intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu về Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 9: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử): Phần 1

Chia sẻ: Tramnam Codon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:343

247
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 tài liệu trình bày các nội dung: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và ý nghĩa thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo; phát huy sức mạnh của dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 9: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử): Phần 1

 1. lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc (1954 - 1975) TËp IX TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc vµ bµi häc lÞch sö
 2. 2 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n TS. NguyÔn Duy Hïng - Chñ tÞch ThiÕu t­íng, PGS. TS. Vò Quang §¹o - Phã Chñ tÞch TS. Hoµng Phong Hµ - ñy viªn §¹i t¸, PGS. TS. Hå Khang - ñy viªn TS. L­u TrÇn Lu©n - ñy viªn 9(V)2 M· sè: ctqg - 2013
 3. Bé Quèc Phßng ViÖn LÞch sö qu©n sù ViÖt Nam lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc (1954 - 1975) TËp IX TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc vµ bµi häc lÞch sö (XuÊt b¶n lÇn thø hai) Nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia - sù thËt Hµ Néi - 2013
 4. 4 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX ChØ ®¹o néi dung ThiÕu t­íng, PGS. TS. Vò Quang §¹o §¹i t¸, PGS. TS. NguyÔn M¹nh Hµ §¹i t¸, PGS. TS. Hå Khang Chñ biªn §¹i t¸, TS. NguyÔn Huy Thôc T¸c gi¶ GS. TS. NguyÔn Ngäc C¬ §¹i t¸, PGS. TS. Hå Khang §¹i t¸ §ç Xu©n Huy §¹i t¸ NguyÔn V¨n Minh §¹i t¸, TS. NguyÔn Huy Thôc ThiÕu t¸, ThS. NguyÔn V¨n QuyÒn ThiÕu t¸, ThS. Lª Quang L¹ng Trung óy, ThS. TrÇn H÷u Huy Cö nh©n Ng« Quang ChÝnh
 5. 5 Lêi Nhµ xuÊt b¶n Th¾ng lîi vÜ ®¹i cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè, ph¶n ¸nh nç lùc phi th­êng cña toµn §¶ng, toµn qu©n, toµn d©n ta trong suèt 21 n¨m chiÕn ®Êu ®Çy gian khæ, hy sinh, lµ thiªn hïng ca bÊt hñ cña thÕ kû XX. N¨m th¸ng sÏ tr«i qua, nh­ng "th¾ng lîi cña nh©n d©n ta trong sù nghiÖp kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc m·i m·i ®­îc ghi vµo lÞch sö d©n téc ta nh­ mét trong nh÷ng trang chãi läi nhÊt, mét biÓu t­îng s¸ng ngêi vÒ sù toµn th¾ng cña chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng vµ trÝ tuÖ con ng­êi, vµ ®i vµo lÞch sö thÕ giíi nh­ mét chiÕn c«ng vÜ ®¹i cña thÕ kû XX, mét sù kiÖn cã tÇm quan träng quèc tÕ to lín vµ tÝnh thêi ®¹i s©u s¾c". Th¾ng lîi ®ã ®· më ra mét kû nguyªn míi cña lÞch sö d©n téc, chÊm døt vÜnh viÔn ¸ch thèng trÞ h¬n mét thÕ kû cña chñ nghÜa ®Õ quèc trªn ®Êt n­íc ta, lµm ®¶o lén chiÕn l­îc toµn cÇu ph¶n c¸ch m¹ng cña ®Õ quèc Mü, hoµn thµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n trªn c¶ n­íc, xãa bá mäi ch­íng ng¹i trªn con ®­êng thùc hiÖn thèng nhÊt n­íc nhµ, ®­a c¶ n­íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, ®em l¹i niÒm tin cho c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ®ang ®Êu tranh cho hßa b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi. Víi d· t©m ®en tèi, ngay sau khi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®­îc ký kÕt, ®Õ quèc Mü ®· nh¶y vµo miÒn Nam thay ch©n Ph¸p, hßng chia c¾t l©u dµi n­íc ta, biÕn miÒn Nam n­íc ta thµnh c¨n cø qu©n sù, n¬i thö nghiÖm chÝnh s¸ch thùc d©n míi, phßng tuyÕn ng¨n chÆn ¶nh h­ëng cña chñ nghÜa x· héi trµn xuèng §«ng Nam ¸, r¨n ®e phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi.
 6. 6 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc ®Ò ra, ®Õ quèc Mü ®· liªn tôc thùc hiÖn nhiÒu chiÕn l­îc chiÕn tranh, huy ®éng ®Õn møc cao nhÊt tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù cña n­íc Mü, ®ång thêi ra søc tuyªn truyÒn lõa bÞp nh©n d©n thÕ giíi vµ l«i kÐo c¸c n­íc phô thuéc tham gia chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam. Tr­íc ©m m­u vµ hµnh ®éng x©m l­îc cña ®Õ quèc Mü, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, nªu cao tinh thÇn ®éc lËp tù chñ ®· ®Ò ra ®­êng lèi kh¸ng chiÕn ®óng ®¾n, s¸ng t¹o, huy ®éng søc m¹nh cña c¶ d©n téc vµ thêi ®¹i tiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh yªu n­íc vÜ ®¹i v× ®éc lËp, tù do vµ phÈm gi¸ con ng­êi. KÕ thõa nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc, ph¸t huy truyÒn thèng ®¸nh giÆc cña tæ tiªn, d­íi sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng, qu©n vµ d©n c¶ n­íc ®· nªu cao tinh thÇn quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng, võa ®¸nh ®Þch võa x©y dùng lùc l­îng vÒ mäi mÆt, võa ra søc x©y dùng vµ b¶o vÖ hËu ph­¬ng miÒn B¾c, võa anh dòng chiÕn ®Êu gi¶i phãng miÒn Nam. Tr­íc mét kÎ ®Þch lín m¹nh gÊp béi, qu¸n triÖt t­ t­ëng tiÕn c«ng c¸ch m¹ng, qu©n vµ d©n ta ®· s¸ng t¹o ra nhiÒu c¸ch ®¸nh hiÖu qu¶, võa ®¸nh võa th¨m dß, võa ®¸nh võa ®óc rót kinh nghiÖm chiÕn ®Êu, ®¸nh ®Þch b»ng ba mòi gi¸p c«ng, trªn c¶ ba vïng chiÕn l­îc: rõng nói, n«ng th«n ®ång b»ng vµ ®« thÞ, võa ®¸nh võa mµi s¾c nghÖ thuËt qu©n sù, tõ khëi nghÜa tõng phÇn tiÕn lªn chiÕn tranh c¸ch m¹ng, lÇn l­ît ®¸nh b¹i nh÷ng b­íc leo thang chiÕn tranh cña ®Õ quèc Mü vµ bÌ lò tay sai, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc. LuËn gi¶i, ph©n tÝch tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc vµ nh÷ng bµi häc lÞch sö cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc lµ néi dung tËp cuèi cïng cña bé s¸ch. Xin tr©n träng giíi thiÖu cuèn s¸ch víi b¹n ®äc. Th¸ng 3 n¨m 2013 Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia - Sù thËt
 7. 7 lêi nãi ®Çu Th¾ng lîi cña cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n 1975 lµ mèc lÞch sö träng ®¹i, ®¸nh dÊu sù toµn th¾ng cña sù nghiÖp kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc cña nh©n d©n ta vµ lµ mét trong nh÷ng chiÕn c«ng rùc rì nhÊt trong lÞch sö chèng ngo¹i x©m cña d©n téc. §ã lµ b¶n thiªn anh hïng ca bÊt hñ cña chiÕn tranh nh©n d©n ViÖt Nam trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh. Th¾ng lîi ®ã lµ thµnh qu¶ vÜ ®¹i ph¶n ¸nh nh÷ng nç lùc phi th­êng cña mét d©n téc nhá, mét n­íc nghÌo, nh­ng biÕt ®ång lßng chung søc, triÖu ng­êi nh­ mét, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam (nay lµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam), ®øng ®Çu lµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, biÕt ®¸nh vµ biÕt th¾ng qu©n x©m l­îc Mü - mét siªu c­êng vÒ kinh tÕ, qu©n sù, khoa häc - kü thuËt sè mét thÕ giíi. Víi nh·n quan s¸ng suèt, ý thøc c¶nh gi¸c, ®Æc biÖt lµ sù gi¸c ngé chÝnh trÞ cña mét d©n téc ®· ®­îc tr¶i qua thùc tiÔn ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc, mµ trùc tiÕp nhÊt lµ trong kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p tr­íc ®ã, chóng ta ®· sím nhËn thøc chÝnh x¸c b¶n chÊt x©m l­îc,
 8. 8 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX hiÕu chiÕn cña ®Õ quèc Mü vµ t×m ra nh÷ng ph­¬ng s¸ch ®èi phã hiÖu qu¶, tõng b­íc ®¸nh th¾ng c¸c chiÕn l­îc chiÕn tranh, tiÕn tíi ®¸nh th¾ng hoµn toµn cuéc chiÕn tranh x©m l­îc cña ®Õ quèc Mü. §ã chÝnh lµ nghÖ thuËt th¾ng ®èi ph­¬ng tõng b­íc. Ngay sau khi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®­îc ký kÕt (7-1954), ®Õ quèc Mü ®· nhanh chãng ®­a Ng« §×nh DiÖm vÒ Sµi Gßn, thiÕt lËp nªn chÝnh quyÒn tay sai, triÓn khai chÝnh s¸ch x©m l­îc thùc d©n míi ë miÒn Nam ViÖt Nam. Tr­íc t×nh h×nh míi, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh©n d©n miÒn B¾c ra søc æn ®Þnh, x©y dùng vµ cñng cè miÒn B¾c theo h­íng x· héi chñ nghÜa lµm c¨n cø ®Þa v÷ng ch¾c cho c¸ch m¹ng c¶ n­íc; nh©n d©n miÒn Nam tiÕn hµnh ®Êu tranh chÝnh trÞ ®ßi Mü - chÝnh quyÒn Sµi Gßn thi hµnh hiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, chèng l¹i chÝnh s¸ch "tè céng, diÖt céng", råi tiÕn lªn lµm cuéc §ång khëi n¨m 1960 trªn toµn miÒn Nam, lµm thÊt b¹i m­u ®å x©m l­îc giÊu mÆt, tr¸ h×nh cña Mü, buéc chóng ph¶i lé diÖn. B¾t ®Çu tõ n¨m 1961, ®Õ quèc Mü thi hµnh chiÕn l­îc chiÕn tranh ®Æc biÖt - cuéc chiÕn tranh b»ng qu©n ®éi ViÖt Nam Céng hßa víi tiÒn cña, vò khÝ vµ sù chØ huy cña Mü - nh»m ®Ì bÑp vµ tiªu diÖt c¸ch m¹ng miÒn Nam. C¸ch m¹ng miÒn Nam tõ khëi nghÜa tõng phÇn ph¸t triÓn lªn chiÕn tranh c¸ch m¹ng, kÕt hîp ®Êu tranh qu©n sù vµ chÝnh trÞ song song, ®¸nh ®èi ph­¬ng b»ng ba mòi gi¸p c«ng trªn c¶ ba vïng chiÕn l­îc, ph¸t huy søc m¹nh to lín cña chiÕn tranh nh©n d©n, ®¸nh b¹i c¸c biÖn ph¸p chiÕn thuËt c¬ b¶n
 9. lêi nãi ®Çu 9 "trùc th¨ng vËn", "thiÕt xa vËn"... vµ quèc s¸ch "Êp chiÕn l­îc", lµm thÊt b¹i hoµn toµn chiÕn l­îc chiÕn tranh ®Æc biÖt cña ®Õ quèc Mü. Ch­a cam chÞu thÊt b¹i, tõ gi÷a n¨m 1965, ®Õ quèc Mü tiÕp tôc leo thang chiÕn tranh, triÓn khai chiÕn l­îc chiÕn tranh côc bé, ®­a qu©n chiÕn ®Êu Mü vµ qu©n ®ång minh vµo trùc tiÕp tham chiÕn trªn quy m« lín ë chiÕn tr­êng miÒn Nam; ®ång thêi ®Èy m¹nh cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i b»ng kh«ng qu©n vµ h¶i qu©n ®èi víi miÒn B¾c. C¶ n­íc ta sôc s«i ®¸nh Mü, ®Èy m¹nh chiÕn tranh nh©n d©n ph¸t triÓn ®Õn tr×nh ®é cao trªn c¶ hai miÒn: qu©n vµ d©n miÒn Nam ®¸nh b¹i hai cuéc ph¶n c«ng chiÕn l­îc mïa kh« 1965 - 1966, 1966 - 1967, råi më cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy MËu Th©n 1968; miÒn B¾c lµm trßn nghÜa vô cña hËu ph­¬ng lín víi tiÒn tuyÕn lín miÒn Nam vµ ®¸nh th¾ng cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø nhÊt, lµm thÊt b¹i hoµn toµn chiÕn l­îc chiÕn tranh côc bé, t¹o b­íc ngoÆt quyÕt ®Þnh trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc. ThÊt b¹i trong chiÕn l­îc chiÕn tranh côc bé, l¹i bÞ nh©n d©n thÕ giíi vµ nh©n d©n chÝnh n­íc Mü ph¶n ®èi quyÕt liÖt, ®Õ quèc Mü thi hµnh chiÕn l­îc ViÖt Nam hãa chiÕn tranh - xuèng thang chiÕn tranh, rót dÇn qu©n chiÕn ®Êu Mü vµ qu©n ®ång minh ra khái miÒn Nam, ®ång thêi më réng chiÕn tranh sang Campuchia. Qu©n vµ d©n ta më cuéc tiÕn c«ng chiÕn l­îc n¨m 1972, ®ång thêi phèi hîp víi qu©n vµ d©n hai n­íc Lµo vµ Campuchia ®¸nh b¹i mét b­íc quan träng chiÕn l­îc ViÖt Nam hãa chiÕn tranh vµ
 10. 10 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX "häc thuyÕt NÝchx¬n" ë §«ng D­¬ng Qu©n vµ d©n miÒn B¾c ®¸nh b¹i cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø hai mµ ®Ønh cao lµ cuéc tËp kÝch ®­êng kh«ng chiÕn l­îc b»ng B.52 vµo Hµ Néi vµ H¶i Phßng (12-1972), buéc Nhµ Tr¾ng ph¶i ký HiÖp ®Þnh Pari (1-1973), rót hÕt qu©n chiÕn ®Êu Mü vµ qu©n c¸c n­íc ®ång minh cña Mü ra khái miÒn Nam ViÖt Nam. Sau HiÖp ®Þnh Pari, ®Õ quèc Mü vÉn tiÕp tôc tiÕn hµnh chiÕn l­îc ViÖt Nam hãa chiÕn tranh, chØ huy qu©n ®éi vµ chÝnh quyÒn ViÖt Nam Céng hßa tiÕn hµnh "cuéc chiÕn tranh lÊn chiÕm vµ b×nh ®Þnh". Ta tiÕn hµnh ®éng viªn tæng lùc søc m¹nh cña c¶ n­íc, khÈn tr­¬ng t¹o thÕ, t¹o thêi c¬, kiªn quyÕt tiÕn hµnh cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy mïa Xu©n 1975, gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, kÕt thóc th¾ng lîi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc. Trªn c¬ së nh÷ng sù kiÖn, t­ liÖu cã tÝnh hÖ thèng, ®­îc khai th¸c tõ nhiÒu nguån tin cËy kh¸c nhau, ®­îc ®èi chiÕu xö lý mét c¸ch khoa häc, nguyªn nh©n chiÕn tranh vµ diÔn biÕn cô thÓ cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc víi nh÷ng néi dung kh¸i qu¸t trªn ®©y, ®­îc t¸i hiÖn qua t¸m tËp s¸ch ®· xuÊt b¶n, tËp IX sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ chØ ra nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh quy luËt, tÝnh lý luËn ®Ó nghiªn cøu vËn dông s¸ng t¹o vµo thùc tiÔn x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n, thÕ trËn an ninh nh©n d©n b¶o vÖ Tæ quèc hiÖn nay. Víi néi dung ®­îc x¸c ®Þnh nh­ vËy, LÞch sö kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc (1954 - 1975), tËp IX tËp trung luËn gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau:
 11. lêi nãi ®Çu 11 - TÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc vµ ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc (1954 - 1975). - §­êng lèi kh¸ng chiÕn ®éc lËp, tù chñ, ®óng ®¾n, s¸ng t¹o. - Ph¸t huy søc m¹nh cña d©n téc, kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. - Ph¸t triÓn s¸ng t¹o nghÖ thuËt qu©n sù ViÖt Nam. - X©y dùng vµ ph¸t huy vai trß hËu ph­¬ng - c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng. - Liªn minh ®oµn kÕt chiÕn ®Êu víi Lµo vµ Campuchia chèng ®Õ quèc Mü x©m l­îc. MÆc dï tËp thÓ t¸c gi¶ thùc hiÖn tËp s¸ch nµy ®· hÕt søc cè g¾ng, nh­ng ®©y lµ nh÷ng néi dung ®ßi hái tÝnh luËn gi¶i, kh¸i qu¸t rÊt cao, trong khi tr×nh ®é nhËn thøc vµ lý luËn cßn h¹n chÕ, nªn sù thiÕu sãt vµ bÊt cËp vÒ mÆt nµy, mÆt kh¸c lµ khã tr¸nh khái. RÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n ®äc. ViÖn LÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam
 12. 12 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX
 13. 13 Ch­¬ng 37 tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc vµ ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc (1954 - 1975) I- TÝnh chÊt Tr¶i qua 21 n¨m, cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc cña nh©n d©n ViÖt Nam diÔn ra víi tÝnh chÊt kh¸c biÖt so víi nhiÒu cuéc chiÕn tranh c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi vµ cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn míi so víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p tr­íc ®ã. Nh÷ng ®iÒu kiÖn Êy quy ®Þnh tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta. 1. §©y lµ mét cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa chèng l¹i cuéc chiÕn tranh x©m l­îc thùc d©n kiÓu míi do ®Õ quèc Mü tiÕn hµnh TiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh x©m l­îc thùc d©n kiÓu míi ®èi víi miÒn Nam ViÖt Nam, ®Õ quèc Mü ©m m­u biÕn
 14. 14 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX miÒn Nam ViÖt Nam thµnh c¨n cø qu©n sù, dïng miÒn Nam lµm bµn ®¹p tÊn c«ng miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa, ng¨n chÆn phong trµo c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vµ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc t¹i khu vùc §«ng Nam ¸. Tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, ®Õ quèc Mü ®· triÖt ®Ó khai th¸c nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi (vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn, nguån nh©n lùc dåi dµo, tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt cao, bÞ tæn thÊt Ýt h¬n so víi nhiÒu n­íc kh¸c, ®ång thêi lîi dông chiÕn tranh ®Ó lµm giµu, thu lîi nhuËn tõ bu«n b¸n vò khÝ...) ®Ó v­¬n lªn trë thµnh mét ®Õ quèc giµu cã vµ hïng m¹nh nhÊt thÕ giíi. Mü tù ®øng ra "®¶m nhËn" vai trß sen ®Çm quèc tÕ ®Ó b¶o vÖ vµ cøu nguy cho c¶ hÖ thèng c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ®ang suy yÕu tr­íc sù lín m¹nh nhanh chãng cña hÖ thèng c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa vµ nh÷ng ®ßn tiÕn c«ng liªn tôc cña phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc trªn kh¾p thÕ giíi, phong trµo c«ng nh©n trong c¸c n­íc t­ b¶n. §Ó thùc hiÖn nh÷ng tham väng cña m×nh, ngay tõ n¨m 1949, ®Õ quèc Mü t¨ng c­êng ch¹y ®ua vò trang, lËp khèi qu©n sù B¾c §¹i T©y D­¬ng (NATO, th¸ng 9-1949), ®Èy m¹nh chiÕn tranh l¹nh, tiÕp tay cho c¸c thÕ lùc ®Õ quèc kh¸c trong cuéc chiÕn tranh x©m l­îc thuéc ®Þa vµ trùc tiÕp nh¶y vµo tham gia cuéc chiÕn tranh trªn b¸n ®¶o TriÒu Tiªn (10-1950). Th¸ng 5-1950, Tæng thèng Mü Truman chÝnh thøc viÖn trî cho Céng hßa Ph¸p trong cuéc chiÕn tranh x©m l­îc §«ng D­¬ng, ñng hé ChÝnh phñ "quèc gia" B¶o §¹i.
 15. Ch­¬ng 37: tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc... 15 Th¸ng 12-1950, Mü vµ Ph¸p cïng c¸c chÝnh phñ "quèc gia" ViÖt, Miªn, Lµo ký kÕt b¶n HiÖp ®Þnh phßng thñ chung §«ng D­¬ng. Theo ®ã, Mü cam kÕt sÏ viÖn trî qu©n sù cho chÝnh phñ c¸c n­íc nµy ®èi phã víi phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc. Th¸ng 9 vµ th¸ng 12-1951, Mü trùc tiÕp ký víi B¶o §¹i hai b¶n hiÖp ­íc tay ®«i: HiÖp ­íc hîp t¸c kinh tÕ ViÖt - Mü vµ HiÖp ­íc an ninh chung. Bªn c¹nh ®ã, chÝnh quyÒn Mü kh«ng ngõng gia t¨ng viÖn trî qu©n sù cho thùc d©n Ph¸p. Cô thÓ, nÕu n¨m 1952 ng©n s¸ch viÖn trî cña Mü míi chØ chiÕm 35%, n¨m 1953 lªn 43% th× ®Õn n¨m 1954 ®· t¨ng vät ®Õn 73% trong tæng ng©n s¸ch dµnh cho cuéc chiÕn tranh §«ng D­¬ng cña Ph¸p. §­îc Mü hµ h¬i tiÕp søc, Ph¸p r¾p t©m kÐo dµi cuéc chiÕn tranh x©m l­îc §«ng D­¬ng b»ng nhiÒu thñ ®o¹n chÝnh trÞ vµ qu©n sù; dï vËy, mäi cè g¾ng còng kh«ng thÓ xoay ng­îc ®­îc t×nh thÕ trªn chiÕn tr­êng, cßn c¸c chÝnh phñ "quèc gia" b¶n xø do Mü hËu thuÉn th× liªn tiÕp sôp ®æ. T¹i ViÖt Nam, d­íi ¸p lùc cña Mü, ngµy 12-1-1954, B¶o §¹i buéc ph¶i ®­a Böu Léc ®øng ra lËp néi c¸c míi thay thÕ cho néi c¸c NguyÔn V¨n T©m (lËp th¸ng 6-1952), nh­ng néi c¸c Böu Léc còng chØ tån t¹i ®­îc s¸u th¸ng. Víi con bµi ®· chuÈn bÞ tõ l©u, ®Çu th¸ng 7-1954, Mü ®­a Ng« §×nh DiÖm vÒ miÒn Nam ViÖt Nam vµ g©y søc Ðp víi Ph¸p ®Ó cho Ng« §×nh DiÖm chÊp chÝnh. "Quèc tr­ëng" B¶o §¹i lóc ®ã tuy bÊt b×nh, nh­ng ph¶n
 16. 16 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX øng cña «ng ta kh«ng mang l¹i kÕt qu¶. Sù kiÖn nµy ®¸nh dÊu quan hÖ gi÷a Ph¸p vµ Mü vÒ vÊn ®Ò ViÖt Nam chuyÓn sang mét thêi kú míi. Mü b¾t ®Çu ra mÆt g¹t Ph¸p khái §«ng D­¬ng, ®¬n ph­¬ng thao tóng thÕ cê ViÖt Nam. §ã còng lµ mét trong nh÷ng cét mèc ®¸nh dÊu qu¸ tr×nh Mü ¸p ®Æt chñ nghÜa thùc d©n kiÓu míi ë miÒn Nam ViÖt Nam. Ngµy 23-7-1954, nghÜa lµ chØ hai ngµy sau khi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®­îc ký kÕt, Ngo¹i tr­ëng Mü §alÐt (Dulles) tuyªn bè: "Tõ nay vÒ sau, vÊn ®Ò bøc thiÕt kh«ng ph¶i lµ than tiÕc dÜ v·ng, mµ lµ lîi dông thêi c¬ ®Ó viÖc thÊt thñ miÒn B¾c ViÖt Nam kh«ng më ®­êng cho chñ nghÜa céng s¶n bµnh tr­íng ë §«ng Nam ¸ vµ T©y Th¸i B×nh D­¬ng" 1. Ngµy 8-8-1954, Héi ®ång an ninh quèc gia Mü häp d­íi sù chñ tr× cña Tæng thèng Aixenhao (Eisenhower), quyÕt ®Þnh thay Ph¸p "ng¨n lµn thñy triÒu ®á cña chñ nghÜa céng s¶n" ë ViÖt Nam. C¸c hµnh ®éng cña Mü tiÕp tay cho Ng« §×nh DiÖm tõ chèi hiÖp th­¬ng tæng tuyÓn cö (10-1955), tæ chøc "tr­ng cÇu d©n ý" ®Ó phÕ truÊt B¶o §¹i (23-10-1955), råi tæ chøc bÇu cö gian lËn ®Ó thµnh lËp mét quèc gia riªng víi tªn gäi ViÖt Nam Céng hßa ë nam vÜ tuyÕn 17 do chÝnh Ng« §×nh DiÖm lµm Tæng thèng ®¸nh dÊu viÖc Mü ®· x¸c lËp _____________ 1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o: LÞch sö ViÖt Nam, Nxb. Gi¸o dôc, Hµ Néi, 2003, t.3, tr.118.
 17. Ch­¬ng 37: tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc... 17 thµnh c«ng mét b­íc chñ nghÜa thùc d©n kiÓu míi ë miÒn Nam ViÖt Nam. Môc ®Ých cña Mü nh»m: - BiÕn miÒn Nam ViÖt Nam thµnh c¨n cø qu©n sù, ng¨n chÆn vµ ®e däa tiÕn c«ng c¸c lùc l­îng c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ®ang ph¸t triÓn trong khu vùc mµ Mü cho r»ng c¸c lùc l­îng ®ã ®ang ®e däa ®Õn c¸c quyÒn lîi cña Mü. - X©y dùng "con ®ª" ng¨n chÆn lµn sãng ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc ®ang d©ng cao ë khu vùc §«ng Nam ¸ kÓ tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, nhÊt lµ sau chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ (5-1954) cña ViÖt Nam. Nh÷ng ©m m­u trªn ®©y ®· chi phèi c¸c chÝnh s¸ch c¬ b¶n trong chiÕn l­îc toµn cÇu ph¶n c¸ch m¹ng cña ®Õ quèc Mü, nh»m chèng l¹i c¸c trµo l­u c¸ch m¹ng trªn thÕ giíi, ®µn ¸p vµ ph¸ ho¹i phong trµo ®éc lËp d©n téc, k×m gi÷ c¸c n­íc míi trçi dËy trong quü ®¹o chñ nghÜa t­ b¶n, thùc hiÖn chÝnh s¸ch lòng ®o¹n cña t­ b¶n ®éc quyÒn Mü vµ ng¨n chÆn sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa x· héi, ®ång thêi tranh giµnh vÞ trÝ, ¶nh h­ëng víi c¸c n­íc ®Õ quèc kh¸c. NÕu ®¸nh b¹i ®­îc ViÖt Nam, ®Õ quèc Mü võa cã thÓ thö nghiÖm thµnh c«ng c¸c chiÕn l­îc, chiÕn thuËt chiÕn tranh "chèng céng", võa cã thÓ xãa bá ®­îc ¶nh h­ëng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam - ngän cê tiªu biÓu cho ý chÝ ®éc lËp, tù do vµ cho sù kÕt hîp gi÷a c¸c trµo l­u c¸ch m¹ng cña thêi ®¹i, cho xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu kh¸ch quan cña phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc h­íng tíi chñ nghÜa x· héi trªn thÕ giíi.
 18. 18 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX N¨m ®êi tæng thèng Mü (Aixenhao, Kenn¬®i, Gi«nx¬n, NÝchx¬n, Pho) ®· theo ®uæi ©m m­u Êy b»ng con ®­êng chiÕn tranh x©m l­îc, ngoan cè b¸m lÊy chÝnh s¸ch thùc d©n kiÓu míi vµ lao vµo nh÷ng cuéc phiªu l­u qu©n sù víi bÊt cø gi¸ nµo. Nh­ vËy, cuéc chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam lµ mét bé phËn quan träng trong chiÕn l­îc toµn cÇu ph¶n c¸ch m¹ng cña Mü. Mü muèn chøng tá víi nh©n d©n thÕ giíi r»ng lùc l­îng qu©n sù vµ kinh tÕ khæng lå cña chóng cã thÓ khuÊt phôc ®­îc nh©n d©n ViÖt Nam, tõ ®ã ®Ì bÑp phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc vµ chÆn ®øng b­íc tiÕn cña chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toµn cÇu. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü x©m l­îc cña toµn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam do §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam thèng nhÊt l·nh ®¹o, chØ ®¹o, v× vËy kh«ng chØ nh»m "®¸nh cho Mü cót, ®¸nh cho ngôy nhµo", gi¶i phãng hoµn toµn miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc, mµ cßn nh»m ®Ó b¶o vÖ nh÷ng thµnh qu¶ cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m (1945), cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (1945 - 1954), v× hßa b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, mµ cßn mang ý nghÜa quèc tÕ to lín. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ë ViÖt Nam lµ cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc thuéc ®Þa ®iÓn h×nh trong thÕ kû XX, lµ th¾ng lîi ®Çu tiªn trong thêi ®¹i míi cña mét d©n téc nh­îc tiÓu ®· tù gi¶i phãng khái ¸ch thùc d©n ®Õ quèc. Th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· ®­a tíi viÖc thµnh lËp chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n, lÇn ®Çu tiªn
 19. Ch­¬ng 37: tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, tÇm vãc... 19 giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng lªn cÇm quyÒn ë mét n­íc thuéc ®Þa. C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®ång thêi gãp phÇn vµo chiÕn th¾ng chñ nghÜa ph¸t xÝt trong ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, chäc thñng kh©u yÕu nhÊt trong hÖ thèng thuéc ®Þa cña chñ nghÜa thùc d©n cò, gãp phÇn lµm suy yÕu chñ nghÜa ®Õ quèc vµ cæ vò m¹nh mÏ tinh thÇn c¸c d©n téc thuéc ®Þa ®øng lªn ®Êu tranh tù gi¶i phãng. TiÕp theo th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, th¾ng lîi trong cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú chÝn n¨m chèng thùc d©n Ph¸p cña qu©n vµ d©n ViÖt Nam ®· gi¸ng ®ßn quyÕt ®Þnh vµo dinh lòy cña chñ nghÜa thùc d©n kiÓu cò. §©y lµ mét trong nh÷ng "cèng hiÕn ®Æc biÖt", "v« gi¸" 1 cña nh©n d©n ViÖt Nam vµo sù nghiÖp ®Êu tranh v× hßa b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n toµn thÕ giíi. MÆc dï cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p cña nh©n d©n ta giµnh ®­îc th¾ng lîi vÎ vang nh­ng ta míi chØ gi¶i phãng ®­îc mét nöa ®Êt n­íc. ë miÒn Nam, nh©n d©n vÉn cßn ph¶i sèng d­íi ¸ch thèng trÞ cña chñ nghÜa thùc d©n kiÓu míi do Mü dùng lªn. Toµn thÓ d©n téc ta tiÕp tôc b­íc vµo cuéc ®Êu tranh míi, chèng l¹i mét kÎ thï lín m¹nh h¬n gÊp béi ®ã lµ ®Õ quèc Mü. C¸ch m¹ng ViÖt Nam ®ång thêi thùc hiÖn hai chiÕn l­îc c¸ch m¹ng: x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ ®Êu _____________ 1. Lêi Chñ tÞch Bumª®iªn trong dÞp sang th¨m ViÖt Nam th¸ng 3-1974, b¸o Nh©n d©n, sè ra ngµy 7-3-1974.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2