intTypePromotion=3

Tìm hiểu về cát địa chất phần 3

Chia sẻ: Jfadsjf Asnfkjdsn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
7
download

Tìm hiểu về cát địa chất phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường một số vùng đang bị xuống cấp do nước thai đô thị vì khai thác than, do trμn dầu hoặc nước thai đổ trực tiếp ra vịnh (Khu vực Cẩm Pha, Hòn Gai, Thμnh phố Hạ Long) vμ phá hủy hệ sinh thái san hô trong vịnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về cát địa chất phần 3

  1. Tõ biªn giíi víi Trung Quèc tíi Yªn H ng víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: 7. M«i tr êng mét sè vïng ®ang bÞ xuèng cÊp do n íc thai ®« thÞ vμ HWRU/CE HWRU/CE PROJECT khai th¸c than, do trμn dÇu hoÆc Bê biÓn T NH QU NG NINH n íc thai ®æ trùc tiÕp ra vÞnh (Khu vùc CÈm Pha, Hßn Gai, Thμnh phè H¹ Long) vμ ph¸ hñy hÖ sinh th¸i san h« trong vÞnh 8. Mét sè vïng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng chia c¾t ®- êng bê sÏ g©y ra c¸c hËu qua xÊu tíi sù ph¸t triÓn ®- êng bê (®- êng ra ®ao TuÇn Ch©u) 9. HiÖn t îng xãi bê vμ ®ao ®ang xay ra vμ cã xu thÕ tang lªn do ho¹t ®éng ngμy cμng gia tang cña b·o, n íc d©ng, giã mïa vμ khai th¸c cña con ng êi.
  2. Vùng châu th sông H ng t Yên H ng n Ninh Bình 1. ng b và bãi bi n bùn chi m u th do l ng bùn cát t trong HWRU/CE HWRU/CE PROJECT sông mang ra. O NB T H I PHÒNG – NINH BÌNH 2. ng b b c t o n do các c a sông ch y ra bi n. 3. ng b xói b i không theo m t qui lu t xác nh ( o n b thu c huy n H i H u, Nam nh là m t ví d i n hình xói nghiêm tr ng, trong khi c a sông áy thu c Ninh Bình l i b i liên t c v i t c hàng tr m 100m/n m 4. H cây ng p m n phát tri n r t t t nh ng b phá ho i khá nghiêm tr ng do làm m nuôi tôm 5. H th ng ê bao toàn b khu v c v a ch ng l sông, v a ch ng n c tràn t bi n vào
  3. HWRU/CE HWRU/CE PROJECT 15° 5 ' 0 0 160' 0° 0 16° 1 ' 0 0 1 6 °2 0 0 ' 1 6 30 0° ' 2 °3 ' 00 2° 3' 00 Hμ Nam Mü Léc Th¸i B×nh TP. Na §Þnh m VôB¶n Na Trùc m S«n ýYªn 2 °2 ' 00 2° 2' 00 gH μo ån Xu© Tr ên n g § g ng S« Trùc ng ng S « §« X· Gi a o Th Ö n i Nn ih Cö Gi a Thñy o a X· Gi a A X· on X· ¬ Ba Gi a o L ¹c C inh Gi o H¶ i a X· L¹ X · gN X · §¸ y Ga o Xu © i n «n t Gi a o X· S «n g B¹ h c S P on hg L n Gi a L n og o og X Gi a L m · o© B Ninh B×nh 2 °1 ' 00 2° 1' 00 X· H ¶ § n g i« H¶i HËu X· H ¶ L iý bi n X· H¶ i Ch Ý nh NghÜa X· H¶ Tri u iÒ VÞnh B¾c Bé X H¶ Hß a ·i H ng Chó gi ¶i Th trÊ Þn T Þ hLo g hn n xói Ranh giíi huyÖn X· N g Ü Th n ha ¾ g 2 °0 ' 00 X· N g Ü P ó c ha h 2° 0' 00 Ranh giíi tØnh N Th Þ trÊ R¹ g §« n nn g Cö § êng bê b i n Ó aN Cöa §¸y inh C¸c hu yÖn cã bê biÓn X· Na §i n mÒ C¬ 6 0 6 12 km S« ng h å BiÓ n 1 5 °5 0 0 ' 1 0 °0 0 6 ' 1 6 10 0° ' 16° 2 ' 0 0 1 6 30 0° '
  4. HWRU/CE HWRU/CE PROJECT B bi n mi n Trung Vi t Nam o n Thanh Hóa – Bình nh 1. o n t Thanh Hóa – Qu ng Tr là d i cát, n cát, nh ng b chia c t b i các dãy núi ch y ra bi n 2. Toàn b a ph n t nh TT-Hu là b bi n m phá v i d i cát h p ch y sát mép n c r t d b xói do l sông, sóng và dòng ch y ngoài bi n 3. T H i Vân t i C a sông Hàn là ki u b cliff 4. T c a sông Thu b n t i C a sông L i Giang (Bình nh) là khu v c b cát v i các n cát có chi u rông áng k do gió vun ng
  5. HWRU/CE PROJECT B bi n mi n Trung Vi t Nam o n Bình nh – V ng Tàu 5. o n b t nh Phú yên ph n l n là d i b cát h p và các dãy núi có xu th ti n d n ra bi n. 6. a ph n t nh Khánh hòa và m t ph n t nh Ninh Thu n d ng b Cliff r ng c a t o thành vô s các v nh nh , núi ch y sát ra mép n c. 7. o n t Bình thu n t i V ng tàu là d ng a m o h n h p gi a ki u b á th p, các o ch n và ki u n cát, bãi cát.
  6. HWRU/CE PROJECT ng b bi n Nam B 1. D ng ng b l i, hay d ng delta v i ph n l n bãi bi n là bùn c mang t sông ra. 2. Do c b i p liên t c nên th ng không n nh, d b xói l 3. Thu n l i cho cây ng p m n phát tri n. trên di n r ng 4. Bi n Tây thu c a ph n t nh Kiên Giang t ng i n nh do là khu v c v nh khu t gió và h u nh không có m t c a sông nào ra o n b này. ây là o n b cát l n bùn cát.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản