi thûá nhêët laäo cêìn giïët ài laâ Bònh àïå cuãa ngûúi àoá. Nïëu Lêm Bònh Chi coân söëng úã nhên gian thò phuå thên ngûúi liïåu coá bònh yïn maâ luyïån Tõch taâ kiïëm phöí àûúåc khöng? Lao Àûác Nùåc noái cêu naây khiïën cho Nhaåc Linh San phaãi tùæc hoång. Trong loâng cö cuäng biïët laäo noái àuáng lyá nhûng cö nghô túái phuå thên mònh haânh àöång aám toaán Lêm Bònh Chi laâ möåt viïåc cûåc kyâ xêëu xa cö khöng muöën tin àoá laâ sûå thûåc. Nhaåc Linh San lêím bêím hai cêu: - Vö lyá! Vö lyá! Röìi cö hoãi laåi: - Nïëu gia gia ta àaä cöë yá haåi Bònh àïå thò chùèng leä laäo nhên gia cheám möåt nhaát maâ gaä coân söëng àûúåc û? Lêm Bònh Chi àaáp: - Nhaát kiïëm àoá àuáng laâ Nhaåc Bêët Quêìn àaä haå thuã. Nhõ sû ca khöng lêìm àêu. Nhaåc Linh San lùæp bùæp hoãi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 8. KIM DUNG 8 - Sao ngûúi cuäng... noái thïë? Lêm Bònh Chi àaáp: - Nhaåc Bêët Quêìn cheám ta bõ thûúng nùång ta liïìn nùçm yïn giaã chïët. Khi àoá ta cuäng chûa biïët laâ laäo aám toaán nhûng luác ta nûãa tónh nûãa mï nghe tiïëng baát sû ca hö möåt cêu "sû phuå". Y cûáu àûúåc maång ta thò chñnh y laåi bõ chïët oan. Nhaåc Linh San kinh haäi hoãi: - Ngûúi baão baát sû ca... cuäng bõ... gia gia ta haåi û? Lêm Bònh Chi àaáp: - Dô nhiïn laâ gia gia ngûúi! Ta vûâa nghe baát sû ca kïu "sû phuå" röìi y ruá lïn möåt tiïëng thï thaãm. Sau ta ngêët ài khöng biïët gò nûäa. Lao Àûác Nùåc cuäng noái: - Lêm huynh àïå! Nhaåc Bêët Quêìn dûúâng nhû súå Lêm huynh àïå chûa chïët hùèn nïn toan cheám thïm möåt kiïëm nûäa, luác àoá taåi haå úã trong boáng töëi tröng thêëy roä raâng liïìn kheä àùçng hùæng möåt tiïëng. Nhaåc Bêët Quêìn khöng daám àûáng laåi nûäa, laäo hêëp têëp ài vaâo trong nhaâ. Nhû vêåy laâ tiïëng àùçng hùæng cuãa taåi haå àaä cûáu Lêm huynh àïå àûúåc toaân maång. Nhaåc Linh San trong loâng rêët àau àúán. Naâng êëp uáng hoãi: - Ta vêîn khöng thïí tin àûúåc... vò nïëu gia gia ta... maâ àõnh haåi ngûúi thò vïì sau thiïëu gò cú höåi? Sao laäo nhên gia laåi khöng haå thuã giïët ngûúi? Lêm Bònh Chi laånh luâng àaáp: - Caái àoá dïî hiïíu lùæm. Trûâ phi ta khöng biïët maâ àïì phoâng thò laäo múái haå thuã àûúåc d daâng. Nhûng sau àoá ta àaä biïët nïn phoâng phaåm rêët cêín thêån khöng sú húã chuát naâo. Mùåt khaác súám höm coá ngûúâi kïì cêån thò duâ laäo coá muöën haå thuã giïët ta cuäng khöng phaãi chuyïån dïî. Nhaåc Linh San vûâa khoác thuát thñt vûâa noái: - Thïë ra... ngûúi lêëy ta khöng phaãi vò tònh nghôa, maâ.... àïí laâm caái möåc àúä tïn cho ngûúi thöi û? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 9. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 9 Lêm Bònh Chi khöng noái vúái cö nûäa, quay sang hoãi Lao Àûác Nùåc: - Lao huynh! Lao huynh giao kïët vúái Taã chûúãng mön tûâ bao giúâ? Lao Àûác Nùåc àaáp: - Taã chûúãng mön chñnh laâ ên sû cuãa taåi haå. Taåi haå laâ tam àïå cuãa laäo nhên gia. Lêm Bònh Chi hoãi: - Teá ra laäo huynh boã phaái Hoa Sún röìi àöíi sang laâm mön haå phaái Tung Sún phaãi khöng? Lao Àûác Nùåc àaáp: - Lêm huynh àïå àûâng hiïíu lêìm. Àêy khöng phaãi laâ chuyïån thay àöíi sû mön. Taåi haå trûúác sau vêîn laâ àïå tûã phaái Tung Sún. Súã dô taåi haå traâ tröån vaâo laâm mön haå phaái Hoa Sún laâ vêng lïånh ên sû. Taåi haå àïën nùçm vuâng trong phaái Hoa Sún àïí àiïìu tra cho biïët roä voä cöng cuãa Nhaåc Bêët Quêìn àöìng thúâi doâ la àöång tônh trong phaái naây. Bêy giúâ Lïånh Höì Xung múái tónh ngöå, chaâng lêím bêím: - Lao Àûác Nùåc àaä coá voä cöng tûâ trûúác röìi múái àïën laâm mön haå phaái Hoa Sún. Àoá laâ möåt àiïìu maâ moåi ngûúâi phaái naây àïìu biïët roä. Nhûng luác hùæn biïíu diïîn voä cöng àaä hoåc tûâ trûúác thò taâi nghïå rêët têìm thûúâng vaâ phûác taåp, tûúãng chûâng hùæn àaä àûúåc baâng mön úã miïìn Vên Nam, Quyá Chêu truyïìn daåy khöng ai ngúâ hùæn nguyïn laâ àïå tûã phaái Tung Sún. Nïëu vêåy Taã Laänh Thiïìn coá daä têm thön tñnh böën phaái tûâ lêu. Cuöåc sùæp àùåt cuãa hùæn cûåc kyâ tinh tïë. Vêåy vuå Lao Àûác Nùåc haå saát Luåc Àaåi Hûäu àaánh cùæp bñ phöí Tûã Haâ thêìn cöng, chùèng coá chi ly kyâ nûäa. Ai ngúâ Nhaåc Bêët Quêìn laâ ngûúâi têm yá sêu sùæc nhû vêåy cuäng bõ keã khaác lûâa gaåt. Lêm Bònh Chi trêìm ngêm möåt laát röìi noái: - Teá ra laâ thïë! Lao huynh lêëy àûúåc bñ luåc Tûã Haâ thêìn cöng vaâ Tõch taâ kiïëm phöí àûa vïì Tung Sún àïí Taã chûúãng mön luyïån thaânh mön kiïëm thuêåt àoá, chùæc laâ àûúåc cöng to lùæm. Lïånh Höì Xung vaâ Doanh Doanh àïìu lêím nhêím gêåt àêìu. Lao Àûác Nùåc àaáp: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 10. KIM DUNG 10 - Chùèng dêëu gò Lêm huynh àïå! Hai chuáng ta vaâ caã ên sû taåi haå àïìu bõ khöën khoá vïì tay tïn aác tùåc Nhaåc Bêët Quêìn. Hùæn àaä laâ con ngûúâi nham hiïím khön lûúâng maâ chuáng ta truáng phaãi àöåc kïë cuãa hùæn thò coân chi laâ àúâi. Lêm Bònh Chi noái: - ÖÌ! Tiïíu àïå hiïíu röìi! Lao huynh àaánh cùæp àûúåc Tõch taâ kiïëm phöí nhûng laâ cuãa giaã do Nhaåc Bêët Quêìn nguåy taåo ra. Vò thïë maâ Taã chûúãng mön cuâng Lao huynh sûã Tõch taâ kiïëm phaáp khöng àuáng àûúåc caã trùm phêìn trùm. Lao Àûác Nùåc nghiïën rùng àaáp: - Nïëu khöng thïë thò cuöåc tyã kiïëm trïn Phong Thiïìn àaâi khi naâo ên sû cuãa taåi haå laåi bõ thaãm baåi vïì tay tïn gian aác Nhaåc Bêët Quêìn? Pho kiïëm phöí àoá thiïëu soát rêët nhiïìu chi tiïët quan troång. Thêåm chñ nhûäng yïëu quyïët vïì luyïån nöåi cöng hêìu nhû khöng coá. Vêåy thò kiïëm phaáp tuyïåt diïåt àïën àêu cuäng chùèng ùn thua. Lêm Bònh Chi thúã daâi noái: - Kïí ra yïëu quyïët luyïån nöåi cöng vïì Tõch taâ kiïëm phaáp cuäng chùèng töët àeåp gò àêu... Gaä biïët Nhaåc Bêët Quêìn lêëy àûúåc aáo caâ sa röìi àem kiïëm phöí sao thaânh möåt baãn thûá hai. Trong baãn naây laäo àaä ruát boã cêu "Vung àao tûå thiïën, xûng huâng thiïn haå" cuâng nhiïìu yïëu quyïët reân luyïån nöåi cöng. Vò thïë maâ Taã Laänh Thiïìn cuâng Lao Àûác Nùåc chó hoåc àûúåc kiïëm phaáp maâ khöng biïët àûúâng phöëi húåp vúái nöåi cöng riïng biïåt cuãa noá nïn uy lûåc suát keám. Lao Àûác Nùåc hêåm hûåc noái: - Teá ra taåi haå traâ tröån vaâo phaái Hoa Sún, Nhaåc Bêët Quêìn àaä phaát giaác ra ngay tûâ buöíi àêìu. Coá àiïìu hùæn thêm hiïím lúâ ài nhû khöng biïët àïí ngêëm ngêìm theo doäi haânh vi cuãa taåi haå. Hùæn coân cöë yá àïí taåi haå lêëy cùæp kiïëm phöí gia àem vïì nuái Tung Sún cho gia sû luyïån nïn möåt thûá kiïëm phaáp khöng àûúåc àêìy àuã. Luác quyïët àêëu sinh tûã Nhaåc Bêët Quêìn àaä dêîn duå gia sû phaãi thi triïín mön Tõch taâ kiïëm phaáp àïí àöëi àõch. Hùæn duâng kiïëm thuêåt àïí tyã thñ vúái kiïëm phaáp giaã thò laâm gò maâ chùèng chiïëm àûúåc phêìn thùæng? Nïëu khöng thò ngöi chûúãng mön Nguä nhaåc phaái loåt vaâo tay hùæn thïë naâo àûúåc? Lêm Bònh Chi laåi thúã daâi: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 11. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 11 - Nhaåc Bêët Quêìn laâ con ngûúâi cûåc kyâ gian traá hiïím àöåc maâ chuáng ta àïìu bõ loåt vaâo caåm bêîy, bêy giúâ coá höëi hêån cuäng chêåm mêët röìi. Lao Àûác Nùåc noái: - Gia sû laâ ngûúâi rêët saáng suöët laåi hiïíu sûå àúâi. Tuy taåi haå laâm hoãng viïåc lúán maâ laäo nhên gia tuyïåt khöng möåt lúâi traách phaåt. Nhûng mònh laâ àïå tûã thò yïn têm thïë naâo àûúåc. Duâ taåi haå coá phaãi thaãm hònh lïn nuái àao hay xuöëng vaåc dêìu cuäng quyïët giïët Nhaåc Bêët Quêìn àïí rûãa hêån cho ên sû. Lao Àûác Nùåc noái mêëy cêu naây bùçng möåt gioång rêët phêîn nöå toã ra möëi cûâa hêån khöng buát naâo taã xiïët. Lêm Bònh Chi nghe Lao Àûác Nùåc thöët ra nhûäng lúâi oaán àöåc cöë chi giïët Nhaåc Bêët Quêìn àïí traã thuâ cho sû phuå liïìn hùæng dùång möåt tiïëng ngêëm ngêìm xoay chuyïín yá nghô trong loâng chûa lïn tiïëng phuå hoåa hay baâi baác thò Lao Àûác Nùåc laåi noái tiïëp: - Gia sû bõ hû mùæt, hiïån giúâ êín cû trïn ngoån Têy Phong nuái Tung Sún. Trïn ngoån nuái naây coân hún chuåc ngûúâi khaác cuäng bõ hoãng mùæt vïì tay Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Lïånh Höì Xung. Lêm huynh àïå laâ truyïìn nhên duy nhêët vïì Tõch taâ kiïëm phaáp cuãa nhaâ hoå Lêm úã Phuác Chêu vaâ dô nhiïn thaânh chûúãng mön nhên cuãa gia phaái naây. Nay Lêm huynh àïå maâ àïën gùåp gia sû, nhêët àõnh laäo nhên gia phaãi theo l chûúãng mön maâ tiïëp àaäi, coi troång nhû möåt bêåc thûúång tên. Cùåp mùæt cuãa Lêm huynh àïå maâ chûäa khoãi àûúåc laâ hay nhêët. Bùçng khöng Lêm huynh àïå cuâng gia sû êín cû möåt núi chung la chuyïån baáo thuâ haá chùèng hay lùæm sao? Lêm Bònh Chi nghe noái vêåy khöng khoãi àöång têm, tröëng ngûåc àaánh thònh thònh nghô buång: - Cùåp mùæt mònh bõ hû vò chêët àöåc nhim vaâo, chùèng coân hy voång gò chûäa cho saáng laåi. Hùæn noái vêåy chùèng qua àïí an uãi ta maâ thöi. Nhûäng ngûúâi àui muâ úã vúái nhau têët coá tònh àöìng bïånh tûúng lên thò coân gò hay hún nûäa? Nhûng Taã Laänh Thiïìn vöën laâ tay thuã àoaån ghï gúám, àöåt nhiïn hùæn hïët loâng tûã tïë vúái mònh nhû vêåy têët coá mûu àöì chuyïån gò chûá chùèng khöng àûúåc. Gaä nghô vêåy liïìn hoãi: - Têëm thõnh tònh cuãa Taã chûúãng mön taåi haå khöng biïët baáo àaáp bùçng caách naâo? Liïåu Lao huynh coá cho hay trûúác àûúåc chùng? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 12. KIM DUNG 12 Y cêu hoãi naây cuãa hùæn laâ muöën cho àöëi phûúng noái huyåch toeåt phaãi traã giaá bùçng caách naâo àïí gaä biïët chûâng coá thïí tiïëp nhêån àûúåc khöng? Lao Àûác Nùåc cûúâi khanh khaách àaáp: - Lêm huynh àïå quaã laâ con ngûúâi thùèng thùæn nghô sao noái vêåy. Chuáng ta tûâ àêy húåp taác möåt caách chên thaânh cuäng nïn noái roä nhûäng àiïìu thùæc mùæc. Chùèng dêëu gò Lêm huynh àïå, Lao möî lêëy àûúåc baãn Tõch taâ kiïëm phöí thiïëu soát úã núi Nhaåc Bêët Quêìn thaânh ra thêìy troâ àïìu mùæc bêîy hùæn nïn chùèng cam têm chuát naâo. Lao möî àaä àûúåc mùæt thêëy Lêm huynh àïå tröí thêìn oai duâng kiïëm phaáp kyâ diïåu vö cuâng giïët Möåc Cao Phong, trûâ Dû Thûúng Haãi. Boån chuöåt nhùæt phaái Thanh Thaânh boã vña chaåy daâi. Hiïín nhiïn Lêm huynh àïå àaä àûúåc chên truyïìn vïì Tõch taâ kiïëm phöí. Ngu huynh sinh loâng böåi phuåc vö cuâng. Trong loâng ngûúäng möå khöng buát naâo taã xiïëtLêm Bònh Chi àaä hiïíu yá Lao Àûác Nùåc liïìn hoãi: - Theo yá Lao huynh phaãi chùng muöën tiïíu àïå àem baãn Tõch taâ kiïëm phöí chên chñnh àûa ra àïí sû àöì thûúãng thûác? Lao Àûác Nùåc àaáp: - Àoá laâ möåt bñ luåc gia truyïìn cuãa Lêm huynh àïå ngûúâi ngoaâi àaáng lyá khöng àûúåc nhòn vaâo. Coá àiïìu chuáng ta maâ uöëng maáu ùn thïì àöìng mûu hiïåp lûåc tru diïåt Nhaåc Bêët Quêìn thò cêìn phaãi cuâng nhau thûúng lûúång. Giaã tyã cùåp mùæt Lêm huynh àïå laânh maånh laåi niïn traáng lûåc cûúâng thò dô nhiïn chùèng súå gò hùæn, cûá tònh hònh hiïån nay maâ noái thò nïëu gia sû cuâng tiïíu huynh coá hoåc àûúåc Tõch taâ kiïëm phaáp chên chñnh múái mong trûâ diïåt àûúåc Nhaåc Bêët Quêìn. Vêåy xin Lêm huynh àïå min traách cho àiïím naây. Lêm Bònh Chi buång baão daå: - Nay cùåp mùæt ta chùèng nhòn thêëy gò, möåt mònh cö àún khöng ngûúâi viïån trúå nïëu chùèng giao kïët vúái Taã Laänh Thiïìn thò bûúác tiïìn àöì rêët àöîi mõt múâ, khoá maâ sinh töìn àûúåc, huöëng chi luác naây ta khöng ûng thuêån, Lao Àûác Nùåc coá thïí duâng cûúâng lûåc haå saát ta cuâng Nhaåc Linh San röìi àoaåt lêëy kiïëm phöí thò thaânh xöi hoãng boãng khöng. Gaä nghô vêåy liïìn noái: - Taã chûúãng mön cuâng Lao huynh muöën liïn minh vúái taåi haå thò taåi haå chó e rùçng mònh vúái quaá cao maâ thöi. Taåi haå lêm vaâo tònh traång nhaâ tan ngûúâi chïët, cùåp mùæt àui muâ biïën thaânh taân phïë. Tuy HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 13. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 13 tai vaå do Dû Thûúng Haãi gêy nïn song viïåc êm mûu cuãa Nhaåc Bêët Quêìn cuäng laâ möåt nguyïn nhên chuã chöët nïn trong loâng cuäng àõnh tru luåc Nhaåc Bêët Quêìn chùèng khaác gò hiïìn sû àöì. Chuáng ta àaä liïn minh thò pho Tõch taâ kiïëm phöí àoá taåi haå àêu daám giûä bñ mêåt möåt mònh têët phaãi àûa ra àïí hiïìn sû àöì tham khaão. Lao Àûác Nùåc caã mûâng noái: - Lêm huynh àïå quaã laâ con ngûúâi àaåi lûúång khaãng khaái. Thêìy troâ tiïíu huynh maâ àûúåc pho Tõch taâ kiïëm phöí chên chñnh thò trong loâng caãm kñch vö cuâng! Tûâ àêy Lêm huynh àïå vônh viïîn laâ bêåc thûúång tên cuãa phaái Tung Sún. Giûäa chuáng ta khöng coân chuyïån riïng têy nûäa. Lêm Bònh Chi noái: - Àa taå Lao huynh! Khi taåi haå cuâng Lao huynh lïn nuái Tung Sún röìi, taåi haå lêåp tûác àem kiïëm phöí chên chñnh àoåc ra tûâ àêìu àïën cuöëi. Lao Àûác Nùåc hoãi: - Àoåc thuöåc loâng û? Lêm Bònh Chi àaáp: - Àuáng thïë! Lao huynh coá àiïìu chûa roä. Kiïëm phöí chên chñnh naây nguyïn trûúác do tùçng töí cuãa taåi haå laâ Viïîn Àöì cöng cheáp vaâo têëm aáo caâ sa. Têëm aáo naây bõ Nhaåc Bêët Quêìn àaánh cùæp nïn hùæn múái biïët sûã kiïëm phaáp cuãa nhaâ taåi haå. Vïì sau quyã thêìn xui khiïën têëm aáo caâ sa àoá laåi loåt vaâo tay taåi haå. Taåi haå súå Nhaåc Bêët Quêìn phaát giaác liïìn hoåc thuöåc loâng kiïëm phöí röìi huãy têëm aáo caâ sa ài ngay lêåp tûác. Nïëu àïí aáo naây dêëu úã bïn mònh maâ taåi haå laåi coân coá võ hiïìn thï àêy súám höm bêìu baån liïåu Lêm möî coân söëng àûúåc àïën ngaây nay chùng? Nhaåc Linh San àûáng bïn nghe Lêm Bònh Chi vaâ Lao Àûác Nùåc noái chuyïån tûâ naäy túái giúâ, tuy loâng naâng uêët ûác maâ vêîn lùång thinh khöng noái nûãa lúâi. Bêy giúâ naâng nghe Lêm Bònh Chi móa mai khöng thïí nhõn àûúåc nûäa phaãi khoác oâa lïn. Naâng vûâa khoác nûác núã vûâa noái: - Ngûúi... Ngûúi... Lao Àûác Nùåc trûúác àaä àûúåc nghe hai vúå chöìng Lêm Bònh Chi àöëi thoaåi trong xe. Hùæn biïët roä lúâi noái cuãa Lêm Bònh Chi khöng phaãi laâ giaã döëi liïìn giuåc: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 14. KIM DUNG 14 - Lêm huynh àïå laâm thïë naâo cuäng àûúåc. Vêåy chuáng ta vïì nuái Tung Sún thöi chûá? Lêm Bònh Chi àaáp: - Phaãi röìi! Lao Àûác Nùåc noái: - Chuáng ta nïn boã xe cûúäi ngûåa tòm àûúâng nhoã maâ ài àïí traánh Nhaåc Bêët Quêìn . Nïëu gùåp hùæn giûäa àûúâng xaãy ra cuöåc xung àöåt thò chuáng ta àõch sao nöíi? Röìi hùæn quay sang Nhaåc Linh San: - Tiïíu sû muöåi! Ngûúi vïì phe vúái phuå thên hay laâ theo trûúång phu? HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 15. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 15 Höìi 197 Trong rûâng sêu cêìm sùæt haâi hoâa Nhaåc Linh San ngûâng tiïëng khoác àaáp: - Ta... khöng giuáp bïn naâo. Ta... laâ ngûúâi àau khöí nhêët àúâi. Saáng mai ta xuöëng toác ài tu. Gia gia cuäng thöi maâ trûúång phu cuäng thöi, tûâ àêy khöng nhòn mùåt ai nûäa. Lêm Bònh Chi noái: - Ngûúi àïën nuái Hùçng Sún maâ tu laâ àuáng chöî àoá. Nhaåc Linh San tûác giêån hoãi: - Lêm Bònh Chi! Ngaây trûúác ngûúi àïën bûúác àûúâng cuâng nïëu khöng coá gia gia cûáu cho thò àaä chïët vïì tay Möåc Cao Phong röìi laâm gò coân söëng àïën ngaây nay? Duâ gia gia ta coá löîi lêìm vúái ngûúi nhûng ta thuãy chung àöëi vúái ngûúi chùèng coá àiïìu gò àaáng chï traách. Ngûúi noái thïë laâ nghôa gò? Lêm Bònh Chi àaáp: - Coân nghôa lyá gò nûäa? Ta phaãi toã roä têëm loâng vúái Taã chûúãng mön. Thanh êm gaä cûåc kyâ hung dûä. Àöåt nhiïn Nhaåc Linh San ruá lïn möåt tiïëng cûåc kyâ thï thaãm: - UÁi chao! Hiïín nhiïn naâng bõ ngûúâi gia haåi. Lïånh Höì Xung vaâ Doanh Doanh cuâng àöìng thanh rïn: - Hoãng mêët röìi! Hai ngûúâi tûâ trong buåi kï nhaãy ra. Lïånh Höì Xung theát lúán: - Lêm Bònh Chi! Khöng àûúåc gia haåi tiïíu sû muöåi! Chaâng àaä caãi trang laåi giûäa luác àïm töëi nïn Lao Àûác Nùåc khöng nhêån ra nhûng hùæn nghe thanh êm chaâng quaát thaáo biïët ngay röìi chùèng coân höìn vña naâo nûäa. Hiïån giúâ hùæn súå nhêët hai ngûúâi laâ Nhaåc Bêët Quêìn vaâ Lïånh Höì Xung. Hùæn liïìn nùæm lêëy caánh tay traái Lêm Bònh Chi nhaãy phöëc lïn lûng con ngûåa cuãa möåt tïn HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 16. KIM DUNG 16 àïå tûã phaái Thanh Thaânh thuác vaâo buång ngûåa cho noá chaåy voåt ài nhû bay. Lïånh Höì Xung maãi lo àïën chuyïån yïn nguy cuãa Nhaåc Linh San khöng raãnh àïí maâ rûúåt theo keã àõch. Chaâng thêëy Nhaåc Linh San ngaä quay ra chöî ngöìi cuãa phu xe ruöíi ngûåa. Trûúác ngûåc coân thanh trûúâng kiïëm cùæm vaâo. Chaâng àïí tay lïn muäi thò thêëy naâng chó coân thoi thoáp thúã. Lïånh Höì Xung goåi êìm lïn: - Tiïíu sû muöåi! Tiïíu sû muöåi! Nhaåc Linh San àaáp: - Àaåi... àaåi sû ca àêëy û? Lïånh Höì Xung caã mûâng àaáp: - Phaãi röìi... Tiïíu huynh àêy maâ. Chaâng àùåt tay vaâo chuöi kiïëm toan ruát ra. Doanh Doanh vöåi àûa tay ra caãn laåi noái: - Khöng ruát kiïëm ra àûúåc àêu! Lïånh Höì Xung thêëy lûúäi kiïëm ngêåp sêu vaâo àïën nûãa thûúác. Àuáng laâ vïët thûúng trñ maång. Nïëu ruát kiïëm ra Nhaåc Linh San phaãi chïët ngay lêåp tûác. Chaâng thêëy khöng coân caách naâo cûáu àûúåc thò trong loâng rêët àau àúán khöng nhõn àûúåc phaãi khoác oâa lïn. Chaâng vûâa khoác vûâa goåi: - Tiïíu... Tiïíu sû muöåi! Nhaåc Linh San noái: - Àaåi sû ca! Àaåi sû ca úã bïn mònh tiïíu muöåi.. luác naây thêåt laâ hay quaá. Bònh àïå... Bònh àïå ài röìi û? Lïånh Höì Xung nghiïën rùng vûâa khoác vûâa an uãi: - Tiïíu sû muöåi haäy yïn têm. Tiïíu huynh nhêët àõnh phaãi giïët gaä àïí baáo thuâ cho sû muöåi. Nhaåc Linh San cöë gùæng noái ngay: - Àûâng àûâng! Mùæt gaä àui muâ chùèng nhòn thêëy gò... àaåi sû ca maâ giïët gaä... gaä khöng chöëng choåi àûúåc. Tiïíu muöåi... Tiïíu muöåi àïën chöî maá maá. Lïånh Höì Xung noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 17. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 17 - Àûúåc röìi! Tiïíu huynh àûa sû muöåi àïën gùåp sû nûúng. Doanh Doanh nghe tiïëng Nhaåc Linh San möîi luác möåt yïëu úát sùæp chïët àïën núi thò cêìm loâng khöng àêåu bêët giaác hai haâng lïå nhoã. Nhaåc Linh San noái: - Àaåi sû ca! Thuãy chung àaåi sû ca rêët tûã tïë vúái tiïíu muöåi... tiïíu muöåi lêìm löîi vúái àaåi sû ca... Tiïíu muöåi... sùæp chïët röìi. Lïånh Höì Xung sa lïå noái: - Sû muöåi khöng chïët àêu tiïíu huynh raáng tòm caách chûäa khoãi cho. Nhaåc Linh San noái: - Tiïíu muöåi... thêëy àau... àau lùæm... úã chöî naây. Àaåi sû ca! Tiïíu sû muöåi xin sû ca möåt àiïìu... àaåi sû ca... àûâng tûâ chöëi nheá. Lïånh Höì Xung nùæm lêëy tay naâng êëp uáng: - Sû muöåi noái ài, noái ài! Tiïíu huynh nhêët àõnh nghe theo. Nhaåc Linh San thúã daâi noái: - Chùæc àaåi sû ca... khöng nghe àûúåc... vaã laåi laâm thïë thò... eáp uöíng sû ca quaá àöîi. Thanh êm naâng noái rêët kheä, húi thúã cuäng yïëu dêìn. Lïånh Höì Xung noái: - Tiïíu huynh nhêët àõnh nghe theo. Tiïíu sû muöåi noái ài! Nhaåc Linh San hoãi: - Àaåi sû ca baão sao? Lïånh Höì Xung àaáp: - Tiïíu huynh nhêët àõnh nghe theo. Sû muöåi baão tiïíu huynh laâm viïåc gò tiïíu huynh cuäng nhêët quyïët laâm cho bùçng àûúåc. Nhaåc Linh San àaáp: - Àaåi sû ca!... trûúång phu cuãa tiïíu muöåi... Bònh àïå àui mùæt... tònh traång rêët àaáng thûúng... àaåi sû ca coá biïët khöng? Lïånh Höì Xung àaáp: - Tiïíu huynh biïët röìi! Nhaåc Linh San noái: HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 18. KIM DUNG 18 - Gaä úã trïn àúâi lïnh àïnh trú troåi... ai cuäng khinh khi... Àaåi sû ca!.. Tiïíu sû muöåi chïët röìi, xin àaåi sû ca... hïët sûác chiïëu cöë cho gaä... àûâng àïí ngûúâi ta khinh nhúân gaä. Lïånh Höì Xung sûãng söët. Chaâng khöng ngúâ Lêm Bònh Chi haå àöåc thuã giïët vúå maâ Nhaåc Linh San àïën luác lêm chung vêîn khöng quïn àûúåc möëi tònh vúái gaä. Luác naây chaâng chó hêån mònh chûa nùæm àûúåc Lêm Bònh Chi àïí phanh thêy gaä ra laâm muön àoaån. Thïë maâ Nhaåc Linh San baão chaâng buöng tha tïn aác tùåc vong ún phuå nghôa thò chaâng nghe thïë naâo àûúåc. Nhaåc Linh San thïìu thaâo noái: - Àaåi sû ca úi! Bònh àïå... thêåt tònh khöng muöën giïët... tiïíu muöåi àêu... gaä súå gia gia cuãa tiïíu muöåi... maâ phaãi ài nûúng nhúâ Taã Laänh Thiïìn hùæn múái... àêm... tiïíu muöåi möåt kiïëm maâ thöi. Lïånh Höì Xung ra veã tûác giêån àaáp: - Tïn aác vong ên phuå nghôa chó nghô àïën mònh nhû gaä maâ tiïíu muöåi... cuäng tñnh àiïìu thuãy chung thûúng gaä àûúåc û? Nhaåc Linh San thïìu thaâo àaáp: - Khöng phaãi gaä... muöën giïët tiïíu muöåi àêu... bêët quaá gaä... lúä tay maâ thöi. Àaåi sû ca úi!... Tiïíu muöåi thónh cêìu àaåi sû ca, nùn nó àaåi sû ca chiïëu cöë cho gaä.... Luác naây aánh trùng soi chïnh chïëch vaâo mùåt naâng Lïånh Höì Xung nhòn roä mùæt naâng àaä taán loaån vö thêìn, khöng coân tinh lanh trong suöët nhû moåi khi nûäa. Maá naâng trùæng nhû tuyïët cuäng àêìm àòa nûúác mùæt vaâ maáu tûúi àoã höìng tûåa thoa son. Caã gûúng mùåt naâng löå veã cêìu khêín thiïët tha. Lïånh Höì Xung nhúá túái quaäng thúâi gian hún mûúâi nùm trúâi àaä cuâng cö tiïíu sû muöåi naây dùæt nhau ài chúi khùæp àónh non, hang thùèm trïn nuái Hoa Sún. Luác naâo naâng yïu cêìu chaâng laâm viïåc gò cuäng löå böå mùåt thaânh khêín nhû vêåy maâ chùèng bao giúâ chaâng cûå tuyïåt naâng caã. Hiïån giúâ Nhaåc Linh San coá àiïìu cêìu khêín chaâng maâ laåi vaâo giûäa caãnh bi ai thöëng thiïët, naâng biïët mònh sùæp chïët àïën núi. Hún nûäa àêy laâ lêìn cuöëi cuâng naâng cêìu khêín chaâng, ngoaâi ra khöng coân cú höåi naâo nûäa. Nghe lúâi cêìu khêín cûåc kyâ tha thiïët lêìn töëi hêåu, Lïånh Höì Xung cêìm loâng khöng àêåu. Bêìu maáu noáng trong traái tim chaâng HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 19. TIÏËU NGAÅO GIANG HÖÌ 19 traâo ngûåc lïn. Chaâng biïët laâ nïëu mònh ûng thuêån lúâi yïu cêìu cuãa Nhaåc Linh San thò tûâ àêy chùéng nhûäng phiïìn luåy vö cuâng maâ noá coân laâ möåt àiïìu cûúäng baách, chaâng khöng muöën laâm chuát naâo. Nhûng chaâng thêëy gioång noái cuâng veã mùåt cûåc kyâ bi ai thöëng thiïët chaâng àaânh gêåt àêìu àaáp: - Àûúåc röìi! Tiïíu huynh nhêån lúâi sû muöåi laâ xong. Sû muöåi cûá yïn têm àûâng lo lùæng àiïìu chi nûäa. Doanh Doanh àûáng bïn nghe khöng thïí nhõn àûúåc liïìn xen vaâo: - Xung lang! Sao Xung lang laåi hûáa chõu àiïìu naây? Nhaåc Linh San nùæm chùåt tay lêëy tay Lïånh Höì Xung noái: - Àaåi sû ca!... Àa taå... àaåi sû ca... tiïíu muöåi yïn têm röìi... Böîng mùæt naâng laåi saáng lïn. Trïn möi heá nuå cûúâi ra chiïìu thoãa maän. Lïånh Höì Xung thêëy thïë nghô thêìm trong buång: - Naâng àûúåc thoãa loâng nhû vêåy thò duâ ta coá phaãi gaánh têët caã nhûäng nöîi khöën khöí nhêët trong thiïn haå cuäng laâ àaáng lùæm. Àöåt nhiïn Nhaåc Linh San nheå nhaâng cêët tiïëng haát. Lïånh Höì Xung nghe tiïëng haát khaác naâo bõ àaánh möåt àoân rêët nùång vaâo trûúác ngûåc. Nhaåc Linh San haát àêy laâ khuác sún ca cuãa tónh Phuác Kiïën. Lïånh Höì Xung coân nghe roä caã miïång naâng phaát ra êm àiïåu baâi "Chõ em lïn nuái haái cheâ". Khuác Phuác Kiïën sún ca naây laâ do Lêm Bònh Chi àaä daåy naâng. Höìi Lïånh Höì Xung úã trïn nuái saám höëi àaä àûúåc naâng haát khuác sún ca naây vaâ chaâng àaä quùån àau khuác ruöåt. Bêy giúâ chaâng nghe naâng laåi haát khuác haát àoá tûác laâ tûúãng nhúá àïën ngaây cuâng Lêm Bònh Chi chung hûúãng möëi tònh àùçm thùæm. Thanh êm Nhaåc Linh San möîi luác möåt nhoã ài. Tay naâng cuäng tûâ tûâ buöng tay Lïånh Höì Xung ra. Sau cuâng naâng xoâe baân tay ra möåt caái röìi tûâ tûâ nhùæm mùæt laåi. Khuác sún ca ngûâng hùèn húi thúã naâng cuäng ngûâng luön. Lïånh Höì Xung caãm thêëy traái tim chòm hùèn xuöëng chaâng tûúãng chûâng caã thïë giúái àöåt nhiïn ài vaâo coäi chïët. Chaâng muöën khoác oâa lïn maâ khoác khöng ra tiïëng. Lïånh Höì Xung àûa hai tay ra öm ngûúâi HTTP://ebooks.vdcmedia.com
 20. KIM DUNG 20 Nhaåc Linh San lïn kheä goåi: - Tiïíu sû muöåi! Tiïíu sû muöåi! Sû muöåi àûâng súå gò hïët. Tiïíu huynh böìng tiïíu sû muöåi àïën chöî maá maá. Chùèng coân ai khinh nhúân sû muöåi nûäa. Doanh Doanh thêëy sau lûng Lïånh Höì Xung coá chöî àoã höìng, hiïín nhiïn vïët thûúng laåi vúä. Maáu tûúi chaãy ra khöng ngúát. Vïët maáu trïn aáo chaâng möîi luác möåt loang to nhûng trûúác tònh caãnh naây naâng khöng biïët khuyïn giaãi chaâng thïë naâo cho àûúåc. Lïånh Höì Xung öm thi thïí Nhaåc Linh San nhû ngûúâi mêët höìn raão bûúác tiïën vïì phña trûúác. Miïång chaâng khöng ngúát lêím bêím cêu: - Àûâng súå gò hïët! Tiïíu huynh böìng tiïíu sû muöåi vïì vúái sû nûúng. Chaâng ài àûúåc hún mûúâi bûúác thò àöåt nhiïn hai chên nhuän ra röìi teá huyåch xuöëng àêët. Tûâ àoá chaâng ngêët xóu khöng biïët gò nûäa. Lïånh Höì Xung àang luác mï man nûãa tónh nûãa say böîng mêëy tiïëng tònh tang àêåp vaâo laá nhô. Tiïëng àaân thanh tao thaánh thoát khiïën cho chaâng caãm thêëy khuác àiïåu naây rêët quen tai nïn caâng nghe caâng dïî chõu. Coá àiïìu chaâng caãm thêëy toaân thên mònh khöng coân chuát húi sûác. Caã hai mùæt cuäng cûáng tûåa höì nhû khöng múã ra àûúåc. Chaâng chó mong tònh traång naây cûá liïn miïn bêët tuyïåt vaâ tiïëng àaân vônh viïîn khöng bao giúâ ngûâng laåi. Quaã nhiïn tiïëng àaân vêîn tiïëp tuåc vang lïn khöng ngúát. Lïånh Höì Xung lùæng tai nghe tiïëng àaân höìi lêu röìi laåi nguã thiïëp ài luác naâo khöng biïët. Chaâng tónh dêåy lêìn thûá hai thò chùèng nhûäng tai nghe tiïëng àaân vêîn coân naäo ruöåt maâ muäi laåi ngûãi thêëy muâi hoa thúm ngaâo ngaåt. Chaâng tûâ tûâ múã mùæt ra böîng tröng thêëy toaân laâ hoa: hoa àoã, hoa trùæng, hoa vaâng, hoa tña höìng tröìng àêìy trûúác mùæt. Chaâng tûå hoãi: - Àêy laâ àêu? Lïånh Höì Xung tiïëp tuåc nghe tiïëng àaân quanh ài quêín laåi maäi thò chñnh laâ khuác "Thanh lêm phöí an truá" maâ Doanh Doanh thûúâng daåo. HTTP://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2