intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu về Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 9: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử): Phần 2

Chia sẻ: Tramnam Codon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:255

119
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xây dựng và phát huy vai trò hậu phương - Căn cứ địa cách mạng, liên minh đoàn kết chiến đấu với Lào và Campuchia chống đế quốc Mỹ xâm lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (Tập 9: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử): Phần 2

 1. 343 Ch­¬ng 41 X©y dùng vµ ph¸t huy vai trß hËu ph­¬ng - c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng I- KH¤NG NGõNG X¢Y DùNG, CñNG Cè Vµ B¶O VÖ HËU PH¦¥NG MIÒN B¾C 1. HËu ph­¬ng - mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña khëi nghÜa vµ chiÕn tranh Trong lÞch sö ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc hµng ngh×n n¨m cña d©n téc ViÖt Nam, cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc thùc sù lµ mét trang chãi ngêi nhÊt trªn mäi ph­¬ng diÖn. ChØ xÐt riªng vÒ c¸ch thøc tiÕn hµnh huy ®éng nh©n tµi, vËt lùc - nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Ó lµm nªn th¾ng lîi cña kh¸ng chiÕn, ®· trë thµnh h×nh mÉu ®Æc s¾c, nÐt nghÖ thuËt qu©n sù ®éc ®¸o trong tæ chøc vµ ®iÒu hµnh kh¸ng chiÕn cña §¶ng Céng s¶n vµ sù s¸ng t¹o, linh ho¹t, nç lùc hÕt m×nh cña toµn d©n téc ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn l­îc. Vµ ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô chiÕn l­îc chÝnh lµ hËu ph­¬ng - c¨n cø ®Þa c¸ch m¹ng.
 2. 344 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX Quy luËt cña chiÕn tranh lµ m¹nh ®­îc, yÕu thua; bëi vËy, bªn nµo t¹o ®­îc søc m¹nh ¸p ®¶o, bªn ®ã sÏ chiÕn th¾ng. §Ó cã søc m¹nh chiÕn th¾ng trong chiÕn tranh, ph¶i huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña nhiÒu yÕu tè; trong ®ã, hËu ph­¬ng lµ nh©n tè c¬ b¶n, th­êng xuyªn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña chiÕn tranh. Lªnin tõng kh¼ng ®Þnh "muèn tiÕn hµnh chiÕn tranh mét c¸ch thùc sù, ph¶i cã mét hËu ph­¬ng ®­îc tæ chøc v÷ng ch¾c" 1. HËu ph­¬ng lµ "vïng l·nh thæ vµ d©n c­ cña mét bªn tham chiÕn, kh«ng cã, hoÆc Ýt cã chiÕn sù, t­¬ng ®èi an toµn vµ æn ®Þnh trong chiÕn tranh; n¬i cã ®iÒu kiÖn duy tr× sinh ho¹t vÒ mäi mÆt chÝnh trÞ, qu©n sù, kinh tÕ, v¨n hãa... vµ huy ®éng c¸c nguån lùc cho tiÒn tuyÕn, cïng víi tiÒn tuyÕn t¹o thµnh kh«ng gian chiÕn tranh" 2. Theo cÊp ®é, hËu ph­¬ng chiÕn tranh ®­îc ph©n chia thµnh: hËu ph­¬ng chiÕn l­îc, hËu ph­¬ng t¹i chç vµ c¸c c¨n cø du kÝch. Song, trªn thùc tÕ cña chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc, cã nh÷ng thêi ®iÓm tuy lùc l­îng c¸ch m¹ng ch­a cã ®­îc mét vïng l·nh thæ vµ d©n c­ ®Ó lµm c¨n cø, nh­ng cã mét hËu ph­¬ng v÷ng ch¾c ®ã lµ lßng d©n. ChÝnh nhê nh©n d©n ®ïm bäc, chë che, nu«i d­ìng mµ lùc l­îng c¸ch m¹ng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, tõng b­íc tiÕn c«ng ®èi _____________ 1. V.I. Lªnin: Toµn tËp, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006, t.35, tr.497. 2. Bé Quèc phßng - Trung t©m tõ ®iÓn b¸ch khoa qu©n sù: Tõ ®iÓn b¸ch khoa qu©n sù ViÖt Nam, S®d, tr.453.
 3. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 345 ph­¬ng, giµnh ®Êt, giµnh d©n, t¹o lËp nªn nh÷ng c¨n cø - hËu ph­¬ng cho chiÕn tranh. Kh¼ng ®Þnh vai trß quyÕt ®Þnh cña hËu ph­¬ng trong chiÕn tranh, J.Stalin chØ ra r»ng: "Kh«ng cã mét qu©n ®éi nµo trªn thÕ giíi kh«ng cã hËu ph­¬ng v÷ng ch¾c mµ l¹i cã thÓ chiÕn th¾ng ®­îc. HËu ph­¬ng cã mét tÇm quan träng bËc nhÊt ®èi víi tiÒn tuyÕn: ChÝnh lµ v× hËu ph­¬ng, vµ chØ cã hËu ph­¬ng míi cung cÊp cho tiÒn tuyÕn ch¼ng nh÷ng c¸c yªu cÇu ®ñ mäi lo¹i, mµ cßn c¶ binh sÜ, c¶ t×nh c¶m lÉn t­ t­ëng n÷a. HËu ph­¬ng kh«ng v÷ng ch¾c, nhÊt ®Þnh sÏ biÕn nh÷ng ®éi qu©n ­u tó nhÊt vµ cè kÕt nhÊt thµnh mét nhãm quÇn chóng kh«ng v÷ng vµng vµ hÌn yÕu" 1. ThËt vËy, tÊt c¶ mäi nhu cÇu thuéc vÒ vËt chÊt cña qu©n ®éi vµ chiÕn tranh ®Òu do hËu ph­¬ng cung cÊp. Qu©n ®éi lµ c«ng cô b¹o lùc cña mét quèc gia, víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ s½n sµng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Êu chèng qu©n x©m l­îc, gi¶i phãng ®Êt n­íc vµ b¶o vÖ Tæ quèc, nªn qu©n ®éi kh«ng ph¶i lµ lùc l­îng s¶n xuÊt ra cña c¶i cho x· héi vµ nu«i sèng hä. §©y lµ thµnh phÇn x· héi ®­îc nhµ n­íc bao cÊp toµn bé. Theo c¸ch luËn gi¶i cña Ph.¡ngghen: Qu©n ®éi tuy kh«ng lµm ra tiÒn, song l¹i tiªu tèn v« sè tiÒn. TiÒn ë ®©y chÝnh lµ l­¬ng thùc, thùc phÈm, quÇn ¸o, giµy dÐp, thuèc ch÷a bÖnh, dông cô y tÕ...; tiÒn lµ sóng _____________ 1. J.Stalin: Toµn tËp, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1975, t.4, tr.369.
 4. 346 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX ®¹n vµ c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kü thuËt qu©n sù...; ®ã lµ ch­a kÓ tíi l­¬ng cho sÜ quan vµ phô cÊp cho h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ... HÕt th¶y nh÷ng lo¹i vËt chÊt nµy ®Òu ph¶i do nh©n d©n, hËu ph­¬ng cung cÊp th«ng qua nhµ n­íc. ThËt ®óng nh­ Ph.¡ngghen tõng kh¼ng ®Þnh: kh«ng cã mét qu©n ®éi nµo do th­êng d©n tæ chøc l¹i cã thÓ tån t¹i ®­îc trong thùc tÕ, chõng nµo nã ch­a cã mét nguån vËt chÊt to lín mµ mét qu©n ®éi chÝnh quy hïng m¹nh cÇn cã. Tuy vËy, trong thêi b×nh, trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh, qu©n ®éi cã tiÕn hµnh t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé, chiÕn sÜ, phÇn nµo ®ã gi¶m chi phÝ cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. C«ng t¸c b¶o ®¶m vËt chÊt cña hËu ph­¬ng cho tiÒn tuyÕn nãi chung, cho qu©n ®éi nãi riªng rÊt quan träng, bëi cã cung cÊp ®ñ c¬ së vËt chÊt cho qu©n ®éi míi duy tr× ®­îc lùc l­îng nµy. §Æc biÖt h¬n, trong ®iÒu kiÖn chiÕn tranh, c«ng t¸c b¶o ®¶m vËt chÊt l¹i cµng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh h¬n, v× ®©y chÝnh lµ c¬ së t¹o søc m¹nh cho qu©n ®éi giµnh th¾ng lîi trªn chiÕn tr­êng. ë hËu ph­¬ng, nh©n d©n ®· kh«ng qu¶n n¾ng m­a, nãng rÐt, ngµy ®ªm lao ®éng quªn m×nh ®Ó lµm ra l­¬ng thùc, thùc phÈm, cña c¶i vµ mäi nhu cÇu vËt chÊt kh¸c ®Ó cung cÊp cho qu©n ®éi vµ chiÕn tr­êng. §ã lµ nguån søc m¹nh, lµ nguyªn nh©n quan träng cña nh÷ng th¾ng lîi trªn chiÕn tr­êng. Tõ thùc tÕ l·nh ®¹o ®Êt n­íc X«viÕt tiÕn hµnh th¾ng lîi cuéc chiÕn tranh vÖ quèc vÜ ®¹i, J.Stalin ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: "Th¾ng lîi
 5. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 347 cña Hång qu©n kh«ng thÓ nµo cã ®­îc nÕu kh«ng cã sù chi viÖn cña nh©n d©n, kh«ng cã tinh thÇn lµm viÖc quªn m×nh cña nh÷ng ng­êi X«viÕt trong c¸c nhµ m¸y vµ c«ng x­ëng, trong c¸c giÕng than vµ c¸c hÇm má, trong vËn t¶i vµ n«ng nghiÖp" 1. VËy lµ, ®· "cã ®ñ lý do ®Ó nãi r»ng tinh thÇn lao ®éng quªn m×nh cña nh÷ng ng­êi X«viÕt ë hËu ph­¬ng sÏ ®­îc ghi vµo lÞch sö cïng víi cuéc ®Êu tranh anh dòng cña Hång qu©n nh­ lµ mét chiÕn c«ng ch­a tõng cã cña nh©n d©n trong c«ng cuéc b¶o vÖ Tæ quèc"2 . Bªn c¹nh viÖc cung cÊp vÒ vËt chÊt vµ tiÒn cña, hËu ph­¬ng cßn lµ n¬i cung cÊp nguån nh©n lùc th­êng xuyªn cho qu©n ®éi vµ chiÕn tranh. §Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn qu©n ®éi cÇn ph¶i cã con ng­êi, mµ nh÷ng con ng­êi nµy lµ con em cña nh©n d©n tõ hËu ph­¬ng cung cÊp. Tuy tiªu chÝ ®¸nh gi¸ mét qu©n ®éi m¹nh kh«ng ®ång nhÊt víi sè l­îng qu©n ®«ng; song thùc tÕ chiÕn tranh ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: nguån nh©n lùc hïng hËu lµ v« cïng quan träng. ChÝnh V.I. Lªnin ®· chØ ra r»ng: Trong chiÕn tranh, ai cã nhiÒu lùc l­îng hËu bÞ h¬n, ai cã nhiÒu nguån lùc h¬n..., th× ng­êi ®ã sÏ thu ®­îc th¾ng lîi; bëi chiÕn tranh sÏ ®ång hµnh víi th­¬ng vong, mÊt m¸t, nªn ph¶i cã nguån lùc dù tr÷ tõ hËu ph­¬ng bæ sung kÞp thêi ®Ó qu©n ®éi lu«n cã ®ñ søc chiÕn ®Êu. _____________ 1, 2. J.Stalin: VÒ cuéc chiÕn tranh gi÷ n­íc vÜ ®¹i cña Liªn X«, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1965, tr.114, 115.
 6. 348 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX MÆt kh¸c, hËu ph­¬ng còng chÝnh lµ ®Þa bµn ®øng ch©n quan träng cña qu©n ®éi. Tõ ®©y, nh÷ng thanh niªn ­u tó tõ c¸c th«n, xãm theo lÖnh gäi nhËp ngò cña nhµ n­íc nhanh chãng tËp trung l¹i ë mét ®Þa ®iÓm thÝch hîp, råi ®­îc biªn chÕ vµo ®éi ngò, ®­îc huÊn luyÖn chuyªn m«n, kü chiÕn thuËt..., ®­îc gi¸o dôc tinh thÇn yªu n­íc, båi d­ìng ý chÝ quyÕt t©m chiÕn ®Êu gi¶i phãng ®Êt n­íc vµ b¶o vÖ Tæ quèc - nh÷ng hµnh trang cÇn thiÕt nhÊt ®¶m b¶o b¶n lÜnh vµ trÝ tuÖ cho tõng ng­êi lÝnh tr­íc khi ra trËn. Nh­ vËy, hËu ph­¬ng lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Çu tiªn cña qu©n ®éi. H¬n n÷a, trong qu¸ tr×nh chiÕn tranh, kh«ng ph¶i khi nµo, trËn nµo còng giµnh ®­îc chiÕn th¾ng; v× vËy, sau nh÷ng trËn kh«ng thµnh c«ng, hoÆc khi thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¹m lui qu©n ®Ó bæ sung lùc l­îng, vò khÝ, thËm chÝ lµ huÊn luyÖn bæ sung vÒ kü chiÕn thuËt... th× hËu ph­¬ng - c¨n cø ®Þa vÉn lµ n¬i ®øng ch©n, che chë an toµn nhÊt cña c¸c ®¬n vÞ sau mçi mïa chiÕn dÞch. Kh«ng chØ ®¸p øng lùc l­îng trùc tiÕp cÇm sóng chiÕn ®Êu trªn chiÕn tr­êng, mµ lùc l­îng phôc vô chiÕn ®Êu còng chÝnh tõ hËu ph­¬ng cung cÊp. §©y lµ thµnh phÇn cã vai trß cùc kú quan träng, ®¶m tr¸ch viÖc vËn chuyÓn, ch¨m sãc th­¬ng binh, t¶i ®¹n, b¶o ®¶m giao th«ng... nÕu thiÕu nã bé ®éi khã cã thÓ giµnh th¾ng lîi trªn chiÕn tr­êng. Trong chiÕn tranh, viÖc th¾ng hay b¹i tÊt nhiªn lµ phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, trong ®ã cã chÝnh trÞ vµ tinh thÇn. Lªnin tõng nãi: "Trong mäi cuéc chiÕn tranh th×
 7. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 349 th¾ng lîi, nãi cho cïng, lµ tïy thuéc vµo t©m tr¹ng cña quÇn chóng ®ang ®æ m¸u trªn chiÕn tr­êng. Lßng tin t­ëng r»ng chiÕn tranh mµ hä tiÕn hµnh lµ chÝnh nghÜa, sù gi¸c ngé r»ng cÇn ph¶i hy sinh th©n m×nh v× h¹nh phóc cña anh em m×nh, lµm cho tinh thÇn cña binh sÜ lªn cao vµ lµm cho hä chÞu ®ùng ®­îc nh÷ng khã kh¨n ch­a tõng thÊy" 1. ChiÕn tranh lµ sù hiÓm nguy, khèc liÖt, lµ ®æ m¸u, hy sinh; ë ®ã, ranh giíi gi÷a sù sèng vµ c¸i chÕt trë nªn v« cïng máng manh...; bëi vËy, ®ßi hái ng­êi chiÕn sÜ ph¶i cã ý chÝ vµ b¶n lÜnh rÊt v÷ng vµng. YÕu tè tinh thÇn sÏ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kü n¨ng chiÕn ®Êu cña ng­êi lÝnh t¨ng lªn hoÆc gi¶m xuèng vµ do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn thµnh qu¶ t¸c chiÕn trªn chiÕn tr­êng. Nh­ vËy, chÝnh trÞ vµ tinh thÇn thùc sù lµ nh©n tè gãp phÇn t¹o nªn søc m¹nh cho qu©n ®éi, vµ nguån søc m¹nh nµy ®­îc cung cÊp bëi chÝnh hËu ph­¬ng - n¬i sinh ra vµ lín lªn cña ng­êi lÝnh. HËu ph­¬ng ®èi víi ng­êi lÝnh lµ gia ®×nh, lµ quª h­¬ng, lµ Tæ quèc. ChiÕn ®Êu ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc, quª h­¬ng vµ gia ®×nh lµ nghÜa vô thiªng liªng, môc ®Ých cao c¶ cña ng­êi lÝnh, vµ còng chÝnh tõ n¬i ®©y ®· tiÕp thªm søc m¹nh tinh thÇn cho ng­êi lÝnh quªn m×nh x«ng pha chiÕn ®Êu lËp c«ng. Nguån søc m¹nh cña hËu ph­¬ng ®èi víi qu©n ®éi tr­íc nhÊt chÝnh lµ t×nh th­¬ng yªu cña quÇn chóng _____________ 1. V.I. Lªnin vµ J.Stalin: TÇm quan träng cña hËu ph­¬ng trong chiÕn tranh c¸ch m¹ng, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1966, tr.24.
 8. 350 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX nh©n d©n dµnh cho ng­êi lÝnh ngoµi mÆt trËn. §©y lµ lo¹i t×nh c¶m cao quý vµ v« cïng ®Æc biÖt; bëi tõ t×nh th­¬ng ®ã mµ nh©n d©n hÕt lßng chi viÖn søc ng­êi, søc cña cho qu©n ®éi, cho tiÒn tuyÕn. §iÒu ®ã chøng tá r»ng "qu©n ®éi ®ã sÏ cã mét hËu ph­¬ng cùc kú v÷ng ch¾c, qu©n ®éi ®ã lµ v« ®Þch" 1. Nguån søc m¹nh cña hËu ph­¬ng cã ý nghÜa chiÕn l­îc nh­ vËy, nªn trong qu¸ tr×nh chiÕn tranh, ®èi ph­¬ng còng th­êng t×m mäi thñ ®o¹n, c¸ch thøc ®¸nh vµo hËu ph­¬ng, nh»m kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ ph¸ ho¹i vÒ c¬ së vËt chÊt, mµ ®Æc biÖt lµ g©y hoang mang, dao ®éng vÒ tinh thÇn ®èi víi ng­êi d©n, dÇn dÇn lµm phai nh¹t ý chÝ, lµm r¹n vì sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt, thËm chÝ lµ lµm gi¶m lßng tin cña d©n chóng. §iÒu nµy sÏ ngay lËp tøc g©y t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn søc chiÕn ®Êu cña ng­êi chiÕn sÜ trªn chiÕn tr­êng. Nh­ vËy, cã hËu ph­¬ng v÷ng m¹nh tøc lµ cã nguån cung cÊp søc ng­êi, søc cña dåi dµo cho tiÒn tuyÕn; cã nguån søc m¹nh tinh thÇn to lín cæ vò cho ng­êi lÝnh chiÕn ®Êu trªn chiÕn tr­êng. Ng­îc l¹i, nÕu hËu ph­¬ng kh«ng v÷ng ch¾c sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn tinh thÇn vµ kh¶ n¨ng chiÕn ®Êu cña qu©n ®éi. Thùc tÕ lÞch sö chiÕn tranh ®· minh chøng r»ng: "Mét qu©n ®éi kh«ng cã hËu ph­¬ng v÷ng ch¾c th× qu©n ®éi Êy lµ c¸i g×? Ch¼ng lµ c¸i _____________ 1. J.Stalin: Søc m¹nh cña qu©n ®éi ta, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1975, tr.38.
 9. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 351 g× c¶. Nh÷ng ®éi qu©n lín nhÊt, ®­îc trang bÞ tèt nhÊt, ®Òu ®· bÞ tan r· vµ biÕn thµnh tro bôi, v× kh«ng cã hËu ph­¬ng v÷ng ch¾c, kh«ng cã sù ®ång t×nh vµ ñng hé cña hËu ph­¬ng, cña nh©n d©n lao ®éng" 1. ThÊm nhuÇn s©u s¾c luËn ®iÓm hËu ph­¬ng - nh©n tè c¬ b¶n th­êng xuyªn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña khëi nghÜa vµ chiÕn tranh cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, trong suèt qu¸ tr×nh l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng lu«n th­êng xuyªn coi träng viÖc x©y dùng hËu ph­¬ng chiÕn l­îc, mµ buæi s¬ khai ban ®Çu lµ nh÷ng c¬ së c¸ch m¹ng trong nh©n d©n. ChÝnh bëi vËy, dï ®Þch tiÕn hµnh khñng bè g¾t gao, c¸c tæ chøc ®¶ng vÉn tån t¹i, trô v÷ng trong lßng d©n, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt vµ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh giµnh ®­îc nh÷ng th¾ng lîi quan träng. §Ó chuÈn bÞ cho Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn vÒ tay nh©n d©n, ®Çu n¨m 1941, §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng vµ l·nh tô Hå ChÝ Minh ®· quyÕt ®Þnh chän Cao B»ng lµm n¬i ®øng ch©n vµ x©y dùng n¬i ®©y thµnh c¨n cø ®Þa cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Ng­êi kh¼ng ®Þnh: C¨n cø Cao B»ng sÏ më ra triÓn väng lín cho c¸ch m¹ng n­íc ta. Cao B»ng cã phong trµo tèt tõ tr­íc, l¹i kÒ s¸t biªn giíi lÊy ®ã lµm c¬ së liªn l¹c quèc tÕ rÊt thuËn lîi. Nh­ng tõ Cao B»ng cßn ph¶i ph¸t triÓn vÒ Th¸i Nguyªn vµ _____________ 1. J.Stalin: Toµn tËp, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1965, t.11, tr.33, 34.
 10. 352 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX th«ng xuèng n÷a míi cã thÓ tiÕp xóc víi toµn quèc ®­îc. Cã nèi ®­îc phong trµo víi Th¸i Nguyªn, víi toµn quèc th× khi ph¸t ®éng ®Êu tranh vò trang, lóc thuËn lîi cã thÓ tiÕn c«ng, lóc khã kh¨n cã thÓ gi÷. Theo ®ã, cïng víi thêi gian, tõ Cao B»ng, c¨n cø ®Þa ®­îc më réng ra B¾c S¬n, §×nh C¶, T©n Trµo råi ph¸t triÓn thµnh khu gi¶i phãng réng lín gåm nhiÒu tØnh ViÖt B¾c. T¹i ®©y, lùc l­îng chÝnh trÞ vµ vò trang ®­îc x©y dùng, nh÷ng yÕu tè cña mét nhµ n­íc d©n chñ nh©n d©n ®­îc h×nh thµnh. Vµ còng chÝnh tõ ®©y, §¶ng vµ Quèc d©n ®¹i héi ®· quyÕt ®Þnh nhiÒu vÊn ®Ò träng ®¹i cña quèc gia, d©n téc; lµ n¬i ph¸t lÖnh Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn th¸ng 8- 1945, khai sinh ra n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa - nhµ n­íc d©n chñ nh©n d©n ®Çu tiªn ë §«ng Nam ¸. Bªn c¹nh c¨n cø ®Þa chiÕn l­îc ViÖt B¾c, hÖ thèng c¨n cø ®Þa còng khÈn tr­¬ng ®­îc x©y dùng ë hÇu kh¾p c¸c khu, tØnh trªn kh¾p c¶ n­íc. §©y chÝnh lµ tiÒn ®Ò quan träng gãp phÇn lµm nªn th¾ng lîi nhanh chãng cña cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m 1945 trªn ph¹m vi toµn quèc. Th¸ng 12-1946, khi cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc bïng næ, chóng ta ®· cã mét hËu ph­¬ng tr¶i réng kh¾p c¶ n­íc; ë B¾c vµ Trung Bé lµ c¸c khu du kÝch, c¸c vïng gi¶i phãng cña Khu 3, Khu 4, Khu 5...; ë Nam Bé lµ c¸c chiÕn khu - c¨n cø hËu ph­¬ng kh¸ng chiÕn: chiÕn khu D, chiÕn khu D­¬ng Minh Ch©u (§«ng Nam Bé), chiÕn khu §ång Th¸p M­êi, U Minh (T©y Nam Bé); vµ ®Æc biÖt, c¨n cø ®Þa chiÕn l­îc ViÖt B¾c vÉn lµ Thñ ®« kh¸ng chiÕn cña
 11. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 353 c¶ n­íc. Tõ ®©y, nguån nh©n lùc, vËt lùc - nh©n tè quyÕt ®Þnh cña mäi cuéc khëi nghÜa vµ chiÕn tranh, ®­îc c¨n cø - hËu ph­¬ng trªn toµn quèc cung cÊp ®· gãp phÇn ®­a cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p tõng b­íc ®i ®Õn th¾ng lîi hoµn toµn. §Æc biÖt nhÊt lµ chØ víi lùc l­îng cña bèn ®¹i ®oµn bé binh, mét ®¹i ®oµn c«ng ph¸o vµ 23.126 tÊn g¹o, 992 tÊn thÞt, 800 tÊn rau, 266 tÊn muèi, 62,7 tÊn ®­êng, 917 tÊn thùc phÈm kh¸c, thªm vµo ®ã lµ 261.541 d©n c«ng, 20.000 xe ®¹p thå, 914 ngùa thå vµ hµng ngµn thuyÒn, m¶ng... 1 (l­îng vËt chÊt nµy chñ yÕu lµ tõ c¸c vïng c¨n cø - hËu ph­¬ng T©y B¾c, ViÖt B¾c, Liªn khu 3, Thanh Hãa) ®­îc huy ®éng cho ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954, ®Ó ®¸nh ®ßn chiÕn l­îc quyÕt ®Þnh, ®uæi qu©n x©m l­îc Ph¸p ra khái bê câi quèc gia lµ thªm mét minh chøng sèng ®éng n÷a kh¼ng ®Þnh quy luËt "thùc tóc, binh c­êng" - nh©n tè ®¶m b¶o b»ng vµng cho th¾ng lîi cña khëi nghÜa vµ chiÕn tranh, chØ cã ®­îc khi c¨n cø - hËu ph­¬ng ®­îc th­êng xuyªn x©y dùng, cñng cè mét c¸ch v÷ng ch¾c. Nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; nh÷ng thµnh tùu, lý luËn vµ kinh nghiÖm ®­îc ®óc kÕt tõ thùc tiÔn x©y dùng hËu ph­¬ng trong C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m 1945, trong 9 n¨m kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p thùc sù lµ c¬ së v÷ng ch¾c cho c«ng cuéc x©y dùng c¨n cø - hËu ph­¬ng _____________ 1. Tæng côc HËu cÇn: LÞch sö hËu cÇn Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hµ Néi, 1995, t.1, tr.290.
 12. 354 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX chiÕn l­îc trong kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc cña toµn §¶ng, toµn d©n vµ toµn qu©n ta. 2. X©y dùng hËu ph­¬ng miÒn B¾c v÷ng m¹nh toµn diÖn - ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc Víi th¾ng lîi §iÖn Biªn Phñ, chóng ta ®· buéc Ph¸p ph¶i ký HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, chÊm døt chiÕn tranh. Theo hiÖp ®Þnh, n­íc ta t¹m thêi chia lµm hai miÒn, vÜ tuyÕn 17 lµ giíi tuyÕn vµ sau hai n¨m sÏ tiÕn hµnh tæng tuyÓn cö thèng nhÊt ®Êt n­íc. Song, víi m­u ®å x©m l­îc ViÖt Nam, giíi cÇm quyÒn Mü tuyªn bè kh«ng bÞ rµng buéc bëi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ (Mü kh«ng ký vµo v¨n b¶n hiÖp ®Þnh), nhanh chãng nh¶y vµo miÒn Nam ViÖt Nam, hÊt c¼ng Ph¸p, ®­a Ng« §×nh DiÖm vÒ Sµi Gßn dùng lªn c¸i gäi lµ chÝnh quyÒn ViÖt Nam Céng hßa, ©m m­u chia c¾t l©u dµi ®Êt n­íc ta, biÕn miÒn Nam thµnh thuéc ®Þa kiÓu míi, c¨n cø qu©n sù träng yÕu ë khu vùc §«ng Nam ¸, nh»m ng¨n chÆn vµ tiÕn c«ng chñ nghÜa x· héi, phong trµo gi¶i phãng d©n téc ®ang trµo d©ng trªn thÕ giíi. Nh­ vËy, trªn thùc tÕ t¹i hai miÒn Nam, B¾c n­íc ta lóc nµy tån t¹i hai thÓ chÕ chÝnh trÞ - x· héi kh¸c nhau; ®ång thêi ®©y còng lµ sù ®èi ®Çu gi÷a lùc l­îng c¸ch m¹ng víi lùc l­îng ph¶n c¸ch m¹ng, gi÷a phong trµo gi¶i phãng d©n téc víi chñ nghÜa ®Õ quèc. ViÖt Nam tiÕp tôc trë thµnh t©m ®iÓm chó ý cña thÕ giíi vµ nhiÖm vô c¸ch m¹ng míi còng ®Æt ra hÕt søc khã kh¨n, nÆng nÒ.
 13. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 355 §ã lµ miÒn B¾c b­íc vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi trong ®iÒu kiÖn: s¶n l­îng c«ng nghiÖp (1954) chØ chiÕm 15% tæng s¶n l­îng kinh tÕ quèc d©n. HÇu hÕt nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, bÕn c¶ng, cÇu cèng, ®­êng s¾t... bÞ qu©n Ph¸p ph¸ hñy tr­íc khi rót khái miÒn B¾c. N«ng nghiÖp gi÷ vai trß chÝnh, nh­ng kü thuËt canh t¸c vèn l¹c hËu, v× chiÕn tranh nªn ®· cã 143 ngµn hÐcta ®Êt canh t¸c bÞ bá hoang, thªm vµo ®ã lµ hµng chôc ngµn hÐcta n÷a kh«ng trång cÊy do gÇn 1 triÖu ng­êi C«ng gi¸o di c­ vµo Nam bá l¹i ®· ®Èy nÒn kinh tÕ miÒn B¾c vµo t×nh tr¹ng cùc kú nghiªm träng. MÆt kh¸c, c¸c hñ tôc, tÖ n¹n x· héi cña chÕ ®é cò ®Ó l¹i rÊt trÇm träng: bé phËn lín d©n sè ®ñ mäi løa tuæi bÞ mï ch÷, nhiÒu c¨n bÖnh x· héi ch­a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, lo¹i trõ do hÖ thèng y tÕ nhá yÕu, l¹c hËu 1. TÊt th¶y thùc tr¹ng trªn lµ mét th¸ch thøc hÕt søc nghiªm träng ®èi víi nh©n d©n miÒn B¾c trong c«ng cuéc c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi, lµm hËu ph­¬ng chiÕn l­îc cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü. T¹i miÒn Nam, d­íi sù chØ ®¹o cña Mü, tËp ®oµn cÇm quyÒn Ng« §×nh DiÖm ngang nhiªn vi ph¹m HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, tæ chøc tæng tuyÓn cö riªng rÏ, lËp quèc héi, biÕn miÒn Nam thµnh quèc gia riªng; ®ång thêi, khÈn tr­¬ng b¾t lÝnh, x©y dùng qu©n ®éi ViÖt Nam Céng hßa, víi ng©n _____________ 1. N¨m 1955, tæng d©n sè miÒn B¾c cã h¬n 13 triÖu, nh­ng chØ cã 78 c¬ së ®iÒu trÞ, víi 115 b¸c sÜ, 3.796 y sÜ vµ y t¸.
 14. 356 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX s¸ch, vò khÝ, ph­¬ng tiÖn qu©n sù cña Mü vµ trùc tiÕp do c¸c chuyªn gia, cè vÊn qu©n sù Mü huÊn luyÖn, chØ huy. Cïng víi thêi gian, nhiÒu c¨n cø qu©n sù, h¶i c¶ng, kho tµng, c¨n cø huÊn luyÖn... nhanh chãng ®­îc ®Çu t­ x©y dùng trªn kh¾p miÒn Nam. §¬n ph­¬ng tiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh chèng l¹i nh©n d©n miÒn Nam, b»ng chÝnh s¸ch "tè céng, diÖt céng", chÝnh quyÒn Ng« §×nh DiÖm sö dông qu©n ®éi, c¶nh s¸t më liªn tiÕp c¸c cuéc hµnh qu©n cµn quÐt, nh»m thanh s¸t ®Þa bµn, truy s¸t b¾t bí, th¼ng tay chÐm giÕt, tï ®µy nh÷ng ®¶ng viªn céng s¶n, nh÷ng ng­êi kh¸ng chiÕn cò. HÖ thèng nhµ tï, chuång cäp, tr¹i c¶i huÊn... cña Mü - DiÖm mäc lªn kh¾p thµnh thÞ vµ n«ng th«n miÒn Nam. M¸u cña c¸c giíi ®ång bµo yªu n­íc vÉn tiÕp tôc ®æ trªn c¸c ®Þa ph­¬ng tõ Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn ®Õn mòi Cµ Mau, trªn kh¾p c¸c ®­êng phè ®« thÞ miÒn Nam vµ c¶ ë thµnh phè Sµi Gßn - Gia §Þnh. C¸ch m¹ng miÒn Nam ph¶i tõng ngµy, tõng giê ®èi mÆt víi nh÷ng thö th¸ch cam go vµ th¶m khèc. Trªn thÕ giíi, hÖ thèng x· héi chñ nghÜa mµ Liªn X« lµ trô cét gi÷ vai trß lµ chç dùa tin cËy vµ v÷ng ch¾c cho sù nghiÖp kh¸ng chiÕn chèng Mü cña nh©n d©n ta (tuy cã nh÷ng bÊt ®ång nhÊt ®Þnh). Phong trµo céng s¶n quèc tÕ vµ phong trµo gi¶i phãng d©n téc chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, phong trµo c«ng nh©n vµ n«ng d©n lao ®éng c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa ®Êu tranh ®ßi d©n sinh, d©n chñ ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ s©u réng trë thµnh hËu thuÉn rÊt quan träng cho cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc cña ta.
 15. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 357 NhËn thøc s©u s¾c t×nh h×nh c¸ch m¹ng trong n­íc vµ quèc tÕ liªn quan, Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng x¸c ®Þnh: "Mü kh«ng nh÷ng lµ kÎ thï cña nh©n d©n thÕ giíi, mµ Mü ®ang biÕn thµnh kÎ thï chÝnh vµ trùc tiÕp cña nh©n d©n ViÖt, Miªn, Lµo" 1; muèn chèng ®Õ quèc Mü vµ tay sai, cñng cè hßa b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, thùc hiÖn ®éc lËp d©n chñ "®iÒu cèt yÕu lµ ph¶i ra søc cñng cè miÒn B¾c, ®ång thêi gi÷ v÷ng vµ ®Èy m¹nh cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n miÒn Nam"; vµ "Cñng cè miÒn B¾c tøc lµ båi d­ìng lùc l­îng c¬ b¶n cña ta, x©y dùng chç dùa v÷ng ch¾c cho nh©n d©n toµn quèc giµnh th¾ng lîi trong cuéc ®Êu tranh cñng cè hßa b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt" 2. Mü lµ ®Õ quèc hiÕu chiÕn, cã tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù hµng ®Çu thÕ giíi; ®Ó ®¸nh l¹i chóng, kh«ng cã con ®­êng nµo kh¸c lµ ph¶i huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n téc, mµ nh­ Lªnin ®· nãi lµ ph¶i cã mét hËu ph­¬ng ®­îc tæ chøc v÷ng ch¾c - hËu ph­¬ng ®ã chÝnh lµ miÒn B¾c x· héi chñ nghÜa. "MiÒn B¾c lµ nÒn t¶ng, lµ gèc rÔ cña lùc l­îng ®Êu tranh cña nh©n d©n ta. NÒn cã v÷ng, nhµ míi ch¾c. Gèc cã m¹nh, c©y míi tèt" 3. "Cñng cè miÒn B¾c ph¶i lu«n lu«n chiÕu cè miÒn Nam. Cñng cè miÒn B¾c vµ chiÕu cè miÒn Nam kh«ng thÓ t¸ch rêi... MiÒn B¾c lµ chç ®øng cña ta. BÊt kÓ trong t×nh thÕ nµo, miÒn B¾c còng ph¶i ®­îc cñng cè"4. "MiÒn B¾c lµ _____________ 1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.7, tr.314. 2, 4. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp, S®d, t.16, tr.577. 3. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.8, tr.67.
 16. 358 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX c¨n cø ®Þa chung cña c¸ch m¹ng c¶ n­íc... NhiÖm vô c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c râ rµng lµ nhiÖm vô quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña toµn bé c¸ch m¹ng n­íc ta, ®èi víi sù nghiÖp thèng nhÊt n­íc nhµ cña nh©n d©n ta" 1. Vµ "Hai nhiÖm vô c¸ch m¹ng ë miÒn B¾c vµ miÒn Nam thuéc hai chiÕn l­îc kh¸c nhau, mçi nhiÖm vô nh»m gi¶i quyÕt yªu cÇu cô thÓ cña mçi miÒn trong hoµn c¶nh n­íc nhµ t¹m bÞ chia c¾t lµm hai. Song hai nhiÖm vô ®ã tr­íc m¾t ®Òu cã mét môc tiªu chung lµ thùc hiÖn hßa b×nh thèng nhÊt Tæ quèc, ®Òu nh»m gi¶i quyÕt m©u thuÉn chung cña c¶ n­íc lµ m©u thuÉn gi÷a nh©n d©n ta vµ ®Õ quèc Mü cïng bÌ lò tay sai cña chóng"2. TiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa - x©y dùng hËu ph­¬ng chiÕn l­îc miÒn B¾c, tr­íc nhÊt ph¶i nhanh chãng æn ®Þnh t×nh h×nh chÝnh trÞ vµ x· héi vèn ®ang tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p, ®Æc biÖt lµ nh÷ng vïng do ®èi ph­¬ng kiÓm so¸t nhiÒu n¨m, ®Èy m¹nh tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc c¸c tÇng líp nh©n d©n kiªn quyÕt chèng l¹i nh÷ng ©m m­u vµ luËn ®iÖu ph¸ ho¹i cña kÎ ®Þch. Thùc hiÖn §iÒu 21 cña HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, nh©n d©n ta ®· ®Êu tranh buéc Ph¸p nghiªm chØnh thi hµnh viÖc trao tr¶ tï binh vµ th­êng d©n bÞ giam gi÷ trong chiÕn tranh 3. §Æc biÖt, ta ®· _____________ 1, 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp, S®d, t.21, tr.509-510, 508. 3. Ta ®· trao tr¶ cho Ph¸p 6.800 tï binh ¢u - Phi, 2.360 tï binh ng­êi ViÖt. §æi l¹i, phÝa Ph¸p ®· trao tr¶ cho ta 7.350 tï binh, 18.350 tï chÝnh trÞ vµ 37.900 th­êng d©n bÞ giam gi÷.
 17. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 359 tæ chøc tiÕp qu¶n c¸c khu vùc qu©n Ph¸p rót ®i, nhanh chãng thiÕt lËp vµ cñng cè chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n c¸c cÊp trªn toµn miÒn B¾c; tõng b­íc æn ®Þnh ®êi sèng cho c¸c tÇng líp nh©n d©n. §ång thêi, nh©n d©n c¸c ®Þa ph­¬ng tæ chøc ®ãn tiÕp hµng chôc v¹n c¸n bé, chiÕn sÜ, ®ång bµo miÒn Nam tËp kÕt ra B¾c. §©y chÝnh lµ nguån nh©n lùc chiÕn l­îc ®Ó §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam båi d­ìng vµ ®µo t¹o thµnh ®éi ngò c¸n bé cèt c¸n trùc tiÕp chuÈn bÞ cho c«ng cuéc gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt Tæ quèc. Cïng víi cñng cè chÝnh trÞ vµ x· héi, c«ng cuéc c¶i t¹o nÒn kinh tÕ miÒn B¾c tõ h×nh thøc së h÷u t­ nh©n sang së h÷u tËp thÓ, së h÷u toµn d©n vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt; tõ nÒn s¶n xuÊt nhá lÎ, ph©n t¸n, kü thuËt l¹c hËu tiÕn lªn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa... khÈn tr­¬ng ®­îc tiÕn hµnh. MiÒn B¾c ®· hoµn toµn gi¶i phãng lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó toµn §¶ng, toµn d©n ta hoµn thµnh viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt, xãa bá vÜnh viÔn chÕ ®é chiÕm h÷u ruéng ®Êt cña giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn ®· tån t¹i trong nhiÒu thÕ kû 1, 810.000 hÐcta ruéng ®Êt vµ nhiÒu tr©u bß cµy kÐo vµ n«ng cô s¶n xuÊt ®­îc chia cho 2.104.000 hé n«ng d©n; s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®­îc ®Èy m¹nh, nh÷ng vïng ®Êt hoang hãa nhanh chãng ®­îc khai ph¸ ®­a vµo trång cÊy. Dï vËy, _____________ 1. §Õn th¸ng 7-1956, ®ît 5 c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· kÕt thóc ë toµn bé vïng ®ång b»ng, trung du vµ 280 x· miÒn nói, víi kÕt qu¶ lµ: chia 344.000 hÐcta ruéng ®Êt cho n«ng d©n, hoµn thµnh viÖc xãa bá giai cÊp ®Þa chñ vµ tµn d­ chÕ ®é phong kiÕn ë miÒn B¾c.
 18. 360 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cuéc c¶i c¸ch ruéng ®Êt, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam còng m¾c ph¶i sai lÇm vÒ ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh. Trong th­ göi ®ång bµo n«ng th«n vµ c¸n bé ngµy 18-8-1956, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: C¶i c¸ch ruéng ®Êt lµ th¾ng lîi to lín, nh­ng chóng ta ®· m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm, sai lÇm nghiªm träng, "Chóng ta cÇn ph¶i ph¸t huy nh÷ng th¾ng lîi ®· thu ®­îc, ®ång thêi chóng ta ph¶i kiªn quyÕt söa ch÷a nh÷ng sai lÇm"; "ViÖc söa ch÷a ph¶i kiªn quyÕt vµ cã kÕ ho¹ch. ViÖc g× söa ®­îc ngay th× ph¶i lµm ngay. ViÖc g× ch­a söa ®­îc ngay th× ph¶i kÕt hîp trong kiÓm tra l¹i mµ lµm" 1. ViÖc lµm nµy kh«ng chØ mang l¹i quyÒn lîi thiÕt thùc - tháa niÒm m¬ ­íc bao ®êi cña ng­êi n«ng d©n, mµ cßn gãp phÇn kh«i phôc vµ cñng cè lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng, víi c¸ch m¹ng. Vµ, s¶n l­îng l­¬ng thùc ë miÒn B¾c n¨m 1956 ®· ®¹t 4 triÖu tÊn (n¨m 1939 chØ lµ 2 triÖu tÊn). §i ®«i víi n«ng nghiÖp, c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp ®­îc khuyÕn khÝch më réng; c¸c c¬ së c«ng nghiÖp cßn l¹i khÈn tr­¬ng ®­îc kh«i phôc vµ n©ng dÇn quy m« s¶n xuÊt. C¸c tæ ®æi c«ng, hîp t¸c x· mua b¸n, hîp t¸c x· tÝn dông ®­îc thµnh lËp. §Æc biÖt, nh÷ng c¬ së c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trùc tiÕp phôc vô ®êi sèng nh©n d©n ®­îc tËp trung x©y dùng vµ ®i vµo s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Õn n¨m 1956, ta ®· kh«i phôc ®­îc 29 xÝ nghiÖp cò, x©y dùng thªm 55 xÝ nghiÖp _____________ 1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.8, tr.236.
 19. Ch­¬ng 41: X©y dùng vµ Ph¸t huy vai trß... 361 míi; hÖ thèng giao th«ng thñy bé vµ ®­êng s¾t c¬ b¶n ®­îc kh«i phôc. Kinh tÕ quèc doanh ®· n¾m phÇn lín c¸c ngµnh then chèt vµ gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c ngµnh gi¸o dôc, y tÕ vµ v¨n hãa cã b­íc ph¸t triÓn míi vµ thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu b­íc ®Çu. VÒ gi¸o dôc, n¹n mï ch÷ ®· c¬ b¶n ®­îc thanh to¸n, hÖ thèng gi¸o dôc phæ th«ng víi ch­¬ng tr×nh 10 n¨m ®­îc x¸c lËp, gi¸o dôc ®¹i häc vµ trung häc chuyªn nghiÖp tõng b­íc ph¸t triÓn 1 c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ ph¹m vi ngµnh nghÒ. VÒ y tÕ, c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ®­îc khÈn tr­¬ng cñng cè vµ ph¸t triÓn 2, phong trµo vÖ sinh dÞch tÔ ®­îc t¨ng c­êng, c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm, bÖnh x· héi dÇn ®­îc ®Èy lïi. VÒ v¨n hãa - x· héi, phong trµo v¨n nghÖ quÇn chóng, thÓ dôc thÓ thao, phim ¶nh, s¸ch b¸o... ho¹t ®éng s«i næi vµ réng kh¾p thµnh thÞ vµ n«ng th«n ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc ®Èy lïi tõng b­íc tµn d­ hñ b¹i cña chÕ ®é phong kiÕn, thùc d©n cßn tån t¹i trong nh©n d©n. Nh­ vËy, chØ sau ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ, thu nhËp quèc d©n ®· ®¹t råi v­ît møc so víi thêi kú tr­íc chiÕn _____________ 1. N¨m häc 1956 - 1957, toµn miÒn B¾c cã 606.000 häc sinh mÇm non, 925.000 häc sinh phæ th«ng, 7.783 häc sinh trung häc chuyªn nghiÖp, 3.664 sinh viªn ®¹i häc. 2. N¨m 1957, miÒn B¾c ®· cã 55 bÖnh viÖn, 13 viÖn ®iÒu d­ìng, 85 bÖnh x¸ víi tæng sè 19.700 gi­êng bÖnh, 362 nhµ hé sinh vµ 5.130 ban phßng bÖnh.
 20. 362 lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng mü, cøu n­íc... tËp IX tranh. §êi sèng cña nh©n d©n miÒn B¾c dÇn ®i vµo æn ®Þnh. §©y thùc sù lµ b­íc chuÈn bÞ ®Çu tiªn cho c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi - x©y dùng hËu ph­¬ng miÒn B¾c, t¹o hËu thuÉn v÷ng ch¾c cho sù nghiÖp gi¶i phãng miÒn Nam. TiÕp ®µ th¾ng lîi cña nh÷ng n¨m ®Çu kh«i phôc kinh tÕ, hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh, miÒn B¾c b­íc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa (1958 - 1960). Víi nhËn thøc s©u s¾c r»ng: "Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n hãa tøc lµ dÇn dÇn x©y dùng chñ nghÜa x· héi. X©y dùng chñ nghÜa x· héi lµ mét cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng phøc t¹p, gian khæ vµ l©u dµi" 1, Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng (khãa II) ®· häp, ra NghÞ quyÕt 14 vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ph¸t triÓn v¨n hãa trong 3 n¨m (1958 - 1960) vµ c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ®èi víi kinh tÕ c¸ thÓ cña n«ng d©n, thî thñ c«ng, ng­êi bu«n b¸n nhá vµ kinh tÕ t­ b¶n t­ doanh; NghÞ quyÕt vÒ vÊn ®Ò hîp t¸c hãa n«ng nghiÖp vµ NghÞ quyÕt vÒ c¶i t¹o c«ng th­¬ng nghiÖp t­ b¶n t­ doanh, ®Ó ®Þnh h­íng chØ ®¹o cô thÓ ®èi víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng trªn toµn miÒn B¾c. Th¾ng lîi cña kÕ ho¹ch ba n¨m kh«i phôc kinh tÕ vµ hµn g¾n vÕt th­¬ng chiÕn tranh (1955 - 1957) thùc sù lµ nguån lùc thóc ®Èy toµn d©n nç lùc hÕt m×nh trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa (1958 - 1960). KÕt qu¶ lµ, nÕu gi÷a n¨m 1958, ë n«ng th«n _____________ 1. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, S®d, t.9, tr.2.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2