Tiểu sử của Ảo thuật gia DAVID COPEFIELD

Chia sẻ: Nguyen Quoc Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
184
lượt xem
74
download

Tiểu sử của Ảo thuật gia DAVID COPEFIELD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về cuôc đời của Ảo thuật gia David Copefield

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu sử của Ảo thuật gia DAVID COPEFIELD

 1. DAVID COPEFIELD 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1 THÚÂI THÚ ÊËU CUÃA TÖI ........................................................................................ 2 CHÛÚNG 2 KYÁ TUÁC XAÁ SALEM HOUSE ............................................................................... 15 CHÛÚNG 3 ÚÃ NHAÂ CÖ TÖI ...................................................................................................... 25 CHÛÚNG 4 ÚÃ CANTERBURY .................................................................................................. 35 CHÛÚNG 5 CON GAÁI ÖNG SPENLOW................................................................................... 45 CHÛÚNG 6 MÖÅT BÊËT TRÙÆC MÚÁI ........................................................................................... 57 CHÛÚNG 7 HÖN LÏÎ .................................................................................................................. 69 CHÛÚNG 8 SÛÅ PHAÃN TRÙÆC CUÃA URIAH HEEP.................................................................. 81 CHÛÚNG 9 NÖÎI BUÖÌN KHUÃNG KHIÏËP ................................................................................ 92 CHÛÚNG 10 AGNEÂS ............................................................................................................... 102 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. CHARLES DICKENS 2 CHÛÚNG 1 THÚÂI THÚ ÊËU CUÃA TÖI Töi ra àúâi vaâo möåt ngaây thûá saáu, àuáng nûãa àïm, úã Blunderstone, thuöåc quêån Suffolk. Khi töi múã mùæt chaâo àúâi, cha töi àaä qua àúâi hún saáu thaáng. Bêåc bïì trïn trong gia àònh laâ möåt baâ cö cuãa cha töi, baâ treã cuãa töi maâ ngûúâi meå töåi nghiïåp cuãa töi thûúâng goåi laâ cö Trotwood hay cö Betsy möîi khi meå coá gan goåi tïn con ngûúâi dïî súå êëy, àiïìu naây rêët ñt xaãy ra. Cö Betsy úã möåt choâm xoám, xa lùæc, maån búâ biïín, cuâng vúái ngûúâi hêìu gaái, chùèng giao du vúái ai. Cha töi àûúåc baâ cö cûng chiïìu, töi nghô thïë, nhûng baâ khöng bao giúâ tha thûá cho cuöåc hön nhên cuãa öng, vúái lyá do meå töi chó laâ möåt àûáa beá con. Chùèng bao giúâ cha töi gùåp laåi cö Betsy. Vaâo möåt buöíi chiïìu thaáng ba giaá reát, vaâi giúâ trûúác khi töi chaâo àúâi, meå töi thêëy möåt ngûúâi àaân baâ khöng quen men theo löëi vûúân ài vaâo. Nhòn lêìn nûäa, meå töi linh caãm ngûúâi àaân baâ khöng quen êëy laâ cö Betsy. Àaáng leä bêëm chuöng úã cûãa ra vaâo baâ ta laåi àïën àûáng sûäng trûúác cûãa söí vaâ tò maånh choáp muäi vaâo cûãa kñnh, àïën mûác noá trùæng bïåch ra vaâ teåt dñ. Meå töi run rêíy ra múã cûãa. - Baâ David Copperfield coá phaãi khöng? - Cö Betsy lïn tiïëng. - Vêng - Meå töi lñ nhñ àaáp. - Cö Trotwood, - baâ khaách noái tiïëp, - hùèn laâ chõ coá nghe noái àïën baâ ta? Meå töi thûa àaä àûúåc caái hên haånh àoá. - Giúâ thò chõ gùåp baâ êëy àêy. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. DAVID COPEFIELD 3 Meå töi cuái àêìu múâi baâ vaâo nhaâ. Caã hai ngöìi gêìn loâ sûúãi. Cöë kòm maäi khöng nöíi meå töi bêåt khoác têëm tûác. - Trúâi úi laâ trúâi! - Cö Betsy kïu lïn, - chõ roä thêåt chó laâ möåt con beá con. Hùèn laâ meå töi tröng quaá treã so vúái tuöíi cuãa mònh. - Thïë chõ àõnh àùåt tïn con gaái chõ laâ gò? - Cö Betsy giêåt gioång hoãi. - Laâ noái sau khi sinh àûáa con gaái êëy... - Hay laâ àûáa con trai êëy... - Meå töi àaánh baåo noái xa xöi. - Töi baão chõ, seä laâ möåt àûáa con gaái maâ. Àûâng coá noái traái yá töi. Sau khi sinh con beá àoá, töi muöën gêìn guäi thên aái vúái noá. Töi muöën laâ meå àúä àêìu cuãa noá vaâ yïu cêìu àùåt tïn noá laâ Betsy Trotwood Copperfield... - Thïë David àöëi xûã töët vúái chõ chûá? - Sau möåt laát im lùång, cö Betsy noái tiïëp. - Chuáng chaáu rêët haånh phuác. - Meå töi noái, - anh Copperfield coá thïí noái laâ àöëi xûã quaá töët vúái chaáu. - David coá àïí laåi àûúåc ñt lûng vöën naâo cho chaáu khöng? - Anh Copperfield àaä coá loâng töët àïí laåi cho chaáu möåt phêìn gia taâi cuãa anh. - Bao nhiïu? - Cö Betsy hoãi. - Möåt trùm linh nùm baãng - Meå töi àaáp. Meå töi chuyïín daå vaâ àaânh phaãi lui vaâo phoâng riïng vaâ baác sô gia àònh laâ öng Chillip àûúåc múâi ngay àïën àúä cho baâ. - Chõ êëy thïë naâo? - Cö Betsy hoãi baác sô Chillip luác öng vûâa bûúác ra. - Thûa baâ, töët, chõ êëy seä súám bònh phuåc. Möåt ngûúâi meå treã nhû chõ êëy trong hoaân caãnh àaáng buöìn maâ àûúåc nhû thïë thò khöng coá gò may mùæn hún. Baâ coá thïí vaâo thùm, coá leä seä töët hún cho saãn phuå. - Thïë con beá haâi nhi noá ra sao? - Cö töi hoãi ngay. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. CHARLES DICKENS 4 Öng Chillip nhòn cö Betsy vúái veã thên tònh. - Con beá haâi nhi, noá ra sao? - Cö töi laåi hoãi. - Thûa baâ, - baác sô àaáp, - töi tûúãng baâ biïët röìi: Möåt beá trai. Cö töi khöng noái nûãa lúâi, chuåp lêëy chiïëc muä cuãa baâ, quùèng noá vaâo mùåt öng Chillip, röìi laåi àöåi chiïëc muä beåp duám beåp doá àoá lïn àêìu mònh, lao ra ngoaâi vaâ khöng bao giúâ quay laåi nûäa. Vêåy töi laâ möåt àûáa beá trai, àûúåc àùåt tïn laâ David nhû ngûúâi cha xêëu söë cuãa töi. Nhûäng hònh aãnh tuöíi thú àêìu tiïn, khi töi höìi tûúãng laåi, àoá laâ hònh aãnh meå töi vúái maái toác àeåp vaâ veã treã trung cuãa meå cuâng ngûúâi hêìu gaái Peggotty vúái cùåp mùæt àen laáy khiïën mùåt chõ nhû töëi sêìm laåi, vúái àöi maá vaâ nhûäng caánh tay rùæn chùæc, àoã au àïën nöîi töi lêëy laâm laå sao chim choác khöng thñch möí chõ hún laâ möí nhûäng quaã taáo. Töi thêëy caã hai nghiïng mònh xuöëng saân nhaâ vaâ töi chïånh choaång ài tûâ ngûúâi noå sang vúái ngûúâi kia. Töi nhúá rêët roä ngoán tay troã cuãa chõ Peggotty chòa ra giuáp töi baám vaâo têåp ài, möåt ngoán tay troã bõ kim khêu àêm naát vaâ nham nhaám nhû caái naåo cuã nhuåc àêåu khêëu. Nhûäng gò hiïån ra tûâ àaám mêy höìi niïåm xa xùm nhêët cuãa töi, àoá laâ ngöi nhaâ chuáng töi úã. ÚÃ têìng trïåt, bïëp cuãa chõ Peggotty nhòn ra möåt maãnh sên, maâ úã giûäa sên, phña àêìu döëc coá möåt chuöìng böì cêu.boã khöng. Möåt chuöìng choá to trong goác sên chùèng coá con naâo, vaâ rêët nhiïìu gaâ töi coá caãm tûúãng chuáng to kinh khuãng vaâ chuáng ài ài laåi laåi vúái veã hung hùng, dûä túån. Möåt haânh lang daâi dêîn tûâ nhaâ bïëp túái cûãa ra vaâo. Vaâ kia laâ hai phoâng khaách, möåt phoâng chuáng töi ngöìi buöíi töëi, meå töi, chõ Peggotty vaâ töi, coân phoâng kia, àeåp hún nhûng ñt tiïån nghi hún, chuáng töi úã àoá vaâo ngaây chuã nhêåt. Möåt buöíi töëi chó coá chõ Peggotty vaâ töi ngöìi vúái nhau trong phoâng khaách bïn loâ sûúãi. Töi àoåc cho chõ nghe vaâi mêíu chuyïån vïì loaâi caá sêëu. Coá leä töi àoåc khöng àûúåc lûu loaát, hoùåc ngûúâi con gaái töåi nghiïåp êëy khöng thêåt hûáng thuá nghe cêu chuyïån kïí, vò töi nhúá rùçng yá nghô rêët mú höì coân laåi vúái chõ, àoá laâ caá sêëu laâ möåt loaâi rau http://ebooks.vdcmedia.com
 5. DAVID COPEFIELD 5 quaã! Töi buöìn nguã ruä ra, nhûng àûúåc pheáp àúåi meå töi ài chúi buöíi töëi bïn haâng xoám vïì nïn töi thaâ nguã guåc trïn chiïëc ghïë coân hún laâ boã ài nùçm. Chuöng ngoaâi vûúân reo. Chuáng töi chaåy ra múã cûãa. Àoá laâ meå töi ài cuâng möåt öng coá böå toác àeåp vaâ choâm rêu àen. Töi coá caãm tûúãng meå töi xinh hún moåi ngaây. Öng ta xoa àêìu töi, nhûng khöng biïët vò sao töi khöng thñch caã con ngûúâi lêîn gioång noái cuãa öng êëy, vaâ töi ghen tûác khi thêëy tay öng chaåm vaâo tay meå töi trong khi öng vuöët ve töi. Töi lêëy hïët sûác àêíy öng ta ra. - ÖÌ! David! - Meå töi kïu lïn. Baâ caãm ún öng àaä àûa baâ vïì têån nhaâ vaâ vûâa chòa tay cho öng vûâa nhòn töi. - Chaáu trai xinh àeåp, chaáu chaâo baác ài! - öng ta noái. - Xin chaâo! - Töi noái. - Laåi gêìn àêy, chuáng ta haäy laâ nhûäng ngûúâi baån töët. - öng ta vûâa móm cûúâi vûâa noái. - Àûa tay àêy naâo. Baân tay phaãi töi àang trong tay meå, töi chòa tay traái cho con ngûúâi xa laå. Öng ta thên mêåt siïët chùåt tay töi vaâ boã ài. Töi thêëy öng ta ngoaái laåi trûúác khi cûãa vûúân kheáp vaâ cùåp mùæt àen cuãa öng ta quùèng cho chuáng töi möåt caái nhòn mang àiïìm chùèng laânh. Khöng biïët chuã nhêåt sau àoá töi coá gùåp laåi öng ta hay sau möåt thúâi gian daâi hún, töi khöng thïí nhúá nöíi. Höm êëy, àang ài daåo thò gùåp, öng ta theo chuáng töi vïì nhaâ. Daåo naây buöíi töëi chõ Peggotty úã laåi vúái chuáng töi khöng lêu. Meå töi bao giúâ cuäng toã ra tön troång chõ nhûng khöng àûúåc nhû xûa, vaâ chuáng töi caãm thêëy khöng àûúåc àêìm êëm nhû ngaây trûúác. Dêìn daâ röìi töi cuäng quen vúái viïåc gùåp caái öng coá böå rêu àen, tïn öng ta laâ Murdstone. Töi caãm thêëy möåt sûå ghï túãm àêìy baãn nùng treã thú àöëi vúái öng ta vaâ cho rùçng chõ Peggotty vaâ töi, chuáng töi chùèng cêìn àïën ai àïí yïu mïën meå töi caã. Möåt buöíi töëi meå töi ài vùæng, chuáng töi ngöìi vúái nhau nhû moåi khi, thò chõ Peggotty hoãi töi sau khi àaä nhòn töi thùm doâ nhiïìu lêìn. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. CHARLES DICKENS 6 - Cêåu David, cêåu coá thñch cuâng töi àïën chúi nhaâ anh töi úã Yarmouth khoaãng hai tuêìn khöng? - Öng anh chõ coá dïî chõu khöng, chõ Peggotty. - Töi thêån troång hoãi. - ÖÌ anh êëy thêåt laâ möåt ngûúâi tuyïåt vúâi! - Peg-gotty vûâa kïu vûâa giú hai caánh tay lïn. - úã àêëy coá biïín, coá thuyïìn, coá têìu thuãy vaâ nhûäng ngûúâi laâm nghïì chaâi lûúái, coá caã baäi tùæm, caã chaáu trai Cham cuãa chõ àïí chúi vúái cêåu... Nghe àaä thêëy khoaái, nhûng meå töi seä noái thïë naâo àêy? - Töi cuöåc vúái cêåu möåt àöìng vaâng, - chõ Peg-gotty noái, - rùçng thïí naâo baâ cuäng cho cêåu ài. Nïëu cêåu thñch, khi baâ vïì töi seä xin vúái baâ. Meå töi chùèng ngaåc nhiïn nhû töi tûúãng, meå àöìng yá ngay lêåp tûác. Àaä àïën ngaây lïn àûúâng. Chuáng töi lïn chiïëc xe taâng taâng cuãa ngûúâi àaánh xe haâng, khúãi haânh buöíi saáng sau bûäa àiïím têm. Loâng töi böìn chöìn, nhûng töi nhúá laåi rùçng duâ vui àûúåc ài chúi maâ sao töi khöng ngùn nöíi nûúác mùæt khi tûâ biïåt ngöi nhaâ vaâ phaãi xa ngûúâi meå yïu quyá cuãa töi. Caã meå nûäa, baâ cuäng chan hoâa nûúác mùæt vaâ àùçm thùæm öm ghò lêëy töi. Hònh nhû töi thêëy öng Murdstone laåi gêìn meå töi, traách meå sao toã ra quaá xuác àöång thïë. Öng ta xen vaâo àêy àïí laâm gò? Con ngûåa cuãa ngûúâi àaánh xe haâng laâ con ngûåa lûúâi biïëng nhêët àúâi. Noá lïët ài, àêìu cuái xuöëng, nhû thïë noá thñch thuá bùæt nhûäng ngûúâi maâ noá chúã phaãi chúâ àúåi. Ngûúâi àaánh xe haâng àêìu cuái gùçm nhû con ngûåa cuãa anh ta, ngaã ngûúâi vïì phña trûúác, nguã gaâ nguã gêåt, caánh tay chöëng lïn àêìu göëi luác àaánh xe. Àaáp laåi moåi cêu chuyïån, anh ta chó huyát saáo. Chõ Peggotty giûä trïn àuâi möåt laân thûác ùn coá thïí duâng thoaãi maái àïën têån Luên Àön. Chuáng töi chó coá viïåc ùn vaâ nguã. Sau bao nhiïu chùång àûúâng voâng veâo, cuöëi cuâng chuáng töi àïën Yarmouth. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. DAVID COPEFIELD 7 - Kòa chaáu Cham cuãa chõ àêëy! - Peggotty kïu lïn. - Noá lúán nhanh àïën nöîi khöng nhêån ra noá nûäa! Quaã nhiïn Cham chúâ chuáng töi úã quaán vaâ noá hoãi töi coá khoãe khöng y nhû ngûúâi quen biïët cuä. Noá coäng töi vïì nhaâ. Àoá laâ möåt cêåu beá vaåm vúä cao quaäng saáu piï, mùåt non choeåt, toác vaâng hoe, xoùn tñt khiïën cêåu hïåt nhû möåt con cûâu. Chuáng töi àïën trûúác möåt khoaãng àêët xaám maâ tûâ xa töi àaä nhòn thêëy noá. - Nhaâ chuáng töi àêy röìi, cêåu David aå. - Cham baão töi. Àêy laâ möåt chiïëc taâu maâu àen, möåt loaåi taâu cuä, àêåu trïn caát,öëng khoái laâm bùçng tön cûá êm ó böëc khoái. - Khöng phaãi nhaâ àêëy chûá? - Töi noái. - Àuáng laâ nhaâ àêëy, cêåu David aå. - Noá àaáp. ÚÃ maån sûúân taâu coá möåt cûãa ra vaâo xinh xùæn; coá trêìn nhaâ vaâ nhûäng cûãa söí nhoã xñu; nhûng àiïìu khiïën töi vui thñch hún caã laâ vöën àêy laâ möåt con taâu thûåc sûå, chùæc chùæn noá àaä lïnh àïnh trïn mùåt nûúác haâng trùm cuöåc haânh trònh. Bïn trong taâu rêët saåch seä vaâ cuäng àêìy àuã tiïån nghi. Coá möåt chiïëc baân, möåt àöìng höì Haâ Lan treo tûúâng, vaâ möåt bûác tranh veä möåt baâ cêìm ö ài daåo vaâ möåt àûáa treã chúi àaánh voâng. Taåi caác xaâ trïn trêìn treo nhûäng chiïëc moác, töi khöng àoaán àûúåc duâng àïí laâm gò; hoâm xiïíng vaâ nhûäng àöì vêåt khaác cuäng tiïån lúåi duâng àïí ngöìi thay cho ghïë tûåa. Chõ Peggotty múã chiïëc cûãa nhoã vaâ chó chöî nguã cho töi. Àoá laâ möåt cùn phoâng thoaãi maái chûa tûâng thêëy, phña sau con taâu, vúái möåt cûãa söí nhoã, xûa kia baánh laái xuyïn qua àoá, möåt têëm gûúng nhoã, möåt chiïëc giûúâng con vûâa àuã kñch cúä àïí kï loåt àûúåc vaâo phoâng vaâ möåt boá taão cùæm trong caái huä maâu xanh trïn baân. Töi àùåc biïåt chuá yá àïën muâi caá rêët nöìng tanh trong cùn nhaâ tuyïåt vúâi naây. Chõ Peggotty cho töi biïët laâ anh chõ mònh buön töm huâm, cua bïí, töm nhoã vaâ ngay sau àoá töi nhêån ra möåt àöëng luác http://ebooks.vdcmedia.com
 8. CHARLES DICKENS 8 nhuác nhûäng con vêåt êëy quêën lêëy nhau, con noå trong con kia, chuáng cùæp lêëy moåi thûá úã dûúái àaáy chiïëc lúâ bùçng göî. Trong nhaâ naây coá möåt ngûúâi àaân baâ khoaác taåp dïì trùæng rêët lïî pheáp. Àûáng caånh baâ laâ möåt beá gaái tuyïåt diïåu mang dêy chuyïìn ngoåc trai maâu xanh. Chuáng töi vûâa duâng xong bûäa töëi thò möåt ngûúâi àaân öng toác rêåm rò, khuön mùåt àêìy veã hiïìn hêåu vïì àïën nhaâ : töi àûúåc giúái thiïåu àoá laâ öng Peggotty, chuã nhaâ. Öng vûâa huát têíu thuöëc, töi vûâa hoãi chuyïån öng. Àûúåc biïët Cham khöng phaãi laâ con trai öng maâ laâ con cuãa Joe - anh trai öng àaä chïët vò àùæm taâu. Beá gaái Emilie laâ con gaái em rïí öng, öng ta cuäng chïët vò àùæm taâu. Chõ Peggotty ra hiïåu cho töi àûâng hoãi thïm nûäa. Trong cùn phoâng nhoã kñn àaáo cuãa töi, chõ cho töi biïët rùçng Cham vaâ Emilie laâ hai àûáa treã möì cöi tûâ höìi coân beá tñ teo àûúåc öng chuá mang vïì nuöi vaâ rùçng baâ Gummidge, ngûúâi àaân baâ mang taåp dïì trùæng, laâ vúå goáa cuãa möåt ngûúâi goáp cöí phêìn vúái chuã nhaâ naây trong viïåc khai thaác möåt con taâu. Öng Peggotty laâ möåt ngûúâi ngheâo nhûng chêët phaác vaâ chên thêåt. Töi rêët xuác àöång trûúác loâng töët cuãa chuã nhaâ. Trong loâng thû thaái, töi nguã thiïëp ài. Saáng höm sau, töi nhaãy khoãi giûúâng vaâ chaåy theo beá Emilie nhùåt voã öëc trïn baäi caát. - Mònh nghô àùçng êëy laâ möåt thuãy thuã nhoã àñch thûåc. - Töi noái vúái Emilie. - Khöng àêu, - cö beá àaáp, - töi súå biïín. - Súå! - Töi nhùæc laåi trong khi nhòn àaåi dûúng mïnh möng. - Biïín àaä àöåc aác vúái nhûäng ngûúâi thên yïu cuãa töi biïët bao. Hai chuáng töi lang thang haâng giúâ doåc theo baäi biïín. Dêìn dêìn töi thêëy quyá mïën beá Emilie, vaâ töi tin chùæc rùçng cö beá cuäng mïën töi. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. DAVID COPEFIELD 9 Cuöëi cuâng, ngaây trúã vïì cuãa töi cuäng àaä túái. Töi khöng bõn rõn khi phaãi xa öng Peggotty vaâ baâ Gum-midge, nhûng traái tim töi nhû ûáa maáu vúái yá nghô phaãi àïí Emilie úã laåi. Àoá laâ möåt buöíi chiïìu giaá laånh, bêìu trúâi aãm àaåm vaâ nùång trôu nûúác mûa, töi trúã vïì Blunderstone. Cûãa múã ra, töi ngûúác mùæt lïn, nûãa cûúâi nûãa mïëu àïí nhòn meå töi. Nhûng khöng phaãi meå töi maâ laâ möåt chõ àêìy túá khöng quen. Chõ Peggotty xuöëng xe, nùæm tay töi, àêíy töi àang vö cuâng sûãng söët vaâo bïëp vaâ àoáng cûãa laåi. - Chõ Peggotty úi, - töi hoaãng höët noái. - Coá chuyïån gò vêåy? - Khöng coá gò, cêåu David aå. - Chõ àaáp, cöë laâm böå vui veã. - Nhêët àõnh laâ coá chuyïån gò röìi, em àoaán chùæc laâ nhû vêåy. Nûúác mùæt töi giaân giuåa, töi caãm thêëy nhû sùæp ngêët xóu. - Meå em khöng chïët chûá, chõ Peggotty? - Khöng! - Chõ kïu lïn. - Cêåu thêëy àêëy, cêåu yïu quyá, àaáng leä chõ phaãi cho em biïët súám hún, nhûng chõ àaä khöng àuã can àaãm. Em coá möåt ngûúâi cha! Töi run bùæn lïn vaâ mùåt trúã nïn taái nhúåt. - Möåt ngûúâi cha khaác, - chõ Peggotty noái. - Möåt ngûúâi cha khaác û? - Töi hoãi laåi. - Lïn maâ xem. - Em khöng muöën nhòn thêëy öng ta. - Khöng muöën thêëy caã meå em nûäa sao? - Chõ noái thïm..Töi khöng cûúäng laåi nûäa vaâ chuáng töi ài thùèng vaâo phoâng khaách lúán röìi chõ àïí töi úã laåi àoá. Meå töi ngöìi úã möåt goác loâ sûúãi vaâ goác kia öng Mard-stone. Meå töi àûáng phùæt lïn nhûng töi caãm thêëy meå ruåt reâ. - Clara thên yïu cuãa anh - öng Murdstone noái. - Em cûá bònh tônh. David, con trai ta, con coá khoãe khöng? http://ebooks.vdcmedia.com
 10. CHARLES DICKENS 10 Töi bùæt tay öng ta. Sau möåt laát ngêåp ngûâng, töi laåi gêìn meå töi vaâ öm hön baâ; baâ hön töi, vuöët ve vai töi, röìi laåi cuái xuöëng àöì khêu cuãa baâ. Vûâa àûúåc úã möåt mònh, töi liïìn chaåy lïn cêìu thang. Cùn phoâng nhoã cuãa töi àaä thay àöíi. Töi xuöëng sên. Chuöìng choá vöën boã khöng nay àaä coá möåt con choá to, moäm röång ngoaác vaâ coá möåt caái búâm àen, giöëng nhû "öng ta". Traái tim töi tan naát. Töi nguã thiïëp ài. Saáng höm sau meå töi vaâ chõ Peggotty àaánh thûác töi dêåy. - David! - Meå töi goåi. - David, con cuãa meå! Töi caãm thêëy trïn ngûúâi töi khöng phaãi laâ baân tay meå töi, cuäng khöng phaãi tay chõ Peggotty. Àoá laâ öng Murdstone, öng ta àaä nùæm lêëy caánh tay töi, vaâ àang noái: - Chuyïån gò vêåy? Clara, em thên yïu, em quïn röìi aâ? Phaãi kiïn quyïët chûá! Öng ra lïånh cho hai ngûúâi àaân baâ ra ngoaâi. Luác chó coân töi vaâ öng, öng trûâng trûâng nhòn töi, bêåm möi noái : - David, khi gùåp con ngûåa bêët kham, cêåu coá biïët ta laâm gò khöng? - Chaáu khöng biïët gò hïët. - Ta àaánh noá. Ta bùæt noá phaãi phuåc tuâng. Vaâ duâ noá coá phaãi traã giaá bùçng têët caã maáu cuãa noá, ta noái laâ ta laâm. Bêy giúâ, thûa cêåu, cêåu haäy ài rûãa mùåt vaâ xuöëng nhaâ vúái ta. Chuáng töi chó coá ba ngûúâi ngöìi ùn vúái nhau. Öng ta toã ra mï mïåt meå töi, coân meå töi cuäng say àùæm öng ta. Qua cêu chuyïån giûäa hai ngûúâi töi biïët rùçng, möåt ngûúâi chõ cuãa öng Murdstone seä túái àêy söëng vúái hoå vaâ hoå àang chúâ baâ ta àïën vaâo töëi höm êëy. Töi biïët rùçng, öng ta khöng cêìn phaãi tñch cûåc tham gia cöng viïåc kinh doanh, vò haâng nùm öng coá möåt phêìn lúåi tûác cuãa möåt thûúng gia rûúåu vang úã Luên Àön vaâ chõ öng cuäng àûúåc hûúãng nhû öng trong viïåc buön baán êëy. http://ebooks.vdcmedia.com
 11. DAVID COPEFIELD 11 Sau bûäa töëi thêëy coá tiïëng xe ngoaâi haâng raâo khu vûúân. Cö Murdstone àaä túái. Àoá laâ möåt ngûúâi àaân baâ coá veã rêìu rô, toác nêu sêîm. Baâ ta giöëng ngûúâi em trai nhêët laâ úã khuön mùåt vaâ gioång noái. Baâ ta àûúåc vöìn vaä chaâo àoán vaâ múâi vaâo phoâng khaách. Baâ ta chaâo meå töi möåt caách kñnh troång nhû möåt ngûúâi múái quen. - Con trai múå, phaãi khöng? Meå töi noái vêng. - Noái chung, - cö Murdstone noái, - töi khöng thñch boån con trai. Coá khoãe khöng cêåu beá? Töi miïîn cûúäng traã lúâi cêu hoãi ên cêìn êëy rùçng töi rêët khoãe vaâ mong rùçng baâ cuäng vêåy. Nhûng töi toã veã khöng khoaái lùæm àïën mûác cö Murdstone lêåp tûác nhêån xeát töi bùçng hai tûâ : - Xêëu thoái! Sau khi àûa ra lúâi phaán quyïët êëy vúái gioång khö khöëc, baâ yïu cêìu àûúåc xem phoâng úã cuãa baâ, núi maâ kïí tûâ àoá trúã thaânh chöën khuãng khiïëp vaâ kinh hoaâng àöëi vúái töi. Cö Murdstone thûåc sûå àïën àõnh cû úã nhaâ töi vaâ chùèng hïì coá yá àõnh rúâi ài àêu hïët. Baâ ta thu toaân böå chòa khoáa nhaâ cûãa úã meå töi, chùèng nïí nang gò, vaâ ngaây àïm giûä dõt lêëy. Mùåc duâ cuäng àaä ruåt reâ phaãn àöëi, nhûng meå töi khöng àûúåc giûä chuáng nûäa. Töi hoåc úã nhaâ, trong khi chúâ àúåi vaâo kyá tuác xaá. Trïn danh nghôa meå töi daåy, nhûng thûåc tïë laâ öng Murdstone vaâ baâ chõ öng luác naâo cuäng coá mùåt vaâ àoá laâ dõp töët àïí hoå daåy cho meå töi tñnh cûúng quyïët. Töi cho rùçng chó vò thïë hoå múái àïí töi úã laåi nhaâ. Höìi chó coá hai meå con töi söëng vúái nhau, töi hoåc têåp khaá thoaãi maái vaâ thñch thuá. Nhûng tûâ giúâ trúã ài, nhûäng baâi hoåc trõnh troång laâ àoân chñ tûã àaánh vaâo thúâi gian nghó ngúi cuãa töi, àoá laâ möåt cöng viïåc khöí sai, möåt nöîi buöìn phiïìn diïîn ra haâng ngaây. Chuáng rêët daâi, rêët nhiïìu, rêët khoá. Phêìn lúán nhûäng baâi hoåc êëy töi khöng hiïíu nöíi vaâ töi cuäng nhû baâ meå töåi nghiïåp cuãa töi rêët súå chuáng. Kïët quaã cuãa caách àöëi àaäi keáo daâi ñt ra saáu thaáng trúâi êëy, laâ khiïën töi trúã nïn bùèn tñnh, buöìn bûåc vaâ caáu kónh. Àiïìu goáp phêìn http://ebooks.vdcmedia.com
 12. CHARLES DICKENS 12 rêët lúán vaâo kïët quaã trïn, àoá laâ ngûúâi ta ngaây caâng taách töi xa meå töi. Töi chó coân coá böå saách cha töi àïí laåi laâ nguöìn an uãi duy nhêët. Möåt buöíi saáng khi cùæp saách xuöëng phoâng khaách, töi thêëy meå töi coá veã lo lùæng, cö Murdstone coá veã cûúng quyïët vaâ öng Murdstone thò àang buöåc caái gò vaâo àêìu cêy gêåy cuãa öng. Àoá laâ möåt cêy gêåy bùçng song mïìm, öng ta muáa vun vuát luác töi bûúác vaâo. Öng Murdstone noái: - Búãi vò anh cam àoan vúái em, Clara aå, rùçng baãn thên anh thûúâng bõ àaánh àoân! Giúâ àêy David, - öng noái tiïëp vaâ mùæt öng long lïn soâng soåc, - cêìn chuá yá hún moåi khi. Öng ta laåi muáa tñt cêy gêåy, röìi àùåt noá bïn caånh vúái möåt caái nhòn coá chuã yá vaâ cêìm lêëy quyïín saách. Àïí giaáo àêìu, àoá laâ möåt phûúng tiïån töët giuáp töi nhanh trñ. Àûúng nhiïn, moåi chuyïån trúã nïn xêëu ài, meå töi oaâ lïn khoác. - Clara! - Cö Murdstone lïn gioång caãnh caáo. - Em húi öëm chõ Jane aå. - Meå töi lñ nhñ àaáp. Öng Murdstone nhòn chõ öng veã trang troång, röìi öng cêìm gêåy àûáng lïn, noái : - Quaã laâ, chõ Jane aå, chuáng ta khöng thïí chúâ Clara chõu àûång möåt caách can àaãm nöîi cú cûåc vaâ dùçn vùåt maâ David gêy cho meå noá höm nay. Chõu àûúåc àaä trúã thaânh anh huâng röìi. Clara àaä coá tiïën böå nhiïìu, yïu cêìu nûäa laâ quaá sûác chõu àûång cuãa cö êëy. Naâo David ta cuâng lïn trïn kia, cêåu caã. Öng ta löi töi ài, meå töi lùn xaã túái. Cö Murd-stone noái : - Clara, múå àiïn àêëy aâ? Töi thêëy meå töi bõt hai löî tai laåi röìi meå töi khoác. Öng Murdstone lïn phoâng töi thêåt chêåm chaåp vaâ trõnh troång. Töi àoaán chùæc laâ öng ta khoaái caái cöng cuå trûâng trõ nhanh goån àoá. Vaâo trong phoâng, öng liïìn keåp àêìu töi dûúái caánh tay öng ta. - Öng Murdstone, töi kïu lïn. - Xin àûâng, xin öng àûâng àaánh chaáu. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. DAVID COPEFIELD 13 Öng ta vêîn keåp chùåt àêìu töi nhû goång kòm, nhûng töi vùån veåo ngûúâi xung quanh öng, vûâa kïu xin, nïn cuäng haäm öng ta laåi àûúåc möåt laát. Chó möåt laát thöi, vò phuát sau öng àaánh töi möåt caách taân baåo. Töi vöì lêëy baân tay öng nùæm töi vaâ nghiïën rùng cùæn thêåt maånh. Thïë laâ öng liïìn àaánh nhû muöën cho töi chïët. Chuáng töi àang öìn aâo thò töi nghe tiïëng meå töi vûâa chaåy vûâa khoác trïn cêìu thang. Öng ta boã ra ngoaâi, khoáa cûãa laåi, nhöët töi möåt mònh, nùçm vêåt xuöëng nïìn nhaâ, nhïî nhaåi möì höi, sêìy da, boãng röåp, àiïn cuöìng nhû quyã sûá. Sau vuå êìm ô àoá, töi bõ nhöët nùm ngaây chó ùn baánh nhaåt vaâ uöëng nûúác laä. Àïm cuöëi cuâng trong phoâng trûâng phaåt, coá tiïëng goåi thêìm thò laâm töi thûác dêåy. - Coá phaãi chõ Peggotty, chõ thên yïu cuãa em àoá khöng? - Phaãi, em David yïu quyá cuãa chõ. - Chõ àaáp. - Em cêìn phaãi im lùång khöng thò meâo noá nghe thêëy em àêëy. Töi hiïíu chõ muöën noái vïì cö Murdstone úã phoâng kïì bïn, vaâ cêìn phaãi khön kheáo. - Hoå seä laâm gò em nûäa, chõ Peggotty thên yïu cuãa em? - Töëng em vaâo nöåi truá gêìn Luên Àön. - Chõ àaáp. - Bao giúâ, chõ Peggotty? - Ngaây mai. - Em coá àûúåc gùåp meå em khöng? - Coá, saáng mai. Röìi chõ noái tiïëp, gioång nghiïm trang khöng bònh thûúâng : - Chõ seä khöng quïn em. Chõ seä sùn soác meå em chu àaáo. Vaâ cho duâ chõ chùèng gioãi giang gò, chõ seä viïët thû cho em, em thên yïu cuãa chõ. Peggotty khöng thïí öm hön töi, chõ liïìn hön vaâo löî khoáa. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. CHARLES DICKENS 14 Rêët xuác àöång, töi caãm ún chõ vaâ bùæt chõ hûáa laâ chõ seä viïët cho öng Peggotty, cho beá Emilie, cho baâ Gummidge vaâ cho Cham àïí noái vúái hoå rùçng töi khöng phaãi laâ àûáa treã xêëu. Chõ nhêån lúâi. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. DAVID COPEFIELD 15 CHÛÚNG 2 KYÁ TUÁC XAÁ SALEM HOUSE Buöíi saáng, cö Murdstone àïën noái laâ töi sùæp àïën nöåi truá úã kyá tuác xaá maâ khöng thêëy töi sûãng söët nhû cö tûúãng. Cö baão töi mùåc aáo quêìn xong thò xuöëng nhaâ ùn loát daå. Meå töi àaä úã àoá, töi thêëy meå rêët nhúåt nhaåt vaâ cùåp mùæt àoã moång. Töi lao vaâo voâng tay meå vaâ noái lúâi xin löîi vúái têët caã têëm loâng àau buöìn cuãa töi. - ÖÌ! David, - meå töi noái, - taåi sao con laåi gêy ra àau àúán cho ngûúâi maâ meå yïu quyá? Con haäy gùæng söëng töët hún. David aå, meå tha thûá cho con nhûng meå rêët buöìn, vò traái tim con àaä coá nhûäng yá nghô xêëu xa àïën thïë! - Khuên hoâm cuãa cêåu Copperfield ra àêy - cö Murdstone noái. Khi tiïëng baánh xe laåo xaåo trûúác cûãa, töi àûa mùæt tòm chõ Peggotty, nhûng khöng thêëy. Caã chõ, caã öng Murdstone àïìu khöng coá úã àêëy. Ngûúâi àaánh xe haâng quen thuöåc àaä úã ngoaâi cöíng. Chiïëc hoâm àûúåc àûa lïn xe. - Taåm biïåt con trai meå, con ài àïí hoåc nhûäng àiïìu hay. Nghó heâ con seä trúã vïì. Gùæng töët lïn con nheá! - Clara! - Cö Murdstone nhùæc goån loãn. Töi lïn xe ngöìi vaâ con ngûåa lûâ àûâ cêët bûúác. Ài àûúåc chûâng nûãa dùåm, chiïëc khùn tay cuãa töi àaä ûúát àêîm, thò ngûúâi àaánh xe àöåt ngöåt dûâng xe laåi. Vûâa ngêíng lïn, töi ngaåc nhiïn thêëy chõ Peg-gotty nhö lïn tûâ möåt haâng raâo vaâ treâo lïn xe. Chõ öm töi trong voâng tay siïët chùåt. Chõ ghò àêìu töi vaâo ngûåc laâm muäi töi beåp dñ. Chõ khöng noái lúâi naâo. Chõ buöng tay vaâ thoåc vaâo http://ebooks.vdcmedia.com
 16. CHARLES DICKENS 16 tuái lêëy ra vaâi goái baánh ga tö nheát vaâo tuái töi. Chõ lùång leä êën vaâo tay töi möåt tuái tiïìn. Sau khi ghò maånh töi lêìn cuöëi, chõ bûúác xuöëng xe vaâ vûâa ài vûâa chaåy. Trong tuái tiïìn töi thêëy coá ba àöìng si linh àûúåc chõ Peggotty chùm chuát àaánh boáng saáng loaáng, hai àöìng nûãa cua ron, boåc trong möåt túâ giêëy, trïn àoá tûå tay meå töi viïët : "Tùång David, vúái têët caã tònh yïu cuãa meå". Töi vö cuâng xuác àöång. Saáng höm sau, chuáng töi túái Luên Àön. Sau khi àúåi maäi taåi traåm xe, töi thêëy möåt ngûúâi àaân öng treã gêìy guöåc vaâ taái xanh, maá hoáp vaâ chiïëc cùçm cuäng àen gêìn nhû cùçm öng Murdstone. Rêu thûa, toác caáu gheát vaâ bú phúâ. Böå com lï daå àen quaá ngùæn so vúái khöí ngûúâi öng ta. - Cêåu laâ ngûúâi múái àïën? - öng ta hoãi töi. - Vêng, thûa öng! Töi àaáp. - Töi laâ giaáo viïn daåy taåi Salem House.- öng noái vúái töi. - Xin thêìy cho biïët coân xa khöng aå? - Caách àêy khoaãng saáu dùåm. - öng noái. - Chuáng ta ài xe khaách túái àoá. Àïën Salem House chuáng töi àûúåc möåt ngûúâi àaân öng àêîy àaâ, cöí boâ möång vúái möåt bïn chên göî vaâ toác huái ngùæn àoán tiïëp. - "Hoåc troâ múái". - öng giaáo noái. Salem House laâ möåt cùn nhaâ hònh vuöng, nhiïìu chaái, nom ngoaâi trú troåi vaâ cö quaånh. Öng Mell,thêìy giaáo, cho töi biïët laâ àang nghó heâ, hoåc troâ vïì gia àònh, rùçng öng Creakle, laâ giaám àöëc cuâng vúå vaâ con gaái àang ài nghó úã biïín. Viïåc töi phaãi úã kyá tuác xaá suöët muâa nghó heâ laâ búãi vò haånh kiïím töi xêëu. Öng dêîn töi vaâo phoâng hoåc, chûa bao giúâ töi thêëy núi naâo hoang phïë àïën thïë. Trong phoâng böëc lïn möåt muâi laå, àöåc haåi, muâi da thuöåc muåc rûäa, muâi taáo vaâ muâi saách möëc. Töi chúåt thêëy möåt têëm biïín bùçng bòa cûáng coá ghi chûä : "Haäy àïì phoâng, hùæn cùæn àêëy" àùåt trïn baân hoåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 17. DAVID COPEFIELD 17 Töi vöåi nhaãy phùæt lïn baân, súå rùçng úã gêìm baân coá con choá to. Öng Mell hoãi töi laâm troâ gò trïn àoá. - Xin löîi thêìy, - töi noái, - em àang nhòn xem con choá noá úã àêu. - Choá û? - öng noái, - Choá naâo? - Caái con phaãi àïì phoâng noá cùæn àoá. - Khöng, Copperfield. - öng nghiïm gioång noái, - khöng phaãi laâ choá, maâ laâ möåt cêåu beá. Töi àûúåc lïånh laâ treo têëm baãng naây sau lûng cêåu. Töi rêët tiïëc phaãi duâng biïån phaáp naây vúái cêåu, nhûng töi buöåc loâng phaãi laâm nhû thïë. Cuâng luác àoá öng àùåt töi xuöëng àêët vaâ buöåc têëm baãng lïn vai töi. Ài àïën àêu töi cuäng khöí têm phaãi mang theo noá. Khöng ai coá thïí hònh dung nöíi têëm baãng àoá laâm töi àau khöí àïën thïë naâo. Hoå coá thïí nhòn thêëy töi hay khöng, nhûng bao giúâ töi cuäng tin rùçng coá ngûúâi àang àoåc noá. Hïët ngaây noå àïën ngaây kia tröi qua trong àún àiïåu vaâ nöîi phêëp phoãng sùæp àïën ngaây khai trûúâng. Töi laåi thêëy mònh beá nhoã, töåi nghiïåp trong cùn phoâng töëi tùm, hai baân tay öm lêëy àêìu, ön laåi baâi hoåc ngaây höm sau röìi gêëp saách vúã laåi, treâo lïn nguã trong cùn phoâng gêìn nhû hoang vùæng, vaâ khoác thêìm trïn giûúâng nhúá meå töi hoùåc chõ Peggotty. Möåt höm öng Mell thöng baáo vúái töi buöíi töëi öng Creakle seä túái. Trûúác luác ài nguã, Tungsby -ngûúâi àaân öng coá chiïëc chên göî àûa töi àïën trònh diïån öng Creakle. Töi run rêíy bûúác vaâo. Öng Creakle, möåt con ngûúâi traáng kiïån, coá möåt tuám toâng teng àeo vaâo dêy àöìng höì, ngöìi trong ghïë baânh, möåt chiïëc cöëc vaâ möåt caái chai àïí caånh öng ta. - ÖÌ! - öng Creakle lïn tiïëng, - chaâng trai coá böå rùng cêìn phaãi maâi cuân ài àêy röìi! Baão noá xoay ngûúâi laåi. Tungsby xoay ngûúâi töi àïí phö têëm baãng cho öng Creakle àoåc, àoåc xong laäo xoay laåi àïí töi àöëi diïån vúái öng Creakle, coân laäo àûáng bïn caånh öng ta. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. CHARLES DICKENS 18 Böå mùåt öng Creakle dûä túån, cùåp mùæt ti hñ, sêu hoùæm. Öng ta coá chiïëc muäi nhoã, chiïëc cùçm röång, àónh àêìu lú thú vaâi súåi toác hoa rêm, vaâ boáng nhúân vuöët xuöëng giûäa caái traán coá nhûäng maåch maáu nöíi lïn. Nhûng àiïìu khiïën töi chuá yá nhêët laâ öng ta khöng noái àûúåc thaânh tiïëng, chó noái thò thaâo. - Naâo - öng Creakle noái, - coá gò baáo caáo vúái töi vïì cêåu beá naây? - Chûa coá gò, - laäo chên göî àaáp. - Chûa gùåp dõp àêëy thöi. - Laåi àêy, cêåu! Öng Creakle vûâa noái vûâa ra hiïåu cho töi. - Laåi àêy, - Laäo chên göî vûâa noái vûâa lùåp laåi hiïåu lïånh nhû thïë. - Ta coá may mùæn àûúåc biïët öng böë dûúång cuãa cêåu. - öng Creakle vûâa thò thêìm vûâa veáo tai töi. - Àoá laâ möåt ngûúâi àaân öng àaâng hoaâng, möåt con ngûúâi àêìy nghõ lûåc. Öng biïët ta vaâ ta quen öng. Cêåu coá biïët ta khöng? Hûã? - öng Creakle vûâa noái vûâa bêëm vaâo tai töi kiïíu àuâa cúåt àöåc aác. - Thûa öng, chaáu chûa àûúåc biïët aå. - Töi vûâa àaáp vûâa luâi laåi, khöng neán nöíi möåt tiïëng kïu khe kheä. - Chûa biïët hûã? - öng ta nhùæc laåi. - Nhûng cêåu seä biïët ta ngay thöi, hûã? - Cêåu seä biïët öng êëy ngay, hûã! - Laäo chên göî nhùæc laåi. Sau àoá töi biïët rùçng nhúâ coá gioång cûåc khoãe, laäo Tungsby àûúåc laâm thöng ngön cho öng Creakle vúái hoåc troâ. - Ta seä cho cêåu biïët ta laâ ai. - öng Creakle vûâa lêìm bêìm vûâa buöng tai töi sau khi xoùæn caái cuöëi cuâng khiïën nûúác mùæt töi traâo ra. - Ta laâ möåt ngûúâi Tac-ta. - Möåt ngûúâi Tac-ta. Laäo chên göî noái. - Khi ta noái : "Ta seä laâm àiïìu gò àoá" laâ ta laâm, - öng Creakle noái, - vaâ khi ta noái: "Ta muöën àiïìu gò àoá" laâ ta muöën noá bùçng àûúåc. - Ta muöën noá bùçng àûúåc. - Tungsby nhùæc laåi. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. DAVID COPEFIELD 19 - Bêy giúâ àêy, cêåu baån treã, - öng Creakle noái, cêåu coá thïí ài àûúåc röìi àêëy. - Xin vêng, thûa ngaâi... - Töi lùæp bùæp, - chaáu xin pheáp àûúåc boã têëm baãng trûúác khi hoåc troâ tûåu trûúâng... Khöng biïët öng ta laâm thêåt hay chó muöën ra oai vúái töi, nhûng öng nhaãy ra khoãi ghïë baânh vaâ töi höëi haã chaåy thoaát thên, khöng àúåi laäo chên göî, khöng dûâng laåi lêìn naâo, àïën têån phoâng nguã, töi vêîn run bùæn caã ngûúâi suöët nhiïìu giúâ liïìn. Saáng höm sau, öng Sharp, phuå taá cuãa öng Creakle túái. Àoá laâ möåt ngûúâi nhoã nhùæn vúái chiïëc muäi rêët to coá veã tïë nhõ. Toác öng daâi vaâ lûúån soáng, nhûng töi àûúåc cêåu hoåc troâ àêìu tiïn àïën tûåu trûúâng cho biïët laâ öng Sharp mang toác giaã. Ngûúâi hoåc troâ cho töi biïët chuyïån àoá, àöíi laåi anh hoãi vö söë àiïìu vïì töi vaâ gia àònh töi. Anh ta tïn laâ Tommy Traddles. Àoá laâ anh baån töët nhêët trïn àúâi. Nhúâ coá anh maâ nhûäng hoåc troâ khaác khöng chïë nhaåo töi nhiïìu vïì têëm baãng. Vaâi àûáa coân vuöët ve töi nhû thïí töi laâ möåt con choá, nhûng, nhòn chung, töi àaä lo ngaåi àiïìu tïå hún thïë. Töi chó àûúåc chñnh thûác chêëp nhêån vaâo kyá tuác sau khi möåt anh tïn laâ J.Steerforth àïën. Anh nöíi tiïëng hoåc gioãi vaâ rêët àeåp trai, ñt nhêët cuäng hún töi quaäng saáu tuöíi. Taåi chiïëc lïìu nhoã trong sên, anh tòm hiïíu vïì nhûäng chi tiïët dêîn àïën hònh phaåt cuãa töi vaâ tuyïn böë rùçng, theo anh, àoá laâ möåt "sûå nhuåc maå chûa tûâng thêëy", töi maäi maäi biïët ún anh vïì àiïìu naây. Caác baån hoåc múái cho töi biïët rùçng öng Creakle hoaân toaân àuáng khi tuyïn böë öng ta laâ möåt Tac-ta. Àoá laâ ngûúâi taân nhêîn nhêët vaâ hùæc nhêët trong caác thêìy giaáo; khöng coá ngaây naâo maâ öng ta khöng tûå tay trûâng phaåt nhûäng hoåc troâ phaåm löîi. Öng ta hoaân toaân khöng biïët laâm gò ngoaâi viïåc trûâng phaåt, Steerforth noái vêåy. Öng ta coân döët naát hún caã cêåu hoåc troâ keám nhêët. Ngûúâi ta àöìn rùçng öng thaânh giaáo viïn quaãn trõ kyá tuác xaá sau khi ài buön hou-blon bõ vúä núå taåi möåt khu phöë úã Luên Àön. http://ebooks.vdcmedia.com
 20. CHARLES DICKENS 20 Töi àûúåc biïët rùçng öng Sharp vaâ öng Mell àûúåc traã mûác lûúng thaãm haåi, rùçng khi naâo trïn baân öng Creakle coá caã thõt noáng vaâ thõt nguöåi thò thïë naâo öng Sharp cuäng buöåc phaãi thñch thûá nguöåi. Caác lúáp vaâo hoåc ngay sau ngaây khai trûúâng. Sau bûäa àiïím têm, öng Creakle vaâo, coá Tungsby thaáp tuâng. Töi tûå hoãi khöng biïët vò sao laäo ta laåi heát "Im lùång" vúái caái gioång dûä túån nhû thïë, àïën nöîi têët caã chuáng töi àïìu sûäng súâ, cêm lùång. Thêëy möi öng Creakle mêëp maáy vaâ tiïëng öng Tungsby lùåp laåi nhûäng lúâi sau : - Caác troâ nhoã, àêy laâ möåt hoåc kyâ múái. Haäy chùm lo àïën nhûäng gò caác em laâm trong hoåc kyâ múái naây. Töi khuyïn caác em hùng haái hoåc têåp, búãi vò töi, töi seä kiïn quyïët trûâng phaåt caác em. Töi khöng nhuåt chñ àêu. Duâ caác em coá xoa àïën mêëy cuäng khöng xoáa nöíi nhûäng lùçn roi cuãa töi àêu. Vaâ bêy giúâ têët caã haäy vaâo viïåc. Chuáng töi vêng lúâi. Hïët tuêìn naây sang tuêìn khaác tröi qua. Möåt höm. Traddles lúä àaá boáng laâm vúä möåt miïëng kñnh cûãa söí. Àïën bêy giúâ töi coân ruâng mònh khi nghô laåi caái thúâi àiïím àõnh mïånh àoá. Cûá nhû laâ quaã boáng nêíy truáng vaâo maái àêìu tön kñnh cuãa öng Creakle vêåy. Töåi nghiïåp Traddles! Chiïëc aáo veát vaâ caái quêìn xanh cuãa anh trúã nïn quaá chêåt khiïën chên tay anh nom nhû nhûäng cêy xuác xñch bõ boá chùåt. Anh laâ ngûúâi vui tñnh nhêët àöìng thúâi laâ ngûúâi khöí nhêët trong caã boån chuáng töi. Ngaây naâo anh cuäng bõ àaánh àoân. Steerforth hïët loâng baão vïå töi, vaâ tònh baån cuãa anh rêët coá ñch cho töi, búãi khöng ai daám àöång àïën nhûäng ngûúâi àûúåc anh àoaái thûúng. Anh khöng thïí giuáp töi chöëng laåi sûå têën cöng cuãa öng Creakle vöën rêët nghiïåt ngaä vúái töi. Nhûng luác naâo töi phaãi chõu àau khöí nhiïìu hún thûúâng lïå, anh laåi tiïëp cho töi loâng can àaãm vaâ khiïën töi mang ún anh vïì àiïìu àoá. Sûå ngùåt ngheâo cuãa öng Creakle àaä möåt lêìn coá lúåi cho töi, àoá laâ caái lúåi duy nhêët töi coá thïí phaát hiïån ra. Möåt höm, öng ta chúåt thêëy têëm baãng cuãa töi laâm öng vûúáng khi öng ài qua phña sau chiïëc ghïë daâi vaâ öng muöën vûâa ài vûâa quêåt cho töi möåt gêåy. Do àoá, têëm baãng àûúåc nhêëc ài vaâ töi khöng thêëy laåi noá nûäa. http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản