Tin học cơ bản - ĐH Công Nghiệp

Chia sẻ: Bui Ngoc Bao Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
63
lượt xem
29
download

Tin học cơ bản - ĐH Công Nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một tập tin của excel được gọi là workbook và có phần mở rộng mặc định là.XLS Một workbook được xem như là một tài liệu gồm nhiều trang gọi là sheet,một workbook có tối đa 255sheet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học cơ bản - ĐH Công Nghiệp

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo Viên Hướng Dẫn : Lớp : CDTH11TB Sinh Viên Thực Hiện : Bùi Sĩ Kiêm :Phạm Bích Chưởng :Nguyễn văn Long :Nguyễn Hữu Tân : Thái Bình,Tháng 06/2009    
 2. Giới Thiệu về Microsoft Excel 1) Các thành phần trong cửa sổ Excel Title bar :thanh tiêu đề Menu bar:thanh lệnh tool bar :thanh công cụ Formurlar bar:thanh công thức sheet tab:chứa các sheet trong workbook 2) Cấu trúc của 1 workbook a)workbook Một tập tin của excel được gọi là workbook và có phần mở rộng mặc định là.XLS Một workbook được xem như là một tài liệu gồm nhiều trang gọi là sheet,một workbook có tối đa 255sheet b)worksheet Mỗi một sheet là một bảng tính gồm cá dòng và cột  hàng(row):có tối đa là 65.536 hàng ,đượ đánh số thứ tự từ 1 đến65.536    
 3. cột(colum):có tối đa 256 cột,được đánh số từ A,B,…,Z,AA,AB…. Ô(cell):là giao của cột và hàng,dữ liệu được chứa trong các ô,giữa các ô có nối phân cách Như vậy nột sheet có 65.536 (hàng)*256 (cột) =16.777.216(ô) Mỗi ô có một địa chỉ được xác định bằng tên của cột và số thứ tự hàng. Con trỏ ô:là một khung nét đôi , ô chứa con trỏ ô được gọi là ô hiện hành Vùng (range/block/array/reference):Gồm nhiều ô liên tiếp nhau , mỗi vùng có một địa chỉ đươc gọi là đia chỉ vùng. Địa chỉ vùng được xác định bởi địa chỉ của ô góc trên bên trái và ô góc dưới bên phải, giữa hai địa chỉ của 2 ô này là dấu “:” Gridline:trong bản tính có các đường lưới(Gridline)dùng để phân cách giữa các ô, các đường lưới này sẽ ko xuất hiện trong trang in Muôn bât/tắt Gridline vào lệnh tools/options/view/Gridlin    
 4. c)Các thao tac trên sheet chon sheet làm việc:click vào tên sheet Đổi tên sheet:D_click ngay tên sheet cần đổi tên,sau đó nhập vào ten mới Chèn thêm một sheet:chọn lệnh Ínert/worksheet Xóa một sheet:chọn sheet cần xóa , chọn edit/delete sheet 3)Các kiểu dữ liệu và cách nhập a)Kiểu dữ liệu số: Khi nhập vào số bao gồm: 0…9,+,-,*,/,(,),E,,$,ngày và giờ.thì số theo đúng quy ước trong môi trường Window thi mặc định đươc căn lề phải trong ô Để đăt quy định về cách nhập và hiển thị số trong window:chọn lệnh start/settings/control paner/regional and language options/nuberr    
 5. Dữ liệu dạng số(number)    
 6. 5. Chất điểm M chuyển động trên đường tròn  3    
 7. 6. Chất điểm M chuyển động trên đường tròn  bán kính R = 5m với phương trình: s = 3t3 + t ( hệ  SI). Trong đó s là độ dài cung OM, O là điểm  mốc trên đường tròn. Chuyển động của chất  điểm có tính chất nào dưới đây? a) đều c) nhanh dần đều b) nhanh dần d) chậm dần    
 8. 7. Chất điểm M chuyển động trên đường tròn  3    
 9. bán kính r = 5m với phương trình s = 3t  + t (hệ  SI). Trong đó s là độ dài cung OM, O là điểm  mốc trên đường tròn. Tính gia tốc góc lúc t = 2s a) 36 rad/s2 c)3,6 rad/s2 b) 7,2 rad/s2 d) 72 rad/s2    
 10. 3 9. Chất điểm M chuyển động trên đường tròn     
 11. 3 10. Chất điểm M chuyển động trên  đường tròn bán kính R = 5 m với     
 12. 3 11. Chất điểm M chuyển động trên  đường tròn bán kính R  = 0,5 m với     
 13. 12. Chất điểm M chuyển động trên  đường tròn bán kính R  = 2 m với  3    
 14. 3 13. Chất điểm M chuyển động trên  đường tròn bán kính R = 2 m với     
 15. 14. Chất điểm M chuyển động trên  đường tròn bán kính R = 2 m với  3    
 16. 15. Trong chuyển động tròn, các vec  tơ vận tốc   v,  vận tốc góc ω  và bán kính R  có mối liên hệ nào? a) ω = R x v b) v = ω  x R  c) R = v x ω d) a, b,  c đều đúng    
 17. gia tốc tiếp tuyến a  có mối  liên hệ: a) at  = β x R    b) R = at x  B c) β = R x at d) a, b, c đều  đúng    
 18. 17. Một chất điểm chuyển động  tròn đều, sau 5 giây nó quay  được 20 vòng. Chu kỳ quay của  chất điểm là: a) T = 0,25s b) T =  0,5s c)    T = 4s d) T =  2s    
 19. 18. Trong chuyển động tròn của  chất điểm, quan hệ nào sau đây  đúng a) v = ω x R       b) b) at = β x R c) a = d 2 .x d 2.y d 2 .z 2 .i + 2 . j + 2 .k dt     dt dt  d) a, b, c đều đúng    
 20. 19. Trong chuyển động tròn đều,  độ lớn của vectơ gia tốc được  tính bởi công thức: 2 2 2 a) a =  d x d y d z 2 2 2  2  + 2  + 2   dt   dt   dt        b) a =   2 an + a 2 t v2 c) a =  R d) a, b, c đều  đúng    
Đồng bộ tài khoản