Tính chất hóa học của bazơ

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
1.309
lượt xem
145
download

Tính chất hóa học của bazơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác dụng của dung dịch bazơ và oxit axit- Muối + Nước Tác dung của ba zơ và dung dịch axit- Muối + Nước. Tác dụng của dung dịch bazơ ( kiềm) và chất chỉ thị màu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính chất hóa học của bazơ

 1. TRÖÔØNG THPT ÑAÏ TOÂNG
 2. Mét sè quy ®Þnh trong tiÕt häc PhÇn ph¶i ghi vμo vë: - C¸c ®Ò môc - Khi xuÊt hiÖn biÓu t−îng
 3. * KiÓm Tra BμI Cò Ki Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH)2 , CO2 , NaOH. H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c dông ®−îc víi nhau?
 4. * KiÓm Tra BμI Cò Ki Cho c¸c chÊt sau: HCl , Cu(OH)2 , CO2 , NaOH. H·y cho biÕt c¸c cÆp chÊt nµo t¸c dông ®−îc víi nhau? §¸p ¸n: C¸c cÆp chÊt t¸c dông ®−îc víi nhau lµ: 1- CO2 vµ NaOH 2- HCl vµ NaOH 3- HCl vµ Cu(OH)2 Ta ®· biÕt nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nµo cña baz¬? 1. T¸c dông cña dung dÞch baz¬ víi oxit Axit. 2. T¸c dông cña baz¬ víi dung dÞch Axit
 5. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. TiÕn hμnh HiÖn t−îng PTHH KÕt luËn thÝ nghiÖm N−íc v«i Dung dÞch Ca(OH)2 dd + CO2 K Thæi h¬i vμo dung trong dÇn Ca(OH)2 ®· t¸c dÞch Ca(OH)2 CaCO3 R + H2Ol dÇn vÈn ®ôc dông víi CO2 ( N−íc v«i trong)
 6. Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol
 7. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc TiÕn hμnh HiÖn t−îng KÕt luËn PTHH thÝ nghiÖm Cu(OH)2r dÇn Cu(OH)2r ®· t¸c Nhá 1 2 ml dd Cu(OH)2 r + 2HCldd dÇn tan t¹o ra dông víi dd HCl HCl vμo èng nghiÖm ®ùng mét Ýt dd CuCl2dd + H2Ol Cu(OH)2(r)
 8. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. PTHH: Ca(OH)2dd + CO2 K CaCO3 R + H2Ol 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc CuCl2dd + H2Ol Cu(OH)2 R + 2HCl dd Na2SO4dd + 2H2Ol 2NaOHdd + H2SO4 dd
 9. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc TiÕn hμnh thÝ nghiÖm vμ hoμn thμnh b¶ng sau: HiÖn t−îng KÕt luËn TiÕn hμnh thÝ nghiÖm 1. Nhá 1 2 giät dd NaOH vμo mÈu ? ? giÊy quú tÝm 2. Nhá 1 2 giät dd phenolphtalein vμo dd NaOH
 10. §¸p ¸n: HiÖn t−îng KÕt luËn TiÕn hμnh thÝ nghiÖm 1. Nhá 1 --2 giät dd NaOH 1. Nhá 1 2 giät dd NaOH - Dd baz¬ lμm quú tÝm vvμomÈu giÊy quú tÝm μo mÈu giÊy quú tÝm - GiÊy quú tÝm thμnh thμnh mμu xanh mμu xanh 2. Nhá 1 - 2 giät dd - Dd phenolphtalein - Dd baz¬ lμm dd phenolphtalein vμo dd NaOH kh«ng mμu thμnh phenolphtalein mμu ®á kh«ng mμu thμnh mμu ®á NaOHdd NaOHdd
 11. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. -Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh -Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á
 12. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. -Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh -Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á Bμi tËp 1: ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vμ H2O.
 13. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. -Lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh -Lμm dd phenolphtalein kh«ng mμu chuyÓn thμnh mμu ®á Bμi tËp 1: ChØ dïng giÊy qu× tÝm h·y nhËn biÕt nh÷ng hãa chÊt ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , vμ H2O. §¸p ¸n: LÇn l−ît nhá tõng chÊt vμo giÊy qu× tÝm: - ChÊt lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu xanh lμ dung dÞch NaOH - ChÊt lμm qu× tÝm chuyÓn thμnh mμu ®á lμ dung dÞch HCl. - ChÊt kh«ng lμm ®æi mμu qu× tÝm ®ã lμ H2O
 14. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. Lμm thÝ nghiÖm vμ hoμn thμnh b¶ng sau: TiÕn hμnh HiÖn t−îng PTHH KÕt luËn thÝ nghiÖm Nung Cu(OH)2r trªn ngän löa ®Ìn cån
 15. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ §¸p ¸n: TiÕn hμnh KÕt luËn PTHH HiÖn t−îng thÝ nghiÖm Nung Cu(OH)2r trªn Cu(OH)2r Cu(OH) to CuOr + H2Oh Mμu xanh 2r ngän löa ®Ìn cån Cu(OH)2r dÇn bÞ nhiÖt dÇn mÊt ®i, cã ph©n Cu(OH)2r h¬i n−íc bèc lªn huû CuO vμ chÊt r¾n mμu ®en xuÊt hiÖn
 16. Thø ngμy th¸ng n¨m Bμi 7: tÝnh chÊt hãa häc cña baz¬ 7: tÝnh 1. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ víi Oxit axit → Muèi + N−íc. 2. T¸c dông cña Baz¬ víi dung dÞch Axit → Muèi + N−íc 3. T¸c dông cña dung dÞch Baz¬ (KiÒm) víi chÊt chØ thÞ mμu. 4. Baz¬ kh«ng tan bÞ nhiÖt ph©n hñy → Oxit + N−íc to CuO + H O PTHH: Cu(OH)2r r 2h (®en) (xanh) to Fe2O3(r) + 3H2O(h) 2Fe(OH)3 (r) to 2Al(OH)3 (r) Al2O3 + 3H2O(h) Cã ph¶i lo¹i baz¬ nμo còng cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc trªn kh«ng ?
 17. Bμi tËp 2: Cho c¸c côm tõ sau: BÞ nhiÖt ph©n hñy, DD Axit, DD Baz¬ (KIÒm), Baz¬, Oxit. H·y chän côm tõ thÝch hîp ®iÒn vμo chç trèng trong c¸c c©u sau: dung dÞch Baz¬ (KiÒm) 1- C¸c ............................................ cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc: - §æi mμu qu× tÝm thμnh xanh hoÆc dung dÞch phenolphtalein kh«ng mμu thμnh mμu ®á. - T¸c dông víi Oxit Axit t¹o thμnh muèi vμ n−íc. bÞ nhiÖt ph©n hñy 2- Baz¬ kh«ng tan .................................. t¹o thμnh Oxit Baz¬ vμ n−íc. Baz¬ 3- ........... t¸c dông víi dung dÞch Axit t¹o thμnh muèi vμ n−íc (Ph¶n øng trung hßa).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản