intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu việc khuyến khích sử dụng bao cao su cho vị thành niên và thanh niên tại một số quốc gia trên thế giới

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

53
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ những hạn chế về quan điểm sử dụng bao cao su cũng như những rào cản trong việc tiếp cận sử dụng bao cao su của vị thành niên và thanh niên Việt nam, bằng phương pháp tổng quan tài liệu từ các tạp chí chuyên ngành ở nước ngoài, bài báo đã đi sâu tìm hiểu và phân tích việc khuyến khích sử dụng bao cao su cho vị thành niên và thanh niên tại một số quốc gia trên thế giới nhằm giúp những nhà quản lý, những nhà hoạch định chính sách cũng như các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại Việt nam có được những cách nhìn nhận và các cách tiếp cận mới trong việc khuyến khích sử dụng bao cao su cho vị thành niên và thanh niên Việt nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu việc khuyến khích sử dụng bao cao su cho vị thành niên và thanh niên tại một số quốc gia trên thế giới

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Tìm hieåu vieäc khuyeán khích söû duïng bao cao su<br /> cho vò thaønh nieân vaø thanh nieân taïi moät soá<br /> quoác gia treân theá giôùi<br /> Traàn Thò Thu Höông (*)<br /> <br /> Xuaát phaùt töø nhöõng haïn cheá veà quan ñieåm söû duïng bao cao su cuõng nhö nhöõng raøo caûn trong vieäc<br /> tieáp caän söû duïng bao cao su cuûa vò thaønh nieân vaø thanh nieân Vieät nam, baèng phöông phaùp toång quan<br /> taøi lieäu töø caùc taïp chí chuyeân ngaønh ôû nöôùc ngoaøi, baøi baùo ñaõ ñi saâu tìm hieåu vaø phaân tích vieäc khuyeán<br /> khích söû duïng bao cao su cho vò thaønh nieân vaø thanh nieân taïi moät soá quoác gia treân theá giôùi nhaèm giuùp<br /> nhöõng nhaø quaûn lyù, nhöõng nhaø hoaïch ñònh chính saùch cuõng nhö caùc caùn boä hoaït ñoäng trong lónh vöïc<br /> söùc khoûe sinh saûn vaø keá hoaïch hoùa gia ñình taïi Vieät nam coù ñöôïc nhöõng caùch nhìn nhaän vaø caùc caùch<br /> tieáp caän môùi trong vieäc khuyeán khích söû duïng bao cao su cho vò thaønh nieân vaø thanh nieân Vieät nam.<br /> Caùc noäi dung maø baøi baùo khai thaùc bao goàm caùc quan ñieåm tích cöïc veà vieäc söû duïng bao cao su, caùc<br /> löu yù khi ñaët ra caùc öu tieân trong muïc ñích söû duïng bao cao su, caùc lyù do laøm cho vieäc söû duïng bao<br /> cao su trôû thaønh moät vaên hoùa cuûa löùa tuoåi vò thaønh nieân vaø thanh nieân, vaø cuoái cuøng laø vieäc laøm sao<br /> cho giôùi treû coù theå tieáp caän ñöôïc bao cao su moät caùch deã daøng nhaát.<br /> <br /> Töø khoùa: Bao cao su, söû duïng bao cao su, khuyeán khích, thanh nieân vaø vò thaønh nieân,<br /> quan heä tình duïc.<br /> <br /> Understanding condom use promotion for<br /> adolescents and youth in some countries<br /> around the world<br /> Tran Thi Thu Huong (*)<br /> <br /> Based on limitations of Vietnamese adolescents and youth in their perspective for condom use and<br /> barriers in getting access to condom use, and by utilizing the literature review of foreign professional<br /> journals, monographs, this study provides the findings and analysis of condom use promotion among<br /> adolescents and youth in some countries around the world. It also aims to help managers, policy-<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> 43<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> makers and activists in reproductive health and family planning field in Viet Nam acquire the updated<br /> views and approaches in promoting condom use for Vietnamese adolescents and youth. Contents<br /> explored in the article cover positive perspectives on condom use, attentions to be taken when<br /> prioritizing the condom use objectives or goals, rationales in making condom use a culture for<br /> adolescents and youth, and finally how to provide the most convenient access to condom for the young<br /> people.<br /> Key words: condom, condom use, promotion, adolescents and youth, sexual activities.<br /> <br /> Taùc giaû<br /> (*) :<br /> <br /> ThS Traàn Thò Thu Höông: Khoa Nghieân cöùu Daân soá Phaùt trieån, Vieän Chieán löôïc vaø Chính saùch Y teá.<br /> Ñieän thoaïi: 84-4-8 232448. E.mail: huongtran289@yahoo.com.au<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Vò thaønh nieân (VTN) vaø thanh nieân (TN) chieám<br /> 25% toång daân soá ôû Vieät Nam vaø ñöôïc coi laø löïc<br /> löôïng lao ñoäng chính cho hieän taïi vaø töông lai cuûa<br /> ñaát nöôùc. Theo Ñieàu tra Quoác gia veà VTN vaø TN<br /> Vieät Nam, tyû leä quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân<br /> taêng töø 7.6% naêm 2003 [1] leân 9.5% naêm 2008 [2].<br /> Nguyeân nhaân cho vieäc gia taêng quan heä tình duïc<br /> tröôùc hoân nhaân ñaõ ñöôïc chæ ra trong caùc nghieân cöùu<br /> vaø caùc khaûo saùt nhö: tuoåi daäy thì sôùm hôn nhöng tuoåi<br /> hoân nhaân laïi muoän hôn. VTN vaø TN coù quan ñieåm<br /> hieän ñaïi veà quan heä tình duïc tröôùc hoân nhaân do aûnh<br /> höôûng cuûa internet, phim aûnh vaø aâm nhaïc hieän ñaïi…<br /> Vì vaäy, neáu coi quan heä tröôùc hoân nhaân laø keát quaû<br /> cuûa caùc nhaân toá khaùch quan thì vaán ñeà ñaët ra laø:<br /> quan heä ñoù coù an toaøn khoâng? Lieäu hoï coù tieáp caän<br /> vaø söû duïng caùc bieän phaùp ñeå phoøng traùnh coù thai<br /> cuõng nhö caùc beänh laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc vaø<br /> HIV/AIDS? Tuy nhieân, hieän nay Vieät Nam laø moät<br /> trong nhöõng nöôùc coù soá ca phaù thai cao ôû chaâu AÙ vaø<br /> ñöùng thöù 5 treân theá giôùi veà soá löôïng ca phaù thai.<br /> Ñieàu ñaùng noùi laø VTN vaø TN chieám tôùi khoaûng 2030% cuûa toång soá ca phaù thai. Thöïc teá naøy ñaët ra cho<br /> chuùng ta nhu caàu tìm hieåu veà thöïc traïng cuûa vieäc<br /> tieáp caän vaø söû duïng caùc bieän phaùp traùnh thai cuûa<br /> VTN vaø TN ñeå töø ñoù ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm<br /> 44<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 3.2013, Soá 27 (27)<br /> <br /> giuùp TN vaø VTN coù quan heä tình duïc an toaøn, giaûm<br /> tyû leä phaù thai cuõng nhö caùc beänh laây truyeàn qua<br /> ñöôøng tình duïc vaø HIV/AIDS.<br /> Hieän nay, trong caùc bieän phaùp traùnh thai thì bao<br /> cao su laø phöông tieän traùnh thai ñöôïc TN bieát ñeán<br /> nhieàu nhaát (95% TN bieát ñeán bao cao cu trong<br /> SAVY 2) vaø ngoaøi khaû naêng traùnh thai noù coøn phoøng<br /> ngöøa caùc beänh laây qua ñöôøng tình duïc, HIV/AIDS.<br /> Theo keát quaû ñieàu tra töø SAVY 1 ñeán SAVY 2, tuy<br /> ñaõ coù söï chuyeån bieán veà hieåu bieát vaø thaùi ñoä cuûa<br /> thaønh nieân vaø VTN veà vieäc söû duïng bao cao su, cuï<br /> theå laø tyû leä nam nöõ cho raèng duøng bao cao su laøm<br /> giaûm khoaùi caûm tình duïc ñaõ giaûm maïnh töø SAVY 1<br /> ñeán SAVY 2, möùc giaûm töông öùng laø töø 76% xuoáng<br /> 45% ñoái vôùi nam, vaø töø 76% xuoáng 64% so vôùi nöõ.<br /> Tuy nhieân vaãn coøn nhieàu toàn taïi trong quan ñieåm veà<br /> vieäc söû duïng bao cao su cuõng nhö caùc raøo caûn cho<br /> vieäc tieáp caän bao cao su cuûa TN vaø VTN taïi Vieät<br /> Nam. Nhöõng trôû ngaïi ñöôïc TN neâu nhieàu nhaát coù<br /> lieân quan ñeán ñònh kieán coù tính ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi<br /> nhö caûm giaùc e ngaïi, xaáu hoå, hay bò ngöôøi khaùc thaáy<br /> cho laø vieäc khoâng ñöùng ñaén (SAVY 2).<br /> Chính vì vaäy, vieäc tìm hieåu veà quan ñieåm cuõng<br /> nhö nhöõng caùch thöùc trong vieäc khuyeán khích söû<br /> duïng bao cao su cho giôùi treû taïi caùc nöôùc khaùc treân<br /> theá giôùi laø caàn thieát cho Vieät Nam trong tình hình<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> hieän nay. Baèng phöông phaùp toång quan taøi lieäu, cuï<br /> theå laø taäp hôïp, phaân tích caùc taøi lieäu ñaõ ñöôïc xuaát<br /> baûn treân caùc taïp chí nöôùc ngoaøi chuyeân veà söùc khoûe<br /> sinh saûn vaø keá hoaïch hoùa gia ñình, baøi baùo seõ cung<br /> caáp cho ñoäc giaû nhöõng caùch nhìn nhaän môùi cuõng nhö<br /> nhöõng kinh nghieäm hay cuûa moät soá quoác gia treân theá<br /> giôùi trong vieäc khuyeán khích giôùi treû taêng cöôøng söû<br /> duïng bao cao su.<br /> 1. Quan ñieåm veà vieäc söû duïng bao cao su: noùi<br /> "Coù " vôùi bao cao su vaø "Khoâng" vôùi " Söï kieàm<br /> cheá trong tình duïc" [3]<br /> Ñaây cuõng chính laø nhan ñeà cuûa baøi vieát cuûa nhaø<br /> bieân taäp Marge Berer trong taïp chí "Reproductive<br /> Health matters" (ñöôïc dòch laø "Nhöõng vaán ñeà veà<br /> Söùc khoûe sinh saûn"). Taùc giaû ñaõ chæ trích chính saùch<br /> giaùo duïc khuyeán khích "söï kieàm cheá trong tình duïc"<br /> ñoái vôùi giôùi treû maø theo yù kieán cuûa taùc giaû ñieàu ñoù<br /> coù nguï yù mang tính hy sinh vaø toân giaùo, ñi ngöôïc laïi<br /> mong muoán töï nhieân cuûa con ngöôøi. Theo yù kieán<br /> cuûa taùc giaû thì vieäc caàn vaø neân laøm chính laø vieäc<br /> höôùng daãn giôùi treû coù quan heä tình duïc an toaøn, vaø<br /> phöông tieän höõu hieäu ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc ñieàu<br /> naøy chính laø bao cao su.<br /> Nhöõng lyù luaän vaø baèng chöùng cho vieäc caàn thieát<br /> söû duïng bao cao su ñöôïc taùc giaû ñöa ra bao goàm:<br /> - Vieäc söû duïng bao cao su thöôøng xuyeân mang<br /> laïi hieäu quaû cao, ví duï nhö moät phaân tích toång hôïp<br /> [4] ñaõ chæ ra raèng, trong soá nhöõng ngöôøi tham gia<br /> nghieân cöùu coù söû duïng bao cao su thöôøng xuyeân thì<br /> con soá öôùc tính maéc HIV/AIDS chæ laø
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2