intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu một góc nhìn khác của tri thức: Phần 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:274

9
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua các nội dung chính sau: Nghĩ về phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản Hán - Nôm, tám đặc điểm của văn học khoa học, cái dụng của vô dụng là đại dụng, quốc tế hóa quá trình quản lí khoa học, khoa học và thơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu một góc nhìn khác của tri thức: Phần 2

 1. 36:?@36: BZ 1a1 1a15 9~:4 @t 2AD 75;/ 5î1 @>;:4 @5â 7ê CC AVO[ Éq[V ÉWßb G `žf_ Za’f üÎa [t[` e∫f_ n◊ l´ \mq ljgf_ nƒl d{ `„[ `a›f ü∫a' ütf` \æm Z$Oa n a›[ jY üÙa l`mq’l l´©f_ üÁa' nƒl d{ d´˘f_ lš' nu _¿f üvq `©f flu `a›f l´˘f_ `Ìlf üÔf læd ü∙f` [Éf_ nÚa kÐ pmæl `a›f [˝Y c`gY `„[ n◊ h`ˇ[ l∫h' üw eYf_ d∫a [ ` g lguf ZÔ c`gY `„[ [˝Y l`’ ca QQ f}a [`mf_ eÔl c`mf_ e¬m l´ \mq `guf lgue eÚa' `ˇY `–f ü´Y ü’f f`žf_ Z´Ú[ la’f eÚa [`g f`ƒf l`ˇ[ [˝Y [gf f_´Ùa n◊ n ß lj˚' lÐ f`azf' pt `Ôa' nu [º n◊ [`{f` e|f`) Mjgf_ [t[ [mÔ[ Za’f üÎa ü}' \É nÚ a l´ [t[` du f_´Ùa ü◊ p´Úf_ `Yq [} dÇ[ du f_´Ùa h`ºf Za›f c`Äf_ ltf l` uf` ' >afkl]af ( f`u c`gY `„[ kÁ , [˝Y l`’ ca QQ' ü◊m üt üŸ d∫a f`žf_ üæm æf lj{ lm › kvm k∆[' [} ºf` `´ˆf_ lg dÚf ü’f kÐ h`tl ljaŸf [˝Y c`gY `„[) AUÜ≤W XV≥W }ñb QV\ QhQ a_i\ YboW QhQV Zë[U ? dqu Ëj g‰ n’jc _Ü hÀj A `q]n`( _kj pn]e Aejopaej( dÒe ^Ú6 RÖ o]k i} ^Ú jˆe pe‡j*c ™ ‡ j r—r; ( Aejopaej ™Ä pn} h˝e7 Gde i˘p _kj ce|j i ã ^á pnÉj rá i˘p _}j d _~u _kjc( jÜ gd à jc ™‰ © n’jc _|e r‡e i} jÜ ™‰ hƒe pnÉj ™Ü h} _kjc* >Ú _Ü _|e i]u i ” j h} ™ Ä _dä © ™ ‡j ™e‚q i} _kj ce|j i ã gdàjc _d ä © * ?Ü gd∆ j´ j c _dä © ™ ‡j jd ý jc ™e‚q i} g› p’i pd ∂˝ jc ghÖàjc _dä © ™‡j ( jdÖej pd» q r} _∆i jd — j ™∂Š_ j d ý jc r› ™ € l i} jd ∞∞j c _kj jc∂˝e ^Öjd pd∂˝jc j d p e ™] oÚ _ d äjc h] _Ü jd Öj _ žj c gdàjc pd»u( h} ^eËp p}e _ž] j d ý j c j´ jc hþ_ o|j7c pƒk h˚j pnkjc _|_ h∞jd rþ_ _ž] jc dË pdq—p( pde _]( ~ i jdƒ_( d˘e dÓ]( r}*** _∆ _ž] gdk] dÓ_* >eËp p}e ™Ü pd∂˝ jc ^»p jc qÙ j pð j d ý j c _∆i pdš _þ_ ge pejd hÅ( cÀje j d ∂ gÖ `eËq( pð j d ý j c pÐ pd¥ © jdƒ_ _dŠp deËj i˘p _|_d tq»p pdÀj i} pnÑ peeË _kj jc∂˝e gdàjc hÑ ce∆e ™∂Š_* Pnkjc pd˝e ™ƒe _ dä j c p]( ™Ÿ_ ^eËp pnkjc pd‡ ge TT rð] ™e mq]( _Ü i˘p ™Ï] dƒp _ã] ghÖk] dÓ_ ™Ä pðj c h} j_be tq»p deËj gdà jc hÖ jd?∞jc ^eËp p}e j d ∂ o € r ( ™Ü h} ™Ï] dƒp _ž] r—p hÑ _|_ dƒp _¥ ^∆j* J d} ldÉ ^Öjd r |j dÓ_ jˆe pe‚jc Caknca O pa eja nó ™Ä _Ü hÀj l d É ^ Öj d ^]j pˆ _ dÐ_ i˘p ^qˆe pe_l p~j ` } j d _dk _|_ jd} r´j( j d } pd¥( jd } pne_p dÓ_*** ^’j c j d ý j c h˝e c]u c”p6 O]k gdà j c pd»u _|_ jd} r—p hÑ; D ÷ j _|_ jc}e l d∆e ^e‡p h} ,-1
 2. _|_ jd } r ´j Õj `š ( _|_ pde o∞ pdþ_ p}e h˚j jd »p _ž] phÖ˝e `ƒe _ d ä jc p] de˘eÖ ™ ] j c o|jc pƒk pnkj c h∞jd rþ_ r—p hÑ _|_ dƒp _¥ ^∆j _dÐ; * I ˘p j d — j tÅp pd ä rÏ r} t|_ ™|jc* M q} h} _|_ jd} r—p hÑ hÑ pdqr‡p h˚j pnkjc pd˝e ™ƒe _d ä jc p] hÖ’j ld∆e Z≠e}q pne p∂ˇj c p∂Š jc pd ¥ i ˘j c ™‡ j j d ∂ ˝ jc j}k ™‰ _Ü pd‰ dÖj d ` q jc ™enŠ_ jdÖnjc ] bo ; q gÖ `eËq i} i ”p jc∂˝e ™˝e gd àjc pd‰ Ed»u( j dý j c oÜ jc r} dƒp( j d ý j c $e~U r} oeÉq `~u( jd ý j c _de‚q g dÙ jc ce]j q Új _kjc r} _q ˘j pnáj*** pnk jc _|e pd‡ ce˚e p—j _ãj c ^Å jdá _ž] r—p _d»p( ™‰ nÙe h}i j Åj ^e‡p ^]k o|jc hƒk gÖ r∞ _dk _ q˘_ oÚjc j d ~ j hkƒe d à i j]u i} jd ý jc g› l d} i pš_ pÀi pd ∂˝ j c jd ∂ ™] oÚ 6d ä jc p] ™∂Š _ ]j j deÉ j pdš d∂˝jc* @Õj ™À q ™˘e jc ž ™ Òj c ™∆k _|_ jd } pd¥)r}p)hÑ r∞ ™ƒe ™Ü h} pdeÉj p}e =h^anp Aejopaej( jc∂˝e ™Ä ™∂Š_ pk}j jd ~ j hkƒe pÙj rej] P pnÑ pqË oeÉq reËp jd»p _ž] pd‡ ge TT* Pdqu‡p p∂¥ jc ™Úe _ž] àjc( pÑjd ™ a j dà()j j]u pnáj pn|i pqˆe( ™Ä i ˇ n] _dk pd‡ ce˚e i˘p _|_d jd Öj i˚e( i˘e _|_d d e‰q iÜÐ r‚ pdeÉj jd eÉj r} r± pnš* M q] j pnÓjc d¥j( jÜ gdˇe ™ Àq i˚e _dk i˘p pd‡ ge heÉje pš_ _|_d i ƒ jc r} o|jc pƒk pnkjc p∂ `q u gdk] dÓ_ r} pnkj c jd — j pdÐ_ jÜe _dqjc7* 8hQ a_O[V Ybô[ QVÜO Qp V´W X†a Pnkjc j Ä i -5,1( gde _áj h} iËp pd] jd jeÉj .2 pqˆe( h} j d ~ j reÉj ^ Öj d pd ∂˝ jc ˝ i˘p oˇ _»l ^’j c o|jc _d‡ Pdšu O∞( Aejopaej ™Ä _àjc ^Ú ^Ún _àÍec pnÖjd m q ]j pnÓjc r‚ r—p hÑ( pnkjc ™Ü _Ü i ˘p h} pdqu‡p p∂¥jc ™Úe d € l jˆ7 pepÅjc j d∂ p] ™Ä ^e‡p* ? kj jc∂˝e pðj c h} p|_ ce∆ _ž] ld|∞ i ejd r∞ ™ƒe h}i ™∆k jc∂Š _ jd—j p6dä_ _ž] hk}e jc∂ ˝e r‚ i˘ p pd˝e ce]j pquËp ™Úe gd Ò jc l d š pdq˘_ r}k _dq u ‰ j ™ ˘ jc ( o|jc pƒk j É j i ˘p pnkjc j d ý jc _àjc pdÐ_ mq ]j pnÓeÖc jd»p _ž] i q à j b Í g r‚ m q ]j dË ceý] gdÚe h∂Šjc r} j´jc h∂$7ic $å 9 f *k & ( r‚ o]q ™Ä ce∆e pdÑ_d dÓ_ pdq u‡p gÖ `eËq _ã] i Öjd ^’j c jd ý jc h˝e _þ_ gÖ ce|j `Ï7 ¨∂] p]u r}k ^ Z∂˚e i ˘p ldäp( ] j d p∂ˇ jc jd ∂ i ˘p ce˝7 jcÙe ^ ›j _à c|e `€ l i˘p ce˝( ] j d p∂ý nc i˚e i ˘p ldä p* ¨Ü h} p∂¥jc ™Úe * Pnkjc i ˘p _àjc pnÖjd gd|_ _ãj c re‡p j ´i -5,1( Aejopaej ™~ tÅp deËjp∂Ñłjc ™∂Š_ ld |p deËj ^ˇe I]t Lh]j_g( pdak ™ Ü j ´j c h∂Šjc ™ eËj pð ` ∂ ˝ j c j d q ™p∂Š_ pnqu ‚j pð _|_ ^Ð_ tƒ ^’ jc j d ý j c h∂Šjc pÝ n˝e nƒ_* J ∆ jc h∂Šjc _ž] ∞edÖ±jc h∂Šjc pÝ j}u pÍ hË pdq — j r˚e pÀj oÚ l d Üjc tƒ* ¨e‚q j}u _Ü r› j d ∂ i ~q _deq∆j r˚e hÑ pdq u‡p _ˆ ™ e‰ j `þ] Ñn›j _|_ ld ∂¥ jc pnÖjd I]tsahh r} _|_ hq—p _ž] jÍdeËp ™ ˘ jc dÓ_ ce} pde‡p n’j c j´j c h∂Šjc ™eËj pð ^]k cÙi _|_ oÜjc _Ü pd ‰ i ]jc _|_ j´j c h∂ Šjc pãu © ^Å* J d ∂ r—u( Aejopaej ™Ä ` ã j c ce∆ pd q u‡p h∂Šjc pÝ _ž] Lh]ej_g ™‰ ià p∆ ^Ð_ tƒ ™eË j pð _ž] |j d o|jc* R} `k ™Ü( àj c pdþ_ oþ h} i ˘ p pn_kjc j d ý j c j d} gdk] dÓ_ ™ Ÿp j‚j i Üj c _dk r—p hÑ h∂Šjc pÝ o]q j}u* ,-2
 3. Pð jd ý j c pd—l ÍÖeÉj -5.,)/, _ž] pd‡ ge pn∂˚_ _dk ej´e ™ ‡ j jc}u j]u( _¥ dÓ_ h∂8ic nÝ hqàj ˇ rÎ pnÑ pnqjc p|i _ž] gdk] dÓ_ r—p hÑ deËj ™ƒe( ™Ü h} j¥e tq»p deËj j d e‚ q © p∂ˇjc gdk] dÓ_ ™˘_ ™|k( gÖ hƒ( r} _žjc h} jppe j d ý j c © p∂ˇjc gdk] dÓ_ gd|_ jd ] q _Ü j d ý j c _q˘_ ™»ee en]jd gdÒjc gdk]j jd∂Šjc* J dÝ jc _q˘_ ™»q pn]j d ™ Ü _Ü pd‰ h} ceý] _|_ jd] gdk] dÓ_ gd|_ jd]q( i } _±jc _Ü pd‰ h} ˇ jc]u pnkjZ7 ^ ∆j pd~j i˘p jd} ghe¥] dÓ_* ?d Ñjd Aejop_ej( jd } gdk] dÓ_ r∞ ™ƒe( jc∂˝e _Ò i˘p p~i d Ù j pd_p i ˘j c r} i˘Ñ `]i iÉ |i jdƒ_( jc∂˝e ™Ä pð jc pdð ] jd — j m © ] n r dahZ a›\ enÑg Ÿb©f \Ç \eŸΩm maß( yf ga∑\ \azg \aÄgeŸ oy dahZ a›\ \a{g _+e+j+Ñ ùÉŸ aflb \ á g X fÊm jnZ bkÅna _© %ŸÄÄr `°‰g` _ŸaÄÅbÄ ( r} '$fÊm [b~n me°Ù\ dahZ a›\ lŒ ey °'Ñ gbXa°Z da° ffl m fÊm [xg aßi q©Ë g` kdn( `a >nkchea( Daeoaj^anc( @en]_( O_dnka`ejcan p|eÖ pd}jd* R} r˚e je‚i pej r}k gd} j´j c dÜ] ce∆e _|_ i }q pdqœj ceý] _¥ dÓ_ h∂Šjc pÝ r} pdqu ‡p p∂¥ jc ™Úe ^’jc p∂ `q u gdk] dÓ_ pnÉj j‚ j h∆jc _ã] h»p ™Ïjd hq—j r} oqu hq—j ` q u hÑ i} Aejopaej ™Ä cÀj j d ∂ ` } j d _∆ j d ý jc pd —l jeÉj _qÚe ™˝e i Öjd _dk reË_ pÖi ge‡i i ˘p hÑ pdqu‡p pn∂˝jc pdÚjc jd»p# ( pÐ_ i˘p ' °Ä pdqu ‡p r‚ iÓe pdÐ $pdaknu kb aranupdejc%( i ˘p je‚i i¥ ∂˚_ ™∆ hàe _qÚj pdak jÜ p}e j ´j c _ã] jd e‚q pd‡ dË _|_ jd} r—p hÑ _ž] pd‡ gÍ TT* Oþ l d ∆j ™Úe _ž] Aejopaej `Úe r˚e reË_ tai pd‰ deËj t|_ oq»p j d ∂ _¥ oˇ _ž] _¥ dÓ_ h∂Šjc pÝ r} © `Ù ^»h hhqXjd r‚ i˘p he Edquflh ™ƒe pd Ú jc j d »p _ž] r—p hÑ ™´ ™∂ Š_ o|_d ^|k jÜe ™ ‡j jde‚q pnkjc i]u pd —l jeÉj mq]* R} g d à jc Ñp jc∂˝e tai ™Ü h} i ˘p pd »p ^ƒe _ã] Aejopaej* _ À j de‰q j d ∂ pd‡ j}k _dk ™ä jc r‚ _|_ oþ geËj ™Ü; Pàe _de h} i˘p jc∂˝e jckƒe ™ƒk ™Úe r˚e r—p hÑ hÑ pdqu‡p( ]i de‰q _áj jàjc _ƒj j d ý jc r»j ™ ‚ pejd hÅ _ã] hejd rþ_ gdk] dÓ_ d ‡p oÐ_ _¥ ^∆j j}u( j d ∂j c r˚e hájc jc ∂Ł jc i˘ o|q o”_ ™Úe rˇe Íde›j p}e Aejopaej( _ãj c i qÚ j ™∂Š_ pÖi de‡q _Ÿj gÉ d ¥ j _|_ hÑ ce∆e dŠl hÑ _dk _|_ oþ geËj ™Ü* P] ^e_p n’ j c _dk ™‡ j ™Àq pdÚ ge TT( cÀj jd ∂ p»p _∆ _|_ hÑ pd qr ‡p gdk] dÓ_ ™‚q ™∂Š _ t~u ` þj c r} ld| p pne‰j pnkjc i˘Ñ g d q j c i œ q p∂ `q u _Ü qu pÑj pquËp ™Úe i} j ‚ j p∆ jc _dž u Å q h} p»p ™ Ïj d hq—j r} _|_ l d ∂ ¥ j c l d | l p∂ ` q u ` q u hÑ* Pk|j dÓ_ ™ ∂Š _ l d| p pne‰j i ƒ jd ™ Ä _qjc _»l _dk gdk ] dÓ_ j d ý j c _àjc _š ,-3
 4. pquËp r˝e ™‰ pd š_ d eËj _|_ ##ld ∂ ¥ j c l d| l gdk] dÓ_ ™Ü* P nkjc ^Úe _}jd ™Ü( reË_ ™áe dÒe pÖi _|_ ià d Öjd r} ld ∂¥ j c pnejd p»p ™Ïj d ™‰ iá p∆ dkƒp ™˘jZ _ž] _|_ pd þ_ pd‰ r—p hÑ( g‰ _∆ _|_ #dƒp _¥ ^}j ( j Éj ™∂Š_ tai h} j d ý j c ™áe d ee pþ jdeÉj * ?|e j c œq jdeÉj ( ^»p ™ Ïj d( dˆj ™˘ j( jde Êq hkƒj rÚj pð h~q ™∆ h} g d Ü de‰q( t] hƒ r} c~u `Ï Ð jc r˚e pquËp ™ƒe ™] oÚ _|_ jd} gdk] dÓ_ jÜe _dqjZ( r} _|_ jd } r—p hÑ jÜe neÉjc* R} r1 r—u( _žj c jÉ j tai h} pþ jdeÉj j ‡∂ pð _dÚe ™∂ ] i ˘ p gd|e j eËi _d∂] _Ü © jcd∞] gdk] dÓ_ nâ n} jc h}i j ‚j i Ü j c _dk en˘Ñ hÑ pdq u ‡p gd k] dÓ_ _¥ ^∆j* ? d Ñjd Daeoaj^anc( i˘p pnkjc oÚ j d ý j c jc∂˝e pÍ|jc h—l n] _¥ dÓ_ h∂Šj c pð( p|_ ce| _ã] jc q uÉ j hÑ d”p ™ Ïj d jˆe pe‡jc( _žjc dk}e jcd e r‚ gd ∆ j ´ j c pÖi ™∂Š_ _|_d d Š l pdÐ_ d Ü] gdk] dÓ_ _dk gd|e jeËi jdeÊq hkƒj( jc œ q jdeÉ j* PnÉj ce∂˝jc ^ Ë j d pn∂˚_ gde mq] ™˝e( àj c _Ü jÜe h} l} dÒe P d∂ Š jc ™‡ d] e ™e‚q6 rÖ o]k _Ü p∂ ¥j c ™Úe( r} rÖ o]k _Ü jdeÊq hkƒj; R} àjc pdÉi 6 PÒe pej h} P d ∂Š j c ™‡ _Ü _~q pn∆ h˝e _dk ™e‚q pd Ð jd »p* ?á j _~q d_e #RÖ o]k _Ü jd eÊq hkƒj; ( `k ™ ~ q i } jd eÊ q hkƒj tq»p deËj( r œj h} i ˘p _~q dÒe pnak h¥ hÝ jc pnÉj ™À q _|_ j d } r—p hÑ* IÄe _dk ™‡ j pd— l jeÉj -53,( gde pð j d e‚ q h∞jd rþ_ jcdeÉj _Ð q gd|_ jd]q( ^ ’ jc _|_d i à ld á j c pnÉj i |u pÑjd d } j d re _ž] _|_ dË ™ ˘ jc hþ_ lde pqu‡j( jc∂˝e p] ld | p d eËj n] i ˘ p hkƒe d eËj p∂Š jc gÖ hƒ( jc } u j]u cÓe h} d˜j ™˘j p»p ™ Ïj d ( i ˘p pd Ð d Ò j ™ ˘ j( j c œq jdeÉj r} j deÊ q hkƒj i } j cq Ù j cÚ_ oejd n] hƒe h} pð reË_ _ dq u‰j pnƒjc pd|e \áZ j d ý j c dË pdÚ j c ™ ˘ j c hþ_ pq ~j pdak _|_ hq—p p»p ™ Ïj d _Ü i ˘ p Ñp _|_ mq ]j dË lde pqu‡j* ReË_ tq»p deËj #hÑ pd qu ‡p d˜ j ] Ê g pnkj c j d ý j c pd — l jeÉ j _qÚe pdÅ ge TT ™Ä c~u jd e‚q l d } j Ðj c i ƒ j d ifi( ™àe gde pn|e jc ∂Š_ j d ]q( pnk jc ce˚e gdk] dÓ_ pdq˘ _ j d e‚q h∞jd rþ_ gd|_ jd]q* Kazf_ ljgf_ d•f` nÐ[ nƒl d{' l`g∫l ü¿m jc∂˝e lY `a n„f_ lae ü´˘[ ˆ üvq d•aÔl _|_d pn∆ h˝e _dk _~q dÒe pð ™~ q _Ü jd eÊq hkƒj; ( j d ∂ j c nÙe ` À j ` À j j d — j n] n’j c ceý] _|e d ˜ j ™˘ j p»p ™ Ïj d _ž] _|_ dË ™ ˘ jc hþ_ lde pqu‡j r} _|e jdeÊq dg∫f d´˘f_ lš c`Äf_ `◊ [} _| _a}f _ f`Ym [º' n| j»f_ fxm [ta üŒ[ lj´f_ [`g d ˜ j ™ ˘j p»p ™ Ïj d h} pÑj d l d š pdq ˘_ jd ƒu _∆i r}k ™ e‚q geËj ^]j ™Àq r} pÑjd g dà jc ` þ ™ k | j ™∂Š_ ( pdÖ _|_ dË h∂Šjc pÝ hƒe g dà jc _Ü _|_ pÑjd _d»p ™Ü( ™¥j _aºf du n| [t[ h`´©f_ lj|f` k}f_ L[`jg]\af_]j du [t[ h`´©f_ lj|f` na h`uf $™ƒk d} i neÉjc% pqu ‡j pÑjd IŸ_ ` À q r—u( _dk ™ ‡ j j]u( _|_ jd} r—p hÑ rœj pdÑ_d ™ ‰ hÑ pdq u‡ p dÒ j ™˘j r}k ^] _q˘_ _|_d i ƒj c h˚j pnkjc gdk] dÓ_ r—p hÑ _ž] pd‡ ge TT7 pd qu‡p p∂¥jc üÁa' [© `„[ d´˘f_ lš nu d{ l`mq’l `Ìf üÔf) ;ˆa f’m ##l`mq’l l´©f_ üÁa dg∫a Z ug p∂ˇj c Jarrpkj r‚ g d à jc ce]j r} pd˝e ce]j pquËp ™Úe7 hÑ pd qu‡p h∂Šj c pÝ hkƒe ^Ò ce»_ i ¥ Jarrpkj r‚ j d ý j c pe‡j ðÖjd ™k h∂˝j c ™e‚q gde‰j ™∂Š_ 7 pdÖ hÑ pdqu‡p d ˜ j ™ ˘ j hkƒe ^Ò jÚp ∆k p∂ˇjc H]lh]_a r‚ gd∆ j´ jc ` þ ™k | j i˘p _|_d p»p ™Ïjd * ,.*
 5. $Teje ™∂Š_ ieÊj ^ÍÍÖd ÍqŸj r‚ j d—j ` ej d ™Ò( ^ˇe iÓe hˇe ™ƒe jcà j ™ ‚q gdÜ pn|jd gdÖáe oþ pd|e mq|%* AVº[U [Uòb [VWm[ Q∑O Y­QV `ª J d∂ r—u h} _|_ enš _˘p _ÍÖÑjd _ž] gdq j c i œq p∂ ` q r _¥ ce˚e J as pk j( j‚j i Ü Íe c _ãj ghÖk] dÓ_ Enkjc oqÚp i»u ehÖ‡ ge( Ñð pd‡ ge TREE ™ ‡ j ™À q pd‡ gÖ TT( ™Ä ##o š l p͈ HeÉj dË r˚e jd ý jc oþ geËj `Ü( Ñ] j d˚ n’j c pnkjc i»r pd—l jeÉj ™À q pd ‡ gÖ TT _žjc ™Ä _Ü i˘p oþ geËj e∂¥eÖeÎ pþ ™Úe r˚e i˘p _d∂ ¥j c pnejd _ã] jd} hk | ∞e dÓ_ r∞ ™ƒe Deh^anp jd ’i _Ðq r´j pÑjd dŠ l pdÐ_ _ž] pk|eÖ dÓ_ _ˆ ™e‰j pn∂˚_ jdžnjc _àjc gÑ_d _ž] pn∂˝jc ld|e pnþ_ ce|_ _dž jcdÑ] pnkjc pk|j dÓ_* ? d∂¥jc pn i d e Ü ^]k cÙi reË_ t~r ` þjc _dk pk|j dÓ_ _ˆ ™e‰j i˘p dË dÖj d pdÐ _ _dÐ] ™ þ j c _∆ pd qu ‡p p—l dŠl r} hkce_ dÖj d pdÐ_ _ˆ ™e‰j( pnkjc dË dÖjd pdÐ _ ™Ü _dÐ] _∆ j d Ý j c _àjc pdÐ_ i ]jc j˘e `q jc dË pk|j d Öj d pdÐ_ ™Ü h} lde i ~q pdqœj 7 nÙe ^’jc _|_ l d∂ ¥ jc l d|l _ž] i˘p oeÉq pk|j dÓ_ pq~j pdak dý q dƒ j hq—j _dÐ #jc i ejd n’jc dË dÖjd pdÐ_ ™Ü h} lde i }q pdqÿj* J ‡ q _d∂ ¥ jc pnÖjd ™Ü ™ ∂ ƒ _ pdþ_ deËj pdÖ p] _Ü pd‰ uÉj p~i r‚ pÑjd dŠ l pdÐ_ _ž] pk|j dÓ_ _ˆ™e‰j( p n k j c pk|j dÓ_ ™Ò _de _dÐ] $r} _±jc _dÐ] `ä % iÓe _d|j hÑ Ñk|j dÓ_ J d∂jc r}k pdƒl jeÉj -5/,( Cka`ah( i˘p jd} pk|j dÓ_ h˚j( o]q j}u h} i˘e jcqÑ˝7 ^ƒj pd~ j pde‡p _ž] Aejopaej ˇ ¨ƒe dÓ_ Lnej__pkj( ™∆ _ dÝ jc i ejd ™∂Š_ f Ê m `e‚q c~u oÝjc oÚp pnkjc pdÅ ce˚e pk|j dÓ_6 _ d∂ ¥ j c pnÖjd Deh^anp h} gd àj c pd‰ pdþ_ deËj ™∂Š_( i˘p dË dÖjd pdÐ_ j d ∂ Deh^anp ™‚ jcdÏ t~u ` þ jc $pÐ_ dË dÖjed 6dÐ_ _ž] pk|j dÓ_ _ˆ ™e‰j% g|n ey ie°° gb{n mabb¿ŸŸ maÅ ey da‡g` ]≈Ú ]Û7 oy g–n iab f n man¿g maÅ mÚ gÇ deŸÑgX ÿeŸ‘ \abIŸŸ€ gŸb°Åa ]°%Ó\ mÄga iab fzn man¿g \ÜZ fÅga JÜe ` F j ce∆j d¥ j pde pdÅ _Ü jcd∞] h} gdàjc pd‰ _Ü i˘p hÑ pdqu‡ p pk|j dÓ_ dÖjd pdÐÑ_ j}k t~u ` þ jc pnÅj j‚ j p}jc _|_ l d∂¥ jc l d | l p∂ ` qr `q u hÑ _Ü pd‰ _dÐ] ™Àu # ™ž r} pnÓj r€j _|_ _d ~j hÑ pk|j a›\( rÖ ^]k ce˝ _žjc r»j _áj _Ü jhÖÝjc _dp~j hÑ pk|j dÓ_ g Ü jÒ gdàjc _dÐjc i ejd ™∂þ_* Iˇ n˘jc n]( `e‚q ™Ü _ãjc _Ü pd› jÜe r‚ iÓe YÑ pdqu ‡p gdk] dÓ_ @e‚q hÑ pdä ˇ ` ~r h} pk|j dÓ_ $d]u n˘jc d ¥ j ( 8ah{ dÓ_% pnkjc l d ƒi re _ž] _¥ ce˚e hq—j r} p∂ ` q r `q u D(ghÖàjc pþ _dänjc i ejd ™∂Š_ oþ dƒj _dÅ r} ^»p hþ_ _Öe] _dejd iejd A Ïjd hÑ C ka`ah _Ü pd‰ ™∂Š_ de‡q h}7 ^»p _Ð i ˘p hÑ phÖqrÅp j}k i} _kj jc∂˝e t~u ` + j c jÉ j ™ ‚q ld ∆j | j d i˘p pÖjd d qÚ jc jd»p `Ïj d _ã] j d — j pdÐ_( pð ^Éj pnk j c i ˘p pÖjd dq Ú j c ghÖàjc pd‰ de‰q dÅp iÓe _ dquËj r‚ pÖjd dq Ú j c ™Ü7 _de gde ™*njc jck}e pÖjd dq Új c ™Ü pdÖ i]u n] i˚e ™ƒp p˚e i ˘p reÊj _∆jd o~q t] d¥j ™‰ _ Ü pd‰ jd Öj pd»q ^aj pnkjc jÜ* P] gdà jc pd‰ de rÓ jc ™Ð j c ^ Éj pnkjc pd‡ ce˚ee `qu hÑ i } de‰q d‡p iÓe EdÐ* Pd‡ ce˚e mq| pdþ_ _Ü jd e‚q pdÐ hƒ hãjc d¥ j iÓe ™e‚eq i} pnÑ pqË `q u hÑ _ž] _ dä jc p] _Ü pd‰ j”i ^”p ™∂Š_* .0-
 6. Qñ [ ZÆa [Vô[ aV∏Q }ñf }∑ VÖ[ J de‚q j d} gdk] dÓ_( g‰ _∆ _|_ jd´ r—Ñ hÑ* ™∆ jd—j nÒ h} _Àj r∂Šp n] nc?Ö}e ^eÉj ce˚e _ä] iÓe m qu ce∆j r‚ p∂ `q u `qu hÑ ™‰ _Ü j d—j phÖÐ_ `Àu ™ ã d¥j rÇ pd‡ ce˚e* J d} r—p hÑ h∂Šjc pð I]t Lh]j_g ™∆ re‡p pð -5/26 Gdk] dÓ_ _Ü jcd∞] h} i ˘ p oþ _Ú c ”jc gd á jc iËp iÒe r} i˘p oþ ld|p pne‰j pe_j ^˘ DÉj pš_ j d’i d∂ ˚ jc p˚e i˘p njš_ ™Ñ_d i} pnþ_ ce|_ Ñd¥ i ˘jc _Ü pd‰ j´i ^”p ™∂þ_ jd ∂j c pnÑ pqË g dà j c ^]k ce˝ _Ü pd‰ de‰ q pd»q dk}j hk}j##* >}j pd~j j d} d|_ dÓ_ AeipaÍj( pnkjc i ˘p ^}e ce}jc r}k j´i -5//( _žjc ™Ä jÜe6 J Åq ] j d i q Ú j ^e‡p r‚ _|_ l d∂ ¥ j c l d |l i} j d} r—p he hÑ pdqu‡p ™} ` ã j c pdÖ eàe _dk ] j d i ˘p h˝e gdqu›j6 ¨ ðj c jcda dÓ jÜe i} dÄu tÅp j d ýj c pd}j d pþq _ã] gÇ* ¨Úe r˚e i ˘p j d} ld|p i ejd( _|_ ge‡j pnä_ _ž] pnÑ p∂ ˇ jc p∂Šjc teÖ»p de—j i˘p _|_d pþ j d eÉ j j dq _Àj pde‡p ld∆e pd‚( _dÐ g dà jc ld∆e h} jd ýj c o|jc pƒk _ä] p∂ `qu * J Üe _|_d gd|_( ™‰ _dk gdk] dÓ_ _Ü pd‰ _qjc _»l _dk _kj jc∂˝e jde‚q de‰q ^e‡p o~q o”_ dkj r‚ pdeÉj jd eÉj( r‚ r ã pnš( r‚ _q˘_ oÚjc7 ™Ä ™ ‡j hä_ i} p∂ ` qu _¥ ce˚e oÄbÅ p»p ™ Ïjd hq—j( r˚e jd ý j c ld ∂¥ jc l d | l l d ~ j pÑ_d( oqu hq—j `qu hÑ r} m q u c e∆ j (** ™Ä gdà jc _áj l d ã dŠ l jý]( i} _Àj ™∂Š_ ^ˆ o∂jc jd ý jc mq ]j ™e‰ i p∂ ` q u iˇe( oÝ ` š j c j d ý j c _àjc _š r} l d ∂¥ jc ld|l i˚e( r—j ` š j c pdfii j d ý j c j´jc hþ_ _∆i pd š gd|_ r Új _Ü pnÉj _¥ o˝ _|_ mq ]j ™e‰i r} ld ∂¥ jc l d| l i ˚e ™Ü ™‰ _∆i j d— j r} pÖi d e‰q _|_ ™Úe p∂ƒnjc j d — j pdÐ_ _ä] iÖjd* I} ™Úe p∂Š j c j d— j pdÐ_ _ž] _kj jc∂˝e bd∞ pn∂˚_ d‡p ld∆e h} jdÝjc r”j ™› _ž] ™˝e oÚjc ^Öjd pdq˝jc( pdq˘_ gÑ_d _ˇ _kj jc∂˝e* J de‚ q pd ‡ dË _|_ jd } gdk] dÓ_ iÄe iÉ pnÉj _kj ™ q ˝ jc l d | j pÑ_d ™e o~q iÄe r}k _|_ pd‡ ce˚e r∞ ià r} re iÒ _ž] r—p _d»p( `∂ ˝j c jd ∂ tai n’j c iÓe r◊j ™‚ gdk] dÓ_ _ž] ™˝e pd ∂˝j c ™Ä ™∂Š_ cepÖe mqu‡p* J d∂ jc ^ðjc pejd hƒe pdÖ p] _dŠp pd»u _áj ^e‡p ^]k _~q dÒe _ž] _q˘_ oÚj c ™˝e pd∂˝ jc rœj d Ä j c jc}u _d˝ _~q pn∆ h˝e i} _d∂] ™∂ Š_ ]e ce∆e ™|l* Oþ oÚjc ™Ä ™∂ Š_ gdˇe ™’ q n] o]k; Jcœq jdeÉj( d˜j ™ ˘ j h} _|e cÖ; Pnkjc i ˘p rž pnš pq~j pdak hq—p _ j pnk l u e´jc phpÖ ™˘ rà pn—p pþ ofi _}jc jc}u _}jc h˚j( r—u h}i pd‡ j}k i} pn—p pþ hƒe _Ü pd‰ j∆u oejd; R*r*** r} r*r*** ?|e d˜ j ™˘ j p»p ™Ïj d i } hÑ pdqu‡p d ˜j ™˘j ld |p deËj n] h} pdq˘_ _¥ dÓ_ _ˆ ™e‰j( _¥ dÓ_ pdq˘ _ gÑ_d _ˇ _kj jc∂˝e* ?|_ hÑ pdqu‡p gdk] dÓ_ r‚ r—p hÑ ˇ pÀi r∞ i à r} re i Ò ™Ä r} r œ j pe‡l pš_ ™ƒp ™∂Š_ jde‚q pd }j d pþq gÖ ` eË q pdä_ ™Õ u oþ l d | p pne‰j jd e‚q jc } jd _àjc jc dË deËj ™ƒe( cÜl ld Àj pk h˚j h}i p|jc pneÑˇjc gej d p‡ r} _d qu ‡j ^e‡j tÄ d˘e hk}e jc∂˝e* J c}u j]u( d∂˚ jc r‚ j dý j c r» j ™‚ _ž] ™˝e pd∂ ˝jc( gdk] dÓ_ ™ ] j c pdþ_ deËj i˘p _q˘_ _|_d i ƒjc i˚e r˚e j d ý j c _ dž ™‚ r‚ d ˜ j ™ ˘ j r} ldÐ_ pƒl( r‚ _|_ dË pdÚ jc ce}q _|_ p∂ ¥ j c p|_ ldÐ_ pƒl r} _|_ gd} j ´j c pdÑ_d jcde( r‚ _ƒjd pn]jd r} deËl p|_( r‚ pÑjd pn—p pþ r} pÑjd ,.,
 7. pþ pˆ _dÐ_( r‚ dŠ l pn˘e r} pe‡j dÜ](*** P»p _∆ `þ ] pnÉj jd ý j c l d ∂¥ j c l d | l gÅp dŠl ld ~j pÑ_d r} pˆjc dŠl( ™Ïjd h∂Šjc r} ™Ïj d eejd( oqu hq—j ` q r hÑ r∆ _∆i pdš Ñnþ_ ce|_(*** jd ’ i i˘Í iš_ ™Ñ_hÖ j d —j pdÐ_ gd àjc j d »p pde‡e ld∆e h} pÖi ge‡i r} l d | p deËj ##_|_ _d~j hÑ gd|_d mq]j ( i∆ Ö} pÖi ™∂ Š_ jc}r _}jc jde‚q _|_ _|_d pdÐ_ ce∆e mqu‡p r»j ™‚ $lnk^hai okhrejc% ™Úe r˚e jd ý j c ^}e pk|j i} _kj hÍc∂˝e c Ÿ l ld∆e pnkjc _q˘_ oÚjc _ã] iÖjd* GVOf YqW X†a Pnˇ hƒe _~q _dquËÍÖ pn]jd hq—j ceý] Aejopaej r} >kdn r‚ #P d ∂ Š j c ™‡ _Ü _d¥e pná oä_ o”_ r˚e r ± pnš d]u gdàjc; ( jd} r—p hÑ dÓ_ r± pnš Opald aj D]rrgeeÖc jˆe pe‡jc r‚ o]q _Ü ld|p ^e‰ q 6 $åNa© Ôg` ù– daÑg` \e°Ÿ$ \aߟ mká Mmb\ l√\( Ÿoy ]Ñb dab \Ég oÙm [fl gaÄZŸ` Z f lÜ\ l√\ ]Ç ˚ ùzn fy \e°Üg` daÑg` [€ gaÅk° maªr ( à j c _ãj c _Ü hÀj jÜe6 EahZ a›\ o¡m eÄ \Ç ma‘ ahyg me°ygÅ° lÙ f◊ÅŸŸ° \ÛZ gÜgeŸ fy dÅ£f` \Ç \zn mk ŸÍÄ \ah oyb _Àq aflb \© [ Ÿb ga√m o“ e˙ g abŒg$V GeÖk] dÓ_ iÄe i}e rœj E` _kj ™ ∂˝ j c `}e gdà jc ce¥e dƒj( r} i š_ peÉq _qÚe _ãjc rœj _Ü pd‰ _áj h} iÄe t] ÅÄm p”l* R± pnš( pþ jd eÉj rœj hqÒj hqà j _Ü jd ý j c ^Ñ Õj ™∂Š_ ce»q gÑj i} pne pdÐ_ _kj jc∂˝ e g d à jc ™ƒp ü◊f ü´˘[) :Yy eYsTY4 $-% C$&knca Opaejan( oejd j´i -5.5 pƒe L]neo( Ld |l( h} i ˘p jd } r´j( j d} jc d eÉj _ Ð q r} l dÉ ^Öjd r }j dÓ_ ( phÙjc pd˝e hž i ˘p ce|k o∂ r ´j d ƒ_ _ˆ jde‚ q qu pÑj r} ∆ j d d∂ ˇ j c pƒe j de‚ q pn∂˝jc ™ ƒe dÓ_ _ž` =jd( IÖ* ,.-
 8. 1;: :4sû6 $ 15g/ @å $`Of [UVÖ aó[ Zñ[ _ºÖkÖW -++ [ÇZ `W[V 6 O[cW[% &F & BD ˉkZán6 .,, j´ i jc}u oejd _ž] àjc( r} -1, jeri jc}u n] ™˝e _qÚj H ` n· g `‡\ \x\ ehyŸ( i˘p pnkjc jd ý jc _qÚj o|_d rÖ ™ƒe jd »p pnkjc hÏ_d oÝ j d ~ j hkƒe* J d∂ j c ˝ ™~u( pàe gdà j c i qÚ j jÜe r‚ oþ O| ™ƒe _ž] _qÚj o|_d( _àjc reË_ ™Ü l d ã dŠ l d¥j r˚e j d ý j c jd } jc d eÉj _Ðq oejd dÓ_* >}e re‡p j}u _de h} j d ý j c oqu jcd∞ p∆j i ƒj _ž] i ˘ p jc∂˝e jckƒe ™ƒk ( jd Öj pe‡j dÜ] g d à jc ld∆e r˚e _kj i”p i ˘p jd } pþ jd e› j dÓ_( i} _ž] i ˘p jc∂˝e ^Öjd pd∂ ˝jc * PÒe ^Òjc ce—p i Öj d j d— j pd»u( pnkjc oþ pe‡j dÜ] gÖ `eËq _ž] pþ jdeÉj( ld∆e _d∆j c pƒk dÜ] ™Ä ##hˆ## gde pƒk n] _kj jc∂˝e7 hk}e `˘ j c r—p #Zpd∂Šjc ™÷jc # h} jc qu Éj j d ~ j _dÑjd h}i ^eÅj i»p gdáÍ pd‡ ce]j j}u ^]k j deÉq hk}e gd|_ R∆ hƒe( _kj jctn˝e _Ü ld∆e h} $$ma©Ôg` ]∆g`$$ d]u g dàjc Enkjc j»_ pd]jc pe‡j dÜ]; Aguf l`a›f Zºf l`vf nu `guf l`a›f [Äf_ _š6 `Ya [gf ü´Ùf_ la’f `}Y8 ?Ü r› j d ∂ _kj jc∂˝e h} _d ä] p‰ _|_ hk}e6 d Ó _Ü pd‰ ^]u _]k d∂ j _dei( ^¥e `∂pRe j∂˚_ j d ] j d d¥ j _| dak( r} _Ü pd‰ ce‡p _dÅp dÀq j d ∂ d»p _Ð _kj r—p j}k( ™Ú j dƒ ^»p _Ð _|e _~u j}k( j Åq dÓ i qÚj* H}i ™∂Š_ j d ∂ r—u ^ˇe re dÓ ^e‡p ` ã j c _|_ _àjc _š h]k ™˘ j c jc }u _}jc pejd t∆k* J d ∂ jc j d ∂ pd‡ _Ü ld ∆e h} $$ma©Ôg` ]√g` d]u gdájc; R} d ˝j jÝ]( ld∆e _d ´jc ™Ü h} _|_d he‡j dÜ] `q u jd»p; dÅmb \hg g`©Íb \‡ `√g` ahyg mab◊g \x\ \Ñg8€ \Ú( maÅ abge° g a© Ähyb o¡m e∑b \‡ `√ g` ahyg mab◊g axg mazg fÅga* ?| dak _Ü j dý j c h˚l i Ł `∂˚e `] ` ã jc ™ ‰ pne˘h peÉq hþ_ _∆j _ž] j∂˚_ gde ^¥e( j d ˝ pd‡ i} jÜ _Ü pd‰ ^¥e n»p j d ]j d* Hk}e ^∂ ˚ i _Ü _|_ ´jc paj# ™‰ j d — j n] j d ] q pð g dk ∆jc _|_d d }j c _~u oÚ* ?Ü pd‰ _de n] rà r}j rÑ ` š ™‰ ` eÐ j c pÒ n’jc( _~u _Ò( _ž jc j d ∂ _|_ hk}e ™ ˘ jc r—p ghÖ|_ pe‡j dÜ] pdak i˘p _kj ™∂ ˝ j c gd|_ r˚e hk}e jc∂ ˝e( _dÐ g d àj c pd»l d¥j hk}e jc∂˝e* ? d ä j c p] ™∆ h»u _|e pd∂˚_ ™ k _ž] ^ ∆j pd ~ j i Öjd ™ ‡ |l ™Ÿp _dk pþ jd eÉ j _d´jc; R} pð ™Ü pþ _dk i Öj d _|e m q u ‚j p}j ld | pþ jdeÉj* J ‡ q _de h} \hg g`©Íb mkΩk° mkÚb( pdÖ g d àj c _d”_ i˘p jc∂˝ e pd˝e j] u ™Ä _Ü jd e‚ q gd∆ j´j c d ¥j i ˘p jc∂˝e pd˝e P nqj c _ˆ* ?|_ r—j ™˘ j c reÉj _Ü pd‡ _Ü jdý j c gd∆ j ´ j c ™Ÿ_ ^eËp6 _dƒu j d ] j d ( jd ∆ u _]k(*** j d ∂ jc ,..
 9. ™e‚ q ™ Ü _dÖ _}jc _ dÐ jc pá n’jc( _kj jc∂˝e ™} g d Òj c ^e‡p p—j ` š j c d‡p _|_ ce˚e a ∑ g Ñ ž ] ghe} j´jc* Gdàjc hkƒe pnð reË_ _kj jc∂˝e pnkjc p∂¥ jc h]e ofi _áj u‡q d ¥ j _kj jc∂˝e ^~u ce˝( gde oÐ_ rÜ_ _∂ ^”l _ž] i˜e _| pd‰ gd àj c _áj mq]j pnÓtec jý ] pnkj c h]k ™ ˘ jc r∆ _q˘_ oÚjc* D}k pÙj _| pd‰ d]u ^|k pÙj hk}e; @∂˝jc jden iˆe _|e _~u( jcŠj _á( _kj kjc( _|e ge‡j ™ ‚q n»p u‡q ˇp* R—r i} gdàjc `Ê ™‰ pnð `eËp ™∂Š_ oþ pÙj pƒe _ã] i˘p hk}e( Ed—jÖ _dÑ _de pnkjc i˘p ldƒi X#e jd Ü j d∂ i˘p gd q r∂˝j( i˘p pdÝ] n∂˘jc* Pƒe o]k _dä*Í p‰ _|_ hk}e j d ∂ _]j jc∂˝e gdÜ jc h]i ™∂Š_ ™e‚q ™Ü( jc]u _| gde dÓ iqÚj; D Öj d jd ∂ ˇ ™~ u hƒÏ _Ü oþ geÖ|_ j d]q ceý] _kj j Z Ñ ˇ e r} rƒj r—p* Pnkjc oþ pe‡j dÜ] _ž ] i Öjd( _|_ hk}e ghÖ|_ _Ü rÅ jd∂ mq]j p~jÖ ™ ‡j oþ ^∆k pÙj _∆ hk}e d¥ j h} ^∆k pÙj pð j c _| pd‰* >ˇe r—r jÉj jde‚q hk}e _~u pƒk n] _]jd tqjc m q ]j d dƒp ™‰ `Ê i ]jc dƒp d]u qZ( d] u i˘h iÕq nÊ _áj ̓e pnkjc ™»p _žjc ld|p pne‰j pd }j d _|e _~u dk}j _dejd* ? kj jce∞ÑI _| j d~j # d∂ j jde‚q6 dÓ mq]j p~i ™Àq peÉj ™ ‡j ^∆j pd~j nnžjd( jd ý j c jc∂Ðe cÀj cže X#˚e iÖjd( n˘jc d¥j pdÖ pnkjc i ˘p mqÚ_ ce]( i˘p `~ j p˘_) ?|e cÖ Wdq˘_ r‚ ##hk}e jZ∂˝e jÒe _dq jc hhÖÖ n»p Ñp ™∂Š_ mq] j p~i* >˝e pd‡ jÉj gd Ò j c i»u mqÚ_ ce] pdþ _ oþ iŸj i}( pdþ_ oþ `| i de oejd hŠe Ñ_d _ž] iÖjd _dk reË_ _dÚjc hƒe de‡j ™ˆe gdÑ d—q( à j deÊi gdàjc gdÑ(*** j d ý j c ™a `Ó] pdþ_ oþ r˚e oþ pÙj r kjc _ž] _∆ hk}Í jc∂˝e* D ¥j gˉZ( _kj jc∂˝e _áj _de] pd}jd pðjc jdÜi( pð jc ld a peÉq `eËp jd]q( _dÚjc hƒe jd]q ™‡j _ãjc* Pd—i _dÑ( ™e‚q ™Ü _áj h} ™˘ j c hþ_ _ž] oþ ld|p pne‰j tÄ d˘e* PÒe gdàjc de‰q( pnkjc _ãjc i˘p hk}e pdþ_ r—p( ™˘ j c r—p( ™ e‚q ™Ü _Ü t|u n] gheàjc* R} j d ∂ pd‡( j»_ pd ]jc pe‡j dÜ] _ž] hk}e jc∂_j _Ü ld}e pdþ_ oþ h} _]k j d»p d]u ghÖÒjc; J c]u _∆ gde ^∆k ÑÙj i˘p _| Ed‰( _Ü r› j d ∂ _kj jc∂˝e _±j c gdà j c d¥j ™∂ł_ _|_ hk}e gd|_* ¨‰ ` q r pnÖ oþ oÚjc _dk ` ‡ j gd k∆ jc 4,)5, j´i ( _kj jc∂˝e ld}e ##_dƒu ™à j ( _dƒu ] x m _ geÅi ´ j oqÚp _} ™˝e i Öjd* R—u i} pnkjc gde ™Ü( \Ωr _dá jc } j j´i ## _d÷jc _Àj `e ` Àq( _de _de‚i jš:p i }j d `” p gde‚i pÚj i} pÙj pƒe ™‚ _ d Ðjc ge‡j hÏ_d oÝ -, pd‡ ge _ã] hk}e jc∂˝e* Hfi j}k _Ü pd‰ tai h} pdþ_ r—p pd»l d¥j _ d ä j c p] pnkjc j»_ pd]jc pe‡j hÖÜ]; ? d ä j c p] pþ _dk i Öjd _]k d¥ j _Ü hfi _dÍ rÖ Í] _Ü pd‰ i ]jc _en] ™ ‡j `eËp _~u _dá jc } j j´i ge] Hƒe h} i˘p _|_d l d ~ j _]k pd» l pdak _|e mq u‚j ™∂Š _ heÉq `eËp ? kj jc∂˝e _Ü de‰q hþ jdeÉj gdÒjc; Pàe tej g‡ i˘p _~q _ dquË j rqe* ?Ü i˘p hÀj ]jhÖ ^ƒj pÒe dÒe6 #Pƒe o]k jc∂˝e ReËp H fl f jÜe pe‡jc gd|_ jc∂˝e Ld|l( jd ∂j c _kj c} ReËp J ]i c|u _žjc ceÚjc c} Ld|l( _kj _dÜ ReËp J ]i oã] _ž jc ceÚjc _kj _dÜ Ld|l * Páe ^Çj pn∆ h˝e6 I˘p àjc j àjc `~ j ReËp J ]i d k }j pk}j gd àj c ^e‡p jckƒe jcý ofi pd»r i˘p jc∂˝e Ld|l( i˘p jc∂˝e I∞( i˘p jc∂˝e Jc] jÜe dk} j pk}j jd∂ jd]q R—u jÅj p] pd»u _kj _dÜ ReËp J]i r} _kj _dÜ Ld |l ož] ceÚjc jd ]q _de X e p] g d àjc de‰q peÅjc _dÜ ™»u pdàe * =jd ^ƒj pàe _dÏq h} ld∆e* Tai n] _kj .01
 10. jc∂_ne _žÍÖc gdá jc de‡q pþ jdeÉj( re ™Ÿp jRejd n] jck}e pþ jdeÉj( _]k g ß g pþ jdeÅj* ?kj jc∂_ne gdàj c de‰ee oþ ™]q gdˆ _ž] _|e _~u ^Ï ™Új( rÖ h_dÚjc de‡e pe‡jc _~u* ?kj jc∂˝e ™~ p}j ld| pþ jde_j rÖ gdájc de‰q pþ jdefij( dk´_ rÖ ™∆ gdÖàjc jd— j n] n’jc( i Öjd _±jc _d÷jc _Ü cÖ _]k d¥j hk}e gd|_ pnkjc hþ jdeÅj* O þ _ke pd∂ˇjc p∂ jdeÉj ` Ü ofi _áj `œj ™‡j jde‚q r Ú p}j o|p jd ∂ rš `á j c oàjc PdÏ R∆e* R} _qÚe _ãjc( i˘p oÚ _| pd‰ j}k ™Ü pnkjc hk}e jc∂˝e ™∂Š_ hŠe j d ˝ jdýj c reƒ p}j o|p ™Ü( jd ∂ j c _} hk}e jc∂˝e pdÖ ld|e pn} ce|* ?Ü pdÅ ld Àj ™à j c de‰q n] ™e‚q _∞Ü( j d ∂j c _kj jc∂˝e ™~ _Ü phÖ_I mqaj mq]j p∆ej ™‡j ^]j pd~j( ™ ‡ j _| pd‰( ™‡j jX˘p jdÜ i hŠe Ñ_d j}k ™Ü d¥j h} ™‡ j pk}j pd‰ hk}e jc∂˝e* ?|_ ##_dä] p‰ d]k c6˝ _ ž j c i q Új _dÐjc pÒ oÐ_ i ƒjd r} mqu‚j hþ_ ^’jc oþ ee_q `eËp( i} _kj jc∂˝e ñdÖ( pe‡_ pd]u( hqàj tai iÖjd h} _dä] p‰ _ã] i qàj hk}e* J c∂˝e g d ˆjc hÙ i ã i”p* ?Ü i˘p ™e‚q ™|jc ^ qÙj h} _}jc ##pe‡j d Ü e * _kj jc∂˝e _}jc ™ Õu pþ j d eÉ j n] t] i Öjd d¥j* Gde i˚e ^e‡p ` ã jc c —u c˘_( ?KE np)cen˝e _de ™qÚe ™ ˘jc r—p n] _|_d i Öjd i˘p pÀjÖ c—u( i˘p pÀi jÅi ™|* ¨ ‡j gde _Ü g d Õ q oäj c pnkjc p]u( dÓ h]e ^q˘_ ™˘ jc r—p ld∆e _dƒu t] d}jc pn´i i Åp ™‰ i _ j c pÙ j pƒe* ?áj d~u ce˝( r˚e hk}e jc∂˝e ##r´j iejd pdÖ `ã i qà jc pd ä ˇ jcÜ_ jc|_d j}k _±j c gdÜ pn|j d ghÖÒe ^Ï peÉq `eËp* ? ãj c r˚e oþ rÄj iejd( _kj jc∂˝e ™Õu i ] Ò j c pdä( nð jc n—i( _~u _Ò( ™ Õu pþ jdeÉj jc}u _}jc t] i Öjd d¥j* ¨Ü _Ü pdþ_ ñOþ h} # rÄj iejd ; ? }jc pe‡j dÜ] ( _kj jc∂˝e _}jc peÅq t}e j d e‚ q d ¥j( p}j lde| pþ jd eÉ j jd e‚q d¥j( pþ dž u dkƒe iáe en∂˝jc pÙj pƒe _ž] _ dÑjd i Öjd jde‰q dppj* Pnkjc _q˘_ pe‡j d Ü] _ž] _kj jc∂˝e( _Ü ^]k jdeÉq hk}e ™Ä ^Ï tÜ] oˆ gdÒe md– ce]j j}u; R} j d ∂ pd‡( _kj jc∂˝e _Ü pdþ _ oþ jc}u _}jc r´j iejd; Pd—p ™| jc ^qÙ j( j d ∂ j c j d ý j c cÖ ™]jc t∆u n] gd ”l j¥e c~u _∆i c*|_ _kj jc∂˝e pd˝e j]u ceÚjc j d ∂ i ˘p c∆ ghÖÙjc hÙ i ã i”p6 gdÒa pd —p ™»u( dãjc ∂jƒjd l`ƒl ™»u( jd ] j d pd—p ™»u( j d ∂ j c gdàjc ^e‡h ™] jc ™e r‚ ™ ~q ( r} p}j lj|e _`z c˚ i pnÉj d} j d pnÖjd _ž] jÜ* .02
 11. 9õ@ 56`: JúfiD> BÀ:? d Î n[ @6åQ K ÅQ @ùM L ò M N ä T T L X I . ?Ubf§[ GÇ[ E_≠[U M`geYk Dm`f $,4--(,441% fÎa fla’f_ `¿m f`´ `guf lguf f`Ù nug [mÁf kt[` \√n mkÜ\ \ÛZ \x\ \nÊ\ = Äd b° dahZ a›\ %Na^ M mf \ mn k^ h _ M\b^gmb˛b\ L oohe°bmbh gl& pmæl Zºf fºe ,41-W ü´˘[ [ga du [Äf_ Bj|f` `uf dve l} ºf` `´Ùf_ f`æl ljgf_ fšY kYm [˝Y l`’ ca QQ) Mjgf_ lt[ h`¡e fuq' nÚa cÜ_ f`|f pw `Ôa `„[' Dm`f üt c`tg ktl [t[ `g∫l üÔf_ c`gY `„[ \a€f jY ljgf_ l`Ð[ la€f d∙[` kš [˝Y [Ôf_ üÈf_ f`šf_ f_´Ùa l`Ð[ `uf` f _` azf [ˇm) M`]g Dm`f B`| mq l{f [˝Y c`gY `„[ f»e ljgf_ [Ôf_ üÈf_ f`žf_ f_´Ùa l`Ð[ `uf` ##XV\O V ≠ Q Q V b j[ f ˙ \ $ $fgjeYd O_eaj_a% r} [Éf_ f`Ym [`aY k“ eÔl a◊ ˛ mŸb◊f$$ $hYjY\a_e% [`mf_) D`a c`gY `„[ [`m¡f eÐ[ _Œh f`a◊m c’l imº \∙ l`´Ùf_ c`Äf_ d{ _ata ü´˘[ ljgf_ c`mÄf c`Á `› û fa›e `a›f `ˇm l`| pºq jY c`˝f_ `gºf_) àj _ƒj d jd ý j c h˝e _] jcŠe h} jd qj c hˇe _dÍ pnÑ_d c]u c”p* I˘p oÚ jd} ghÖk] dÓ_ gÉp p˘e G qdj ™ Ä l dž j d — j ce| ÑnÏ _d~j hÑ gd_gd m q ]j _ž] pne pdÐ_ gdk] dÓ_( rÖ àjc ™´ tai _|_ he edqu‡p gdk] dÓ_ _dÍ h} i˘h dÉ © jeËi ™∂Š_ _˘jc ™Ù jc ghÖk] a › \ pdð] j d ƒ j pdak _dã mq ]j _ž] dÓ r} `∂ ˚e p|_ ™ ˘ jc _ž] _|_ }j d d∂ ˇ j c t} d˘e i} d Ó ld∆e _dÏq* D Öj d ∆j d j }r _ž] gdk] dÓ_ gd|_ r˚e ^Ð_ pn]j d pdq Àj ghÖû{&p _ž] pnq u ‚j pdÚjc( i à p∆ _|_ j d} ghÖk] dÓ_ ™e ™ ‡ j _|_ gÅp hq—j _dquÉj i àj _ž] i Ö j d dk}j pk}j `þ] pnÉj _dÐj c _Ð h»u pð pþ jdeÉj* Pdþ_ n] pdÖ G qdj gdàjc d‚ _Ü ² g‡p hq—j j d ∂ r—u* G qd j rœj pdð] j d — j r]e pná gd|_d m q ]j _ž] _]_ ^’jc _d Ð jc gdk] dÓ_ h}i j‚ j W∆jc _dk _|_ hÑ pd q u‡ p gdk] dŠ_* à j c ™Ä _àjc gd]e ld ∆ j ™Úe \x\ oqr `eÊj jd ∂ ÑdÅ r} jÜe n’jc à j c _de i qÚ j _|_ jd } gdk] dÓ_ © pdÐ_ ™∂ Š_ _|_ ∆jd d ∂˚j c t∆ pe˘e i} dÓ ld∆e _dÏq( ™‰ dÓ ^e‡p pþ ^∆k rË i Öjd pnkjc dkƒp ™ ˘ j c n»p ™Ÿ_ pdã i} dÓ pþ j cq uËj c|j d r|_* I—p ghÖ|_( jde‚q jd} r´j dÒ] pdak \aÛ ÅŸŸXa°Z a¡n ab◊g ] ∑ k %ih√mgbÜ]^kkbblf& hƒe _d˘l h»u © p∂ˇjc r‚ dË ,.1
 12. ² jeËi _ž] G qdj r} iˇ n˘j cï jÜ n]* Í ∞Ó _ke gdk] dÓ_ _žjc _de h} i˘p pnkjc jde‚q #3ƒk ]˙g8 q{ ebÊk %lhyZŸ \h°blmkn\ml& ) pÐ_ h} _|_ mqu ∂˚_ ™∂Š_ pƒk ` þ j c `ep] pnÉj oþ ™Ù j c pd q —j _ž] i˘p jdÜi jc∂˝e jd”p `Ïj d Ínkjc t| d˘e* Pnkjc dÖjd pdÐ_ _þ_ ™ k] j j d»h _ã] g d q u jd d ∂ ˚ jc j}u( gdk] dÓ_ ^Ï ™Ÿp jc] jc d}jc rÑbe _|_ hÖe‚i pej pàj eÎû|k \ÛZ _|_ p˘_ jc∂˝e _ˆ ™ƒe o d r]e pná ld ∆j | jd deËj Ñd∂_ gd|_d mq ]j _ã] gdk] dÓ_ _ž jc ^Ï ldä jd—j* I˘p oÜ jd} gdk] dÓ_ ™} l d∆j ^|_ hƒe r} jd e‚q _q˘_ ð ] j d _Äe ceð] dÓ r} i˘p oÚ _|_ jd} r´j dÜ] #3Í—eÑ ab◊g bŸ∑Ä$ pe| t}u n]* R}e _q˘_ d˘e pd}k r˚e _dä ™‚ EahZ e°›\ oy °ŸaˉgX %M\m^g\^ Zg] Ÿml =kbmb\l& ™∂Š_ pˆ _dÐ_ r}k j´i -553* Pn∂˚_ ™ Ü i˘p jÄi $-5!% `Ä t}u n] r š _d¥e ghÖÄi&# _ã] Okg]h ghe| ’i ¹* Rš reË_ j d ∂ o]q6 =h]j Okg]h( i˘p jd} r—p hÑ hÑ pdqu‡p _ä] ¨ƒe dÓ_ J as Ukng( ™∆ cÝe p˚e pƒl _dÑ Mh\bZŸ N^qÄ _ž] _»_ jd} a¡n ab◊g ù∑b i˘h ^}e ^|k _Ü `| j c rÅ jd ∂ d ã] pdak _|_ jd } a¡n aÅŒg ù∑b$$ ldÉ l d |j ghÖk] dÓ_* >]j ^eÉj p—l M%qbZ N^qm ™Ä d Ù d˝e _dk ™ ´ j c i} ghÖàjc jc˝ n’jc ^}e ^|k h} oþ jdƒe hƒe $l]nk`u% _|_ jd} ''a¡n e°Ä◊g Ñ+ƒ+ï ^’jc _|_ pdq—p jcý r—p hÑ g‡p jÚe pnkjc _|_ i Ë jd ™‚ d‡p oÐ_ rà jcdÑ]( _Ü pd‰ h}i _dk _|_ _dqrÉj ce] r—p hÑ ld∆e ^—p _∂˝e* ?q˘_ $$\ab–g mkZga dahZ a›\ %M\b^g\^ QZkl& jˆ n] r} d]e ld a pd]i _de‡j ™ Ä jÄ r}k j d ] q jd ý j c h˝e hfi ∞Ö_Ÿjc j‚ c~u n] gdà jc Ñp hˆj pd∂¥jc* O]q i˘p pd˝e ce]j h»u hƒe Z|p|` p∞jd( _|_ ^}e re‡p ™ Ä pnˇ hƒe r˚e j c àj j cý Ùj dá] d¥j* ''' ?q˘_ _de‡j j }u ^˘_ h˘ i˘p pdþ_ pnƒjc h} j de‚q j d} jc deÉj _Ðq tÄ d˘e r} ðe‡p dÓ_ ™ Ä iˇ n˘jc _|_ g_p hq—j ghek] dÓ_ $jd»p h} r—p hÑ dÓ_% n] gdÒe l d ƒi re |l ` š j c _ž] jÜ i ˘p _|_d rà _´j _Ð7 ™àe gde dÓ _žjc pÒ n] gdàjc de‰q ™äeÖc ™∂Š_ _|_ hÑ pdqu ‡p ghek] dÓ_ ld Ð_ pƒl* IŸp gd pg( _q˘_ _deÅj _ ±jc l d}j |jd p~i pnƒjc tÄ d˘e ^»p i Ä j ™Úe r˚e deËq mq∆ _ž] _|_ dkƒp ™ ˘ jc gdk] dÓ_* G‰ pð pd˝e gÖ GhÖ]e o|jc( gdk] dÓ_ ˇ ld ∂¥ j c P~u ™ ∆ ™∂Š_ tÄ d˘e pàj rejd mq| _]k r˚e l ˙ gÖ rÓjc mq| hˇj r}k deËq mq∆ _ž] j | ?|_ pd} jd hþq ™À u 8i p∂Šj c _ã] ghek] dÓ_ r}k pd˝e gÖ ™Ü ™Ä pƒk n] _∆i ce|_ hƒ_ mq]j ( pej p∂˝jc n’jc iÓe pdÐ mq ]j pnÓjc ™‚q _Ü pd‡ de‰q ™∂Š_ ^’jc _|_d |l ` š j c i ˘p _|_d dË pdÚj c p∂ `q u ` q u hÑ* I˘p gde ù { Å ™∂Š_ oþ gd]e o|j c n˘jc gd ” l pdÖ ofi t~u ` þ jc ™∂ Š_ tÄ d˘e r ´j i ej d _dk jd ~ j hkƒe* @eÊj ^e‡j hÏ_d oð j d ~ j hkƒe ™Ä g d à jc t|_ j d —j je‚i hƒ_ mq ]j ™Ü6 _|_ pe‡j ^˘ g∞ pdq—p gd àj c ld∆e hä_ j}k _žjc l dš _ rš _dk _|_ iš_ ™Ñ_d j d ~ j r´j( _d∂] _Ü ™∂Š_ oþ _∆e pdeËj _d qj c _dk hk}e jc∂˝e pÚp ™ €l d¥j hÉj r} tÄ d˘e rÄj i ejd rœj _áj h} i ¥ ∂˚_ _ž] j d ~ j hkƒe* ?Ü pd‰ de‰q gd q u j d d∂ ˚ j c a¡n ab◊g ] ∑ k j d ∂ h} i ˘p ld ∆ j Ð jc _ž] tÄ d˘e ™Úe r˚e pdþ_ pƒe ™|j c pd»p rÓ jc j}u* TÅp r‚ h—l pn∂ ˝ jc _dÑj d pnÏ pdÖ _|_ jd } a¡n ab◊g ]∑b _Ü c`mqf` `´Úf_ l`azf lº5 `„ [`Áf_ d∫a ü∙Y n∙ üÔ[ lÄf [˝Y ìMì l`ˇ[ c`gY `„[ lj´ˆ[ _|_ hkƒe pne pdÐ_ pÑj j c∂Ł j c gd|_ r} ™áe oþ ^Öjd ™ ÷ j c _ž] p»p _∆ _|_ pne pdÐ_ gd|_ ,.2
 13. jd&]q( d Ó _ke re˘_ ™‚ _]k gdk] dÓ_ jd ∂ i˘p i ∂q ™Ù h»u rÄj i ejd l d ∂ ¥ j c P~u h}i pnq jc p~i r} ` q u pnÖ ^»Ñ ^ejd ™÷j c ce˚e pÑjd $gdk] dÓ_ h} _àjc reË_ _ž] ™} j àjc f* ?|_ j d } gdk] dÓ_ pþ jdeÉj pd]i ce] pn]j d hq—j _ž jc g dÀ jc ™ Ïj d gdà jc d‚ _ke _|_ jd} e°¡n e°Ÿ◊g DbÙ$ h} g› pdã* DÓ _dk n’j c gdk] dÓ_ _dÏq jd e‚q p|_ ™ ˘ j c tÄ d˘e h}i ^e‡j `ƒj c dkƒp ` ˘jc _ž] jÜ( pdÑ ` š j d ∂ g dk] dÓ_ ^Ï _de ldÚe ^_j _|_ Qq peÉj p}e pnŠ l dš _ rš _dk hŠe j d q —j _ž] _|_ p—l ™ k } j _àjc jcdeËl( ^Ï hàe _qÚj r}k _|_ i š_ ™Ñ_d mq~ j oþ( t] n˝e _|_ i š_ ™Ñ_d j d ~j r´j j d ∂ ^∆k rË i Òe pjÑ˝jc* D Ó _dk n’jc ceÑZ pnÑ pdÐ_ ld∆e dŠl hþ_ _d Új c hƒe _|_ p|_ ™˘ j c t»q ™Ü* Pqu jdeÅj( dÓ ld } j ™Úe _|_ jd} ab◊g ]∑Ÿ$ _ke gdk] dÓ_ r} _|_ pÑj j c ∂ pi c ghÖ|_ h} j d ∂ j d ]q( rÍ ™‚q gd àj c _dÐ] ™þ j c _d ~j hÑ g d|_d m q ]j i} _de h} _|_ m∑h ˙ g X q{ +Í—e * =h]j Okg]h jd”_ j d ˇ n’j c r ± gdÑ dƒp j d ~ j h} j c q u de‰i _d k p»p _∆ iÓe jc∂˝e( gheÒjc pnð ]e( _dÑjd rÖ jÜ ™∂Š_ pƒk jÉ j pnÉj _¥ oˇ hÑ pdqu‡ p Ñp = d ” p _ ž j c n» p c À j r˚ e _ d ~ j hÑ g d | _ d m q ] j * ? ˘j c ™ Ù jc _|_ jd } jc deÉj _Ðq ghek] dÓ_( r˚e _|_ ™Ÿ_ ™e‰i r´j dÜ] jd ∂ P d ki ]o G qdj pnÖj d ^}u( h} i˘p o∆j l d Õi ™Ÿ_ pd ã _ž] j ‚ j rÄj dÜ] ld ∂¥ jc P ∆u ^”p j c q Ù j pð r|j dÜ] _ˆ De Hƒl* Gq dj ™Ä j d » j i ƒ j d ™Ÿ_ ™e‰i p|_d ^eËp r˚e tÄ d˘e r} pÑjd ™˘_ h—l _ž] _˘jc ™Ùj c »u pnkjc ok o| jd r˚e _|_ h∞jd rþ_ gd|_ j d ∂ ~i jdƒ_ d]u d˘e dÓ]* Pqu jdeÉj( ™Ÿ_ ™ e‡ i ™Ü _de _Ü pÑjd p∂ ¥j c ™Úe $Gqdj _± jc ghe÷jc ™ Ïj d j d ∂ pd‡% rZ} ™Ÿ_ ™e‰i »u _ž jc ™Ä pd]u ™ˆe jde‚ q pnkjc pd˝e gÖ _—j ™ƒe* ?|_ pd }j d pþ q _ž] gdk] dÓ_ pd‡ ge TREEe r} TET ™Ä `œj ™ ‡ j _q˘_ _|_d i ƒj c g∞ pdq—p h}i pd] u ™ˆe dÀ q d ‡p _|_ t∆ d˘Ï _d ~q öq r} >”_ I∞* P d } jd _àjc _ä] gdk] dÓ_ gde‡j _dk _˘jc ™Ù jc gdk] dÓ_ ™∂Š _ tÄ d˘e pàj r ejd r} j d } j∂˚_ m q ]j p~i ™‡ j _Òjc reË_ _ž] dÓ j de‚q d¥j7 d—q mq} h} pÑjd ™˘_ h—l r} oþ p|_d ^eËp r˚e tÄ d˘e _ž] dÓ ` ∆ j `À j ce∆i ™e* Jde‚q j c deÉj _Ðq gdk] dš_ ^Ï hàe _qÚj c i \ Q h Q Z ∂ Q } nQ V ^ b j [ ` Ω Q u [ U c h W [ V É [ U X Y o \ i [ a W¢ [ Y∞ [ } Ü µ Q Q b [ U Q ï ] ' G Z V pdÅ »u i˘e i Ÿp pƒk _¥ o˝ r—p _d»p pdä_ ™Õu gdk] dÓ_ ld |p pne‰j j d ] j d _dÜjc( j d ∂ jc iŸp gd|_ hƒe h}i tÜe i áj pÑjd pþ _dž r} ™˘ _ h—l _ž] _|_ pÙ _dÐ_ gdk] dÓ_* ≈jd d ∂ˇ jc _ã] j d } j∂˚_ _±jc ` œj ™ ‡j oþ m q ]j heÉq dÜ] _|_ pˆ _dÐ_ j}u* ¨Àee p∂ _ž] jd } j∂˚ _ _dk _¥ o˝ r—p _d»p _ž] gdk] dÓ_ ˇ _|_ j∂˚_ h˚j ™ƒp p˚e ™ ej d _]k pnkjc pd˝e gÖ _de‡j pn]jd hƒjd* Gde _deÅj pn]jd hƒjd _ d»i `Ð p( _|_ ghek}j jc ~j o|_d »u jd ] j d _dÜjc ^Ï _”p ce∆i( pƒk j Éj i ˘p oþ dš p dœ j c j d»p ™ Ïj d _dk ce˚e gdk] dÓ_* G qdj _dÍ n] ™Ÿ_ ™eÅi h} _|_ ™‚ p}e jcdeÉj _Ðq gdk] dÓ_ ™∂ Š _ t|_ ™Ïj d ^ˇe dË © jeËi i } gd à j c ^Ï oÐ_ Ål _ž] j dq _Àq tÄ d˘e ™Ÿp n] $gdàjc ceÚjc j d ∂ _|_ hÑjhe rþ_ u p‡ d ]u _àjc jcdË%* ¨Ÿ_ ™e‰i j }u _ žj c pnˇ j Éj i ˝ jd ƒ p pnkjc pd˝e .05
 14. _—j ™ƒe6 _|_ ™‚ p}e d Ð] d€ j _Ü Ðj c `š j c pnkjc _|_ hejd rþ_ _àjc jcdË i ãe j dÓ j hqàj ™∂Š_ _q jc _»l jc~j o|_d hˇj( pnkjc gde h∞jd rþ_ Ñp _Ü pne‰j rÓjc Ð jc ` š j c pdÖ gdà jc ™∂Š_ ãj c d˘* Oþ ld ~j ^eËp pnkjc _qj c _»l jc~j o|_d jd∂ pd‡ gdà jc jd»p Ede‡p h}i _dk dkƒe ™˘j c gdk] dÓ_ pnˇ jÉj d ýq Ñ_d d¥j* H* Iahkpp( i˘p jd∆ r—p hÑ _ž] ¨ƒe dÓ_ G]jo]o( ™Ä j d— j tÅp n’jc( j ‡ q ce∆ ož i ˘p _dÑjd o|_d j d ∂ r—u ™∂Š_ |l ` š jc ™‰ d∂ ˚ j c `œ j _|_ ld ∂¥ jc d ∂∂j c jcdeÉj _Ðq ghÖk] dÓ_ r}k jd ýj c j ´i -44,( pdÖ d÷j h} j]u p] nLz _Ü ™∂Š_ _|_ ™ ˘ j c _¥ d¥e j∂˚_( _|_ dË pdÚ jc `~u _qnk] n»p i ƒ jd r} l d ∂¥ jc l d| l i˚e ™ | j d pej deËq Iknoa n»p j d ]j d* Pd‡ j d ∂j c p] ofi g dà jc _Ü ™∂Š_ d Àq d‡p _|_ g∞ pdq —p deËj ™ƒÏ ^~u ce˝ rÖ _d ä jc h} _kj ™› _ž] _¥ dš_ h∂Šjc pÝ $i˘p hÑ pdq u‡p i} jc]u _∆ j d ý j c jc∂˝e ™—p j ‚j i Üj c _dk jÜ _±jc g d àjc d‚ ™ k|j pn∂˚_ ™∂Š _ _|_ ÐeÖc ` š jc j}u%* J ´ i -55/( ? dÑjd l dã I∞ ™Ä gd àjc pdà jc mq] `‚ | j t~u ` þ jc i |u oeÉq ce] pÚ_( pnÏ ce| _| _dš_ pe ™à)h]( c~u pd»p rÓjc _dk _|_ jd} r—p D j´jc h∂Šjc _]k* J ‡ q j d ∂ pd˝e gÖ pn∂˚_ _q˘_ pd‡ _de‡j pd Ð d]e( _|_ pdÑ jc deËi r—p hÑ _K%j gdà jc mq| pÚj gÅi r} jc ~j o|_d i˘Ñ pn∂˝jc ™ƒe dÓ_ h˚j _Ü pd‰ ™ ∆i ™tÑ¥jc ™∂Š_( pdÖ jc}u j ]u pÖjd dÖjd ™ Ä gd|_6 i˘p ld á jc pdÑ jc deËi r—p hÑ gd àj c ld∆e _]k _»l _±jc pnÏ ce| jd e‚q pneËq ™à)h] r} dkƒp ™ ˘ jc gdk] dÓ_ ld∆e l d š pdq˘_ n»p jde‚q r}k jc ~j o|_d jd } j∂˚_* J d ýj c gdÜ gd ´ j j}u h} j ]j ce∆e* I˘p iŸp( dkƒp ™ ˘ j c jc deÉ j _Ð q gdk] a› \ i ]j c pÑjd rÄj dÜ] j d ’ i pdÒ] i Äj ™ ]i i É de‰q ^e‡p _ž] _kj jc∂˝e( p∂¥jc pþ j d∂ ™] i i É jcdË pdq—p* TÄ d˘e _Ü pd‰ gd qu ‡ j gdÑ_d dkƒp ™ ˘ jc ªr( j‡ee pej n’j c jÜ ™a i hƒe hŠe Ñ_d _dqjc* Pqu jdeÉj( pÑjd dý q Ñ_d _ž] gÅp mq ∆ jcdeÉj _Ðq gdk] dÓ_ h} gd àj c pd‰ mqu dkƒ_dï pn∂˚_ ™∂Š_( HÏ_d oÝ _dk pd»u pÑjd dý q Ñ_d _ž] j de‚q l d| p i ejd gdk] dÓ_ pd ∂˝ jc h} ^»p jc ˝ jc]u _∆ ™Úe r˚e p|_ ce∆ _ž] _däjc* Pnkjc mq| gdÐ ( _de ldÑ _dk _|_ jc deÉj _Ðq gdk] dÓ_ h} gd à j c jde‚q7 rÖ r—u( pÑjd ™˘_ h—l _ž] _|_ jd} gdk] dÓ_ ™∂Š_ pàj pnÓjc* Jc}u j]u( _de ldÑ _dk j c d eÉj _ Ðq gdk] dÓ_ pnˇ j Åj n”h pÚj gÅi* Pd˝e _de‡j pn]jd hƒjd( jc ~j o|_d E_Rj _dk gdk] dÓ_ ™∂Š_ ^eËj i ejd pn∂˚_ _àjc hq—j ^ ’jc hÑ `k ]j j ejd mqÚ_ ldájc* >~u ce˝ hÑ `k »u gd à jc _áj r} `~ j _dä jc _Ü mqu‚j pdàjc mq] _|_ pde‡p _d‡ `~j _dž ™‰ ge‰i ok|p pe‚j ™ Ü j c pd q‡ _ž] dÓ _de _dk jc deÉ j _Ðq gd k] dÓ_ _Ü deÉq mq∆ n] o]k* ?|_ j d } gdk] dÓ_ ld∆e pdqu‡p l dš_ ` ∂ hq—j t∆ d˘e r‚ pne‰j rÓjc d ýq Ñ_d _ž] _|_ jcd eÉ j _Ðq ` þ pÑjd pe‡j d } jd ™‰ ce}jd ™∂Š_ jc | j o|_d( pnkjc gde ™Ü dÓ hƒe _de Í} jd ý j c jc∂˝e pnÀj pš_ _dÐ g dájc ld∆e h} _|_ j d } peÉj pne peÅj ce|_ d k} j pk}j pd | jd pdeËj* õjd d}k mq ]j c _ž] gdk] dš_ pn∂˚_ i”p _àjc _däjc7 jd ∂ pnkjc pd˝e gÖ l d kj c pn}k Gd]e o|jc( j]u _ãj c gdà jc _áj jý]* Oþ pnÓjc r Ójc _ž] `~ j _däjc ™Úe r˚e _|_ jd } gdk] dÓ_ ^Ï tÜe i áj( rÖ j de‚q g‡p mq∆ gdk] dÓ_ ™∂ Š_ oð ` šj c ,/*
 15. _d¥ _| _ i š_ ™Ñ_d l d ∆ j j d } j r´j( Oþ ošp ce]i `˘p jc˘p pnkjc _q jc _»l jc~j o|_d _dk gdk] dÓ_ pd˝e gÖ o]ee nde‡j pn]jd hƒjd h}i _dk pÖj d dÖjd dkƒp ™ ˘jc d Å p Ä V dÓ_ i ]q _dÜjc pn˚ jÉj t»q `e* I˘p ^|k _|k r}k j´i -552 _dk pd»u ˇ R ∂ ¥ j c mqÚ_ = jd $µG%( _de _Ü i˘p l d Àj ^∆r _|_ jhÖ~ gdk] dÓ_ pn› ™∂Š_ j d —j r}k ^eÉj _d‡ _dk _àjc rÏË_ d } j h~i( o]q gde ™ Ä pn|e mq] _|_ _à jc reË_ dŠ l ™Ù j c j c ” j d ƒ j $@œj pdak F* A* Lajop]` -55;%* J ‚ j gejd p‡ pdÏ pn∂˝jc dk ]j c `ƒe tq»p deËje y ¨à jc öq h}i p]j n~ dÀq d‡p _|_ pˆ _dÐ_ j cd eÉ j _Ðq d}j h~i* M q| pnÖjd mhΩqÅ€ _Àq dÜ] h}i ce] p´jc jd q _Àq _ž] Pnqjc M qÚ_ r} _|_ j∂ ˚_ ™ ] jc ld|p pne‰j g d | _ ™Úe r˚e _àjc)jcdË)deËj)_Ü* PdÏ pn∂ðjc _dk _àjc)jcdË)i ˚e pdq d€l _dž r Åq pnkjc jd Ü i C3* Pejd d Öj d j}r _± jc cÜl ldÀ j h}i ce∆i ™ À q p∂ _dk gdk] dÓ_* Pne‰j r Ój c pdÄ jc pe‡j Enkjc jcd‚ jc deËl gdk] dÓ_ ™Úe r˚e _|_ jd } gdk] dÓ_ pn› h} p∂¥ jc ™Úe i ˝ iÏp ok r˚e j de‚q j c} j d jc d‚ gd|_* J d e‚q pd ] j d jeÉj p}e j } j c _ž] _|_ j∂˚_ ld|p pne‰j ^~u ce˝ ghÖàjc _áj d ´j c d|e ` »j pd ~j r}k _kj ™∂˝7jc gd k] dÓ_ j d ∂ pn∂˚_ ge]( J dý jc ^e‡j ™ˆe ™Ò h}i tee»p deËj p~i pnƒjc ^e mq]*j _dk h∂¥ jc h]e _ž] gdk] dÓ_6 ld∆e _hÖÄjc g dk] dÓ_ j d ∂ i˘p deËj p∂Š jc hÏ_d oÝ `hÄ pe‡j cÀ j p˚e dÙe g‡p pdä_; ,/+
 16. '&& :Ü9 :4ZD ?6:5 1¢/ 7A>@ 4;3238 !'+&)$(&&)" 9õ@ @>6 @Aé B o n~6 1h/ 8;461 BZ @;a: 5î1 AVO[ ÉW[V ]Wßb Pdak gÅp mq} ^Öjd _dÓj _ž] p˝ ^|k ` ] jd pe‡jc Nbf^l r}k _qÚe ma – ge pn∂˚_( pnkjc oÚ ., jd} ghek] dÓ_ ™∂Š_ ^Öjd _d Ój r}k oÚ j d ð j c ^˘ Ü_ r∞ ™ƒe _Ü j d ýj c ld|p i ejd jd e‚q ∆j d d ∂ˇj c jd»p pnkjc pd‡ ge TT pdÖ _Ü d]e jd} pk|j dÓ_ h} =h]j P qnejc r} Gqnp Cka`ah* J d ∂ p] ™Ä ^e‡p( j Åq =* P qnej c ™∂Š_ i Ë jd ` ] jd h} jc∂˝e _d] _ž] i |u pÑjd ™eËj pÝ ( p|_ ce∆ _ž] i|u Pqnejc ( ià d Öj d pk|j dk_ _ž] _|_ i | u pÑjd ™ eËj pÝ de˘j ™ƒe( i˝ ™À q _dk i˘p pd˝e `ƒe ^ã jc jˆ _ä] gdk] dÓ_ pÑjd pk|j r} tÐ hÑ pdàjc pej( _ž] pnÑ pqË j d ~ j pƒk(***( cÜl ldÀj h}i pd]u ™ˆe `eËj iƒk _ž] r´j i ejd j d ~j hkƒe hð ceý] pd‡ ge TT ™ ‡j j]u7 pdÖ G*Cka`ah jˆe pe‡jc r˚e _|_ ™ Ïj d hÑ r‚ pÑjd ghÖÒjc ™Àu ™ä r} gd àj c pþ _dÐj c iejd ™∂Š_ pÑjd j d » p mq|j _ž] _|_ dË pk|j dÓ_ d Öj d pdÐ_ dÒ] r}k ™ À q pd —l jeÉj -5/, ™Ä h}i t|k ™ ˘ jc j‚ j p∆jc _ž] pk|j dÓ_( h—p j d}k de rÓ jc _ž] _} i ˘p pdÅ dË pk|j dk_ r‚ reË_ t~u ` þ j c i ˘p j ‚ j p∆jc rðj c _d”_ r} r∞j d re‡j _dk pk|j dŠ_( ™Ù j c pd˝e _ž jc i ˇ n] i˘ p p∂ ` q u i˚e _dk hkce_ r} pk|j dÓ_( c~u ∆ jd d∂ ˇ j c pk h˚j ™ ‡ j oþ ld |p pne‰j p∂ `q u pne‡p dÓ_ r} gdk] dÓ_ pnkjc oqÚp pd‡ ge TT* Gqnp Cka`ah oejd jc}u .4 pd|jc 0 j´ i -5,2 pƒe pd } j d ldÚ >nžjj pdq˘_ ™‡ mqÚ_ õk)Dqjc( jc} u j]u h} >njk pdq˘_ ? ˘j c dá] OÅ_* Gde ™‡ mqÚ_ õ k)Dqjc p]j nÄ o]q ? de‡j pn] j d pd‡ ce˚e hÀj pdÐ jd ”p( Ý pqˆe -.( Ck_`ah pnˇ pd} jd _àjc ` ~ j _ž] j∂˚_ PeËl Gd”_( r} o]q ™ Ü ghee ˇ pqˆe ./( à jc pn˝ pd}j d _Òjc ` ~ j õk* Gde =* Dephan t~i _de‡i õk j´i -5/4( àjc pþ ™ ˘jc i ]jc mqÚ_ pÏ_d ü Ù \ Ï hqˆe /.* ? ž jc r}k j´ i ™Ü( àj c h—l ce] ™ Öj d r˚e =`aha J ei^qnogu( r} nÙe ™‰ pn|jd ce] j d — l m q ~ j ™˘e ¨Ð_( r}k pd|jc CeÅjc j|i -50,( à j c _ ãjc r Š n˝e _d~q öq pÑe o]jc I∞ pdak ™∂ ˝ j c p}q dÒ] tquÉj Oe^en $HeÉj Tà% r} J d —p >∆j $pn∂˚_ ™ Ü àjc ™Ä o]jc I∞ i »u hÀj r}k _|_ j|i -5//)-5/4%* ¨ ‡j I∞ hÀj j}u( Cka`ah ™∂þ_ j d — j i ˘p rÏ pnÑ h}i reË_ pƒe ReËj j cdeÉj _Ðq peÉj pe‡j $Ejopepqpa bkn =`r]j_a` Opq`u ) h=O% ˇ Lnej_apkj* à j c pnˇ pd } j d i ˘p pd }j d reÉj pd∂ ˝j c pnþ_ _ž] ReËj r}k j ´i -502( r} h} ce|k o∂ _dÑjd pdÐ_ _ž] ReËj pð j´ i -51/* Pƒe ™~u( Újc ™∂Š_ pŸjc ce∆e pd∂˝ jc Aejopaej ™Àq peÅj r}k j´i -51-( r} D q~j _d∂ ¥jc mqÚ_ ,/,
 17. ce] r‚ gdk] dÓ_ j´i -530* R´k j dýj c j|i _qÚe ™˝e( pÖjd dÖj d oÐ_ gdÒa _ž] C ka` ah g dàjc pÚp* Ù j c ^Ï ^É∞ed dk]jc p∂ˇjc( hqàj jcde dkŸ_ h} _Ü jc∂˝e ~i i∂re ` À q ™˘_ i Öjd( à j c gd àjc _dÏq ´j qÚ jc cÖ( jckƒe pnð _|_ pdÐ_ ´j `k ™Ñ_d pd ~ j rŠ à jc h}i _dk* NÙe ™‡j \n‡V j∆ÍeÖ -533( _d Ñj d rŠ Ò jc _žjc ^Ï Úi ( gd àj c _áj g d∆ j Äj c _ dq Õ j ^Ï ÑdÐ_ ´j _dk àjc jý]( Ò jc ™} pð _dÚe ^»p gÖ pdÐ_ Äj cÖ ™∂ Š _ ™∂ ] ™‡j ( r} ^Ï _d‡p ™Üe r}k jc}u -0 pd»jc CeÉjc j|i -534* ? q˘_ ™˝e gdk] dÓ_ _ž] Gqne Cka`ah ™∂Š_ ^”p ™ À q gd| o˚i* Pð jd ýj c j´i dÓ_ pn q j c dÓ_ ˇ >njk( mqÅ jd}( Cka`ah ™∆ pÒ n] _Ü j ´j c gde‡q r‚ _|_ i àj hÏ_d oð r} pk|j dƒ_* J ∆i -4 pqˆe( Cka`ah pdak ] j d pn]e _ž] i Öjd o]jc Reajj] $õk% r} _Í∂Š_ jd — l dÓ_ pƒe pn∂˝jc ¨ƒe dÓ_ Reajj]* R}k pd˝e ce]j ™Ü( áj c ™∆ j”i rý j c _|_ ge‡j pdÐ_ r‚ pk|j ˝ EnÖjd `˘ `ƒe dÓ_* Hä_ `Àq( Òjc _Ü ` þ ™Ïj d dÓ_ r—p hÑ hÑ pdqu‡p ( j d ∂ j c rœj pdak ™Àu ™ž _|_ ^}e ce∆jc r‚ pk|j dÓ_ r} pne‡p dÓ_* Ò j c ™Ó_ =ß lË M°~n aÅga \ÛZ dahZ a›\ m˙ gab~g tG^mZiarlbl\a^ ;g_Zg`l`kÅbk°]^ ]^k HZmngibll^gl\aZ_m& _ž] G]jp( pd]i ce] r}k í†ÿ†ì†3† mayga Pb^ggZ oË b _|_ jd } gdk] dÓ_ j|e pe_jc j d ∂ Iknehv O_hÖhe_g( D]jo D ]d j( Nq` khÑ ?]nj]l*** à j c jcdeÉj _Ðq hÑ pdqu‡p oÚ( j d ∂j c o]q gde pd]i ce] i˘p tÉieja _ž] Iknepv O_dhe_g j cdeÉj _Ðq o|_d _ž] >anpn]j` Nqooahh r‚ pne‡p dÓ_ Ñk|j dÓ_( Òjc _dqu ‰j je‚i o]u i› _ž] i Öjd o]jc hkce_ pk|j* I˘p oþ geËj _Ü p|_ ™ ˘ jc h˚j ™Ïj d d ∂ ˚ j c _q˘_ ™˝e gdk] dÓ_ _ž] C ka`ah r}k pd˝e ce]j ™Ü h} reË_ àjc `þ jc da ^}e ce∆jc _ž] j d} pk|ee dÓ_ r∞ ™ƒe @]re` Deh^anp ˇ >khkcj] r‚ mÄga ùΩ r ùÙ r} mÄga ga√m jnxg _ã] _|_ dË pd Ú j c pk|j dÓ_* J c]r o]q ™Ü( r}k j|i -5/,( àjc ™∆ d k}j pd} j d hq—j |j pÖ‡j o∞ r˚e _àjc pnÖjd \aÙg` fbga €Äga ]Ωr ùÛ \ÛZ mhxg Ÿh`b\ m g m ı \ªi kgÊmX `∂˚e oþ d∂ ˇ j c `œj _ž] D ]jo D ]dj* R} i˘p j´i o]q( -5/-( C ka`ah _àjc ^Ú _àjc pnÖjd _dÐ ] _|_ ™ Ïj d hÑ mq ]j pnŠjc r} jˆe pe‡jc jd»p _ž] ™˝e i Öjd( _Ü j˘e ` q j c h}6 ™Úe r˚e _|_ dË pd Új c pk|j dÓ_ dÖjd pdÐ_ dÜ] r˚e i˘p dË peÉj ™‚ hÑjd ™∂ Š_ ™ ž i ƒjd ™‰ i à p∆ oÚ dÓ_ _|_ oÚ Ñþ jdeÅj( údÖ7 -* DË pdÚ jc g hÖá jc _Ü pd‰ r∂] h∆ jd”p mq|j ( rð] h} ™Àu ™ž $Ed∂˝jc ™∂Š_ ^e‡p `∂˚e pÉj cÓe ¨Ïjd YÑ r‚ pÑjd gheàjc ™’u `eR) ej_kilhap_jaoo pdaknki%Z7 .* PÑjd j d » p mq |j _ž] dË peÉj ™‚ g dàjc pdÅ ™∂Š_ _ dÐ j c i ejd ^ Éj pnkjc dË pd Ú j c ™Ü* ¨‰ hÖi de‰q © jc d∞] r} p∆_ ™˘ j c _ã] _|_ ™ Ïj d hÑ `Ü ™Úe r˚e oš l d |p pneÅj _ž] _¥ oˇ p¥|j dÓ_ pnkj c pdÅ gÍ TT( p] h∂Š_ mq_e r}e jÅ p pÖjd d Öj d ld | p pne‰j ™Ü pnkj c _qÚe pd‡ gÍ TET r} ™ Àq pdÅ ge TT* P] ^e‡p pdÅ ge TET ™| h} i ˘p pd‡ ge ld|p pne‰j gd| nþ _ nŁ _ž] pk|j dÓ_( jd ∂ j c ™ Ùj c pd˝e pk|j dÓ_ _žj c ™Ä h~i o~q r}k i ˘ p pd˝e gÖ gdžjc dk∆jc r› _∂ oÝ7 pnk jc gde ce∆e pÑ_d pk|j dÓ_ r} jd e‚ q j c } j d heÉj m q ] j ™ ƒ p ™ ∂Š _ jd e‚q g‡p mq∆ l d kj c l d ä r} o~q o”_( pdÖ _¥ oˇ _ž] _|_ j c } j d pk |j dÓ_ hƒe cÀj j d∂ pnÚjc n˜jc( pd —i _dÑ ™Úe r˚e j d e‚ q gd|e jeËi ,/-
 18. j‚j i Üj c j d ∂ pd‡ j}k h} l‡ ma˙\( h} XmË° a∑°Ÿ( h} ebŒm° +ÍÍn(*** _ ±j c _d∂] _Ò `∂Š_ j d ý jc ™Ïj d jcd∞] pdá] ™|j c* R}k j dý j c j´i `Ü( @]re` D eh^anp ]{ ^”p ™ À q mq ]j p~i ™ ‡j reË_ pÖi _¥ oˇ _dk pk|j dÓ_* @þ] pn›j _Ùjc pnÖjd =ß _ž] Aq_he`a( à jc ™Ä t~u `þ jc ( ^ˆ oqjc r} dk} j _d e]d i˘∞ dË heÉj ™ ‚ pnÓj r€j _dk dÖj d dÓ_( r} ™ ‚ tq»p reË_ t~u ` þ j c dË peÉj ™ ‚ _dk _|_ hÑ pdqu‡p pk|j dÓ_* I˘p uÉq _Àq _¥ ^ ∆j ™Úe r˚e _|_ dË peÉj ™‚ h} pejd jd»p mq|j _ž] dÉ ™Ü* ¨a _d Ðjc i ej d pÑjd jd » p m q| j pdÖ _Ü i ˘p l d ∂¥ j c ld |l _ dq jc h} mqu ` Àj pÑjd jd »p mq |j _ž] i ˘p dË j }u $O% r‚ Djd j d »p mq| j _ž] i˘p dË gd|_ $O#% ^’ jc _|_d pÖi pnkjc hÑ pd q u‡p O# i ˘p i à dÖj d _dk o $`k ™Ü( j‡q O# jd»p m q | j EdÖ o _ã jc j d»p mq|j%( pdÑ ` š pÑjd j d » p mq | j _ž] dË peÉj ™‚ dÖjd dk_ Hk^]_darogu _Ü Ed‰ mq u ` œ j r‚ pÑj d jd »p m q | j _ž] dË peÉj `‚ d Öjd dÓ_ Aq_he`a( ™ ‡j h∂Šp i Öjd ( pÑjd jd »p mq | j _ž] d Ë j} u hƒe _Ü pd‰ m qu `À j r‚ pÑjd j d|p mq| j _ã] oÚ dÓ_* J d∂ j c _kj ™ ∂˝ jc mq u ` œ j nÙe _žj c _Àj _Ü ™e‰i `ðj c* R∆ rÖ r—u( j ´i -5,, ˇ l]neo( pƒe ¨ƒe d˘e Pk|j dÓ_ mqÚ_ p‡ hÀj pd Ð d]e( pnkjc ^}e ld|p ^e‡q ™‚ tq»p .: ^}e pk|j jˆ e pe‡jc _dk pk|j dÓ_ pd‡ ge TT( Deh^anp ™Ä ™Ÿp ^}e pk|j r‚ Oþ m©ß°Å` €ab\a \ÛZ \x\ mb~g ù“ oˆ a›\( pÐ_ _±jc h’ oþ jd»p m q | j _ž] dË peÉj ™‚ oÚ dÓ_( r}k rÎ pnÑ ^}e pk|j oÚ .* J de‚q j | i o]q ™Ü( Deh^anp ™Ä jcdeÉj _Ðq( r} ™‡ j j´ i -5.-+ ` Ä ™‚ tq»p i ˘p _|_d ce∆e pnþ_ pe‡l ^}e pk|j ™Ü i} gd àjc reËj ™‡ j l d ∂ ¥ j c l d |l mqu `œ j jÜe pnÉj( ™‚ tq»p j} u r‚ o]q ™∂ Š_ cÓe h} \a©ßg € mkbga Bbe[^km( ^]k cÙi reË_ d Öj d pdÐ_ dÜ] dË peÉj ™‚ oÚ dÓ_( ^e‡j reË_ h}i pk|j pnkjc i ˘p dË peÉj ™‚ dÜ] pd} j d i ˘ p g∞ pd q —p _ dq u ‰j ™ˆe ` ¥ j pd q À j _|_ `Äu d ý q d ƒj _|_ gÑ deËq d Öj d pdÐ_ pdak i ˘p oÚ mqu p”_ ™ Ïj d pn∂˚_( r} _dqu ‰j reË_ j cd eÉ j _Ðq _|_ dË pk|j dÓ_ dÖj d pdÐ_ dÜ ] r}k pnk jc i˘p lb~n mhxg h}i reË_ r˚e _|_ ` }u d ý q d ƒj ge deË q d Öj d pd Ð_ ™Ü* ¨‰ pn|j d jd ý j c _àjc gÑ_d _ž] pn∂˝j c ld|e pnþ_ ce|_ $ejpepqepekjeoi% ™Úe r˚e _¥ oˇ pk| j dÓ_( D eh^_np ™‚ jcdÏ ld |p pne‰j i ˘p oeÉq pk|j dk }j pk}j j’ i pnkjc gd q à j gd ˆ _ž] dýq dƒj hq— jï $bejepeoi%( r} pnktpc Z Æ a ` Wm b a \ h [ [ V Ü c ô f % a W [ V [ V ö Y ^ b h [ Q ∑ O ` ™ V ® Q V o [ V a V ∏ Q V p O ` } Ü µ Q V W £ b h} gd à j c pd‰ oqu `eÊj pð dË dÖj d pdÐ _ o d]e _àjc pdÐ_ ; r} h} ld ž ™ Ïj d _ž] ;&* J d ∂ r—u( _d∂ ¥ jc pnÖjd Deh^anp ™Ä i ˝ n] i ˘p _kj ™ ∂ ˝ jc ™‰ _ d Ð j c ∂eejd pÑjd j d » p mq | j _ž] oÚ dÓ_ d Öj d pdÐ_ dÒ] jÜe neÅjc+ r} _ã` pk|j dÓ_ dÖj d pd Ð_ dÜ] jÜe _d q jc( ce∆e m qu ‡p i ˘p r»j ™‚ n»p _¥ ^∆j _ž] pk|j dÓ_* P nk jc pd— l jeÉj -5.,( _ ãj c r˚e Deh^anp( j de‚q jd } pk|j dÓ_ h˜e hƒ_ j d ∂ >anj]uo( = _gani ]jj( Fkdj r kj J aq i ]jj(*** ™Ä pdÝ pdþ_ deËj _ d∂¥ j c pnÖeÖd Deh^anp( r} _Ü hä_ p∂˝ jc j d ∂ ™Ä pd }j d _àjc* NÙe ™‡j j ´i -5/-( C ka`ah ™Ä h}i rŁ i ˘ j c _ž] _∆ i ˘p pd‡ dË pk|j dÓ_ gde _àjc ^Ú d]e ™Ïj d hÑ r‚ pÑjd gd Òjc ™Àu ™ ž _ž] i Öjd( rÖ pdak _|_ ™ Ïj d hÑ ™Ü( oÚ dÓ_ d Öj d pdÐ_ dÜ]( j ‡ q j d” p mq| j pdÖ g d à j c ™ Àu ™ ä r} g d àjc pþ _d Ðj c i ej d ™∂Š_ pÑjd jd »p m q | j _ž] iejd ,/.
 19. ? |_ ™Ïj d hÑ Cka`ah ™∆ h]i pd»p ^ƒe _d∂¥ jc EnÖjd Deh^anp( ™ ∂] ™ ‡ j oþ r˝ i ˘jc( ™ÙjÎ7 pd˝e _ ž jc h} ej˘p oþ pheÐ_ pejd6 gdÒjeÎ pd‰ `e bÅf pÑj d _d ~j hÑ _ž] pk|j dÓ_ $r] _ž] g dk] dÓ_ jÜe _dqjc% ^Åj pnkjc _»q pnä_ `q u hÑ _ž] ^∆j pd ~j pk|j dÓ_ d ] u _ž] g dk ] dÓ_ ™Ò7 _|e ™Ñejc _ž] pk|j dÓ_ lhÖ∆e mÅf jck}e pk|j dÓ_7 _|e _|i ce|_ r ` i ˘j c r} pdÐ_ hÍjd `Ü gd àj c \ab ™ ‡j r˚e _|_ jd } pk|j dÓ_ pd‡ dË CkapeaH i } _ ã j c _áj ™‡j r˚e ^»p ge ]e r‚ o]q gde dÓ_ p—l r } jc deÉj _Ðq r‚ _¥ oˇ pk|j dÓ_* O]q _|_ ™ Ïj d hÑ jˆe ÑeÅjc ™Ü( C¥a`ah rœj pe‡l Ñš_ _|_ j cdeÉj _Ðq r‚ _¥ o˚ pk|j dÓ_( ™Ÿ_ ^eËp h} pnkjc Ñd˝e ce]j hÄi reË_ hƒe Lnej_apkj* J Äej -50,( à jc _àjc ^Ú i˘p _àjc pnÖjd _Ü ¹ jcdÑ] n»p mq]j pnÓjc `Úe r˚e hÑ pd qu‡ p ?]j pk n r‚ p—l dŠl( ™ Ü h] reË_ _ dÝ jc ejejd mÄÅ°a ŸŸaªm jnxg \ÛZ `b manr–m eb~g mÚ\ oy \Ûˉ mb~g ]“ \a›g oËb \x\ mmŒÅb ù“ \ÛZ eÄ mabbV_–Ÿ m¡i aÔckV _dk h˝e ce∆e i∞ i Äj `Úe r˚e ^}e pk|j oÚ - pnkjc oÚ ./ ^]e pk|j `k Deh^anp `‚ tq»p j|i -5,,* ? ±jc r˚e pd} j d pþq m q ]j pnÓjc ™Ü( pnkjc j d ý j c jÄ i _áj h]e ˝ Lnej_apkj( Cka`ah pe‡l eÚ\ ` } jd oþ m q ]j p|i _ž] i ejd _dk pne‡p dÓ_ r} r—p hÑ( r} _ž jc ™∆ _Ü i˘p oÚ g‡p mq∆ tq»p o”_* P”p j d eÉ j h} jc}u j]r( gde jÜe ™ ‡ j _Újc hÖeÅj _ã] Cka`ah ™Úe r˚e hkce_ r} pk|j dÓ_ jÜe ne›jc( ™Úe r˚e ghek] dÓ_ jÜe _dqjc( jc∂˝e p] pd∂˝ j c g‰ ™ ‡j _|_ ™Ïjd hÑ r‚ pÑjd ghÖàjc ™Àu ™ ž _ž] pk|j dÓ_ d Öjd pdÐ_ dÜ] r} j d ý j c p|_ ™˘ j c pnþ_ peÅl _ž] _d äjc ™Úe r˚e _d∂¥ jc pnÖjd Deh^anp* ?|_ ™ Ïj d hÑ C ka`ah ™Ä h}i hqjc h]r j‚ j p∆jc ` qu Ñ ™˘_ pàj pnkjc pk|j dÓ_ r} gdk] dÓ_ jÜe _dqj c( r} pð ™ Ò _hÄ i ˇ ™ q˝ jc _dk j dýj c d∂˚ jc p∂ ` qu i˚e pnkjc ld |p pne‰j pk |j dÓ_ r} gheKpe dÓ_( j d ∂ _|_ den˚jc _d»l jd— j _|_ hkce_ ™Úe jd »p mq |j $l]n]_kjoeopajp hkcg%( _|_ jcdÏ_d hÑ dkŸ_ _|_ i∆q pdqœj ™äjc pnkjc _|_ hÑ pdqu‡p pk|j dÓ_ r} ghÖKee dÓ_( ™Ÿ_ ^eËh pð j dýj c pd —l jeÉj _qÚe pdÅ ge TT ™‡j j]u( ?kj ™∂ ˝ jc ld|p pne‰j gdk] dÓ_ jÜe _dqjc( pk|j dÓ_ jÜe neÉjc( ™]j c _áj n˘jc iÝ* ? d äj c p] pej p∂˝jc n’jc( _|_ _àjc pnÖjd ™ Àr _d|p pnÑ pqË r} ce}q gd} j´ jc ™ˆe i˚e p∂ ` q u _ž] Gqnp Cka`ah oÇ _áj peÅl pš_ _dk h] j dý j c _Újc d eÅj tq»p o”_ i˚e pnÉj _kj ™∂˝ j c l d |p pne‰j _ž] p∂¥jc h]e*
 20. $.% PnkjÏ7 _|_ p}e heËq tq=p ^}j ^’j c pe‚jc ReËp cÀj ™|u( i˘p oÚ p|_ cÍ} cše Ö} ™ Ïj d hÑ ^Àp pk}j * $/% Ce∆ pd qu ‡ p heÉj pš_ jÜe r‚ _|_ hþ_ h∂ Šjc rÒ dƒj pnkj%7 D pdqr‚ Ñ p| l dŠ l* Ce∆ oÝ Á% e} Îþ_ h∂Šjc _ž] i˘p pŸl d Š l rÒ dƒ j =* Jc∂˝e p] ™~ ^e›Ñ n’jc gÑ_ h∂Š jc .î _ž` p— l d Š l p»p _∆ _|_ p— l _kj _ä` = Ö} Í˚j dpnj hþ_ h∂ Šjc i _ž] =* Ce| pdquÑZp heÉj pš_ $i ˇ n˘jc% \ah n| jc ceý] d]e hþ_ h∂eic i r} .&Z gheàjc _Ò i˘p hþ_ h∂ Šj c j}k gd|_( _Ò jcdÍ] h} ™Úe r$Re %E% p—l dppl rÒ d ƒj( .#Z h} hþ_ h∂Šjc h˚j a ßg r} ™Ð j c pe‡l Öe‚j o]q -6c% D]e i∂ePe j Ä i o] q g_p ÑxQ` _ž] C ka ` a h i˘p _ ˘j c oþ pnÉ _ä™ Cka`ah _ž jc ˇ Lnej_apkj h} l* ? kda j ™™ _ d Ð j c iejd ™∂Š _ pÑjd ™˘_ h—l _ž] ce∆ pdq uah heÉj pš_ r} peÉj ` › _ d Ó j ™Úe R$#ne _|_ peÉj ™ ‚ gd |_ _q] hÑ pd quÅ p p— l dŠl7 _ àjc pnÖjd _ž] ? k da j ™Ä ™∂Š_ ce∆e ÑdqeRjc Leah`o j ´ i -522* ,/0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2