intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

tìm hiểu luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành - nxb bưu điện

Chia sẻ: Nguyễn Đức Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
32
lượt xem
8
download

tìm hiểu luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành - nxb bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tìm hiểu luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành được trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề quan trọng của luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn của chính phủ quy định về giao dịch điện tử. mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tìm hiểu luật giao dịch điện tử và các nghị định hướng dẫn thi hành - nxb bưu điện

 1. Víi c¸ch tr×nh bμy ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu; hy väng cuèn s¸ch sÏ lμ tμi liÖu h÷u Ých ®èi víi c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã tiÕn hμnh giao dÞch ®iÖn tö, ®ång thêi còng lμ tμi liÖu tham kh¶o h÷u Ých Lêi nhμ xuÊt b¶n ®èi víi gi¸o viªn, sinh viªn c¸c c¬ së ®μo t¹o chuyªn ngμnh vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, ®iÖn tö - viÔn th«ng, ng©n hμng, tμi chÝnh vμ nh÷ng b¹n ®äc muèn t×m hiÓu LuËt Giao dÞch ®iÖn tö. Ngμy 29/11/2005 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö ®−îc Quèc héi ý kiÕn gãp ý cña quý vÞ vμ b¹n ®äc xin göi vÒ ®Þa chØ: th«ng qua vμ cã hiÖu lùc thi hμnh tõ ngμy 01/3/2006. ChÝnh phñ Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn, 18 NguyÔn Du, Hμ Néi - §iÖn tho¹i: ®· ban hµnh c¸c NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt thi hμnh LuËt nμy. 04.9430202 - Fax: 04.9431285. §Ó phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn vμ triÓn khai thùc hiÖn LuËt vμo thùc tiÔn cuéc sèng, Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn xuÊt Xin tr©n träng c¶m ¬n! b¶n cuèn “T×m hiÓu LuËt Giao dÞch ®iÖn tö vμ c¸c NghÞ ®Þnh Hμ Néi, th¸ng 9 n¨m 2007 h−íng dÉn thi hμnh” do c¸c céng t¸c viªn lμ gi¶ng viªn Häc Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn viÖn C«ng nghÖ B−u chÝnh ViÔn th«ng, c¸n bé qu¶n lý cña Bé Th«ng tin vμ TruyÒn th«ng: ThS. Lª Minh Toμn, ThS. D−¬ng H¶i Hμ, LG. Lª Minh Th¾ng phèi hîp thùc hiÖn. Néi dung cuèn s¸ch ®−îc tr×nh bμy d−íi d¹ng Hái - §¸p (88 c©u hái vμ tr¶ lêi) vÒ c¸c vÊn ®Ò quan träng cña LuËt Giao dÞch ®iÖn tö vμ c¸c NghÞ ®Þnh h−íng dÉn cña ChÝnh phñ nh−: NghÞ ®Þnh sè 57/2006/N§-CP ngμy 09/6/2006 vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö; NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP ngμy 15/02/2007 quy ®Þnh chi tiÕt thi hμnh LuËt Giao dÞch ®iÖn tö vÒ ch÷ ký sè vμ dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè; NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP ngμy 23/02/2007 vÒ giao dÞch ®iÖn tö trong ho¹t ®éng tμi chÝnh; NghÞ ®Þnh sè 35/2007/N§-CP ngμy 08/3/2007 vÒ giao dÞch ®iÖn tö trong ho¹t ®éng ng©n hμng. 5 6
 2. C©u 2: Tr×nh bμy c¸c nguyªn t¾c chung tiÕn hμnh giao dÞch ®iÖn tö? Ch−¬ng I Tr¶ lêi: NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 5 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh, c¸c nguyªn t¾c chung tiÕn hμnh giao dÞch ®iÖn tö bao gåm: C©u 1: Cho biÕt ph¹m vi ®iÒu chØnh; ®èi t−îng ¸p dông vμ 1. Tù nguyÖn lùa chän sö dông ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö ®Ó thùc viÖc ¸p dông LuËt Giao dÞch ®iÖn tö ? hiÖn giao dÞch; Tr¶ lêi: 2. Tù tháa thuËn vÒ viÖc lùa chän lo¹i c«ng nghÖ ®Ó thùc LuËt Giao dÞch ®iÖn tö ®−îc Quèc héi n−íc Céng hßa x· héi hiÖn giao dÞch ®iÖn tö; chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngμy 3. Kh«ng mét lo¹i c«ng nghÖ nμo ®−îc xem lμ duy nhÊt 29/11/2005. LuËt nμy cã hiÖu lùc thi hμnh tõ ngμy 01/3/2006. trong giao dÞch ®iÖn tö; Theo quy ®Þnh t¹i LuËt Giao dÞch ®iÖn tö, ph¹m vi ®iÒu 4. B¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng vμ an toμn trong giao dÞch ®iÖn tö; chØnh cña LuËt nμy bao gåm quy ®Þnh vÒ giao dÞch ®iÖn tö trong 5. B¶o vÖ quyÒn vμ lîi Ých hîp ph¸p cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhμ n−íc; trong lÜnh vùc d©n sù, kinh nh©n, lîi Ých cña Nhμ n−íc, lîi Ých c«ng céng; doanh, th−¬ng m¹i vμ c¸c lÜnh vùc kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. 6. Giao dÞch ®iÖn tö cña c¬ quan nhμ n−íc ph¶i tu©n thñ c¸c C¸c quy ®Þnh cña LuËt Giao dÞch ®iÖn tö kh«ng ¸p dông ®èi nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña LuËt Giao dÞch ®iÖn tö. víi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhμ vμ c¸c bÊt ®éng s¶n kh¸c, v¨n b¶n vÒ thõa kÕ, giÊy ®¨ng ký C©u 3: Cho biÕt c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vμ øng dông kÕt h«n, quyÕt ®Þnh ly h«n, giÊy khai sinh, giÊy khai tö, hèi phiÕu giao dÞch ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña LuËt Giao dÞch ®iÖn tö? vμ c¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c. Tr¶ lêi: VÒ ®èi t−îng ¸p dông: LuËt Giao dÞch ®iÖn tö ¸p dông ®èi víi §iÒu 6 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch ph¸t c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n lùa chän giao dÞch b»ng ph−¬ng tiÖn triÓn vμ øng dông giao dÞch ®iÖn tö bao gåm: ®iÖn tö. 1. ¦u tiªn ®Çu t− ph¸t triÓn h¹ tÇng c«ng nghÖ vμ ®μo t¹o ViÖc ¸p dông LuËt Giao dÞch ®iÖn tö trong tr−êng hîp cã sù nguån nh©n lùc liªn quan ®Õn giao dÞch ®iÖn tö. kh¸c nhau gi÷a quy ®Þnh cña LuËt Giao dÞch ®iÖn tö víi quy ®Þnh cña luËt kh¸c vÒ cïng mét vÊn ®Ò liªn quan ®Õn giao dÞch ®iÖn tö 2. KhuyÕn khÝch c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t− vμ øng th× ¸p dông quy ®Þnh cña LuËt Giao dÞch ®iÖn tö. dông giao dÞch ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña LuËt nμy. 7 8
 3. 3. Hç trî ®èi víi giao dÞch ®iÖn tö trong dÞch vô c«ng. 8. Qu¶n lý vμ thùc hiÖn ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ vÒ giao 4. §Èy m¹nh viÖc triÓn khai th−¬ng m¹i ®iÖn tö, giao dÞch dÞch ®iÖn tö. b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö vμ tin häc hãa ho¹t ®éng cña c¬ quan T¹i §iÒu 8, LuËt Giao dÞch ®iÖn tö, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhμ nhμ n−íc. n−íc vÒ ho¹t ®éng giao dÞch ®iÖn tö ®−îc ph©n cÊp nh− sau: C©u 4: Nªu c¸c néi dung qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ho¹t ®éng 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ho¹t ®éng giao giao dÞch ®iÖn tö theo LuËt Giao dÞch ®iÖn tö? Tr¸ch nhiÖm dÞch ®iÖn tö; qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ho¹t ®éng giao dÞch ®iÖn tö? 2. Bé B−u chÝnh, ViÔn th«ng(1) chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh Tr¶ lêi: phñ trong viÖc chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngμnh cã liªn quan thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ho¹t ®éng giao dÞch ®iÖn tö; Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö, c¸c néi dung qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ho¹t ®éng giao dÞch ®iÖn tö bao gåm: 3. Bé, c¬ quan ngang Bé trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ ho¹t 1. Ban hμnh, tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc, quy ho¹ch, kÕ ®éng giao dÞch ®iÖn tö; ho¹ch vμ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn, øng dông giao dÞch ®iÖn tö trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ - x· héi, quèc phßng, an ninh; 4. ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng 2. Ban hμnh, tuyªn truyÒn vμ tæ chøc thùc hiÖn v¨n b¶n quy trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh thùc hiÖn qu¶n lý ph¹m ph¸p luËt vÒ giao dÞch ®iÖn tö; nhμ n−íc vÒ ho¹t ®éng giao dÞch ®iÖn tö t¹i ®Þa ph−¬ng. 3. Ban hμnh, c«ng nhËn c¸c tiªu chuÈn trong giao dÞch ®iÖn tö; C©u 5: Cho biÕt c¸c hμnh vi bÞ nghiªm cÊm trong giao 4. Qu¶n lý c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn giao dÞch ®iÖn tö ? dÞch ®iÖn tö; Tr¶ lêi: 5. Qu¶n lý ph¸t triÓn h¹ tÇng c«ng nghÖ cho ho¹t ®éng giao §iÒu 9 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh c¸c hμnh vi bÞ dÞch ®iÖn tö; nghiªm cÊm trong giao dÞch ®iÖn tö gåm: 6. Tæ chøc, qu¶n lý c«ng t¸c ®μo t¹o, båi d−ìng, x©y dùng 1. C¶n trë viÖc lùa chän sö dông giao dÞch ®iÖn tö; ®éi ngò c¸n bé, chuyªn gia trong lÜnh vùc giao dÞch ®iÖn tö; 2. C¶n trë hoÆc ng¨n chÆn tr¸i phÐp qu¸ tr×nh truyÒn, göi, 7. Thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ giao dÞch nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu; ®iÖn tö; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vμ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ giao dÞch ®iÖn tö; (1) Nay lμ Bé Th«ng tin vμ TruyÒn th«ng. 9 10
 4. 3. Thay ®æi, xo¸, huû, gi¶ m¹o, sao chÐp, tiÕt lé, hiÓn thÞ, di - Tæ chøc, qu¶n lý hîp t¸c quèc tÕ vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö. chuyÓn tr¸i phÐp mét phÇn hoÆc toμn bé th«ng ®iÖp d÷ liÖu; Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhμ n−íc vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö: 4. T¹o ra hoÆc ph¸t t¸n ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm lμm rèi lo¹n, - Bé Th−¬ng m¹i(1) chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc thay ®æi, ph¸ ho¹i hÖ thèng ®iÒu hμnh hoÆc cã hμnh vi kh¸c hiÖn viÖc qu¶n lý nhμ n−íc vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö. nh»m ph¸ ho¹i h¹ tÇng c«ng nghÖ vÒ giao dÞch ®iÖn tö; - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, 5. T¹o ra th«ng ®iÖp d÷ liÖu nh»m thùc hiÖn hμnh vi tr¸i ph¸p luËt; ñy ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp 6. Gian lËn, m¹o nhËn, chiÕm ®o¹t hoÆc sö dông tr¸i phÐp víi Bé Th−¬ng m¹i thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhμ n−íc vÒ th−¬ng ch÷ ký ®iÖn tö cña ng−êi kh¸c. m¹i ®iÖn tö. C©u 6: Néi dung qu¶n lý nhμ n−íc vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö vμ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc vÒ Th−¬ng m¹i Ch−¬ng II ®iÖn tö ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? Th«ng ®iÖp d÷ liÖu Tr¶ lêi: Môc 1 NghÞ ®Þnh sè 57/2006/N§-CP ngμy 09/6/2006 cña ChÝnh Gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu phñ vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö quy ®Þnh (§iÒu 5): Néi dung qu¶n lý nhμ n−íc vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö bao gåm: C©u 7: Cho biÕt h×nh thøc thÓ hiÖn th«ng ®iÖp d÷ liÖu vμ - Ban hμnh vμ tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l−îc, kÕ ho¹ch, quy gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu ? ho¹ch vμ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn th−¬ng m¹i ®iÖn tö; Tr¶ lêi: - Ban hμnh vμ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p T¹i §iÒu 10 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh, Th«ng ®iÖp d÷ luËt vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö; liÖu ®−îc thÓ hiÖn d−íi h×nh thøc trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö, chøng - Ban hμnh c¸c tiªu chuÈn vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö; tõ ®iÖn tö, th− ®iÖn tö, ®iÖn tÝn, ®iÖn b¸o, fax vμ c¸c h×nh thøc - Tæ chøc ®μo t¹o, tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vÒ t−¬ng tù kh¸c. th−¬ng m¹i ®iÖn tö, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hç trî øng dông VÒ gi¸ trÞ ph¸p lý cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu, §iÒu 11 LuËt Giao th−¬ng m¹i ®iÖn tö; dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh: Th«ng tin trong th«ng ®iÖp d÷ liÖu kh«ng - Thanh tra, kiÓm tra viÖc chÊp hμnh ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vμ xö lý c¸c hμnh vi vi (1) Ngμy 31/7/2007, t¹i kú häp thø nhÊt, Quèc héi khãa XII ®· quyÕt ®Þnh s¸p ph¹m ph¸p luËt vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö; nhËp Bé Th−¬ng m¹i vμ Bé C«ng nghiÖp thμnh Bé C«ng th−¬ng. 11 12
 5. bÞ phñ nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý chØ v× th«ng tin ®ã ®−îc thÓ hiÖn d−íi C©u 8: ViÖc l−u tr÷ th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− d¹ng th«ng ®iÖp d÷ liÖu. Cô thÓ lμ: thÕ nμo? 1. Th«ng ®iÖp d÷ liÖu cã gi¸ trÞ nh− v¨n b¶n (§iÒu 12): Tr¶ lêi: Tr−êng hîp ph¸p luËt yªu cÇu th«ng tin ph¶i ®−îc thÓ hiÖn §iÒu 15 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh viÖc l−u tr÷ th«ng b»ng v¨n b¶n th× th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc xem lμ ®¸p øng yªu cÇu ®iÖp d÷ liÖu nh− sau: nμy nÕu th«ng tin chøa trong th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã cã thÓ truy 1. Tr−êng hîp ph¸p luËt yªu cÇu chøng tõ, hå s¬ hoÆc th«ng cËp vμ sö dông ®−îc ®Ó tham chiÕu khi cÇn thiÕt. tin ph¶i ®−îc l−u tr÷ th× chøng tõ, hå s¬ hoÆc th«ng tin ®ã cã thÓ 2. Th«ng ®iÖp d÷ liÖu cã gi¸ trÞ nh− b¶n gèc (§iÒu 13): ®−îc l−u tr÷ d−íi d¹ng th«ng ®iÖp d÷ liÖu khi ®¸p øng c¸c ®iÒu Th«ng ®iÖp d÷ liÖu cã gi¸ trÞ nh− b¶n gèc khi ®¸p øng ®−îc kiÖn sau ®©y: c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Néi dung cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã cã thÓ truy cËp vμ sö (1) Néi dung cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc b¶o ®¶m toμn vÑn dông ®−îc ®Ó tham chiÕu khi cÇn thiÕt; kÓ tõ khi ®−îc khëi t¹o lÇn ®Çu tiªn d−íi d¹ng mét th«ng ®iÖp d÷ b) Néi dung cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã ®−îc l−u trong chÝnh liÖu hoμn chØnh. khu«n d¹ng mμ nã ®−îc khëi t¹o, göi, nhËn hoÆc trong khu«n Néi dung cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc xem lμ toμn vÑn khi d¹ng cho phÐp thÓ hiÖn chÝnh x¸c néi dung d÷ liÖu ®ã; néi dung ®ã ch−a bÞ thay ®æi, trõ nh÷ng thay ®æi vÒ h×nh thøc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh göi, l−u tr÷ hoÆc hiÓn thÞ th«ng ®iÖp c) Th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã ®−îc l−u tr÷ theo mét c¸ch thøc d÷ liÖu; nhÊt ®Þnh cho phÐp x¸c ®Þnh nguån gèc khëi t¹o, n¬i ®Õn, ngμy giê göi hoÆc nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu. (2) Néi dung cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu cã thÓ truy cËp vμ sö dông ®−îc d−íi d¹ng hoμn chØnh khi cÇn thiÕt. 2. Néi dung, thêi h¹n l−u tr÷ ®èi víi th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc 3. Th«ng ®iÖp d÷ liÖu cã gi¸ trÞ lμm chøng cø (§iÒu 14) thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ l−u tr÷. (1) Th«ng ®iÖp d÷ liÖu kh«ng bÞ phñ nhËn gi¸ trÞ dïng lμm C©u 9: Gi¸ trÞ ph¸p lý cña chøng tõ ®iÖn tö ®−îc quy ®Þnh chøng cø chØ v× ®ã lμ mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu. nh− thÕ nμo? (2) Gi¸ trÞ chøng cø cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc x¸c ®Þnh Tr¶ lêi: c¨n cø vμo ®é tin cËy cña c¸ch thøc khëi t¹o, l−u tr÷ hoÆc truyÒn göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu; c¸ch thøc b¶o ®¶m vμ duy tr× tÝnh toμn Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 57/2006/N§-CP vÒ Th−¬ng vÑn cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu; c¸ch thøc x¸c ®Þnh ng−êi khëi t¹o vμ m¹i ®iÖn tö, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ph¸p lý cña chøng tõ ®iÖn tö c¸c yÕu tè phï hîp kh¸c. ®−îc quy ®Þnh nh− sau (§iÒu 7 - 10): 13 14
 6. Chøng tõ ®iÖn tö cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− v¨n b¶n nÕu th«ng 1. Thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm göi vμ nhËn chøng tõ ®iÖn tö (§iÒu 11) tin chøa trong chøng tõ ®iÖn tö ®ã cã thÓ truy cËp ®−îc ®Ó sö (1). Thêi ®iÓm göi mét chøng tõ ®iÖn tö lμ thêi ®iÓm chøng dông khi cÇn thiÕt. tõ ®iÖn tö ®ã rêi khái hÖ thèng th«ng tin d−íi sù kiÓm so¸t cña Chøng tõ ®iÖn tö cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh− b¶n gèc nÕu tháa ng−êi khëi t¹o hay ®¹i diÖn cña ng−êi khëi t¹o. Trong tr−êng hîp m·n ®ång thêi c¶ hai ®iÒu kiÖn sau: chøng tõ ®iÖn tö kh«ng rêi khái hÖ thèng th«ng tin d−íi sù kiÓm a) Cã sù ®¶m b¶o ®ñ tin cËy vÒ tÝnh toμn vÑn cña th«ng tin so¸t cña ng−êi khëi t¹o hay ®¹i diÖn cña ng−êi khëi t¹o, thêi ®iÓm göi lμ thêi ®iÓm nhËn ®−îc chøng tõ ®iÖn tö. chøa trong chøng tõ ®iÖn tö tõ khi th«ng tin ®−îc t¹o ra ë d¹ng cuèi cïng lμ chøng tõ ®iÖn tö hay d¹ng kh¸c. (2). Thêi ®iÓm nhËn mét chøng tõ ®iÖn tö lμ thêi ®iÓm ng−êi nhËn cã thÓ truy cËp ®−îc chøng tõ ®iÖn tö ®ã t¹i mét ®Þa chØ b) Th«ng tin chøa trong chøng tõ ®iÖn tö cã thÓ truy cËp, sö ®iÖn tö do ng−êi nhËn chØ ra. Thêi ®iÓm nhËn mét chøng tõ ®iÖn dông ®−îc d−íi d¹ng hoμn chØnh khi cÇn thiÕt. tö ë ®Þa chØ ®iÖn tö kh¸c cña ng−êi nhËn lμ thêi ®iÓm ng−êi nhËn Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ tÝnh toμn vÑn lμ th«ng tin cßn ®Çy ®ñ vμ cã thÓ truy cËp ®−îc chøng tõ ®iÖn tö t¹i ®Þa chØ nμy vμ ng−êi ch−a bÞ thay ®æi, ngoμi nh÷ng thay ®æi vÒ h×nh thøc ph¸t sinh nhËn biÕt râ chøng tõ ®iÖn tö ®· ®−îc göi tíi ®Þa chØ nμy. trong qu¸ tr×nh trao ®æi, l−u tr÷ hoÆc hiÓn thÞ chøng tõ ®iÖn tö. Ng−êi nhËn ®−îc coi lμ cã thÓ truy cËp ®−îc mét chøng tõ Tiªu chuÈn vÒ sù tin cËy ®−îc xem xÐt phï hîp víi môc ®iÖn tö khi chøng tõ ®iÖn tö ®ã tíi ®−îc ®Þa chØ ®iÖn tö cña ®Ých th«ng tin ®−îc t¹o ra vμ mäi bèi c¶nh liªn quan. ng−êi nhËn. Chøng tõ ®iÖn tö ®−îc coi lμ cã ch÷ ký cña mét bªn nÕu: (3). §Þa ®iÓm kinh doanh cña ng−êi khëi t¹o ®−îc coi lμ ®Þa - §· sö dông mét ph−¬ng ph¸p ®Ó x¸c nhËn ®−îc bªn ký ®iÓm göi chøng tõ ®iÖn tö vμ ®Þa ®iÓm kinh doanh cña ng−êi nhËn chøng tõ ®iÖn tö vμ x¸c nhËn sù chÊp thuËn cña bªn ®ã ®èi víi ®−îc coi lμ ®Þa ®iÓm nhËn chøng tõ ®iÖn tö. th«ng tin chøa trong chøng tõ ®iÖn tö ®−îc ký. (4). Kho¶n 2 §iÒu nμy ¸p dông trong c¶ tr−êng hîp khi ®Þa - Ph−¬ng ph¸p nãi trªn ®ñ tin cËy cho môc ®Ých t¹o ra vμ trao ®iÓm cña hÖ thèng th«ng tin hç trî ®Þa chØ ®iÖn tö cã thÓ kh¸c víi ®æi chøng tõ ®iÖn tö xÐt tíi mäi bèi c¶nh vμ tháa thuËn liªn quan. ®Þa ®iÓm chøng tõ ®iÖn tö ®−îc coi lμ nhËn ®−îc theo kho¶n 3 §iÒu nμy. C©u 10: Tr×nh bμy c¸c quy ®Þnh vÒ chøng tõ ®iÖn tö trong 2. Th«ng b¸o vÒ ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång (§iÒu 12) ho¹t ®éng th−¬ng m¹i? Mét th«ng b¸o b»ng chøng tõ ®iÖn tö vÒ ®Ò nghÞ giao kÕt Tr¶ lêi: hîp ®ång mμ kh«ng cã bªn nhËn cô thÓ th× ch−a ®−îc coi lμ ®Ò NghÞ ®Þnh sè 57/2006/N§-CP vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö quy ®Þnh: nghÞ giao kÕt hîp ®ång, trõ khi bªn th«ng b¸o chØ râ trong th«ng 15 16
 7. b¸o ®ã tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong tr−êng hîp nhËn ®−îc tr¶ lêi b) C¸ nh©n hoÆc ®¹i diÖn cña c¸ nh©n ®ã vÉn ch−a sö dông chÊp nhËn. hoÆc cã ®−îc bÊt kú lîi Ých vËt chÊt hay gi¸ trÞ nμo tõ hμng hãa 3. Sö dông hÖ thèng th«ng tin tù ®éng (§iÒu 13) hay dÞch vô nhËn ®−îc tõ bªn kia. Hîp ®ång ®−îc giao kÕt tõ sù t−¬ng t¸c gi÷a mét hÖ thèng (2). QuyÒn rót bá phÇn chøng tõ ®iÖn tö cã lçi kh«ng ¶nh th«ng tin tù ®éng vμ mét c¸ nh©n, hoÆc gi÷a c¸c hÖ thèng th«ng h−ëng tíi viÖc ¸p dông ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ hËu qu¶ c¸c lçi tin tù ®éng víi nhau, kh«ng bÞ phñ nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý chØ v× ph¸t sinh ngoμi c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. kh«ng cã sù kiÓm tra hay can thiÖp cña con ng−êi vμo tõng hμnh ®éng cô thÓ do c¸c hÖ thèng th«ng tin tù ®éng thùc hiÖn hay hîp Môc 2 ®ång ®−îc giao kÕt. Göi, nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu 4. Cung cÊp c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång (§iÒu 14) C©u 11: Nªu c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn ng−êi khëi t¹o Trong tr−êng hîp th«ng qua c¸c hÖ thèng th«ng tin, mét bªn th«ng ®iÖp d÷ liÖu ? ®−a ra ®Ò nghÞ giao kÕt hîp ®ång vμ bªn ®−îc ®Ò nghÞ cã thÓ tiÕp Tr¶ lêi: cËn ®−îc ®Ò nghÞ ®ã th× trong kho¶ng thêi gian hîp lý bªn ®−a ra ®Ò nghÞ ph¶i cung cÊp cho bªn ®−îc ®Ò nghÞ chøng tõ ®iÖn tö T¹i §iÒu 16 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö, kh¸i niÖm ng−êi khëi hoÆc c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c chøa nh÷ng néi dung cña hîp t¹o th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh lμ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®ång. C¸c chøng tõ nμy ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn l−u tr÷ vμ sö t¹o hoÆc göi mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu tr−íc khi th«ng ®iÖp d÷ liÖu dông ®−îc. ®ã ®−îc l−u gi÷ nh−ng kh«ng bao hμm ng−êi trung gian chuyÓn 5. Lçi nhËp th«ng tin trong chøng tõ ®iÖn tö (§iÒu 15) th«ng ®iÖp d÷ liÖu. (1). Tr−êng hîp mét c¸ nh©n m¾c ph¶i lçi nhËp th«ng tin Trong tr−êng hîp c¸c bªn tham gia giao dÞch kh«ng cã tháa trong mét chøng tõ ®iÖn tö ®−îc sö dông ®Ó trao ®æi víi hÖ thèng thuËn kh¸c th× viÖc x¸c ®Þnh ng−êi khëi t¹o mét th«ng ®iÖp d÷ th«ng tin tù ®éng cña bªn kh¸c nh−ng hÖ thèng th«ng tin tù ®éng liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− sau: nμy kh«ng hç trî cho c¸ nh©n ®ã söa l¹i lçi th× c¸ nh©n ®ã hoÆc a) Mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc xem lμ cña ng−êi khëi t¹o ng−êi ®¹i diÖn cña m×nh cã quyÒn rót bá phÇn chøng tõ ®iÖn tö nÕu th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã ®−îc ng−êi khëi t¹o göi hoÆc ®−îc göi cã lçi nÕu tu©n thñ hai ®iÒu kiÖn sau: bëi mét hÖ thèng th«ng tin ®−îc thiÕt lËp ®Ó ho¹t ®éng tù ®éng a) Ngay khi biÕt cã lçi, c¸ nh©n hoÆc ®¹i diÖn cña c¸ nh©n do ng−êi khëi t¹o chØ ®Þnh; ®ã th«ng b¸o cho bªn kia vÒ lçi vμ nªu râ m×nh ®· m¾c ph¶i lçi b) Ng−êi nhËn cã thÓ coi th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ cña ng−êi trong chøng tõ ®iÖn tö nμy. khëi t¹o nÕu ®· ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p x¸c minh ®−îc ng−êi 17 18
 8. khëi t¹o chÊp thuËn vμ cho kÕt qu¶ th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã lμ cña C©u 13: Theo quy ®Þnh t¹i LuËt Giao dÞch ®iÖn tö, viÖc nhËn ng−êi khëi t¹o; th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? c) KÓ tõ thêi ®iÓm ng−êi nhËn biÕt cã lçi kü thuËt trong viÖc Tr¶ lêi: truyÒn göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu hoÆc ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ViÖc nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− sau x¸c minh lçi ®−îc ng−êi khëi t¹o chÊp thuËn th× kh«ng ¸p dông (§iÒu 18): quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vμ ®iÓm b kho¶n nμy. 1. Ng−êi nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ ng−êi ®−îc chØ ®Þnh nhËn Ng−êi khëi t¹o ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ néi th«ng ®iÖp d÷ liÖu tõ ng−êi khëi t¹o th«ng ®iÖp d÷ liÖu nh−ng dung th«ng ®iÖp d÷ liÖu do m×nh khëi t¹o. kh«ng bao hμm ng−êi trung gian chuyÓn th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã. 2. Trong tr−êng hîp c¸c bªn tham gia giao dÞch kh«ng cã C©u 12: ViÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm göi th«ng ®iÖp tho¶ thuËn kh¸c th× viÖc nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? nh− sau: Tr¶ lêi: a) Ng−êi nhËn ®−îc xem lμ ®· nhËn ®−îc th«ng ®iÖp d÷ liÖu nÕu th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc nhËp vμo hÖ thèng th«ng tin do §iÒu 17 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh thêi ng−êi ®ã chØ ®Þnh vμ cã thÓ truy cËp ®−îc; ®iÓm, ®Þa ®iÓm göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu nh− sau: b) Ng−êi nhËn cã quyÒn coi mçi th«ng ®iÖp d÷ liÖu nhËn Trong tr−êng hîp c¸c bªn tham gia giao dÞch kh«ng cã tho¶ ®−îc lμ mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®éc lËp, trõ tr−êng hîp th«ng ®iÖp thuËn kh¸c th× thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc d÷ liÖu ®ã lμ b¶n sao cña mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu kh¸c mμ ng−êi quy ®Þnh nh− sau: nhËn biÕt hoÆc buéc ph¶i biÕt th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã lμ b¶n sao; 1. Thêi ®iÓm göi mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ thêi ®iÓm th«ng c) Tr−êng hîp tr−íc hoÆc trong khi göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu, ®iÖp d÷ liÖu nμy nhËp vμo hÖ thèng th«ng tin n»m ngoμi sù kiÓm ng−êi khëi t¹o cã yªu cÇu hoÆc tho¶ thuËn víi ng−êi nhËn vÒ so¸t cña ng−êi khëi t¹o; viÖc ng−êi nhËn ph¶i göi cho m×nh th«ng b¸o x¸c nhËn khi nhËn 2. §Þa ®iÓm göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ trô së cña ng−êi khëi ®−îc th«ng ®iÖp d÷ liÖu th× ng−êi nhËn ph¶i thùc hiÖn ®óng yªu t¹o nÕu ng−êi khëi t¹o lμ c¬ quan, tæ chøc hoÆc n¬i c− tró cña cÇu hoÆc tho¶ thuËn nμy; ng−êi khëi t¹o nÕu ng−êi khëi t¹o lμ c¸ nh©n. Tr−êng hîp ng−êi d) Tr−êng hîp tr−íc hoÆc trong khi göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu, khëi t¹o cã nhiÒu trô së th× ®Þa ®iÓm göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ trô ng−êi khëi t¹o ®· tuyªn bè th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã chØ cã gi¸ trÞ së cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt nhÊt víi giao dÞch. khi cã th«ng b¸o x¸c nhËn th× th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã ®−îc xem lμ 19 20
 9. ch−a göi cho ®Õn khi ng−êi khëi t¹o nhËn ®−îc th«ng b¸o cña 2. §Þa ®iÓm nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ trô së cña ng−êi nhËn ng−êi nhËn x¸c nhËn ®· nhËn ®−îc th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã; nÕu ng−êi nhËn lμ c¬ quan, tæ chøc hoÆc n¬i c− tró th−êng xuyªn cña ng−êi nhËn nÕu ng−êi nhËn lμ c¸ nh©n. Tr−êng hîp ng−êi ®) Tr−êng hîp ng−êi khëi t¹o ®· göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu mμ nhËn cã nhiÒu trô së th× ®Þa ®iÓm nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ trô kh«ng tuyªn bè vÒ viÖc ng−êi nhËn ph¶i göi th«ng b¸o x¸c nhËn vμ së cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt nhÊt víi giao dÞch. còng ch−a nhËn ®−îc th«ng b¸o x¸c nhËn th× ng−êi khëi t¹o cã thÓ th«ng b¸o cho ng−êi nhËn lμ ch−a nhËn ®−îc th«ng b¸o x¸c nhËn ViÖc göi, nhËn tù ®éng th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− sau (§iÒu 20): vμ Ên ®Þnh kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó ng−êi nhËn göi x¸c nhËn; nÕu ng−êi khëi t¹o vÉn kh«ng nhËn ®−îc th«ng b¸o x¸c nhËn trong Trong tr−êng hîp ng−êi khëi t¹o hoÆc ng−êi nhËn chØ ®Þnh kho¶ng thêi gian ®· Ên ®Þnh th× ng−êi khëi t¹o cã quyÒn xem lμ mét hoÆc nhiÒu hÖ thèng th«ng tin tù ®éng göi hoÆc nhËn th«ng ch−a göi th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã. ®iÖp d÷ liÖu th× viÖc göi, nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 16, 17, 18 vμ 19 cña LuËt Giao dÞch C©u 14: ViÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm nhËn th«ng ®iÖn tö. ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? ViÖc göi, nhËn tù ®éng th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? Ch−¬ng III Tr¶ lêi: Ch÷ ký ®iÖn tö vμ chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö §iÒu 19 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh thêi Môc 1 ®iÓm, ®Þa ®iÓm nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu nh− sau: Gi¸ trÞ ph¸p lý cña ch÷ ký ®iÖn tö Trong tr−êng hîp c¸c bªn tham gia giao dÞch kh«ng cã tho¶ C©u 15: Kh¸i niÖm ch÷ ký ®iÖn tö vμ gi¸ trÞ ph¸p lý cña thuËn kh¸c th× thêi ®iÓm, ®Þa ®iÓm nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc ch÷ ký ®iÖn tö? quy ®Þnh nh− sau: Tr¶ lêi: 1. Tr−êng hîp ng−êi nhËn ®· chØ ®Þnh mét hÖ thèng th«ng tin ®Ó nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu th× thêi ®iÓm nhËn lμ thêi ®iÓm Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö, kh¸i niÖm th«ng ®iÖp d÷ liÖu nhËp vμo hÖ thèng th«ng tin ®−îc chØ ®Þnh; ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc quy ®Þnh nh− sau: nÕu ng−êi nhËn kh«ng chØ ®Þnh mét hÖ thèng th«ng tin ®Ó nhËn 1. Ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc t¹o lËp d−íi d¹ng tõ, ch÷, sè, ký th«ng ®iÖp d÷ liÖu th× thêi ®iÓm nhËn th«ng ®iÖp d÷ liÖu lμ thêi hiÖu, ©m thanh hoÆc c¸c h×nh thøc kh¸c b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn ®iÓm th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã nhËp vμo bÊt kú hÖ thèng th«ng tin tö, g¾n liÒn hoÆc kÕt hîp mét c¸ch l« gÝc víi th«ng ®iÖp d÷ liÖu, nμo cña ng−êi nhËn; cã kh¶ n¨ng x¸c nhËn ng−êi ký th«ng ®iÖp d÷ liÖu vμ x¸c nhËn 21 22
 10. sù chÊp thuËn cña ng−êi ®ã ®èi víi néi dung th«ng ®iÖp d÷ liÖu 1. Trõ tr−êng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c, c¸c bªn tham ®−îc ký. gia giao dÞch ®iÖn tö cã quyÒn tháa thuËn: 2. Ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc xem lμ b¶o ®¶m an toμn nÕu ch÷ ký a) Sö dông hoÆc kh«ng sö dông ch÷ ký ®iÖn tö ®Ó ký th«ng ®iÖn tö ®ã ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 22 ®iÖp d÷ liÖu trong qu¸ tr×nh giao dÞch; cña LuËt Giao dÞch ®iÖn tö. b) Sö dông hoÆc kh«ng sö dông ch÷ ký ®iÖn tö cã chøng thùc; 3. Ch÷ ký ®iÖn tö cã thÓ ®−îc chøng thùc bëi mét tæ chøc c) Lùa chän tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö. ®iÖn tö trong tr−êng hîp tháa thuËn sö dông ch÷ ký ®iÖn tö cã §iÒu 22 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó b¶o chøng thùc. ®¶m an toμn cho ch÷ ký ®iÖn tö nh− sau: 2. Ch÷ ký ®iÖn tö cña c¬ quan nhμ n−íc ph¶i ®−îc chøng 1. Ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc xem lμ b¶o ®¶m an toμn nÕu ®−îc kiÓm chøng b»ng mét quy tr×nh kiÓm tra an toμn do c¸c bªn giao thùc bëi tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö do dÞch tháa thuËn vμ ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. a) D÷ liÖu t¹o ch÷ ký ®iÖn tö chØ g¾n duy nhÊt víi ng−êi ký C©u 17: Gi¸ trÞ ph¸p lý cña ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc quy ®Þnh trong bèi c¶nh d÷ liÖu ®ã ®−îc sö dông; nh− thÕ nμo trong LuËt Giao dÞch ®iÖn tö? b) D÷ liÖu t¹o ch÷ ký ®iÖn tö chØ thuéc sù kiÓm so¸t cña ng−êi ký t¹i thêi ®iÓm ký; Tr¶ lêi: c) Mäi thay ®æi ®èi víi ch÷ ký ®iÖn tö sau thêi ®iÓm ký ®Òu Gi¸ trÞ ph¸p lý cña ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc quy ®Þnh nh− sau cã thÓ bÞ ph¸t hiÖn; (§iÒu 24): d) Mäi thay ®æi ®èi víi néi dung cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu sau 1. Trong tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh v¨n b¶n cÇn cã ch÷ thêi ®iÓm ký ®Òu cã thÓ bÞ ph¸t hiÖn. ký th× yªu cÇu ®ã ®èi víi mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc xem lμ ®¸p 2. Ch÷ ký ®iÖn tö ®· ®−îc tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng øng nÕu ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc sö dông ®Ó ký th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã thùc ch÷ ký ®iÖn tö chøng thùc ®−îc xem lμ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: kiÖn an toμn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. a) Ph−¬ng ph¸p t¹o ch÷ ký ®iÖn tö cho phÐp x¸c minh ®−îc C©u 16: Cho biÕt c¸c nguyªn t¾c sö dông ch÷ ký ®iÖn tö? ng−êi ký vμ chøng tá ®−îc sù chÊp thuËn cña ng−êi ký ®èi víi Tr¶ lêi: néi dung th«ng ®iÖp d÷ liÖu; LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c sö dông ch÷ b) Ph−¬ng ph¸p ®ã lμ ®ñ tin cËy vμ phï hîp víi môc ®Ých mμ ký ®iÖn tö nh− sau (§iÒu 23): theo ®ã th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc t¹o ra vμ göi ®i. 23 24
 11. 2. Trong tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh v¨n b¶n cÇn ®−îc c) ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m tÝnh chÝnh ®ãng dÊu cña c¬ quan, tæ chøc th× yªu cÇu ®ã ®èi víi mét th«ng x¸c vμ toμn vÑn cña mäi th«ng tin trong chøng th− ®iÖn tö trong ®iÖp d÷ liÖu ®−îc xem lμ ®¸p øng nÕu th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã ®−îc tr−êng hîp chøng th− ®iÖn tö ®−îc dïng ®Ó chøng thùc ch÷ ký ký bëi ch÷ ký ®iÖn tö cña c¬ quan, tæ chøc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn ®iÖn tö. quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 22 cña LuËt nμy vμ ch÷ ký ®iÖn tö ®ã cã 3. Ng−êi ký ch÷ ký ®iÖn tö ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p chøng thùc. luËt vÒ hËu qu¶ do kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nμy. 3. ChÝnh phñ quy ®Þnh cô thÓ viÖc qu¶n lý vμ sö dông ch÷ ký ®iÖn tö cña c¬ quan, tæ chøc. C©u 19: LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cña bªn chÊp nhËn ch÷ ký ®iÖn tö nh− thÕ nμo? C©u 18: NghÜa vô cña ng−êi ký ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc quy Tr¶ lêi: ®Þnh trong LuËt Giao dÞch ®iÖn tö nh− thÕ nμo? §iÒu 26 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cña bªn Tr¶ lêi: chÊp nhËn ch÷ ký ®iÖn tö nh− sau: §iÒu 25 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh vÒ nghÜa vô cña 1. Bªn chÊp nhËn ch÷ ký ®iÖn tö lμ bªn ®· thùc hiÖn nh÷ng néi ng−êi ký ch÷ ký ®iÖn tö nh− sau: dung trong th«ng ®iÖp d÷ liÖu nhËn ®−îc trªn c¬ së tin vμo ch÷ ký 1. Ng−êi ký ch÷ ký ®iÖn tö hoÆc ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p ®iÖn tö, chøng th− ®iÖn tö cña bªn göi. cña ng−êi ®ã lμ ng−êi kiÓm so¸t hÖ ch−¬ng tr×nh ký ®iÖn tö vμ sö 2. Bªn chÊp nhËn ch÷ ký ®iÖn tö cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: dông thiÕt bÞ ®ã ®Ó x¸c nhËn ý chÝ cña m×nh ®èi víi th«ng ®iÖp a) TiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó kiÓm chøng møc ®é d÷ liÖu ®−îc ký. tin cËy cña mét ch÷ ký ®iÖn tö tr−íc khi chÊp nhËn ch÷ ký ®iÖn 2. Ng−êi ký ch÷ ký ®iÖn tö cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: tö ®ã; a) Cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó tr¸nh viÖc sö dông kh«ng hîp ph¸p b) TiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó x¸c minh gi¸ trÞ d÷ liÖu t¹o ch÷ ký ®iÖn tö cña m×nh; ph¸p lý cña chøng th− ®iÖn tö vμ c¸c h¹n chÕ liªn quan tíi chøng b) Khi ph¸t hiÖn ch÷ ký ®iÖn tö cã thÓ kh«ng cßn thuéc sù th− ®iÖn tö trong tr−êng hîp sö dông chøng th− ®iÖn tö ®Ó chøng kiÓm so¸t cña m×nh, ph¶i kÞp thêi sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn thÝch thùc ch÷ ký ®iÖn tö. hîp ®Ó th«ng b¸o cho c¸c bªn chÊp nhËn ch÷ ký ®iÖn tö vμ cho tæ 3. Bªn chÊp nhËn ch÷ ký ®iÖn tö ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö trong tr−êng ph¸p luËt vÒ hËu qu¶ do kh«ng tu©n thñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 hîp ch÷ ký ®iÖn tö ®ã cã chøng thùc; §iÒu nμy. 25 26
 12. §iÒu 28 quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng dÞch vô chøng thùc ch÷ ký C©u 20: ViÖc thõa nhËn ch÷ ký ®iÖn tö vμ chøng th− ®iÖn ®iÖn tö bao gåm: tö n−íc ngoμi ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? 1. CÊp, gia h¹n, t¹m ®×nh chØ, phôc håi, thu håi chøng th− Tr¶ lêi: ®iÖn tö; §iÒu 27 LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh viÖc thõa nhËn ch÷ 2. Cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp chøng thùc ch÷ ký ký ®iÖn tö vμ chøng th− ®iÖn tö n−íc ngoμi nh− sau: ®iÖn tö cña ng−êi ký th«ng ®iÖp d÷ liÖu; Nhμ n−íc c«ng nhËn gi¸ trÞ ph¸p lý cña ch÷ ký ®iÖn tö vμ 3. Cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn ch÷ ký ®iÖn tö chøng th− ®iÖn tö n−íc ngoμi nÕu ch÷ ký ®iÖn tö hoÆc chøng th− vμ chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ®iÖn tö ®ã cã ®é tin cËy t−¬ng ®−¬ng víi ®é tin cËy cña ch÷ ký ®iÖn tö vμ chøng th− ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc C©u 22: Chøng th− ®iÖn tö lμ g×? Néi dung cña chøng th− x¸c ®Þnh møc ®é tin cËy cña ch÷ ký ®iÖn tö vμ chøng th− ®iÖn tö ®iÖn tö? n−íc ngoμi ph¶i c¨n cø vμo c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®· ®−îc thõa Tr¶ lêi: nhËn, ®iÒu −íc quèc tÕ mμ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Chøng th− ®iÖn tö lμ th«ng ®iÖp d÷ liÖu do tæ chøc cung cÊp lμ thμnh viªn vμ c¸c yÕu tè cã liªn quan kh¸c. dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö ph¸t hμnh nh»m x¸c nhËn c¬ NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP ngμy 15/02/2007 cña ChÝnh phñ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc chøng thùc lμ ng−êi ký ch÷ ký quy ®Þnh chi tiÕt thi hμnh LuËt Giao dÞch ®iÖn tö vÒ ch÷ ký sè vμ ®iÖn tö. dÞch vô chøng thùc chø ký sè quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc thõa nhËn ch÷ §iÒu 29 quy ®Þnh c¸c néi dung cña chøng th− ®iÖn tö gåm cã: ký ®iÖn tö vμ chøng th− ®iÖn tö n−íc ngoμi. 1. Th«ng tin vÒ tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký Môc 2 ®iÖn tö; DÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö 2. Th«ng tin vÒ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc cÊp chøng th− ®iÖn tö; C©u 21: Chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö lμ g×? Ho¹t ®éng dÞch 3. Sè hiÖu cña chøng th− ®iÖn tö; vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo trong LuËt Giao dÞch ®iÖn tö? 4. Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña chøng th− ®iÖn tö; Tr¶ lêi: 5. D÷ liÖu ®Ó kiÓm tra ch÷ ký ®iÖn tö cña ng−êi ®−îc cÊp chøng th− ®iÖn tö; LuËt Giao dÞch ®iÖn tö quy ®Þnh, Chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö lμ viÖc x¸c nhËn c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®−îc chøng thùc lμ 6. Ch÷ ký ®iÖn tö cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ng−êi ký ch÷ ký ®iÖn tö. ch÷ ký ®iÖn tö; 27 28
 13. 7. C¸c h¹n chÕ vÒ môc ®Ých, ph¹m vi sö dông cña chøng th− ngμnh hoÆc lÜnh vùc. Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô chøng thùc ®iÖn tö; ch÷ ký ®iÖn tö chuyªn dïng ph¶i ®−îc ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n 8. C¸c h¹n chÕ vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña tæ chøc cung cÊp lý nhμ n−íc vÒ dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö. dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö; NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP ngμy 15/02/2007 quy ®Þnh chi 9. C¸c néi dung kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. tiÕt thi hμnh LuËt Giao dÞch ®iÖn tö vÒ ch÷ ký sè vμ dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè (NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP) quy ®Þnh C©u 23: Nªu c¸c quy ®Þnh chung vÒ tæ chøc cung cÊp dÞch cô thÓ vÊn ®Ò nμy nh− sau (§iÒu 4): vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö ? Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè bao gåm: Tr¶ lêi: 1. Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè c«ng Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö lμ tæ céng lμ tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè cho c¬ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö theo quy quan, tæ chøc, c¸ nh©n sö dông trong c¸c ho¹t ®éng c«ng céng. ®Þnh cña ph¸p luËt. Ho¹t ®éng cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè c«ng céng lμ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých kinh doanh; Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö bao 2. Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè chuyªn gåm tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö c«ng dïng lμ tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè cho c¸c céng vμ tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã cïng tÝnh chÊt ho¹t ®éng hoÆc môc chuyªn dïng ®−îc phÐp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng chøng thùc ch÷ ®Ých c«ng viÖc vμ ®−îc liªn kÕt víi nhau th«ng qua ®iÒu lÖ ho¹t ký ®iÖn tö theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ®éng hoÆc v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö c«ng chung hoÆc h×nh thøc liªn kÕt, ho¹t ®éng chung. Ho¹t ®éng cña céng lμ tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö cho tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè chuyªn dïng lμ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n sö dông trong c¸c ho¹t ®éng c«ng ho¹t ®éng nh»m phôc vô nhu cÇu giao dÞch néi bé vμ kh«ng céng. Ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö nh»m môc ®Ých kinh doanh; c«ng céng lμ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh 3. Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè quèc gia cña ph¸p luËt. (Root Certification Authority) lμ tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö chuyªn thùc ch÷ ký sè cho c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô ch÷ ký sè c«ng dïng lμ tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký ®iÖn tö cho céng. Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè quèc gia lμ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n sö dông trong c¸c ho¹t ®éng chuyªn duy nhÊt. 29 30
 14. C©u 24 : Cho biÕt c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn dÞch vô chøng 1. Bé B−u chÝnh, ViÔn th«ng chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ thùc ch÷ ký sè? trong viÖc thùc hiÖn qu¶n lý nhμ n−íc vÒ dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè, bao gåm: Tr¶ lêi: a) Tr×nh ChÝnh phñ ban hμnh hoÆc ban hμnh theo thÈm §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP quy ®Þnh: quyÒn c¸c chÝnh s¸ch, chiÕn l−îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn 1. Nhμ n−íc khuyÕn khÝch viÖc sö dông ch÷ ký sè vμ dÞch vô vμ qu¶n lý dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè; chøng thùc ch÷ ký sè trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi b) Ban hμnh theo thÈm quyÒn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p ®Ó thóc ®Èy viÖc trao ®æi th«ng tin vμ c¸c giao dÞch qua m¹ng luËt vÒ ch÷ ký sè vμ dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè; nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng; më réng c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i; hç trî c¶i c¸ch hμnh chÝnh, t¨ng tiÖn Ých x· héi, c) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ, Bé n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña nh©n d©n vμ b¶o ®¶m an C«ng an, Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ x©y dùng vμ ban hμnh c¸c quy ninh, quèc phßng; chuÈn kü thuËt vμ tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông vÒ ch÷ ký sè vμ 2. Nhμ n−íc thóc ®Èy viÖc øng dông ch÷ ký sè vμ ph¸t triÓn dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè; dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè th«ng qua nh÷ng dù ¸n träng ®iÓm d) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng an, Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ nh»m n©ng cao nhËn thøc; phæ biÕn ph¸p luËt; ph¸t triÓn øng trong viÖc qu¶n lý c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ dông; tæ chøc ®μo t¹o nguån nh©n lùc; nghiªn cøu, hîp t¸c vμ ký sè bao gåm cÊp giÊy phÐp, giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m chuyÓn giao c«ng nghÖ liªn quan ®Õn ch÷ ký sè vμ dÞch vô chøng b¶o an toμn cho ch÷ ký sè, giÊy c«ng nhËn ch÷ ký sè vμ chøng thùc ch÷ ký sè; th− sè n−íc ngoμi; thanh tra, kiÓm tra vμ xö lý vi ph¹m; vμ c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt kh¸c; 3. Nhμ n−íc hç trî ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè c«ng céng th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch −u ®) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ, Bé ®·i vÒ thuÕ, ®Êt ®ai vμ c¸c −u ®·i kh¸c. C«ng an, Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ vÒ dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè; C©u 25: ViÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhμ e) Thμnh lËp vμ duy tr× ho¹t ®éng cña tæ chøc cung cÊp dÞch n−íc trong viÖc qu¶n lý nhμ n−íc vÒ dÞch vô chøng thùc vô chøng thùc ch÷ ký sè quèc gia. ch÷ ký sè ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ nμo? 2. Bé Khoa häc vμ C«ng nghÖ, Bé C«ng an, Ban C¬ yÕu Tr¶ lêi: ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngμnh kh¸c cã liªn quan, ñy ban nh©n d©n §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP quy ®Þnh: c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng trong ph¹m vi quyÒn 31 32
 15. h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña m×nh phèi hîp víi Bé B−u chÝnh, ViÔn C©u 27: Kh¸i niÖm vμ gi¸ trÞ ph¸p lý cña ch÷ ký sè? §iÒu th«ng ®Ó thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. kiÖn b¶o ®¶m an toμn cho ch÷ ký sè? 3. Bé C«ng an chÞu tr¸ch nhiÖm chñ tr× trong viÖc ®Êu tranh Tr¶ lêi: phßng, chèng téi ph¹m c«ng nghÖ cao sö dông ch÷ ký sè vμ dÞch Theo §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP, "Ch÷ ký sè" lμ vô chøng thùc ch÷ ký sè. mét d¹ng ch÷ ký ®iÖn tö ®−îc t¹o ra b»ng sù biÕn ®æi mét th«ng 4. Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ thμnh lËp vμ duy tr× ho¹t ®éng cña ®iÖp d÷ liÖu sö dông hÖ thèng mËt m· kh«ng ®èi xøng theo ®ã tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè chuyªn dïng ng−êi cã ®−îc th«ng ®iÖp d÷ liÖu ban ®Çu vμ kho¸ c«ng khai cña phôc vô c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng chÝnh trÞ. ng−êi ký cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc chÝnh x¸c: C©u 26: Cho biÕt c¸c hμnh vi bÞ cÊm khi thùc hiÖn cung a) ViÖc biÕn ®æi nªu trªn ®−îc t¹o ra b»ng ®óng kho¸ bÝ mËt cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè vμ sö dông ch÷ ký sè? t−¬ng øng víi kho¸ c«ng khai trong cïng mét cÆp khãa; Tr¶ lêi: b) Sù toμn vÑn néi dung cña th«ng ®iÖp d÷ liÖu kÓ tõ khi thùc hiÖn viÖc biÕn ®æi nªu trªn. §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP quy ®Þnh c¸c hμnh vi “Ch÷ ký sè n−íc ngoμi” lμ ch÷ ký sè do thuª bao sö dông bÞ cÊm gåm cã: chøng th− sè n−íc ngoμi t¹o ra. 1. Cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè vμ sö dông ch÷ ký NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP quy ®Þnh gi¸ trÞ ph¸p lý cña sè nh»m chèng l¹i Nhμ n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, ch÷ ký sè nh− sau (§iÒu 8): g©y rèi an ninh, trËt tù, an toμn x· héi, ho¹t ®éng bu«n lËu hoÆc tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng kh¸c tr¸i víi ph¸p luËt, ®¹o ®øc x· héi; Trong tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh v¨n b¶n cÇn cã ch÷ ký th× yªu cÇu ®èi víi mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®−îc xem lμ ®¸p øng 2. Trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ph¸ ho¹i hÖ thèng cung cÊp dÞch nÕu th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã ®−îc ký b»ng ch÷ ký sè. vô chøng thùc ch÷ ký sè cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng Trong tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh v¨n b¶n cÇn ®−îc thùc ch÷ ký sè; c¶n trë ho¹t ®éng cung cÊp vμ sö dông dÞch vô ®ãng dÊu cña c¬ quan, tæ chøc th× yªu cÇu ®ã ®èi víi mét th«ng chøng thùc ch÷ ký sè; lμm gi¶ hoÆc h−íng dÉn ng−êi kh¸c lμm ®iÖp d÷ liÖu ®−îc xem lμ ®¸p øng nÕu th«ng ®iÖp d÷ liÖu ®ã ®−îc gi¶ chøng th− sè; ký bëi ch÷ ký sè cña ng−êi cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña 3. Trém c¾p, gian lËn, m¹o nhËn, chiÕm ®o¹t hoÆc sö dông ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vμ sö dông con dÊu vμ ch÷ ký sè ®ã ®−îc tr¸i phÐp khãa bÝ mËt cña ng−êi kh¸c; ®¶m b¶o an toμn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nμy. 4. Mua b¸n, chuyÓn nh−îng giÊy phÐp cung cÊp dÞch vô Ch÷ ký sè vμ chøng th− sè n−íc ngoμi ®−îc c«ng nhËn theo chøng thùc ch÷ ký sè c«ng céng. quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng VII NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP cã gi¸ trÞ 33 34
 16. ph¸p lý vμ hiÖu lùc nh− ch÷ ký sè vμ chøng th− sè do tæ chøc cung “Chøng th− sè cã hiÖu lùc” lμ chøng th− sè ch−a hÕt h¹n, cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè c«ng céng cña ViÖt Nam cÊp. kh«ng bÞ t¹m dõng hoÆc bÞ thu håi. Ch÷ ký sè ®−îc xem lμ ch÷ ký ®iÖn tö an toμn khi ®¸p øng Chøng th− sè do tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ c¸c ®iÒu kiÖn sau (§iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP): ký sè quèc gia, tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè c«ng céng, tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè 1. Ch÷ ký sè ®−îc t¹o ra trong thêi gian chøng th− sè cã chuyªn dïng ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an hiÖu lùc vμ kiÓm tra ®−îc b»ng kho¸ c«ng khai ghi trªn chøng toμn cho ch÷ ký sè cÊp ph¶i bao gåm c¸c néi dung sau (§iÒu 10 th− sè cã hiÖu lùc ®ã. NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP): 2. Ch÷ ký sè ®−îc t¹o ra b»ng viÖc sö dông kho¸ bÝ mËt 1. Tªn cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè. t−¬ng øng víi kho¸ c«ng khai ghi trªn chøng th− sè do tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè quèc gia, tæ chøc cung 2. Tªn cña thuª bao. cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè c«ng céng, tæ chøc cung cÊp 3. Sè hiÖu cña chøng th− sè. dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè chuyªn dïng ®−îc cÊp giÊy chøng 4. Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña chøng th− sè. nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toμn cho ch÷ ký sè hoÆc tæ chøc 5. Kho¸ c«ng khai cña thuª bao. cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè n−íc ngoμi ®−îc c«ng 6. Ch÷ ký sè cña tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ nhËn t¹i ViÖt Nam cÊp. ký sè. 3. Khãa bÝ mËt chØ thuéc sù kiÓm so¸t cña ng−êi ký t¹i thêi 7. C¸c h¹n chÕ vÒ môc ®Ých, ph¹m vi sö dông cña chøng ®iÓm ký. th− sè. 4. Khãa bÝ mËt vμ néi dung th«ng ®iÖp d÷ liÖu chØ g¾n duy 8. C¸c h¹n chÕ vÒ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña tæ chøc cung cÊp nhÊt víi ng−êi ký khi ng−êi ®ã ký sè th«ng ®iÖp d÷ liÖu. dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè. C©u 28: Kh¸i niÖm chøng th− sè vμ néi dung cña chøng 9. C¸c néi dung cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé B−u th− sè? chÝnh, ViÔn th«ng. Tr¶ lêi: C©u 29: Nªu c¸c quy ®Þnh vÒ chøng th− sè cña c¬ quan, tæ "Chøng th− sè" lμ mét d¹ng chøng th− ®iÖn tö do tæ chøc chøc vμ viÖc sö dông ch÷ ký sè vμ chøng th− sè cña c¬ quan, cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè cÊp. tæ chøc? "Chøng th− sè n−íc ngoμi" lμ chøng th− sè do tæ chøc cung Tr¶ lêi: cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè n−íc ngoμi cÊp. §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP quy ®Þnh: 35 36
 17. TÊt c¶ c¸c chøc danh nhμ n−íc, ng−êi cã thÈm quyÒn cña c¬ Tr¶ lêi: quan, tæ chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vμ sö dông Tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè ®−îc cung con dÊu ®Òu ®−îc quyÒn cÊp chøng th− sè cã gi¸ trÞ nh− quy ®Þnh cÊp dÞch vô cho c«ng céng khi ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau (§iÒu t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP. 13 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP): Chøng th− sè cÊp cho chøc danh nhμ n−íc, ng−êi cã thÈm - Cã giÊy phÐp cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè c«ng quyÒn cña c¬ quan, tæ chøc ph¶i nªu râ chøc danh cña ng−êi ®ã. céng do Bé B−u chÝnh, ViÔn th«ng cÊp. ViÖc cÊp chøng th− sè cho chøc danh nhμ n−íc, ng−êi cã - Cã chøng th− sè do tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc thÈm quyÒn cña c¬ quan, tæ chøc ph¶i c¨n cø vμo c¸c tμi liÖu sau: ch÷ ký sè quèc gia cÊp. a) V¨n b¶n cña c¬ quan, tæ chøc ®Ò nghÞ cÊp ch÷ ký sè cho GiÊy phÐp cÊp cho tæ chøc cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ng−êi cã thÈm quyÒn hoÆc chøc danh nhμ n−íc; ký sè c«ng céng cã thêi h¹n kh«ng qu¸ 10 n¨m (§iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP). b) B¶n sao hîp lÖ giÊy chøng nhËn ®· ®¨ng ký mÉu con dÊu Theo §iÒu 15 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP, ®iÒu kiÖn cÊp cña c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhμ n−íc ®· ®−îc cÊp theo phÐp bao gåm: quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vμ sö dông con dÊu; 1. §iÒu kiÖn vÒ chñ thÓ: c) B¶n sao hîp lÖ v¨n b¶n x¸c nhËn chøc danh cña ng−êi cã Lμ doanh nghiÖp thμnh lËp theo ph¸p luËt ViÖt Nam. thÈm quyÒn cña c¬ quan, tæ chøc hoÆc chøc danh nhμ n−íc ®ã. 2. §iÒu kiÖn vÒ tμi chÝnh: Ch÷ ký sè cña ng−êi ®−îc cÊp chøng th− sè theo quy ®Þnh a) Cã ®ñ n¨ng lùc tμi chÝnh ®Ó thiÕt lËp hÖ thèng trang thiÕt t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP chØ ®−îc sö dông ®Ó bÞ kü thuËt, tæ chøc vμ duy tr× ho¹t ®éng phï hîp víi quy m« thùc hiÖn c¸c giao dÞch theo ®óng chøc danh cña ng−êi ®ã. ViÖc cung cÊp dÞch vô; ký thay, ký thõa lÖnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thùc hiÖn bëi b) Ký quü t¹i mét ng©n hμng th−¬ng m¹i ho¹t ®éng t¹i ng−êi cã thÈm quyÒn sö dông ch÷ ký sè cña m×nh, ®−îc hiÓu c¨n ViÖt Nam hoÆc cã giÊy b¶o l·nh cña mét ng©n hμng th−¬ng m¹i cø vμo chøc danh cña ng−êi ký ghi trªn chøng th− sè (§iÒu 12 ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam kh«ng d−íi 5 (n¨m) tû ®ång, hoÆc cam NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP). kÕt mua b¶o hiÓm ®Ó gi¶i quyÕt c¸c rñi ro vμ c¸c kho¶n ®Òn bï C©u 30: Nªu c¸c quy ®Þnh chung vÒ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng, cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh cung cÊp dÞch vô vμ thanh to¸n chi thêi h¹n cÊp phÐp vμ ®iÒu kiÖn cÊp phÐp cung cÊp dÞch vô phÝ tiÕp nhËn vμ duy tr× c¬ së d÷ liÖu cña doanh nghiÖp trong chøng thùc ch÷ ký sè c«ng céng? tr−êng hîp bÞ thu håi giÊy phÐp. 37 38
 18. 3. §iÒu kiÖn vÒ nh©n sù: kho¸ th«ng qua m«i tr−êng m¹ng m¸y tÝnh th× hÖ thèng ph©n a) Cã ®éi ngò nh©n viªn kü thuËt, nh©n viªn qu¶n lý, ®iÒu phèi kho¸ ph¶i sö dông c¸c giao thøc b¶o mËt ®¶m b¶o kh«ng lé hμnh, nh©n viªn qu¶n lý an ninh vμ nh©n viªn dÞch vô kh¸ch th«ng tin trªn ®−êng truyÒn. hμng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu vÒ chuyªn m«n vμ quy m« triÓn khai b) Cã ph−¬ng ¸n kü thuËt vμ ph−¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi, dÞch vô; kh«ng cã tiÒn ¸n, tiÒn sù; phï hîp víi c¸c quy chuÈn kü thuËt vμ tiªu chuÈn b¾t buéc b) Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hiÓu biÕt ph¸p luËt vÒ ch÷ ¸p dông; ký sè vμ dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè. c) Cã c¸c ph−¬ng ¸n kiÓm so¸t sù ra vμo trô së, quyÒn truy nhËp hÖ thèng, quyÒn ra vμo n¬i ®Æt thiÕt bÞ phôc vô viÖc cung 4. §iÒu kiÖn vÒ kü thuËt: cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè; a) ThiÕt lËp hÖ thèng thiÕt bÞ kü thuËt ®¶m b¶o c¸c yªu d) Cã c¸c ph−¬ng ¸n dù phßng ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng an cÇu sau: toμn, liªn tôc vμ kh¾c phôc khi cã sù cè x¶y ra; - L−u tr÷ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vμ cËp nhËt th«ng tin cña thuª ®) Toμn bé hÖ thèng thiÕt bÞ sö dông ®Ó cung cÊp dÞch vô ®Æt bao phôc vô cho viÖc cÊp chøng th− sè trong suèt thêi gian t¹i ViÖt Nam. chøng th− sè cã hiÖu lùc; 5. C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c: - §¶m b¶o t¹o cÆp kho¸ chØ cho phÐp mçi cÆp kho¸ ®−îc t¹o a) X©y dùng trô së, n¬i ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ phï hîp víi ra ngÉu nhiªn vμ ®óng mét lÇn duy nhÊt; cã tÝnh n¨ng ®¶m b¶o yªu cÇu cña ph¸p luËt vÒ phßng chèng ch¸y, næ; cã kh¶ n¨ng kho¸ bÝ mËt kh«ng bÞ ph¸t hiÖn khi cã kho¸ c«ng khai t−¬ng øng; chèng chÞu lò lôt, ®éng ®Êt, nhiÔu ®iÖn tõ, sù x©m nhËp bÊt hîp - L−u tr÷ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, cËp nhËt danh s¸ch c¸c chøng ph¸p cña con ng−êi; th− sè cã hiÖu lùc vμ ®· hÕt hiÖu lùc vμ cho phÐp ng−êi sö dông b) Cã quy chÕ chøng thùc c«ng khai theo mÉu cña Bé B−u Internet truy nhËp trùc tuyÕn 24 giê trong ngμy vμ 7 ngμy chÝnh, ViÔn th«ng vμ cã néi dung phï hîp víi c¸c quy ®Þnh t¹i trong tuÇn; NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP. - Cã kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn, c¶nh b¸o vμ ng¨n chÆn mäi truy C©u 31: Tr×nh bμy c¸c quy ®Þnh vÒ Hå s¬ xin cÊp phÐp vμ nhËp bÊt hîp ph¸p, c¸c h×nh thøc tÊn c«ng trªn m«i tr−êng m¹ng viÖc thÈm tra vμ cÊp giÊy phÐp? vμ tu©n theo nh÷ng tiªu chuÈn ®¶m b¶o an ninh th«ng tin; Tr¶ lêi: - §−îc thiÕt kÕ theo xu h−íng gi¶m thiÓu tèi ®a sù tiÕp xóc trùc tiÕp víi m«i tr−êng Internet; Hå s¬ xin cÊp phÐp cung cÊp dÞch vô chøng thùc ch÷ ký sè - HÖ thèng ph©n phèi khãa cho thuª bao ph¶i ®¶m b¶o sù c«ng céng ®−îc lËp thμnh 06 bé, mçi bé hå s¬ gåm cã (§iÒu 16 toμn vÑn vμ b¶o mËt cña cÆp kho¸. Trong tr−êng hîp ph©n phèi NghÞ ®Þnh sè 26/2007/N§-CP): 39 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản