intTypePromotion=3

Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Ni Ni | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
23
lượt xem
0
download

Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả khảo sát từ 74 phiếu điều tra cho thấy số doanh nghiệp áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế (15/427 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 3,5%), trong đó số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chỉ chiếm 1,7% trong tổng số 407 doanh nghiệp loại này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế<br /> <br /> Tập 2, Số 1 (2014)<br /> <br /> TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN<br /> TRONG CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ<br /> Mai Ngọc Châu*, Phạm Khắc Liệu<br /> Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Huế<br /> *Email: ngocchau1279@gmail.com<br /> TÓM TẮT<br /> Từ các thông tin, số liệu thu thập được thông qua điều tra, khảo sát, bài báo cung cấp một<br /> cái nhìn tổng quan về thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trên địa bàn tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế. Kết quả khảo sát từ 74 phiếu điều tra cho thấy số doanh nghiệp áp dụng SXSH<br /> trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế (15/427 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 3,5%), trong đó số<br /> doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chỉ chiếm 1,7% trong tổng số 407doanh nghiệp loại<br /> này. Tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện SXSH là những khó khăn mà các doanh<br /> nghiệp phải đối mặt khi áp dụng SXSH. Bên cạnh đó, nhận thức của các doanh nghiệp<br /> chưa áp dụng SXSH khá tốt, có đến 84,4% doanh nghiệp có hiểu biết về SXSH. Tuy nhiên,<br /> số lượng cán bộ có hiểu biết về SXSH tại cơ quan quản lý nhà nước còn quá ít với 4 cán bộ.<br /> Do đó, đề tài đề xuất một số giải pháp đề tăng cường hơn công tác quản lý nhà nước về<br /> SXSH và số lượng doanh nghiệp áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.<br /> Từ khóa: Công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất sạch hơn, Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> 1. MỞ ĐẦU<br /> Thừa Thiên Huế là 1 trong 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền<br /> ng<br /> ố lượng lớn các doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù có góp phần đáng kể vào phát triển<br /> kinh tế - xã hội nhưng nhiều doanh nghiệp không xử l h t th i t iệt để gây ô nhiễm môi<br /> t ường, t ong đ<br /> những ơ ở gây ô nhiễm môi t ường nghiêm trọng. heo Chi ụ B o vệ<br /> Môi t ường tỉnh hừa hiên H ế, tính đến năm 2012, nhiề ơ ở n x t t ên địa bàn hưa<br /> thứ đầy đủ về v n đề b o vệ môi t ường, x th i tự do a môi t ường xung quanh. Công ty trách<br /> nhiệm hữ hạn (TNHH) S avi May mặ Phong Điền, Công ty Cổ phần (CP) Prime Phong Điền<br /> n x t menf it,… th ộ Kh ông nghiệp Phong Điền, là á doanh nghiệp<br /> mứ độ g y ô<br /> nhiễm môi t ường lớn, nhưng hiện tại lại thiế hệ thống xử l nướ th i, h t th i ông<br /> nghiệp,... [1]. goài a, đa ố doanh nghiệp t ên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ với<br /> công nghệ s n xu t òn thô ơ, lạc hậ nên hưa đạt được hiệu qu cao trong s n xu t ũng như<br /> trong qu n lý.<br /> S n xu t sạ h hơn (SXSH) là một tiếp cận b o vệ môi t ường theo hướng phòng ngừa ô<br /> nhiễm, đượ Chương t ình Môi t ường Liên hợp quốc (UNEP) khởi xướng từ năm 1989. Khi áp<br /> dụng trong công nghiệp, SXSH nhắm đến tiết kiệm và nâng cao hiệu qu sử dụng nguyên vật<br /> 181<br /> <br /> Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp …<br /> <br /> liệ , năng lượng, gi m thiểu phát sinh ch t th i; từ đ giúp b o vệ môi t ường, sức khỏe con<br /> người và b o đ m phát triển bền vững [2].<br /> Nhận thứ được tầm quan trọng và vai trò của SXSH trong công nghiệp ở Việt Nam,<br /> ngày 07/09/2009 Thủ tướng Chính phủ đã<br /> Q yết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến<br /> lược S n xu t sạ h hơn t ong ông nghiệp đến năm 2020". heo q yết định này, đến năm 2020,<br /> sẽ<br /> 90% ơ ở s n xu t công nghiệp có nhận thức tốt về SXSH, 50% doanh nghiệp áp dụng<br /> SXSH, 90% á Sở Công Thương<br /> án bộ h yên t á h đủ năng lự hướng dẫn áp dụng<br /> SXSH ho á ơ ở n x t ông nghiệp. Cá mụ tiê t ng hạn đến 2015 tương ứng là 50%,<br /> 25% và 70% [3]. Một kh o át tiến hành 1 năm a khi hiến lượ ban hành, ho th y tiềm năng<br /> áp dụng SXSH ho á doanh nghiệp t ong l nh vự ông nghiệp ở tỉnh hừa hiên H ế là t<br /> lớn [4]. Tuy nhiên, thông tin về thự t ạng và tiềm năng áp dụng SXSH t ong ông nghiệp t ên<br /> địa bàn tỉnh hầ như hưa đầy đủ t ong b t k kh o át hay nghiên ứ nào. X t phát từ ơ<br /> ở đ , nghiên ứ liên q an đến tìm hiể thự t ạng áp dụng n x t ạ h hơn t ong ông<br /> nghiệp ở tỉnh hừa hiên H ế là ần thiết, ng p ái nhìn tổng q át về SXSH ở tỉnh hừa<br /> hiên H ế thông q a một ố thông tin về việ áp dụng SXSH t ên địa bàn tỉnh gồm hiệ q áp<br /> dụng ủa một ố doanh nghiệp và nhận thứ về SXSH ủa những doanh nghiệp khá ở tỉnh<br /> hừa hiên H ế. ừ đ , một ố gi i pháp đượ đề x t nh m thú đ y việ áp dụng SXSH ở<br /> hừa hiên H ế, g p phần thự hiện hiến lượ SXSH t ong ông nghiệp đến năm 2020 đã<br /> đượ hủ tướng Chính phủ phê d yệt.<br /> <br /> 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 2.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu thứ cấp<br /> Thông tin, số liệu phục vụ ho đề tài như ố lượng, tên, địa chỉ, loại hình hoạt động của<br /> các doanh nghiệp, á đợt tập hu n về SXSH t ên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,… đã được thu<br /> thập từ nhiều nguồn khá nha gồm á báo áo, tài liệu ở Sở Kế hoạch - Đầ tư, Cục Thống<br /> kê, Chi cục B o vệ Môi t ường, Sở Công thương tỉnh; các báo, tạp chí môi t ường; trang web<br /> của Bộ Công thương về SXSH và các trang liên quan khác…<br /> 2.2. Phương pháp điều tra, ph ng ấn<br /> Đối với á án bộ, h yên viên phụ t á h ở á ơ q an q n l (Sở Công thương,…)<br /> phương pháp phỏng v n t ự tiếp hoặc phỏng v n bán<br /> t ú đã đượ ử dụng.<br /> Đối với các doanh nghiệp, tiến hành kh o sát b ng phương pháp ử dụng phiếu câu hỏi.<br /> Có 2 mẫu phiếu câu hỏi với nội d ng khá nha được sử dụng cho 2 nhóm doanh nghiệp: (1) với doanh nghiệp đã áp dụng SXSH, nội dung kh o sát tập trung vào các gi i pháp SXSH và lợi<br /> í h đem lại sau khi áp dụng (gồm 29 câu hỏi); (2) - với doanh nghiệp hưa áp dụng SXSH, tập<br /> trung vào thực tế tiêu thụ nguyên, nhiên, vật liệu, phát th i và nhận thức về áp dụng SXSH (gồm<br /> 19 câu hỏi).<br /> <br /> 182<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học Huế<br /> <br /> Tập 2, Số 1 (2014)<br /> <br /> Việc chọn mẫ điề t a được tiến hành theo phương thức ngẫu nhiên phân tầng, qua các<br /> bước: thu thập thông tin về tên và địa chỉ các doanh nghiệp t ên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ<br /> Sở Kế hoạch - Đầ tư; phân nhóm các doanh nghiệp s n xu t công nghiệp theo quy mô, l nh<br /> vực; chọn ngẫu nhiên các doanh nghiệp trong từng nhóm.<br /> Số lượng phiế đã gửi đi là 140 phiế , t ong đ<br /> 13 phiếu dành cho doanh nghiệp đã<br /> áp dụng SXSH. Số lượng phiế đã th về là 4 phiế (đạt tỷ lệ 52,9%), t ong đ<br /> 10 doanh<br /> nghiệp đã áp dụng SXSH. Nghiên cứu này chỉ mới thăm dò bướ đầu về SXSH ở tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế và được thực hiên bởi cá nhân nên nghiên cứu này có thể làm theo hướng phi xác<br /> xu t, không tính đến cỡ mẫu.<br /> 2.3. Phương pháp khảo sát thực địa<br /> Tiến hành kh o sát thự địa ở một số doanh nghiệp nh m kiểm chứng lại những thông<br /> tin thu thập được thông qua quan sát hoặc hỏi thêm từ nhiề người khác trong doanh nghiệp.<br /> 2.4. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu<br /> Thông tin, số liệ<br /> Microsoft Excel.<br /> <br /> ơ<br /> <br /> p và thứ<br /> <br /> p được tổng hợp và xử l , ph n tí h b ng phần mềm<br /> <br /> 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> 3.1. Tình hình về các doanh nghiệp có áp dụng SXSH ở tỉnh Thừa Thiên Huế<br /> 3.1.1. Số lượng và quy mô các doanh nghiệp<br /> <br /> áp dụng SXSH<br /> <br /> ính đến cuối năm 2010, theo kh o sát của Bộ Công Thương, tỉnh Thừa Thiên Huế có<br /> 11 doanh nghiệp đã áp dụng SXSH [4]. Tuy nhiên, qua kh o sát thực tế, t ong danh á h 11<br /> doanh nghiệp này<br /> doanh nghiệp thực sự áp dụng SXSH, 3 doanh nghiệp không hồi đáp<br /> thông tin và 1 doanh nghiệp hưa hề áp dụng SXSH. Ngoài ra, kết qu kh o át, điều tra cho<br /> th y ở tỉnh Thừa Thiên Huế có thêm 5 doanh nghiệp khá đã áp dụng SXSH; bao gồm Công<br /> ty TNHH xi măng L k , Công ty CP ợi Phú Bài, Công ty CP ợi Phú hạnh, Công ty TNHH<br /> thương mại dị h vụ Phụng Phát, Công ty CP hế biến l m n x t kh PISICO hừa hiên<br /> H ế. hư vậy, tính đến tháng 6/2013 tỉnh Thừa Thiên Huế có 15 doanh nghiệp đã và đang áp<br /> dụng SXSH, chiếm 3,5% trong tổng số 427 doanh nghiệp s n xu t công nghiệp t ên địa bàn<br /> tỉnh.<br /> Trong tổng số 15 doanh nghiệp đã áp dụng SXSH, có doanh nghiệp q y mô vừa và<br /> nhỏ; 8 doanh nghiệp q y mô lớn; tương ứng chiếm tỷ lệ 1, % và 40%. Điều này cho th y ở tỉnh<br /> Thừa Thiên Huế, SXSH vẫn hưa được quan tâm áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.<br /> Đ y là những đối tượng dễ áp dụng SXSH, việc áp dụng thường đem lại hiệu qu cao.<br /> <br /> 183<br /> <br /> Tìm hiểu thực trạng áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp …<br /> <br /> 3.1.2. Kết qu áp dụng SXSH ở một số doanh nghiệp<br /> ( ) Đánh giá chung<br /> Kết hợp số liệu từ báo áo ủa Bộ Công hương [4] và số liệ điều tra thực tế, kết qu áp<br /> dụng SXSH tại một số doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế đượ tổng hợp ở b ng 1.<br /> Bảng 1. Kết qu áp dụng SXSH tại một số doanh nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế<br /> <br /> TT<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> <br /> oanh nghiệp<br /> Công ty TNHH<br /> Bia H ế*<br /> Công ty CP phát<br /> t iển h ỷ<br /> n<br /> H ế<br /> <br /> Mứ gi m hay tiết kiệm đượ<br /> Nguyên liệ<br /> 5 - 6%<br /> 2 kg PE/t n<br /> thành ph m<br /> <br /> hiên liệ **<br /> <br /> 16,7%<br /> <br /> Công ty CP<br /> Thanh Tân<br /> Công ty CP ệt<br /> may H ế<br /> <br /> Công ty CP Cao<br /> hừa hiên<br /> H ế*<br /> Công ty TNHH<br /> một thành viên<br /> Vico Silica*<br /> Hợp tá xã m y<br /> t e đan<br /> hủy<br /> Lập<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản