intTypePromotion=3

Tìm hiểu về Luật bảo vệ môi trường năm 2005: Phần 2

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
8
lượt xem
0
download

Tìm hiểu về Luật bảo vệ môi trường năm 2005: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn cùng tìm hiểu luật này qua phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Luật bảo vệ môi trường năm 2005: Phần 2

Phinll<br /> A<br /> <br /> ?<br /> <br /> ft.<br /> <br /> ft.<br /> <br /> .•<br /> <br /> LUAT<br /> BAD VE• MOl TRIIIJNG<br /> •<br /> <br /> 47<br /> <br /> '.".'~.;.<br /> <br /> ,.<br /> •<br /> <br /> "-; ."<br /> <br /> LUll<br /> ?<br /> <br /> A<br /> <br /> ",-<br /> <br /> ••<br /> <br /> BAD V~ MOl IRU'ONG<br /> Can eli: vao Hien phrip nU:deCijng hoa xii hiji ehu nghia<br /> Vi~t Nam nam 1992 dii dU:(JesU'a do'i, b6' sung theo Nghi<br /> guye't s6' 51/2001/QH10<br /> ngay 25 thang 12 nam 2001 eua<br /> Quoc hili khoa X, ky hQp thzi: 10;<br /> Lu(it nay guy dinh vi belo v~ m6i tru:?Jng.<br /> Chuong I<br /> NHUNG QUY DiNH CHUNG<br /> <br /> Di~u 1. Ph:pn vi di~u ehinh<br /> Lui).t nay quy dinh vii ha:;tt d9ng baa v~ moi truong;<br /> ehinh saeh, bi~n phap va ngu6n ll,ie d~ baa v~ moi truong;<br /> qUYElnva nghia V\l eua t6 ehtie, h9 gia dinh, ea nhan trang<br /> baa v~ moi truong.<br /> Di~u 2. Do'itU9ng ap d\lng<br /> Lui).t nay ap d\lng dBi voi ed quan nM nuoe, t6 ehtie, h9<br /> gia dinh, ea nMn trang nuoe; nguoi Vi~t Nam dinh eu a nuoe<br /> ngaai, t6 ehtie, ea nMn nuoe ngdai eo ha:;tt d9ng tren Hinh th6<br /> nuoe C9ng haa xa h9i ehu nghia Vi~t Nam.<br /> Truong h9P diElu uoe qu5c te ma C9ng haa xa h9i ehu<br /> nghia Vi~t Namla thanh vien eo quy dinh khae voi quy dinh<br /> eua Lui).tnay thi ap d\lng diEluuoe quo'ete do.<br /> Di~u 3. Giai thiehtli ngli<br /> Trang Lui).tnay, eae tli ngu duoi day dUgehi~u nhu sau:<br /> 1. M6i tru:?Jngbaa g6m eae yeu to' tv nhien va vi).tchat<br /> 4-LBVMT<br /> <br /> 49<br /> <br /> nhan tlilobao quanh con nguoi, co anh hUdng de'n doi s6ng,<br /> san xuit, slj t6n tlili,phat tri1\n clla con nguoi va sinh v:i.t.<br /> 2. Thanh phtin m6i trltiJng la ye'u t6v:i.t chit t"o tMnh<br /> moi truOng nhu dit, nUoc, kh6ng khi, am thanh, anh sang,<br /> sinh v:i.t,h~ sinh thai va cac hinh thai v:i.tchit khac.<br /> 3. HO(LtaQng biio vif m6i trltiJng la ho"t di?ng giu cho moi<br /> trUOng trong lanh, Slilchd~p; ph6ng ngua, hliln che' tacdi?ng<br /> xiu d6i voi moi truOng, ling ph6 slj co'moi truong; khil.c ph\lc<br /> a nhiiim, suy thoai, ph\lc h6i va cai thi~n moi truong; khai<br /> thilc, slt d\lng h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản