TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT ĐỨC TRỌNG

Chia sẻ: Tina Tina | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
268
lượt xem
63
download

TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT ĐỨC TRỌNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đọc vào thư viện phải thực hiện Nội quy thư viện 1/ Phải có thẻ thư viện hợp lệ, khi mượn sách phải xuất trình thẻ thư viện cho thủ thư, tuyệt đối không được dùng thẻ của người khác 2/Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện, không mang chất dễ gây cháy nổ vào Thư viện 3/ Không ăn uống, sử dụng điện thoại di động trong phòng đọc, giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, không viết bậy, vẽ bậy lên bàn, tường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÌM HIỂU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG THPT ĐỨC TRỌNG

  1. BAØI TAÄP VAØ THÖÏC HAØNH 1: TÌM HIEÅU CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU QUAÛN LYÙ THÖ VIEÄN TRÖÔØNG THPT ÑÖÙC TROÏNG • Thaønh vieân: • PHAÀN THÖÏC HAØNH: 1. Tìm hieåu noäi quy thö vieän, theû thö vieän, phieáu möôïn/traû saùch, soå quaûn lyù saùch,… cuûa thö vieän tröôøng THPT Ñöùc Troïng:  Noäi quy thö vieän: Baïn ñoïc vaøo thö vieän phaûi thöïc hieän Noäi quy thö vieän 1/ Phaûi coù theûthö vieänhôïp leä, khi möôïnsaùchphaûi xuaáttrìnhtheûthö vieäncho thuû thö, tuyeätñoái khoângñöôïc duøngtheûcuûangöôøi khaùc 2/Giöõ gìn traättöï vaøantoaøntrongthö vieän,khoângmangchaátdeãgaâychaùynoåvaøo Thö vieän 3/ Khoângaênuoáng,söûduïngñieänthoaïi di ñoängtrongphoøngñoïc, giöõ gìn veäsinh chung,khoângvöùtraùcböøabaõi, khoângvieátbaäy,veõ baäyleânbaøn,töôøng. 4/ Khi möôïnsaùchphaûi kieåmtra, neáuphaùthieänsaùchbò xeùhoaëcbò gaïchxoùa,caét xeùnphaûi baùongaycho thuûthö bieát. 5/ Tröôønghôïp baïn ñoïc laømmaát,hö hoûnghoaëcgaïchxoùa,… trongsaùchphaûi boài thöôøngtheoñuùnggiaùtrò cuûasaùch 6/ Baïn ñoïc ñöôïc möôïn toái ña 3 quyeånsaùchveànhaøvaøphaûi traûñuùngthôøi gianquy ñònh(10 ngaøykeåtöø ngaøymöôïn saùch),neáuñoïc chöaxongphaûi ñeánthö vieänlaøm thuûtuïc gia haïn. 7/ Saukhi traûsaùchcuõ môùi ñöôïc möôïn saùchmôùi.  Theû thö vieän: - Ñoái töôïngcaáptheû:Giaùovieânvaøhoïc sinh tröôøngTHPT Ñöùc Troïng. - Thôøi gianlaømtheû:Töø 7h – 17hcaùcngaøytrongtuaàn(tröø Chuûnhaät) - Chi phí: 5.000ñoàng/theû. - Thôøi haïn söûduïng: 1 naêmkeåtöø ngaøycaáptheû.Tröôønghôïp bò maáttheû, baïn ñoïc baùongaycho thuûthö ñeåcaáplaïi theûmôùi. - Ñieànñaàyñuûthoângtin theomaãusau: TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ THOÂNG ÑÖÙC TROÏNG THOÂNG ÑÖÙC TROÏNG Hìn h THEÛ THÖ VIEÄN Hìn h THEÛ THÖ VIEÄN 2x Naêm hoïc: 2010 – 2011 2x Naêm hoïc: 2010 – 2011 3 3 Hoï vaø teân: Hoï vaø teân: Lôùp: Nam/Nöõ: Chuyeân moân: Nam/Nöõ: Choã ôû hieän nay: Choã ôû hieän nay: Theû soá: PHIEÁU MÖÔÏN SAÙCH BAÙO Theû soá: Chöùc vuï: Ngaøy laøm theû: Hoï vaø teân: ................................................ Ngaøy laøm theû: Ñaõ ñoïc vaø cam ñoan theo ñuùng Noäi Teân saùch, maõ soá:.................................... vaø cam ñoan theo ñuùng Noäi Ñaõ ñoïc quy cuûa thö vieän. ...................................................................... thö vieän. quy cuûa ………,ngaøy……thaùng…….naêm 20…. ………,ngaøy……thaùng…….naêm 20…. ...................................................................... Chöõ kyù thuû thö ...................................................................... Chöõ kyù thuû thö Ngaøy möôïn: ................................................ Ngaøy traû:....................................................  Phieáu möôïn/ traûmöôïn Ngöôøi saùch: Thuû thö/ CB thö vieän (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) Trang1
  2. 2. Keå teân caùc hoaït ñoäng chính cuûa thö vieän: - Giôùi thieäu veà soá löôïng saùch cuûa thö vieän - Mua vaø nhaäp saùch môùi - Thanh lyù saùch - Cho möôïn saùch - Ñoïc saùch taïi thö vieän - Giôùi thieäu saùch môùi 3. Lieät keâ caùc ñoái töôïng caàn quaûn lyù khi xaây döïng cô sôû döõ lieäu quaûn lyù saùch vaø möôïn/traû saùch, chaúng haïn nhö ngöôøi ñoïc, saùch: • Thoâng tin veà ngöôøi ñoïc: - Soá theû - Hoï vaø teân - Ngaøy sinh - Giôùi tính - Lôùp - Ñòa chæ - Ngaøy caáp theû - Ghi chuù • Thoâng tin veà saùch: - Maõ soá saùch - Teân saùch - Theå loaïi saùch - Nhaø xuaát baûn saùch - Giaù tieàn - Toùm taét noäi dung saùch • Thoâng tin veà taùc giaû: - Hoï vaø teân - Maõ soá - Toùm taét tieåu söû ngaén goïn • Thoâng tin veà thö vieän: - Söï thaønh laäp - Soá löôïng saùch hieän coù - Soá löôïng baïn ñoïc 4. Theo em, CSDl treân caàn nhöõng baûng naøo? Moãi baûng caàn coù nhöõng coät naøo? • Cô sôû döõ lieäu quaûn lyù saùch: Baûng 1: Thoâng tin veà saùch Trang2
  3. Teân Soá löôïng Maõ soá Theå Taùc Nhaø xuaát Giaù saùch hieän coù saùch loaïi giaû baûn tieàn Baûng 2: Baûng toùm taét caùc theå loaïi saùch STT Caùc theå loaïi Soá löôïng Maõ soá theå saùch loaïi Baûng 3: Quaûn lyù theû thö vieän cuûa hoïc sinh Lôùp:.....................................................Só soá: ........................... STT Hoï vaø teân Maõ soá theû Ngaøy caáp Ñòa chæ Baûng 4: Quaûn lyù theû thö vieän cuûa giaùo vieân Chuyeân moân:..................................... STT Hoï vaø teân Maõ soá theû Ngaøy caáp Ñòa chæ Baûng 5: Quaûn lyù hoùa ñôn mua saùch: Ñòa chæ mua haøng: ......................Ngaøy mua:................................... ST Teân saùch Ñôn vò tính Soá löôïng Thaønh Ghi chuù T tieàn Baûng 6: Thanh lyù saùch Teân saùch Soá löôïng Giaù tieàn Thaønh tieàn Ghi chuù thanh lyù Baûng 7: Boài thöôøng saùch Hoï Teân Maõ Ngaøy Lyù do Giaù Ngaøy boài Giaù tieàn vaø saùch soá möôïn tieàn thöôøng boài thöôøng teân • Cô sôû döõ lieäu möôïn/ traû saùch: Baûng 3: Thoâng tin veà ngöôøi ñoïc  Ñoái vôùi hoïc sinh Hoï vaø teân:........................................Maõ soá theû:..................Lôùp: ............................................................. STT Teân saùch Maõ soá Ngaøy Ngaøy traû Ghi chuù möôïn  Ñoái vôùi giaùo vieân Hoï vaø teân:........................................Maõ soá theû:..................Chuyeân moân:................................................... STT Teân saùch Maõ soá Ngaøy Ngaøy traû Ghi chuù möôïn 5. Ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang3
  4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trang4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản