intTypePromotion=3

Tín đồ Chính Thống giáo Nga qua các cuộc điều tra xã hội học

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
3
download

Tín đồ Chính Thống giáo Nga qua các cuộc điều tra xã hội học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào cuối năm 2012, các nhà xã hội học tôn giáo Nga đã đưa ra một số liệu bất ngờ về tín đồ Chính Thống giáo Nga. Kết quả của cuộc nghiên cứu quy mô lớn do tổ chức xã hội học độc lập “Sreda” tiến hành cho biết chỉ có 41% số người Nga được hỏi thừa nhận mình là tín đồ của Giáo hội Chính Thống giáo Nga thay vì 70-80% như các số liệu đã thu được qua các cuộc điều tra xã hội học khác trước đó. Cùng tìm hiểu thêm về kết quả của các cuộc điều tra nói trên qua bài viết sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tín đồ Chính Thống giáo Nga qua các cuộc điều tra xã hội học

  1. 70 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 6 - 2013 TÝN ®å CHÝNH THèNG GI¸O NGA QUA C¸C CUéC §IÒU TRA X· HéI HäC NguyÔn V¨n Dòng(*) V µo cuèi n¨m 2012, c¸c nhµ x· héi hµnh ®iÒu tra x· héi häc chØ dùa trªn kÕt häc t«n gi¸o Nga ®· ®−a ra mét sè qu¶ pháng vÊn 1.600 ng−êi ë 46 khu vùc liÖu bÊt ngê vÒ tÝn ®å ChÝnh Thèng gi¸o cña n−íc Nga. T¹i cuéc kh¶o s¸t do Nga. KÕt qu¶ cña cuéc nghiªn cøu quy “Sreda” tiÕn hµnh lÇn nµy, trong b¶ng m« lín do tæ chøc x· héi häc ®éc lËp hái cã yªu cÇu ng−êi ®−îc hái chän mét “Sreda” tiÕn hµnh cho biÕt chØ cã 41% sè trong c¸c ph−¬ng ¸n tr¶ lêi cho c©u hái ng−êi Nga ®−îc hái thõa nhËn m×nh lµ vÒ t«n gi¸o cña m×nh, chØ cã 41% sè tÝn ®å cña Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o ng−êi ®−îc hái chän ph−¬ng ¸n: “T«i Nga thay v× 70-80% nh− c¸c sè liÖu ®· theo ChÝnh Thèng gi¸o vµ thuéc vÒ Gi¸o thu ®−îc qua c¸c cuéc ®iÒu tra x· héi häc héi ChÝnh Thèng gi¸o Nga”. kh¸c tr−íc ®ã . Trong nhiÒu n¨m qua, (1) Trong khi ®ã, b¾t ®Çu tõ gi÷a nh÷ng Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o Nga vÉn ®−a n¨m 1990, trong c¸c cuéc ®iÒu tra x· héi ra con sè 80%. Còng theo kÕt qu¶ nghiªn häc t«n gi¸o cã tíi h¬n 60% sè ng−êi cøu cña “Sreda”, 25% ng−êi Nga tuyªn bè ®−îc hái nhËn m×nh lµ tÝn ®å ChÝnh m×nh lµ “nh÷ng ng−êi tin vµo Thiªn Thèng gi¸o Nga. Trong nh÷ng n¨m qua, Chóa, nh−ng kh«ng tuyªn x−ng mét t«n con sè nµy lu«n v−ît trªn 70%. ThÝ dô, gi¸o cô thÓ nµo”. Tr−íc ®©y, nh÷ng c©u theo sè liÖu cña cuéc ®iÒu tra x· héi häc tr¶ lêi nh− vËy chØ ®−îc biÕt ®Õn trong do VCIOM tiÕn hµnh th¸ng 3 n¨m 2010, c¸c cuéc ®iÒu tra x· héi häc t«n gi¸o ë sè ng−êi Nga nhËn m×nh lµ tÝn ®å ChÝnh Ph−¬ng T©y. Thèng gi¸o chiÕm 75%, cßn theo sè liÖu Thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng cña “Sreda”, cña cuéc ®iÒu tra x· héi häc do Trung n¨m 2012, Quü D− luËn x· héi ®· pháng t©m Levada tiÕn hµnh vµo th¸ng 12 n¨m vÊn 56. 900 ng−êi t¹i 79 khu vùc cña 2009, con sè nµy lªn tíi 80%. Tuy nhiªn, n−íc Nga. MÉu nghiªn cøu cña cuéc ®iÒu ngay khi ®ã c¸c nhµ x· héi häc ®· tá ra tra x· héi häc nµy lµ rÊt lín vµ lín h¬n nghi ngê vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c sè liÖu nhiÒu so víi c¸c cuéc ®iÒu tra x· héi häc th«ng th−êng kh¸c. ThÝ dô, Trung t©m *. TS., Hµ Néi. 1. C¸c sè liÖu trong bµi viÕt dÉn theo: Nghiªn cøu D− luËn x· héi toµn Nga www.ng.ru_religii/2013-01- (VCIOM) vµ Trung t©m Levada khi tiÕn 16/4_ne_opredelilis.html
  2. NguyÔn V¨n Dòng. TÝn ®å ChÝnh Thèng gi¸o… 71 nµy. Vµo th¸ng 3 n¨m 2010, Mikhail Kipshidze viÕt: “Râ rµng, nhiÒu ®ång bµo Tarusin, Tr−ëng ban X· héi häc thuéc cña chóng t«i hiÖn nay nhËn thøc ®−îc ViÖn Quy ho¹ch x· héi ®· nhËn xÐt r»ng, r»ng, treo mét bøc tranh Th¸nh (Icone) c¸c con sè 70-80% ng−êi Nga theo ChÝnh trong nhµ hoÆc mét n¨m tíi nhµ thê mét Thèng gi¸o “thÓ hiÖn sù ®ång nhÊt x· lÇn ®Ó lÊy n−íc Th¸nh lµ kh«ng ®ñ ®Ó héi, sù ®ång nhÊt d©n téc, b¾t nguån tõ tuyªn bè m×nh thuéc vÒ Gi¸o héi. ë mét truyÒn thèng d©n téc vµ truyÒn thèng møc ®é nhÊt ®Þnh, th¸i ®é cã tÝnh chÊt gia ®×nh, nh−ng kh«ng ph¶i lµ sè l−îng phª b×nh nµy ®èi víi chÝnh b¶n th©n ®êi ng−êi ®i lÔ nhµ thê” (2) trong c− d©n Nga. sèng Gi¸o héi lµ mét trong nh÷ng kÕt Thùc ra, nghiªn cøu cña tæ chøc x· héi qu¶ cña gi¸o dôc”(3). Theo Vakhtang häc ®éc lËp “Sreda” ®· kh¼ng ®Þnh r»ng, Kipshidze, kh«ng cã m©u thuÉn trong gi¶ thuyÕt ®−a ra tr−íc ®©y ch−a ®−îc c¸c con sè nµy. ¤ng viÕt: “Tæ chøc ‘Sreda’ chøng minh v× cßn thiÕu t− liÖu. cho chóng ta mét sè liÖu t−¬ng ®èi lín - Trong khi ®ã, tõ khi ®−îc thµnh lËp 25% nh÷ng ng−êi tù coi m×nh lµ tÝn h÷u vµo n¨m 2011 ®Õn nay, tæ chøc x· héi häc kh«ng cã t«n gi¸o. TÊt nhiªn, víi c¸c tiªu ®éc lËp “Sreda” ®· nhiÒu lÇn bµy tá chÝ nhÑ nhµng h¬n, nÕu kh«ng ph¶i tÊt nguyÖn väng cña m×nh muèn hîp t¸c víi c¶ th× còng cã nhiÒu ng−êi trong sè hä sÏ Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o Nga. C¸c ®¹i tù gäi m×nh lµ ng−êi ChÝnh Thèng diÖn cña Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o Nga, gi¸o” . Theo Vakhtang Kipshidze, cã thÓ (4) trong ®ã cã nh÷ng nh©n vËt chÝnh thøc, cho r»ng, trong sè m−êi ng−êi tù coi th−êng xuyªn lµm viÖc víi c¸c chuyªn m×nh lµ tÝn h÷u kh«ng cã t«n gi¸o cã gia cña tæ chøc “Sreda”. Bµ Alina mét ng−êi tin t−ëng Th−îng phô Bagrina, ®iÒu phèi viªn cña tæ chøc nµy, Kirill. Do vËy, c¬ héi cho viÖc truyÒn tr−íc ®©y lµ ng−êi ®· tõng l·nh ®¹o tæ gi¸o vÉn cßn rÊt lín trong sè nh÷ng chøc x· héi häc cña ñy ban vÒ c¸c vÊn ®Ò ng−êi Nga vÉn gi÷ g×n v¨n hãa vµ tÝnh thanh niªn thuéc Héi ®ång Th¸nh gi¸o ®ång nhÊt ChÝnh Thèng gi¸o. Vakhtang cña Tßa Th−îng phô Moskva. ThËm chÝ Kipshidze cho r»ng, nh×n chung, “nÕu tæ chøc “Sreda” ®· ®Ò nghÞ Vakhtang céng c¶ c¸c tÝn h÷u nhËn m×nh thuéc vÒ Kipshidze, ng−êi ®øng ®Çu Phßng ph©n Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o Nga theo sè tÝch th«ng tin thuéc ñy ban Th«ng tin liÖu ®iÒu tra cña “Sreda” vµ mét sè c¸c cña Héi ®ång Th¸nh gi¸o, tham gia cuéc tÝn h÷u “kh«ng t«n gi¸o”, chóng ta sÏ cã nghiªn cøu nµy. Cã thÓ v× thÕ cho nªn c¸c ®−îc con sè kho¶ng 70-80%”(5), nh− sè kÕt qu¶ nghiªn cøu cña “Sreda” ®−îc l−îng tÝn ®å mµ trong nhiÒu n¨m qua c¸c c«ng bè réng r·i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn nhµ x· héi häc vµ Gi¸o héi ChÝnh Thèng truyÒn th«ng kh«ng bÞ Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o Nga b¸c bá mµ cßn cè g¾ng 2. TrÝch theo: www.ng.ru_religii/2013-01- 16/4_ne_opredelilis.html sö dông chóng v× lîi Ých cña Gi¸o héi. 3. TrÝch theo: www.ng.ru_religii/2013-01- 16/4_ne_opredelilis.html Trong mét bµi b¸o ®¨ng trªn website 4. TrÝch theo: Website ®> dÉn cña t¹p chÝ “Thomas”, Vakhtang 5. TrÝch theo: Website ®> dÉn 71
  3. 72 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 6 - 2013 gi¸o Nga vÉn ®−a ra khi ®¸nh gi¸ vÒ ®µn Nhãm t«n gi¸o t−¬ng tù nh− trªn ®· chiªn cña m×nh. “Sreda” ®ång t×nh víi ®−îc c¸c nhµ x· héi häc t«n gi¸o Ph−¬ng c¸ch gi¶i thÝch nµy cña Gi¸o héi ChÝnh T©y biÕt ®Õn víi tªn gäi lµ “religiously Thèng gi¸o Nga. unaffiliated” (nh÷ng ng−êi t«n gi¸o Nh−ng lÝ lÏ nµy liÖu cã thÝch hîp nÕu kh«ng x¸c ®Þnh). Theo sè liÖu cña “B¶n nãi vÒ nh÷ng ng−êi nhËn m×nh lµ tÝn ®å c¸c t«n gi¸o thÕ giíi” ®−îc c«ng bè ®å Kit« gi¸o song l¹i kh«ng ph¶i lµ vµo th¸ng 12 n¨m 2012 trªn trang web thµnh viªn cña mét Gi¸o héi cô thÓ nµo. cña Pew Research Center, mét trung t©m Theo sè liÖu ®−îc ®−a ra trong cuéc häp nghiªn cøu cã uy tÝn ë Hoa Kú, hiÖn nay b¸o cña “Sreda” t¹i trô së cña h·ng trªn thÕ giíi cã tíi 1,1 tØ ng−êi t«n gi¸o th«ng tÊn “RIA Novosti”, chØ cã 1,5% sè kh«ng x¸c ®Þnh, chiÕm 16,3% d©n sè thÕ ng−êi ®−îc hái trong cuéc kh¶o s¸t nãi giíi. Theo c¸c t¸c gi¶ cña Pew Research r»ng, “hä theo ChÝnh Thèng gi¸o, Center: “NhiÒu ng−êi tù m×nh ®Õn víi nh−ng kh«ng thuéc Gi¸o héi ChÝnh nh÷ng quan niÖm t«n gi¸o hay quan Thèng gi¸o Nga, còng kh«ng thuéc c¸c niÖm tinh thÇn nµo ®ã (ch¼ng h¹n nh− tÝn ®å cùu gi¸o”, cßn 4,1% nãi r»ng, “hä tin vµo Thiªn Chóa, hay tin vµo Tinh theo Kit« gi¸o, nh−ng kh«ng coi m×nh ThÇn Vò Trô), trong khi ®ã hä l¹i kh«ng lµ tÝn ®å ChÝnh Thèng gi¸o, còng g¾n m×nh víi t«n gi¸o nµy hay t«n gi¸o kh«ng coi m×nh lµ tÝn ®å C«ng gi¸o hay kh¸c”(6). Còng theo sè liÖu cña Pew tÝn ®å Tin Lµnh gi¸o”. 25% ng−êi Nga Research Center, t¹i Hoa Kú “nh÷ng “tin vµo Thiªn Chóa nh−ng kh«ng theo ng−êi t«n gi¸o kh«ng x¸c ®Þnh” chiÕm t«n gi¸o nµo”, râ rµng lµ nh÷ng ng−êi 16,4% d©n sè hay 59 triÖu ng−êi; trong sè kh«ng cã quan hÖ g× víi c¸c tÝn ®å nh÷ng ng−êi lín tuæi, con sè nµy thËm ChÝnh Thèng gi¸o vµ thËm chÝ víi tÊt chÝ cßn cao h¬n, t−¬ng ®−¬ng 19,6%. ë c¶ c¸c tÝn ®å Kit« gi¸o nãi chung. Do Ch©u ¢u con sè nµy còng t−¬ng tù. ë vËy, Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o Nga cè §øc, “nh÷ng ng−êi t«n gi¸o kh«ng x¸c g¾ng xÕp sè ng−êi nµy vµo ®éi ngò c¸c ®Þnh” chiÕm 24,7% d©n sè, cßn ë Ph¸p lµ tÝn ®å ChÝnh Thèng gi¸o Nga nh»m lµm 28%. V× vËy, con sè 25% “nh÷ng ng−êi khíp víi kÕt qu¶ mµ Gi¸o héi nµy tin vµo Thiªn Chóa, nh−ng kh«ng tuyªn mong muèn. Trong tr−êng hîp nµy, c¸c x−ng mét t«n gi¸o cô thÓ nµo” mµ ®¹i diÖn chÝnh thøc cña Gi¸o héi ChÝnh “Sreda” ë Nga ®−a ra trªn c¬ së nghiªn Thèng gi¸o Nga, trªn thùc tÕ, ®· kh¼ng cøu ®¸nh gi¸ x· héi “hËu thÕ tôc” cho ®Þnh r»ng, mét bé phËn rÊt lín ng−êi thÊy kÕt qu¶ nµy thùc sù t−¬ng ®ång víi Nga (kho¶ng mét phÇn ba), trong c¸c t×nh h×nh hiÖn nay ë Ch©u ¢u vµ B¾c Mü. cuéc ®iÒu tra x· héi häc ®· coi m×nh lµ Con sè ng−êi Nga lµ tÝn ®å thùc sù cña nh÷ng con chiªn cña Gi¸o héi, trong ChÝnh Thèng gi¸o Nga, nh÷ng ng−êi khi ®ã b¶n th©n nh÷ng ng−êi nµy l¹i tuyªn bè: “T«i theo ChÝnh Thèng gi¸o vµ kh«ng nhËn m×nh lµ tÝn ®å ChÝnh Thèng gi¸o hay tÝn ®å Kit« gi¸o. 6. TrÝch theo: Website ®> dÉn
  4. NguyÔn V¨n Dòng. TÝn ®å ChÝnh Thèng gi¸o… 73 thuéc vÒ Gi¸o héi ChÝnh Thèng gi¸o n−íc nµy. Trong sè 5% nãi trªn, nhãm tÝn Nga”, theo c¸c sè liÖu ®iÒu tra x· héi häc ®å trong ®é tuæi trªn 65 chiÕm tØ lÖ cao cña tæ chøc “Sreda” lµ kh«ng lín. ChØ cã nhÊt, trong ®é tuæi ®é tuæi tõ 50 ®Õn 64 4% trong sè hä ®Õn nhµ thê x−ng téi víi ®øng vÞ trÝ thø hai, trong ®é tuæi tõ 35 linh môc mçi th¸ng Ýt nhÊt mét lÇn, 5% ®Õn 49 ®øng vÞ trÝ thø ba, trong ®é tuæi tham gia vµo sinh ho¹t céng ®ång cña tõ 25 ®Õn 34 ®øng vÞ trÝ thø t−, cßn trong gi¸o xø, 8% ®äc S¸ch Phóc ¢m. Theo ®é tuæi tõ 18 ®Õn 24 th× kh«ng cã ng−êi Vakhtang Kipshidze, tõ sè liÖu cña c¸c nµo. Tr−íc ®ã, n¨m 1961, ng−êi C«ng gi¸o cuéc nghiªn cøu kh¸c cho thÊy, “…con sè ë Ph¸p chiÕm tíi 92% d©n sè, trong sè ®ã 3-5% ®−îc biÕt ®Õn lµ sè ng−êi ®i lÔ nhµ 35% tham dù Th¸nh LÔ Chóa NhËt h»ng thê sèng ®êi sèng t«n gi¸o trän vÑn”(7). tuÇn. Sau thêi ®iÓm ®ã, ®øc tin t«n gi¸o cña ng−êi d©n Ph¸p ®· suy gi¶m m¹nh. Theo c¸c kÕt luËn cña tæ chøc “Sreda”, trong sè c¸c tÝn ®å ChÝnh Thèng gi¸o T×nh h×nh t−¬ng tù còng x¶y ra ë n−íc Nga, so víi ®é tuæi trung b×nh cña ng−êi Nga. §øc tin t«n gi¸o vÉn ®−îc duy tr× d©n c¶ n−íc, sè tÝn ®å tõ 60 tuæi trë lªn trong phÇn lín nh÷ng ng−êi cao tuæi ®· chiÕm tØ lÖ cao nhÊt, cßn sè tÝn ®å ë ®é h×nh thµnh nh©n c¸ch tõ h¬n nöa thÕ kØ tuæi tõ 18 ®Õn 30 chiÕm tØ lÖ thÊp tr−íc, mÆc dï t¹i thêi ®iÓm ®ã ë n−íc Nga, nhÊt. C¸c sè liÖu nµy còng t−¬ng tù nh− chñ nghÜa v« thÇn triÖt ®Ó ®ang ngù trÞ. c¸c sè liÖu ë c¸c n−íc Ph−¬ng T©y hiÖn Cßn hiÖn nay, khi tù do tÝn ng−ìng, t«n nay. Theo kÕt qu¶ cña cuéc kh¶o s¸t do gi¸o ®ang hiÖn diÖn kh¾p mäi n¬i trªn ®Êt ViÖn D− luËn x· héi Ph¸p (Institut n−íc Nga, nhiÒu dù ¸n trïng tu, x©y míi Francais d'Opinion Publique, IFOP) tiÕn c¸c nhµ thê ®ang ®−îc triÓn khai trªn quy hµnh n¨m 2012 cho tê La Croix, mét tê m« lín, sè l−îng c¸c gi¸o phËn còng gia b¸o C«ng gi¸o ë Ph¸p, ®−îc c«ng bè trªn t¨ng, th× sè l−îng tÝn ®å l¹i ch÷ng l¹i, La Croix online th¸ng 10 n¨m 2012, hiÖn thËm chÝ cã n¬i cßn gi¶m sót, nhÊt lµ nay chØ cã 5% ng−êi C«ng gi¸o Ph¸p trong giíi trÎ. §©y còng lµ hiÖn t−îng tham dù Th¸nh LÔ Chóa NhËt h»ng tuÇn, chung ë c¸c n−íc Ch©u ¢u Kit« gi¸o./. trong khi ®ã sè tÝn ®å C«ng gi¸o Ph¸p ®· chÞu phÐp röa téi chiÕm tíi 80% d©n sè 7. TrÝch theo: Website ®> dÉn 73

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản