intTypePromotion=3

Tín ngưỡng thờ Quan Công - một nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Hoa ở Cần Thơ

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
139
lượt xem
33
download

Tín ngưỡng thờ Quan Công - một nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Hoa ở Cần Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người Hoa tại Thành phố Cần Thơ cũng như người Hoa ở Nam Bộ có đời sống tâm linh rất đa dạng, với nhiều lớp tín ngưỡng, tôn giáo đan xen nhau qua nhiều thời kì phát triển, cộng thêm với sự gặp gỡ của những yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của cư dân bản địa, đã làm nên nét độc đáo riêng của văn hóa tâm linh người Hoa ở Cần Thơ cũng như người Hoa ở Nam Bộ. Trong bài viết này sẽ giới thiệu về tín ngưỡng thờ Quan Công của người Hoa, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tín ngưỡng thờ Quan Công - một nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Hoa ở Cần Thơ

  1. 48 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 4 - 2013 TÝN NG¦ìNG THê QUAN C¤NG - MéT NÐT V¡N HãA T¢M LINH §ÆC S¾C CñA NG¦êI HOA ë CÇN TH¥ NguyÔn V¨n §iÒu(*) 1. Vµi nÐt giíi thiÖu vÒ ng−êi Hoa ë d©n” sang c«ng d©n ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh CÇn Th¬. ®ã diÔn ra trong hßa b×nh, hßa hîp vµ Ng−êi Hoa t¹i Thµnh phè CÇn Th¬ th©n thiÖn, cïng gãp søc vµo viÖc x©y còng nh− ng−êi Hoa ë Nam Bé cã ®êi dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam. Theo sèng t©m linh rÊt ®a d¹ng, víi nhiÒu líp c¸ch diÔn ®¹t cña ng−êi Hoa ®ã chÝnh lµ tÝn ng−ìng, t«n gi¸o ®an xen nhau qua mét thùc tÕ “l¹c ®Þa sinh c¨n” - nghÜa lµ ®Êt lµnh b¸m rÔ(1). nhiÒu thêi k× ph¸t triÓn, céng thªm víi sù gÆp gì cña nh÷ng yÕu tè tÝn ng−ìng Theo sè liÖu thèng kª d©n sè n¨m t«n gi¸o cña c− d©n b¶n ®Þa, ®· lµm nªn 1999, t¹i ViÖt Nam cã 862.371 ng−êi Hoa nÐt ®éc ®¸o riªng cña v¨n hãa t©m linh sinh sèng. Riªng ë CÇn Th¬, (Theo B¸o ng−êi Hoa ë CÇn Th¬ còng nh− ng−êi c¸o vÒ tÝn ng−ìng, t«n gi¸o ng−êi Hoa ë Hoa ë Nam Bé. CÇn Th¬ cña Ban t«n gi¸o - Së Néi vô Ng−êi Hoa cã mÆt ë §ång b»ng s«ng Thµnh phè CÇn Th¬), hiÖn nay cã 3.297 hé Cöu Long vµo cuèi nh÷ng n¨m 70 cña thÕ víi 15.665 ng−êi, chiÕm 0.42% d©n sè kØ XVII. N¨m 1679, mét sè t−íng lÜnh, thµnh phè. Bµ con ng−êi Hoa c− tró ®an binh sÜ, quan l¹i, mét sè th−¬ng nh©n vµ xen víi ng−êi Kinh vµ ng−êi Khmer, th−êng d©n do sù thÊt b¹i trong viÖc sèng tËp trung ë c¸c quËn Ninh KiÒu, C¸i chèng l¹i nhµ Thanh ®Ó kh«i phôc nhµ R¨ng, ¤ M«n, Thèt Nèt vµ ë mét sè quËn Minh, ®· di c− ®Õn Nam Bé n−íc ta. Qu¸ huyÖn kh¸c. tr×nh di c− nµy kÐo dµi ®Õn nh÷ng n¨m Tõ khi cã mÆt cho ®Õn nay, ng−êi Hoa 40 cña thÕ kØ XX. Do qu¸ tr×nh di c− kÐo ë Nam Bé nãi chung, ng−êi Hoa ë CÇn dµi nªn ®Þa bµn ng−êi Hoa c− tró rÊt Th¬ nãi riªng lµ mét bé phËn kh«ng t¸ch réng, mét bé phËn ®· bÞ ViÖt hãa, tuy cã rêi trong céng ®ång d©n téc ViÖt Nam, nh÷ng ®iÓm quÇn c− trong nh÷ng th«n xãm, ®−êng phè víi mËt ®é cao, nh−ng *. Khoa TriÕt häc, Häc viÖn ChÝnh trÞ - Hµnh chÝnh vÒ c¬ b¶n ng−êi Hoa c− tró ®an xen víi khu vùc IV. CÇn Th¬. 1. TrÇn H÷u Hîp, “Vai trß cña t«n gi¸o trong ®êi ng−êi Kinh vµ ng−êi Khmer. sèng tinh thÇn cña ®ång bµo c¸c d©n téc ë khu vùc §BSCL”, Tham luËn Héi th¶o khoa häc “Vai trß cña Qu¸ tr×nh hßa nhËp cña ng−êi Hoa t«n gi¸o trong ®êi sèng tinh thÇn cña ®ång bµo c¸c vµo céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam diÔn d©n téc ë khu vùc §BSCL” do Häc viÖn ChÝnh trÞ - ra l©u dµi, lµ qu¸ tr×nh chuyÓn tõ “kiÒu Hµnh chÝnh khu vùc IV tæ chøc ngµy 5/11/2009.
  2. NguyÔn V¨n §iÒu. TÝn ng−ìng thê Quan C«ng… 49 trong c¸ch m¹ng vµ trong x©y dùng Tæ §¶ng, ®Æc biÖt lµ chñ tr−¬ng ph¸t triÓn quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa, ng−êi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· Hoa ®· cã nhiÒu ®ãng gãp to lín cho sù héi chñ nghÜa. Trªn lÜnh vùc nµo, ng−êi nghiÖp c¸ch m¹ng cña d©n téc. Hoa còng cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc, ®Æc Tõ nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp §¶ng ë biÖt ng−êi Hoa rÊt giái trong kinh doanh CÇn Th¬, ®· cã mét sè c¸n bé chiÕn sÜ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tiªu biÓu lµ nh÷ng ngµnh kÜ nghÖ truyÒn thèng, ng−êi Hoa tham gia c¸ch m¹ng. ë Chïa ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu, ¤ng (hay cßn gäi lµ Qu¶ng TriÖu Héi nh− chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm, xay qu¸n) sè 32, ®−êng Hai Bµ Tr−ng, ph−êng x¸t g¹o, may mÆc, ngµnh nhùa… T©n An, quËn Ninh KiÒu, lµ n¬i ho¹t ®éng bÝ mËt cña tæ chøc ViÖt Nam Thanh Víi tinh thÇn ®ã, ngµy nay, ng−êi Hoa niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ héi, ®©y còng ë CÇn th¬ tiÕp tôc ph¸t huy truyÒn thèng lµ n¬i cÊt giÊu vò khÝ, truyÒn ®¬n vµ yªu n−íc, truyÒn thèng lao ®éng s¶n ®iÓm tËp hîp cña c¸c ®ång chÝ Hoa vËn xuÊt vµ cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc cho ho¹t ®éng néi thµnh. Sau nµy, Chïa ¤ng sù nghiÖp x©y dùng thµnh phè CÇn Th¬ ®· ®−îc Nhµ n−íc c«ng nhËn lµ di tÝch nãi riªng vµ c¶ n−íc nãi chung, cïng víi LÞch sö - V¨n hãa cÊp quèc gia c¸c d©n téc anh em trong ®¹i gia ®×nh (21/6/1993). MiÕu ¤ng, ph−êng Long c¸c d©n téc ViÖt Nam, x©y dùng mét TuyÒn, quËn B×nh Thñy lµ c¨n cø ho¹t n−íc ViÖt Nam d©n giµu, n−íc m¹nh, x· ®éng cña Héi gi¶i liªn CÇn Th¬ thêi k× héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh. Nh− chèng Ph¸p. Linh S¬n Cæ MiÕu ë khu vùc V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn X Thíi An 1, ph−êng Thíi Long, quËn ¤ kh¼ng ®Þnh, “C¸c d©n téc trong ®¹i gia M«n lµ n¬i nu«i chøa, b¶o vÖ c¸n bé ho¹t ®×nh ViÖt Nam b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t«n ®éng c¸ch m¹ng, ®−îc ñy ban Nh©n d©n träng vµ gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé; cïng thµnh phè CÇn Th¬ c«ng nhËn lµ Di tÝch nhau thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng LÞch sö - V¨n hãa cÊp thµnh phè ngµy nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc, x©y 31/3/2008. dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x· héi Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, chñ nghÜa”(2). trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng 2. TÝn ng−ìng thê Quan Quan C«ng cña Mü cøu n−íc, ng−êi Hoa lu«n tÝch cùc ng−êi Hoa ë CÇn Th¬ tham gia c¸ch m¹ng, nhiÒu ng−êi ®· tr−ëng thµnh vµ ®øng vµo hµng ngò cña Trong ®êi sèng v¨n hãa tinh thÇn cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, nhiÒu ng−êi ®· m×nh, ng−êi Hoa thê tù rÊt nhiÒu th¸nh hi sinh anh dòng nh− c¸c liÖt sÜ Ch©u thÇn kh¸c nhau, nh− tÝn ng−ìng thê Xán, M· KiÕn Tr×nh… Quan C«ng, tÝn ng−ìng thê Thiªn HËu Sau ngµy gi¶i phãng MiÒn Nam, Th¸nh MÉu… Trong ®ã næi bËt h¬n c¶ lµ thèng nhÊt §Êt n−íc, ®Æc biÖt lµ khi tÝn ng−ìng thê Quan C«ng. §¶ng vµ Nhµ n−íc tiÕn hµnh sù nghiÖp 2. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi §¹i ®æi míi, bµ con ng−êi Hoa rÊt phÊn khëi biÓu Toµn quèc lÇn thø X, Nxb. CTQG, Hµ Néi, tin t−ëng vµo ®−êng lèi ®æi míi cña 2006, tr. 121. 49
  3. 50 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 4 - 2013 Quan C«ng (162 – 219), mét nh©n vËt cã miÕu thê Bµ), tõ ®ã cho thÊy tÝnh tréi thËt trong lÞch sö Trung Hoa, lóc sinh trong tÝn ng−ìng coi träng Nam thÇn cña thêi cã tªn lµ Vò, tù V©n Tr−êng nªn gäi ng−êi Hoa. C¸c miÕu thê ¤ng ë CÇn Th¬ cã lµ Quan V©n Tr−êng, hay Quan C«ng, nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau, nh−: Chïa ¤ng, Quan Vò, Quan Phu Tö… Lµ mét vÞ t−íng Quan §Õ MiÕu, MiÕu Quan Th¸nh §Õ Qu©n, thêi k× cuèi nhµ §«ng H¸n vµ thêi Tam MiÕu ¤ng Bæn...(3) Quèc ë Trung Quèc, «ng lµ ng−êi gãp ë Nam Bé còng nh− ë CÇn Th¬, tÝn c«ng rÊt lín vµo viÖc thµnh lËp nhµ Thôc ng−ìng thê Quan C«ng biÓu hiÖn rÊt ®a H¸n, víi vÞ hoµng ®Õ ®Çu tiªn lµ L−u BÞ, d¹ng. H×nh ¶nh Quan C«ng ®−îc biÕn thÓ «ng còng lµ ng−êi ®øng ®Çu trong sè hãa trong c¸c lo¹i h×nh tÝn ng−ìng t«n ngò hæ cña nhµ Thôc H¸n (bao gåm: gi¸o kh¸c nhau; trong §¹o gi¸o, Quan Quan Vò, Tr−¬ng Phi, TriÖu V©n, Hoµng C«ng ®−îc xem lµ mét trong 36 vÞ t−íng Trung vµ M· Siªu). dòng m·nh cña HuyÒn Thiªn Th−îng §Õ Lµ mét trong nh÷ng nh©n vËt lín (mét ph©n th©n cña Ngäc Hoµng Th−îng trong lÞch sö c¸c triÒu ®¹i phong kiÕn §Õ), chuyªn trõ tµ ma còng nh− c¸c thÕ Trung Quèc, h×nh ¶nh Quan C«ng ®−îc lùc ph¶n diÖn, xÊu xa; trong PhËt gi¸o, biÕt ®Õn nhiÒu ë khu vùc §«ng ¸, vµ ®· Quan C«ng lµ vÞ ThÇn Giµ Lam th¸nh ®−îc tiÓu thuyÕt hãa trong “Tam quèc chóng, b¶o vÖ cho ng«i Tam B¶o, chïa diÔn nghÜa” cña La Qu¸n Trung vµ sau PhËt… Hä coi Quan C«ng lµ vÞ ThÇn nµy ®−îc kh¾c häa trong c¸c d¹ng kÞch ®øng ®Çu trong “Ngò C«ng V−¬ng PhËt” s©n khÊu nh− chÌo, tuång, phim d· (bao gåm: Quan C«ng, Ch©u B×nh, Ch©u sö…Víi nh÷ng chiÕn tÝch vµ phÈm chÊt X−¬ng, V¨n X−¬ng vµ Linh Quan). ®−îc ®Ò cao, còng nh− ®−îc thÇn th¸nh T−¬ng truyÒn tôc thê Ngò C«ng V−¬ng hãa trong c¸c c©u chuyÖn d©n gian (b¾t PhËt ®−îc xuÊt ph¸t tõ phong trµo Thiªn ®Çu tõ thêi k× nhµ Tïy (581 – 618); ch©n §Þa héi (4) . §iÒu ®ã lÝ gi¶i t¹i sao trong dung mét vÞ t−íng qu©n víi khu«n mÆt 3. Së Néi Vô - Ban T«n gi¸o Thµnh phè CÇn th¬, B¸o ®á, r©u dµi, tay cÇm thanh long ®ao, hoÆc c¸o vÒ tÝn ng−ìng t«n gi¸o ng−êi Hoa ë CÇn Th¬. c−ìi ngùa XÝch Thè ®· xuÊt hiÖn rÊt 4. Thiªn §Þa héi, (tiÕng Hoa: tiandihui) lµ mét héi kÝn nhiÒu trong c¸c c¬ së thê tù tÝn ng−ìng ë b¾t nguån tõ Trung Hoa vµo thêi Khang Hi víi môc ®Ých ph¶n Thanh phôc Minh, kh«i phôc l¹i giang s¬n Trung Quèc, Hång K«ng vµ nh÷ng n¬i cã cña nhµ §¹i Minh, ®¸nh ®uæi qu©n M[n Thanh ngo¹i ®ång bµo ng−êi Hoa sinh sèng. téc. Thiªn §Þa héi theo ch©n nh÷ng ng−êi Hoa ph¶n Thanh phôc Minh du nhËp vµo ViÖt Nam. Thiªn §Þa ë ViÖt Nam, nh÷ng vïng cã ®ång bµo Héi trë thµnh phong trµo ®Êu tranh chèng Ph¸p d−íi ng−êi Hoa sinh sèng, tôc thê Quan C«ng h×nh thøc héi kÝn ë Nam K× trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kØ 20. Cã ¶nh h−ëng Ýt nhiÒu tõ phong trµo NghÜa Hoµ (hay cßn gäi lµ thê ¤ng) còng trë thµnh ®oµn chèng ®Õ quèc ë Trung Quèc cuèi thÕ kØ 19. mét nÐt v¨n hãa tinh thÇn næi tréi vµ cã Trong nh÷ng n¨m ChiÕn tranh thÕ giíi I (1914 - søc lan truyÒn réng r·i, kh«ng chØ ®èi víi 1918), ë Nam K× cã tõ 70 ®Õn 80 héi kÝn, cã héi do nh÷ng ng−êi lÝnh khè ®á ®øng ®Çu. Môc ®Ých chñ yÕu ng−êi Hoa mµ c¶ ®èi víi ng−êi ViÖt. Vµ ë cña héi lµ chèng Ph¸p, quan l¹i tham «, kh«i phôc CÇn Th¬, theo sè liÖu thèng kª cho thÊy, ViÖt Nam. T«n gi¸o vµ ph−¬ng thuËt (ph¸p s−, bïa chó, uèng m¸u ¨n thÒ, dïng tiÕng lãng, dÊu hiÖu riªng trong 13 miÕu thê cña ng−êi Hoa, cã tíi 12 ®Ó liªn l¹c…) gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc miÕu thê ¤ng - thê Quan C«ng (chØ cã mét héi viªn vµ tuyªn truyÒn cho d©n chóng. 50
  4. NguyÔn V¨n §iÒu. TÝn ng−ìng thê Quan C«ng… 51 ®¹o Cao §µi (mét t«n gi¸o ®a thÇn), Quan tÝnh ®ã. Tinh thÇn ®ã ®−îc thÓ hiÖn næi C«ng l¹i ®−îc ®−a vµo c¸c danh vÞ thê tù. bËt ë nh÷ng c− d©n ng−êi Hoa di c− ®Õn Trong hÖ thèng hµng tr¨m Nam thÇn ViÖt Nam. T¹i Nam Bé vµ CÇn Th¬, ng−êi vµ N÷ thÇn cña hä, cã 3 vÞ thÇn ®−îc thê Hoa cïng víi ng−êi ViÖt ho¹t ®éng trong chÝnh yÕu vµ phæ biÕn nhÊt, ®ã lµ Quan Thiªn §Þa Héi, tham gia vµo c¸c tæ chøc Th¸nh §Õ Qu©n, Thiªn HËu Th¸nh MÉu c¸ch m¹ng chèng thùc d©n Ph¸p, ph¸t xÝt vµ Ph−íc §øc ChÝnh ThÇn, ®Æc biÖt lµ NhËt vµ ®Õ quèc Mü… trong ®iÒu kiÖn nh− Quan Th¸nh §Õ Qu©n vµ Thiªn HËu thÕ, nªn rÊt cÇn nh÷ng ng−êi cã chÝ khÝ, Th¸nh MÉu. NÕu miÕu thê Quan Th¸nh lßng trung thµnh, ®øc hi sinh, v× n−íc v× §Õ Qu©n lµ chÝnh th× bªn t¶ tïng tù d©n, x¶ th©n v× nghÜa lín. V× thÕ, mµ h×nh Thiªn HËu Th¸nh MÉu, vµ ng−îc l¹i, nÕu t−îng Quan C«ng ®−îc ng−êi Hoa ®Æc miÕu thê Thiªn HËu Th¸nh MÉu lµ chÝnh biÖt ®Ò cao. th× bªn t¶ còng l¹i tïng tù Quan Th¸nh Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh tÕ, §Õ Qu©n. §¸ng chó ý lµ, nh÷ng miÕu thê tr−íc nh÷ng bÊt tr¾c cña tù nhiªn vµ sù c¸c vÞ thÇn kh¸c th× trong c¸c th¸nh t¸c ®éng tiªu cùc cña con ng−êi, lµm cho ®−êng linh thiªng, Quan Th¸nh §Õ Qu©n, ®êi sèng cña hä cã nhiÒu tr¾c trë, tai Thiªn HËu Th¸nh MÉu còng ®−îc tïng tù −¬ng, bÖnh tËt… nªn ng−êi Hoa thê Quan hai bªn rÊt trang träng. §iÒu nµy lµm C«ng còng v× tin vµo søc m¹nh cña ¤ng nªn tÝnh ®Æc s¾c trong tÝn ng−ìng ®a khi hiÓn linh sÏ trõ diÖt tµ ma, b¶o vÖ thÇn cña ng−êi ViÖt nãi chung vµ ng−êi sinh mÖnh, b¶o vÖ chïa chiÒn, ®Òn miÕu. Hoa nãi riªng. Cßn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay, ng−êi kinh doanh rÊt cÇn ch÷ tÝn ®èi §Æc biÖt h¬n khi Quan Th¸nh §Õ víi kh¸ch hµng, do ®ã tÝnh c¸ch tÝn nghÜa Qu©n, Thiªn HËu Th¸nh MÉu vµ Ph−íc cña Quan C«ng còng ®−îc ®−a ra ®Ó mäi §øc ChÝnh ThÇn cïng ®−îc tÊt c¶ n¨m ng−êi noi g−¬ng. V× nh÷ng lÝ do ®ã mµ nhãm céng ®ång ng«n ng÷ ng−êi Hoa ë tÝn ng−ìng thê Quan C«ng ®· trë thµnh Nam Bé thê tù. §iÒu ®ã cho thÊy, trong mét nÐt v¨n hãa t©m linh ®Æc s¾c cña tÝn ng−ìng d©n gian, Quan C«ng cã mét ng−êi Hoa ë CÇn Th¬ tõ tr−íc tíi nay. vÞ trÝ rÊt quan träng trong ®êi sèng t©m linh cña ng−êi Hoa. H×nh t−îng Quan 3. Mét vµi c¶m nhËn vµ suy nghÜ Th¸nh §Õ Qu©n ®−îc ®−a lªn hµng ®Çu §Êt n−íc ViÖt Nam lµ mét b¶o tµng vÒ trong hÖ thèng tÝn ng−ìng ®a thÇn mét tÝn ng−ìng t«n gi¸o, mu«n mµu, mu«n vÎ phÇn lµ do ®øc tÝnh cña vÞ ThÇn nµy. vµ rÊt ®a d¹ng; Lµ ®Êt n−íc diÔn ra nhiÒu Trong x· héi Trung Quèc, Nho gi¸o lu«n sù giao l−u v¨n hãa, lµ ®Êt n−íc cña gi÷ vai trß quan träng trong ®êi sèng nhiÒu d©n téc cïng chung sèng, trªn mét tinh thÇn cña ng−êi d©n, t− t−ëng Trung nÒn v¨n minh v÷ng ch¾c víi c¬ tÇng v¨n Qu©n ¸i Quèc ®−îc xem lµ chuÈn mùc hãa truyÒn thèng d©n téc tõ ngµn ®êi, l¹i ®¹o ®øc cña ng−êi qu©n tö, khi cÇn thiÕt chÞu ¶nh h−ëng s©u s¾c cña hai nÒn v¨n th× s½n sµng hi sinh ®Ó gi÷ v÷ng tiÕt minh lín lµ Trung Quèc vµ Ên §é. §Êt h¹nh, tá râ lßng trung nghÜa cña m×nh. n−íc ViÖt Nam tr¶i qua mét ngµn n¨m Quan C«ng lµ nh©n vËt tiªu biÓu cho ®øc B¾c thuéc, h¬n mét tr¨m n¨m chèng thùc 51
  5. 52 Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 4 - 2013 d©n Ph¸p vµ ®Õ quèc Mü… nh−ng thËt m×nh, §¶ng ta kh¼ng ®Þnh: “Thùc hiÖn ®¸ng tù hµo, b¶n s¾c v¨n hãa ViÖt Nam nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch t«n träng vµ b¶o ®· cã søc bÒn v÷ng, ®Ò kh¸ng ®Õn k× ®¶m quyÒn tù do tÝn ng−ìng, theo hoÆc diÖu, lµm thÊt b¹i mäi ©m m−u ®ång hãa kh«ng theo t«n gi¸o cña c«ng d©n, quyÒn cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. Tr¶i qua nh÷ng sinh ho¹t b×nh th−êng theo ph¸p luËt. biÕn thiªn cña lÞch sö, d©n téc ta lu«n tá §oµn kÕt ®ång bµo theo c¸c t«n gi¸o râ b¶n lÜnh v¨n hãa cña m×nh, xøng kh¸c nhau, ®ång bµo theo t«n gi¸o vµ ®¸ng lµ mét d©n téc cã h¬n bèn ngµn ®ång bµo kh«ng theo t«n gi¸o. Ph¸t huy n¨m v¨n hiÕn. B¶n s¾c Êy, tån t¹i cho ®Õn gi¸ trÞ v¨n hãa, ®¹o ®øc tèt ®Ñp cña c¸c ngµy nay vµ lu«n táa s¸ng cïng víi thêi t«n gi¸o”(6). §ã lµ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch gian, trë thµnh nÒn t¶ng tinh thÇn cña nhÊt qu¸n vµ xuyªn suèt cña §¶ng trong x· héi ViÖt Nam thêi hiÖn ®¹i. §iÒu nµy mäi thêi k× c¸ch m¹ng, ®Æc biÖt trong sù ®−îc thÓ hiÖn kh«ng kÐm phÇn râ rÖt nghiÖp c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa hiÖn trong ®êi sèng tÝn ng−ìng t«n gi¸o cña nay. Ph¸t huy søc m¹nh cña khèi ®¹i nh©n d©n ta. V× vËy, c¸c tÝn ng−ìng, t«n ®oµn kÕt toµn d©n téc, chÝnh lµ t¹o sù gi¸o dï ngo¹i nhËp hay néi sinh còng ®ång thuËn trong t− t−ëng cña mçi mét ®Òu thÊm ®Ém t©m hån cña con ng−êi ng−êi d©n, ë ®ã ph¶i ®Æc biÖt coi träng ViÖt Nam. TÝn ng−ìng thê Quan C«ng lîi Ých vËt chÊt vµ ®êi sèng tinh thÇn, cña ng−êi Hoa ë CÇn Th¬ cïng chung trong ®ã, yÕu tè v¨n hãa tinh thÇn cã ý mét ý nghÜa ®ã. nghÜa ®Æc biÖt quan träng, khi mµ v¨n Ngµy nay trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña hãa, hiÖn ®¹i hãa §Êt n−íc, tr−íc sù t¸c sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. §oµn kÕt ®éng m¹nh mÏ cña xu thÕ toµn cÇu hãa, nh©n d©n trªn khÝa c¹nh v¨n hãa tinh chóng ta cµng thÊm thÝa bµi häc lín mµ thÇn, §¶ng, Nhµ n−íc ph¶i ®Æc biÖt coi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu ra c¸ch ®©y träng yÕu tè v¨n hãa tinh thÇn. §iÒu nµy h¬n 65 n¨m, ngay khi n−íc ViÖt Nam cã thÓ lÝ gi¶i trªn hai ph−¬ng diÖn, thø ®−îc ®éc lËp, chØ mét ngµy sau khi ®äc nhÊt, v¨n hãa tinh thÇn th−êng g¾n chÆt b¶n Tuyªn Ng«n §éc LËp (ngµy 3/9/1945), víi niÒm tin, sù thèng nhÊt vµ th¸i ®é trong phiªn häp ®Çu tiªn cña Héi ®ång t×nh c¶m tõ bªn trong cña mçi con ng−êi, ChÝnh phñ, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh v× thÕ coi träng yÕu tè v¨n hãa tinh thÇn bµy Nh÷ng nhiÖm vô cÊp b¸ch cña Nhµ chÝnh lµ ®oµn kÕt tõ bªn trong, tõ niÒm n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa, nªu lªn tin vµ t×nh c¶m cña ng−êi d©n; thø hai, mét c¸ch sóc tÝch 6 nhiÖm vô, trong ®ã cã: tÝn ng−ìng, t«n gi¸o lµ mét trong nh÷ng “VÊn ®Ò thø 6 – Thùc d©n vµ phong kiÕn yÕu tè mµ kÎ thï “®Æc biÖt” lîi dông ®Ó thi hµnh chÝnh s¸ch chia rÏ ®ång bµo thùc hiÖn ©m m−u chèng ph¸ sù nghiÖp Gi¸o vµ L−¬ng, ®Ó dÔ bÒ thèng trÞ. T«i ®Ò c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ViÖt Nam, ph¸ nghÞ chÝnh phñ ta tuyªn bè tÝn ng−ìng vì khèi søc m¹nh ®oµn kÕt d©n téc, b»ng tù do vµ L−¬ng Gi¸o ®oµn kÕt”(5). c¸ch g©y diÔn biÕn t©m lÝ tõ bªn trong. VËn dông ®óng ®¾n t− t−ëng cña 5. Hå ChÝ Minh, Toµn tËp, TËp 4, tr. 7. Ng−êi, trong ®−êng lèi c¸ch m¹ng cña 6. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, S®d, tr 122. 52
  6. NguyÔn V¨n §iÒu. TÝn ng−ìng thê Quan C«ng… 53 Riªng ®èi víi khu vùc §ång b»ng gi¸o cña m×nh mµ sao nh·ng c«ng viÖc s«ng Cöu Long vµ CÇn Th¬, ®Ó thùc hiÖn lao ®éng s¶n xuÊt. tèt nh÷ng nhiÖm vô nµy, theo chóng t«i Bèn lµ, §¶ng, Nhµ n−íc vµ chÝnh cÇn chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau: quyÒn ®Þa ph−¬ng ph¶i ®Æc biÖt coi träng Mét lµ, CÇn cã sù kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ kÜ nhiÖm vô gi¸o dôc, n©ng cao tr×nh ®é l−ìng mäi ho¹t ®éng tÝn ng−ìng, t«n v¨n hãa cho nh©n d©n, ®−a tiÕn bé khoa gi¸o cña ng−êi d©n sèng trong khu vùc häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt, x©y dùng vµ §ång b»ng S«ng Cöu Long vµ thµnh phè nh©n réng ®êi sèng v¨n hãa míi ë c¬ së, CÇn Th¬. Qua ®ã, x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng theo tinh thÇn cña NghÞ quyÕt §¹i héi gi¸ trÞ tÝch cùc vµ nh÷ng yÕu tè h¹n chÕ §¶ng Toµn quèc lÇn thø V (1981), NghÞ cña c¸c lo¹i h×nh tÝn ng−ìng, t«n gi¸o, tõ quyÕt Trung −¬ng V khãa VIII vµ mét sè ®ã cã biÖn ph¸p kÞp thêi vµ phï hîp gi¶i chØ thÞ míi nhÊt cña §¶ng vÒ v¨n hãa vµ quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò míi nÈy sinh. x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa míi ë c¬ së. Qua ®ã, h−íng mäi ho¹t ®éng tÝn Hai lµ, §ång b»ng s«ng Cöu Long ng−ìng, t«n gi¸o cña nh©n d©n vµo (MiÒn T©y Nam Bé) lµ mét trong nh÷ng ®Þa bµn nh¹y c¶m vÒ ®êi sèng chÝnh trÞ - nh÷ng môc ®Ých tèt ®Ñp, vµo ®−êng lèi x· héi, còng lµ ®iÓm “nãng” trong ©m c¸ch m¹ng chung cña §¶ng, trªn c¬ së m−u thùc hiÖn “diÔn biÔn hßa b×nh” cña phï hîp víi ®¹o lÝ vµ truyÒn thèng v¨n c¸c thÕ lùc thï ®Þch. V× thÕ, ®Ó gi¶i quyÕt hãa cña d©n téc. tèt vÊn ®Ò tÝn ng−ìng, t«n gi¸o, ®¶m b¶o H×nh ¶nh vÞ t−íng cã khu«n mÆt ®á, r©u an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, dµi, tay cÇm thanh Long ®ao, c−ìi ngùa §¶ng vµ Nhµ n−íc ph¶i ®Æc biÖt quan XÝch Thè ®−îc tïng tù trang nghiªm t©m ®Õn vÊn ®Ò x©y dùng ®éi ngò c¸n bé, trong c¸c MiÕu thê ë CÇn Th¬ nãi riªng vµ trong ®ã ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé lµm trªn ®Êt n−íc ViÖt Nam nãi chung, sÏ m·i c«ng t¸c t− t−ëng, t«n gi¸o vµ v¨n hãa. lµ h×nh t−îng ®Ñp trong ®êi sèng tinh Ba lµ, Gi¶i quyÕt tèt mçi quan hÖ gi÷a thÇn cña ng−êi Hoa còng nh− ng−êi ViÖt. ph¸t triÓn kinh tÕ víi ho¹t ®éng tÝn §iÒu ®ã gãp phÇn lµm nªn sù phong phó ng−ìng, t«n gi¸o, h−íng mäi ho¹t ®éng trong ®êi sèng v¨n hãa tinh thÇn cña nh©n tÝn ng−ìng, t«n gi¸o vµo môc ®Ých d©n, cña ®Êt n−íc cã nhiÒu d©n téc anh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, kh«ng ngõng em cïng chung sèng vµ ph¸t triÓn, ®ång n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn thêi t¹o nªn tÝnh thèng nhÊt trong ®a cho ng−êi d©n. Tr¸nh t×nh tr¹ng ng−êi d¹ng cña nÒn v¨n hãa ViÖt Nam tiªn tiÕn d©n cã ®¹o do “m¶i mª” víi sinh ho¹t t«n ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc./. §Ýnh chÝnh T¹p chÝ Nghiªn cøu T«n gi¸o ®Ýnh chÝnh l¹i tªn t¸c gi¶ bµi viÕt: “Nh÷ng di tÝch thê Tiªn ë Th¨ng Long d−íi thêi vua Lª Th¸nh T«ng” trang 63 trªn T¹p chÝ sè 03 n¨m 2013 lµ TrÇn ThÞ Tr©m - Nay Tßa so¹n ®Ýnh chÝnh l¹i tªn t¸c gi¶ lµ TrÇn ThÞ Ch©m (tøc ThÝch §µm LuyÖn, chïa Huy V¨n, quËn §èng §a, Hµ Néi). Tßa so¹n xin ®Ýnh chÝnh ®Ó quý b¹n ®äc ®−îc biÕt. BBT 53

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản