intTypePromotion=1

Tìm hiểu về sự hình thành và phát triểncủa hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

Chia sẻ: Nguyen Ma | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
0
download

Tìm hiểu về sự hình thành và phát triểncủa hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định: Cùng với việc kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng thì phải xây dựng và không ngừng phát triển hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được hình thành, phát triển và hoàn thiện từng bước qua quá trình lãnh đạo cách mạng, gắn liền với các “thế hệ lãnh đạo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm: Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, Quan điểm Phát triển khoa học, Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về sự hình thành và phát triểncủa hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN<br /> <br /> <br /> <br /> TÌM HIỂU VỀ SỰ HÌNH THÀNH<br /> VÀ PHÁT TRIỂNCỦA HỆ THỐNG LÝ LUẬN<br /> Xà HỘI CHỦ NGHĨA ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC<br /> LÔ QUỐC TOẢN *<br /> <br /> Tóm tắt: Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định: Cùng với việc kiên định Chủ nghĩa Mác<br /> - Lênin làm nền tảng tư tưởng thì phải xây dựng và không ngừng phát triển hệ<br /> thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc làm kim chỉ nam cho hành<br /> động của mình. Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được<br /> hình thành, phát triển và hoàn thiện từng bước qua quá trình lãnh đạo cách<br /> mạng, gắn liền với các “thế hệ lãnh đạo” của Đảng Cộng sản Trung Quốc,<br /> bao gồm: Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan<br /> trọng “ba đại diện”, Quan điểm Phát triển khoa học, Tư tưởng xã hội chủ<br /> nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình.<br /> Từ khóa: Hình thành, phát triển, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lý luận xã hội<br /> chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.<br /> <br /> ương lĩnh chung của Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy Chủ<br /> C Trung Quốc được Đại hội lần thứ XIX<br /> thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2017 có<br /> nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Mao Trạch<br /> Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng<br /> xác định rằng: Đảng Cộng sản Trung Quốc quan trọng “ba đại diện”, Quan điểm Phát<br /> là đội tiên phong của giai cấp công nhân triển khoa học, Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc<br /> Trung Quốc, đồng thời là đội tiên phong của<br /> sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình<br /> nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung làm kim chỉ nam cho hành động của mình.<br /> Hoa, là hạt nhân lãnh đạo của sự nghiệp xã Theo quan điểm của Đảng Cộng sản<br /> hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, đại diệnTrung Quốc, cùng với sự kiên định Chủ<br /> cho yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất<br /> nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng thì<br /> tiên tiến Trung Quốc, đại diện cho phương phải không ngừng phát triển và hoàn thiện<br /> hướng tiến lên của nền văn hóa tiên tiến hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc<br /> Trung Quốc, đại diện cho lợi ích căn bản của<br /> Trung Quốc làm kim chỉ nam cho hành<br /> đông đảo nhất nhân dân Trung Quốc. Lý động thực tiễn của mình. Hệ thống lý luận xã<br /> tưởng cao nhất và mục tiêu cuối cùng của hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được<br /> Đảng là thực hiện chủ nghĩa cộng sản. hình thành và phát triển, hoàn thiện từng<br /> bước qua quá trình lãnh đạo cách mạng của<br /> * Tiến sĩ, Nguyên Trưởng khoa CNXHKH, Học<br /> Đảng Cộng sản Trung Quốc, gắn liền với<br /> viện Chính trị khu vực I. các “thế hệ lãnh đạo” của Đảng Cộng sản<br /> <br /> 94 TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 277+278 (7+8/2018)<br /> THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN<br /> <br /> Trung Quốc từ năm 1921 đến nay. qua cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài chống<br /> Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định: chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến,<br /> “Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ quy luật chủ nghĩa tư bản quan liêu, đã giành được<br /> phát triển của lịch sử xã hội loài người, thắng lợi trong cuộc cách mạng dân chủ mới,<br /> nguyên lý cơ bản của nó là đúng đắn và có thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung<br /> sức sống mạnh mẽ”(1). Lý tưởng cộng sản Hoa chuyên chính dân chủ nhân dân, sau khi<br /> chủ nghĩa - lý tưởng cao nhất mà những thành lập nước Trung Quốc mới, đã tiến hành<br /> người Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chỉ thuận lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa,<br /> có thể thực hiện được trên cơ sở chủ nghĩa thực hiện bước chuyển từ chủ nghĩa dân chủ<br /> xã hội phát triển đầy đủ và phát triển cao độ. mới sang chủ nghĩa xã hội, đã xác lập chế độ<br /> Sự phát triển và hoàn thiện chế độ xã hội chủ xã hội chủ nghĩa cơ bản, đã phát triển kinh<br /> nghĩa là một quá trình lịch sử lâu dài. Kiên trì tế, chính trị và văn hóa xã hội chủ nghĩa.<br /> những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 2. Lý luận Đặng Tiểu Bình<br /> Lênin, con đường đi mà toàn thể nhân dân Từ Hội nghị Trung ương 3 khóa XI<br /> Trung Quốc đã tự nguyện lựa chọn, phù hợp (1978), những người cộng sản Trung Quốc<br /> với tình hình Trung Quốc, sự nghiệp xã hội thế hệ thứ hai với đồng chí Đặng Tiểu Bình<br /> chủ nghĩa của Trung Quốc nhất định sẽ là đại diện chủ yếu đã tổng kết những kinh<br /> giành được thắng lợi cuối cùng. nghiệm hai mặt chính diện và phản diện từ<br /> 1. Tư tưởng Mao Trạch Đông khi thành lập nước Trung Hoa mới, giải<br /> Những người cộng sản Trung Quốc thế phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, thực hiện<br /> hệ đầu tiên mà đồng chí Mao Trạch Đông là chuyển trọng tâm công tác của toàn Đảng<br /> người đại diện đã kết hợp nguyên lý cơ bản sang xây dựng kinh tế, thực hiện cải cách mở<br /> của Chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cụ cửa, đã mở ra thời kỳ phát triển mới của sự<br /> thể của cách mạng Trung Quốc, sáng lập ra nghiệp xã hội chủ nghĩa, từng bước hình<br /> Tư tưởng Mao Trạch Đông. thành đường lối, phương châm, chính sách<br /> “Tư tưởng Mao Trạch Đông là sự vận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung<br /> dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin tại Quốc: Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã<br /> Trung Quốc, là nguyên tắc lý luận và sự tổng hội phải có một bộ phận giàu lên trước, bộ<br /> kết kinh nghiệm đúng đắn công cuộc cách phận giàu trước kéo theo bộ phận giàu sau,<br /> mạng và xây dựng của Trung Quốc đã được tiến tới tất cả cùng làm giàu; đã làm sáng tỏ<br /> thực tiễn chứng minh, là sự kết tinh trí tuệ những vấn đề cơ bản của xây dựng chủ nghĩa<br /> của Đảng Cộng sản Trung Quốc”(2). xã hội ở Trung Quốc, đã sáng lập ra lý luận<br /> Dưới sự chỉ dẫn của Tư tưởng Mao Trạch Đặng Tiểu Bình.<br /> Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh “Lý luận Đặng Tiểu Bình là sản phẩm của<br /> đạo nhân dân các dân tộc trong cả nước trải sự kết hợp các nguyên lý cơ bản của chủ<br /> nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn ngày nay của<br /> Trung Quốc và những đặc trưng của thời<br /> 1 - Tổng tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc đại, là sự kế thừa và phát triển tư tưởng Mao<br /> lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb<br /> Trạch Đông trong điều kiện lịch sử mới, là<br /> Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr. 121.<br /> 2 - Sđd, tr. 121. giai đoạn phát triển mới của chủ nghĩa Mác<br /> <br /> TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 277+278 (7+8/2018) 95<br /> THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN<br /> <br /> ở Trung Quốc, là chủ nghĩa Mác của Trung phát triển thay đổi thế giới và Trung Quốc<br /> Quốc ngày nay, là sự kết tinh trí tuệ của tập hiện nay đối với công tác của Đảng và Nhà<br /> thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, dẫn dắt sự nước, là vũ khí lý luận mạnh mẽ nhằm tăng<br /> nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của cường và cải tiến công tác xây dựng Đảng, thúc<br /> Trung Quốc không ngừng tiến lên”(3). đẩy quá trình tự hoàn thiện và phát triển chủ<br /> 3. Tư tưởng quan trọng “ba đại diện” nghĩa xã hội ở Trung Quốc, là kết tinh trí tuệ<br /> Từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của tập thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, là tư<br /> (1990) đến nay, những người cộng sản tưởng chỉ đạo mà Đảng phải kiên trì lâu dài.<br /> Trung Quốc thế hệ thứ ba với đồng chí Luôn thực hiện được “ba đại diện” là nguồn<br /> Giang Trạch Dân là người đại diện chủ yếu, gốc lập Đảng, là nền tảng cầm quyền, là<br /> qua thực tiễn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc ngọn nguồn sức mạnh của Đảng ta”(4).<br /> Trung Quốc đã nhận thức sâu sắc hơn về Thứ nhất, Đảng Cộng sản Trung Quốc<br /> chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa hội cần luôn đại diện cho nhu cầu phát triển sức<br /> như thế nào và xây dựng một đảng như thế sản xuất tiên tiến của Trung Quốc, có nghĩa<br /> nào, xây dựng bằng cách nào, đã tích lũy là cần nỗ lực để lý luận, đường lối, cương<br /> được những kinh nghiệm mới quý báu trong lĩnh, phương châm, chính sách và mọi công<br /> việc quản lý Đảng, quản lý đất nước, đã hình việc của Đảng phù hợp với quy luật phát<br /> thành Tư tưởng quan trọng “ba đại diện”. triển của sức sản xuất, thể hiện yêu cầu<br /> Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm không ngừng thúc đẩy giải phóng và phát<br /> ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, triển sức sản xuất xã hội, đặc biệt thể hiện<br /> Tổng Bí thư Giang Trạch Dân viết: Chúng yêu cầu thúc đẩy sức sản xuất tiên tiến phát<br /> ta phải luôn tự giác tăng cường và cải tiến triển, thông qua phát triển sức sản xuất<br /> công tác xây dựng Đảng, không ngừng tăng không ngừng nâng cao mức sống cho quần<br /> cường sức sáng tạo, sức nội tụ và sức chiến chúng nhân dân. Con người là lực lượng có<br /> đấu của Đảng, giữ cho Đảng mãi mãi dồi dào tính quyết định của sức sản xuất. Giai cấp<br /> sức sống... công nhân Trung Quốc bao gồm cả tầng lớp<br /> Đảng ta phải tiếp tục đứng trên tuyến đầu trí thức là lực lượng cơ bản thúc đẩy sức sản<br /> của thời đại, dẫn dắt nhân dân thắng lợi tiến xuất tiên tiến của Trung Quốc phát triển.<br /> lên, chung quy là phải luôn đại diện cho yêu Giai cấp nông dân và quần chúng lao động<br /> cầu phát triển sức sản xuất tiên tiến của khác đoàn kết chặt chẽ với giai cấp công<br /> Trung Quốc, đại diện cho phương hướng đi nhân là lực lượng quan trọng thúc đẩy sản<br /> lên của văn hóa Trung Quốc, đại diện cho xuất xã hội của Trung Quốc phát triển.<br /> lợi ích căn bản của đông đảo quần chúng Không ngừng nâng cao kỹ năng lao động và<br /> nhân dân Trung Quốc. tài năng sáng tạo của họ, phát huy đầy đủ<br /> “Tư tưởng quan trọng “ba đại diện” là sự tính tích cực, chủ động và sáng tạo của họ<br /> kế thừa và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn là yêu cầu số một mà Đảng Cộng sản<br /> tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Trung Quốc đại diện cho yêu cầu phát triển<br /> Tiểu Bình, đã phản ánh yêu cầu mới của sự sức sản xuất tiên tiến phải thực hiện. Khoa<br /> <br /> 3 - Sđd, tr. 122-123. 4 - Sđd, tr. 123.<br /> <br /> 96 TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 277+278 (7+8/2018)<br /> THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN<br /> <br /> học kỹ thuật là sức sản xuất số một, hơn thế nhân dân Trung Quốc, có nghĩa là lý luận,<br /> còn là biểu hiện tập trung và tiêu chí chủ yếu đường lối, cương lĩnh, phương châm, chính<br /> của sức sản xuất tiên tiến. sách và mọi công tác của Đảng phải kiên trì<br /> Thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi lợi ích cơ bản của nhân dân là xuất phát<br /> phải luôn đại diện cho phương hướng tiến điểm và mục tiêu, phát huy đầy đủ tính tích<br /> lên của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc, cực, chủ động và sáng tạo của quần chúng<br /> có nghĩa là đòi hỏi lý luận, đường lối, phương nhân dân, trên cơ sở xã hội không ngừng<br /> châm, chính sách và mọi công tác của Đảng phát triển tiến bộ, làm cho quần chúng nhân<br /> phải cố gắng thể hiện sự phát triển của nền dân liên tục thu được lợi ích kinh tế, chính trị<br /> văn hóa xã hội chủ nghĩa khoa học, dân tộc và văn hóa thiết thực. Toàn tâm toàn ý phục<br /> và đại chúng, hướng tới hiện đại hóa, hướng vụ nhân dân, vì nước lập Đảng, vì dân cầm<br /> ra thế giới, hướng về tương lai, thúc đẩy việc quyền là sự khác biệt cơ bản giữa Đảng Cộng<br /> không ngừng nâng cao tố chất tư tưởng đạo sản với chính đảng của giai cấp bóc lột. Bất<br /> đức và tố chất văn hóa khoa học của dân tộc, kỳ lúc nào Đảng cũng phải kiên trì tính<br /> cung cấp động lực tinh thần và sự ủng hộ về thống nhất giữa tôn trọng quy luật phát triển<br /> trí lực cho phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của xã hội với tôn trọng địa vị chủ thể lịch sử<br /> của Trung Quốc. Xã hội xã hội chủ nghĩa là của nhân dân, kiên trì tính thống nhất giữa<br /> xã hội phát triển toàn diện, tiến bộ toàn diện. phấn đấu cho lý tưởng cao cả với mưu cầu lợi<br /> Sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa là sự ích cho đông đảo nhân dân, kiên trì tính<br /> nghiệp văn minh vật chất và văn minh tinh thống nhất giữa hoàn thành mọi công việc<br /> thần bổ sung cho nhau và phát triển đồng của Đảng với thực hiện lợi ích của nhân dân.<br /> bộ. Nắm chắc xu thế và yêu cầu phát triển 4. Quan điểm Phát triển khoa học<br /> của văn hóa tiên tiến Trung Quốc, kiên trì sự Từ Đại hội XVI (2002) đến nay, những<br /> chỉ đạo của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư người cộng sản Trung Quốc thế hệ thứ tư<br /> tưởng Mao Trạch Đông và Lý luận Đặng với đồng chí Hồ Cẩm Đào là đại diện chủ<br /> Tiểu Bình, xuất phát từ thực tiễn xây dựng yếu kiên trì lấy Lý luận Đặng Tiểu Bình và<br /> chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, chú ý Tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ<br /> đến mũi nhọn phát triển văn hóa khoa học đạo, căn cứ vào yêu cầu phát triển mới, nhận<br /> thế giới, không ngừng phát triển văn hóa xã thức sâu sắc và trả lời những vấn đề trọng đại<br /> hội chủ nghĩa lành mạnh, phong phú, đa như thực hiện phát triển như thế nào, phát<br /> dạng, có phong cách Trung Quốc và mang màu triển bằng cách nào trong tình hình mới, đã<br /> sắc Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh hình thành Quan điểm Phát triển khoa học<br /> thần ngày càng tăng của quần chúng nhân dân, lấy con người làm gốc, phát triển toàn diện,<br /> dẫn dắt đông đảo quần chúng nhân dân và hài hòa, bền vững.<br /> không ngừng nâng cao về tư tưởng đạo đức và Quan điểm Phát triển khoa học là di sản<br /> tinh thần. Đây cũng chính là thể hiện yêu cầu cơ kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác với thực tiễn<br /> bản của đảng luôn đứng ở tuyến đầu thời đại và của Trung Quốc và đặc trưng của thời đại; là<br /> giữ vững tinh thần tiên tiến. sự thể hiện tập trung thế giới quan và<br /> Thứ ba, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác về sự<br /> đại diện cho lợi ích căn bản của đông đảo phát triển; đưa ra câu trả lời khoa học về các<br /> <br /> TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 277+278 (7+8/2018) 97<br /> THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN<br /> <br /> vấn đề lớn như thực hiện phát triển ra sao, Đảng cần tự giác hơn trong việc xác định lấy<br /> phát triển như thế nào trong tình hình mới; dân làm gốc là lập trường cốt lõi để đi sâu<br /> nâng cao nhận thức của Đảng Cộng sản quán triệt thực hiện Quan điểm Phát triển<br /> Trung Quốc về quy luật của chủ nghĩa xã hội khoa học, thường xuyên coi phát triển tốt lợi<br /> đặc sắc Trung Quốc lên một tầm cao mới, ích căn bản rộng rãi nhất của nhân dân là<br /> mở ra chân trời mới phát triển chủ nghĩa điểm xuất phát và đích đến của tất cả mọi<br /> Mác ở Trung Quốc đương đại. Quan điểm công tác của Đảng và Nhà nước; tôn trọng<br /> Phát triển khoa học là một trong những tinh thần sáng tạo của nhân dân, đảm bảo<br /> thành quả của hệ thống lý luận về chủ nghĩa các lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển<br /> xã hội đặc sắc Trung Quốc, là kết tinh trí tuệ con người toàn diện. Đến Đại hội đại biểu<br /> tập thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là toàn quốc lần thứ XIX, Đảng Cộng sản<br /> vũ khí tư tưởng mạnh mẽ chỉ đạo toàn bộ Trung Quốc khẳng định rằng: “Quan điểm<br /> công tác của Đảng và Nhà nước. Quan điểm Phát triển khoa học là lý luận khoa học vừa<br /> Phát triển khoa học cùng với Chủ nghĩa Mác kế thừa trong một dòng với chủ nghĩa Mác-<br /> - Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận<br /> Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “ba Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng “ba<br /> đại diện” là tư tưởng chỉ đạo mà Đảng phải đại diện”, vừa tiến cùng thời đại; là sự thể<br /> kiên trì lâu dài. hiện tập trung thế giới quan và phương pháp<br /> Phải quán triệt Quan điểm Phát triển luận về phát triển của Chủ nghĩa Mác, là<br /> khoa học trong toàn bộ quá trình xây dựng thành quả to lớn của Trung Quốc hóa Chủ<br /> hiện đại hóa đất nước Trung Quốc. Toàn nghĩa Mác, là kết tinh trí tuệ của tập thể<br /> Đảng cần tự giác hơn trong việc xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc, là tư tưởng chỉ<br /> rằng đi sâu quán triệt thực hiện Quan điểm đạo cần phải kiên trì lâu dài trong phát triển<br /> Phát triển khoa học có ý nghĩa quyết định chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”(5).<br /> đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 5. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc<br /> hội; bám chắc trọng tâm xây dựng kinh tế, Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình<br /> tập trung xây dựng, toàn tâm toàn ý mưu cầu Từ Đại hội XVIII (2012) đến nay, những<br /> phát triển, nắm vững quy luật phát triển và ý người cộng sản Trung Quốc thế hệ thứ năm<br /> tưởng phát triển sáng tạo, đột phá vào những với đồng chí Tập Cận Bình là đại diện chủ yếu,<br /> khó khăn trong phát triển, thực hiện chiến thuận theo sự phát triển của thời đại, từ sự kết<br /> lược khoa học giáo dục chấn hưng đất nước, hợp giữa lý luận và thực tiễn, đã trả lời một<br /> chiến lược cường quốc nhân tài, chiến lược cách có hệ thống những vấn đề thời đại quan<br /> phát triển bền vững. Phải đẩy nhanh hình trọng, là kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội<br /> thành phương thức và thể chế, cơ chế phát đặc sắc Trung Quốc như thế nào, kiên trì và<br /> triển phù hợp với yêu cầu phát triển khoa phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung<br /> học, không ngừng giải phóng và phát triển Quốc bằng cách nào trong thời đại mới, đã<br /> sức sản xuất xã hội, thực hiện phát triển khoa<br /> học, phát triển hài hòa, phát triển hòa bình,<br /> 5 - Tổng tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc<br /> đặt cơ sở vững chắc để kiên trì và phát triển<br /> lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nxb<br /> chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Toàn Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr. 124.<br /> <br /> 98 TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 277+278 (7+8/2018)<br /> THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN<br /> <br /> sáng tạo nên Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc hội đặc sắc Trung Quốc là sự lãnh đạo của<br /> sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản Trung Quốc, ưu thế lớn<br /> Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung nhất của chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc<br /> Quốc thời đại mới Tập Cận Bình xác định rõ Trung Quốc là sự lãnh đạo của Đảng Cộng<br /> kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc sản Trung Quốc, Đảng là lực lượng lãnh đạo<br /> Trung Quốc, nhiệm vụ chung là thực hiện chính trị cao nhất, đưa ra yêu cầu chung về<br /> hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và phục hưng xây dựng Đảng trong thời đại mới, nêu bật vị<br /> vĩ đại dân tộc Trung Hoa, trên cơ sở xây trí quan trọng của xây dựng chính trị trong<br /> dựng thành công toàn diện xã hội khá giả, xây dựng Đảng.<br /> chia làm hai bước đi, đến giữa thế kỷ XXI, “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung<br /> xây dựng thành công cường quốc hiện đại Quốc thời đại mới Tập Cận Bình là sự kế<br /> hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, thừa và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư<br /> văn minh, hài hòa, tươi đẹp; xác định rõ mâu tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu<br /> thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc trong Bình, Tư tưởng quan trọng “ba đại diện”,<br /> thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu về quan điểm phát triển khoa học, là thành quả<br /> cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng lên của mới nhất của việc Trung Quốc hóa chủ<br /> nhân dân với sự phát triển không cân đối, nghĩa Mác, là kết tinh kinh nghiệm thực tiễn<br /> không đầy đủ; cần kiên trì tư tưởng phát và trí tuệ tập thể của Đảng và nhân dân, là bộ<br /> triển lấy nhân dân làm trung tâm, không phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý<br /> ngừng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, là<br /> con người, toàn thể nhân dân cùng giàu có; kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng và<br /> xác định rõ bố cục tổng thể của sự nghiệp xã nhân dân cả nước phấn đấu thực hiện phục<br /> hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là “năm hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, cần phải<br /> trong một”, bố cục chiến lược là “bốn toàn kiên trì lâu dài và không ngừng phát triển”(6).<br /> diện”, nhấn mạnh tự tin về con đường, tự tin Lĩnh hội tinh thần và nội hàm của Tư<br /> về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hóa; tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc<br /> xác định rõ mục tiêu chung đi sâu cải cách thời đại mới Tập Cận Bình, cần quán triệt<br /> toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ thực hiện đúng đắn, toàn diện trên mọi mặt<br /> xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc công tác của Đảng, Nhà nước và nhân dân:<br /> đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng - Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng trong mọi<br /> lực quản trị đất nước; xác định rõ mục tiêu công tác<br /> chung thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp - Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm<br /> luật toàn diện là xây dựng hệ thống pháp - Kiên trì đi sâu cải cách mở cửa<br /> quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, - Kiên trì quan điểm phát triển mới<br /> xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ - Kiên trì sự thống nhất hữu cơ giữa sự<br /> nghĩa; xác định rõ ngoại giao nước lớn đặc lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ và<br /> sắc Trung Quốc phải thúc đẩy xây dựng quản lý đất nước theo pháp luật<br /> quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng - Kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật<br /> cộng đồng cùng chung vận mệnh; xác định<br /> rõ đặc trưng bản chất nhất của chủ nghĩa xã 6 - Sđd, tr. 124 - 125.<br /> <br /> TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 277+278 (7+8/2018) 99<br /> THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN<br /> <br /> toàn diện càng hoàn thiện của hệ thống lý luận xã hội<br /> - Kiên trì hệ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc đã phản ánh<br /> - Kiên trì và đảm bảo cải thiện dân sinh những thành công trong quá trình đi lên chủ<br /> trong phát triển nghĩa xã hội của dân tộc Trung Hoa. Đó<br /> - Kiên trì chung sống hài hòa giữa con chính là những bài học lý luận được đúc rút<br /> người với thiên nhiên từ thực tiễn dựa trên nền tảng của Chủ nghĩa<br /> - Kiên trì quan điểm an ninh quốc gia Mác - Lênin, đóng góp làm phong phú kho<br /> tổng thể tàng lý luận xã hội chủ nghĩa của nhân loại.<br /> - Kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Đây là nguồn dữ liệu nghiên cứu, giảng dạy<br /> đối với quân đội nhân dân quan trọng cho các nhà khoa học trên thế<br /> - Kiên trì “một nước hai chế độ” và thúc giới. Nghiên cứu hệ thống lý luận xã hội chủ<br /> đẩy thống nhất tổ quốc nghĩa đặc sắc Trung Quốc, các nước xã hội<br /> - Kiên trì thúc đẩy xây dựng cộng đồng chủ nghĩa trên thế giới nói chung và Việt<br /> chung vận mệnh nhân loại Nam nói riêng sẽ tham khảo được nhiều<br /> - Kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện kinh nghiệm vận dụng vào quá trình xây<br /> Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.‡<br /> Trung Quốc có nhận thức rằng: Sự thay đổi<br /> trong mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Tài liệu tham khảo:<br /> Quốc chưa làm thay đổi nhận định của họ 1 - Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu<br /> đối với giai đoạn lịch sử của chủ nghĩa xã hội toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung<br /> Trung Quốc, tình hình cơ bản của Trung Quốc, Tài liệu tham khảo đặc biệt của Thông tấn<br /> Quốc vẫn đang và sẽ còn ở trong giai đoạn<br /> xã Việt Nam, Hà Nội, ngày 22/11/2012.<br /> đầu của chủ nghĩa xã hội một thời gian dài<br /> nữa chưa thay đổi, vị thế quốc tế là nước 2 - Lưu Cường Luân & Uông Đại Lý: Đặng<br /> đang phát triển lớn nhất thế giới của Trung Tiểu Bình một trí tuệ siêu việt, Nxb Văn hóa -<br /> Quốc cũng chưa thay đổi. Toàn Đảng phải Thông tin, Hà Nội, 2003.<br /> nắm vững tình hình cơ bản của đất nước là<br /> 3 - Thông tấn xã Việt Nam: Trung Quốc bàn<br /> vẫn nằm trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa<br /> xã hội, kiên trì vững vàng đường lối cơ bản về thuyết ba đại diện (Tài liệu tham khảo đặc<br /> của Đảng, đồng thời là mạch sống của Đảng biệt), Hà Nội, tháng 01 - 2002.<br /> và Nhà nước, mạch hạnh phúc của nhân dân, 4 - Tổng tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn<br /> lãnh đạo và đoàn kết các dân tộc trong cả<br /> quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc,<br /> nước, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm,<br /> kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018.<br /> cách mở cửa, tự lực cánh sinh, khởi nghiệp 5 - Tiến sĩ Nguyễn Thế Tăng chủ biên: Trung<br /> gian khổ, phấn đấu nhằm xây dựng Trung Quốc cải cách mở cửa (1978 - 1998 ), Trung tâm<br /> Quốc thành cường quốc hiện đại hóa xã hội Nghiên cứu Trung Quốc - Trung tâm Khoa học<br /> chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài<br /> Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Nxb Khoa học xã<br /> hòa và tươi đẹp.<br /> Quá trình hình thành, phát triển và ngày hội, Hà Nội, 2000.<br /> <br /> <br /> 100 TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 277+278 (7+8/2018)<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2