Tính chất hóa học của muối

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
965
lượt xem
102
download

Tính chất hóa học của muối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dung dịch muốn có thể tác dụng với kim loại tạo thành muối mới và kim loại mới. - Muối có thể tác dụng với axit tạo thành muối mới axit mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính chất hóa học của muối

 1. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi
 2. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I . TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi ThÝ. nghiÖm 1:dông víi kim lo¹i. 1 .dd Muèi cã thÓ 1 Muèi t¸c t¸c dông víi kim Cho mét ®inh s¾t ®· lμm s¹ch bÒ mÆt vμo èng lo¹i t¹o thμnh muèi DD muèi cã thÓ t¸c dông víi kim lo¹i t¹o míi vμ kim lo¹i míi nghiÖm cã s½n 1– 2 ml dd CuSO4 . Quan s¸t, thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi. nªu hiÖn t−îng, viÕt PTHH vμ rót ra kÕt luËn. PTHH: CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu 2AgNO3 + Cu Cu(NO3)2 + 2Ag
 3. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd muèi cã thÓ ThÝ nghiÖm 2: t¸c dông víi kim - Dïng èng nhá giät lÊy dd H2SO4 råi lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi nhá vμi giät vμo èng nghÞªm 1 cã s½n 1 – 2 ml dd BaCl2 - Dïng èng nhá giät lÊy dd HCl råi nhá vμi giät vμo èng nghÞªm 2 cã s½n 1 – 2 ml dd Na2CO3 Quan s¸t , nªu hiÖn t−îng ë 2 èng nghiÖm, viÕt PTHH vμ rót ra kÕt luËn?
 4. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ t¸c dông víi kim 2 . Muèi t¸c dông víi axit : lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ axit míi: thμnh muèi míi vμ axit míi PTHH: BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + 2HCl Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 +H2CO3 (H2O + CO2 )
 5. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ t¸c dông víi kim T3 . nghiÖm 3: víi muèi: hÝ Muèi t¸c dông lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi - Dïng èng nhá giät lÊy dd AgNO3 råi nhá vμi 2. Muèi cã thÓ t¸c giät vμo èng nghiÖm cã s½n 1 – 2 ml dd t¹o - Hai dd muèi cã thÓ t¸c dông víi nhau NaCl. dông víi axit t¹o thμnh hai muèi míi. thμnh muèi míi vμ - Quan s¸t, nªu hiÖn t−îng, viÕt PTHH vμ axit míi 3 . Hai dd muèi cã rót ra kÕt luËn ? thÓt¸c dông víi nhau PTHH: AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 t¹o thμnh 2 muèi míi
 6. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ ThÝ nghiÖm 4: t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi - Dïng èng nhá giät lÊy dd CuSO4 råi 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o nhá vμi giät vμo èng nghiÖm ®ùng thμnh muèi míi vμ s½n 1 – 2 ml dd NaOH. axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau - Quan s¸t, nªu hiÖn t−îng, viÕt t¹o thμnh 2 muèi míi PTHH vμ rót ra kÕt luËn.
 7. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ 4 . Muèi t¸c dông víi baz¬. t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi - DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ baz¬ dông víi axit t¹o míi. thμnh muèi míi vμ axit míi PTHH: 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau CuSO4 + 2NaOH Na2SO4 + Cu(OH)2 t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ baz¬ míi Na2CO3 + Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH
 8. TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ Bµi tËp häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi Hoμn thμnh c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: 1 .dd Muèi cã thÓ t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi t0 KClO3 KCl + ? míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c t0 CaCO3 ? + CO2 dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau - Cho biÕt c¸c ph¶n øng trªn thuéc t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông ph¶n øng g× ? Rót ra kÕt luËn vÒ víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi tÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi ? míi vμ Baz¬ míi
 9. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ 5 . Ph¶n øng ph©n huû muèi. t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c t0 2KCl + 3 O2 PTHH: 2KClO3 dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ t0 CaCO3 CaO + CO2 axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ Baz¬ míi 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi.
 10. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ II . Ph¶n øng trao ®æi trong dd: t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi Cho c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc: 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2CO3 (H2O +CO2 ) axit míi 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi CuSO4 + 2 NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 míi vμ baz¬ míi 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi. NhËn xÐt thμnh phÇn cÊu t¹o cña c¸c II. Ph¶n øng trao hîp chÊt tr−íc vμ sau ph¶n øng ? ®æi trong dd:
 11. TiÕt 14: TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ I. TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi häc cña muèi 1 .dd Muèi cã thÓ II . Ph¶n øng trao ®æi trong dd: t¸c dông víi kim 1 . NhËn xÐt : (SGK) lo¹i t¹o thμnh muèi míi vμ kim lo¹i míi 2 .Ph¶n øng trao ®æi: 2. Muèi cã thÓ t¸c dông víi axit t¹o Ph¶n øng trao ®æi lμ ph¶n øng ho¸ thμnh muèi míi vμ häc trong ®ã hai hîp chÊt tham gia axit míi 3 . Hai dd muèi cã ph¶n øng trao ®æi nh÷ng thμnh phÇn thÓt¸c dông víi nhau cÊu t¹o cña chóng ®Ó t¹o ra nh÷ng t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông hîp chÊt míi víi dd baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ baz¬ míi 3 . §iÒu kiÖn x¶y ra ph¶n øng trao ®æi: 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi. - Ph¶n øng trao ®æi trong dd cña c¸c chÊt II. Ph¶n øng trao chØ x¶y ra nÕu s¶n phÈm t¹o thμnh cã ®æi trong dd: chÊt kh«ng tan hoÆc chÊt khÝ
 12. TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ Bμi tËp 3(SGK-33) häc cña muèi I .TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi Cã nh÷ng dung dÞch muèi sau: Mg(NO3)2 , 1 .dd Muèi cã thÓ CuCl2. H·y cho biÕt muèi nµo cã thÓ t¸c t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi dông víi: míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c a , dd NaOH ; b , dd HCl ; c, dd AgNO3 dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ axit míi NÕu cã ph¶n øng h·y viÕt PTHH 3 . Hai dd muèi cã thÓt¸c dông víi nhau t¹o thμnh 2 muèi míi 4 . DD muèi cã thÓ t¸c dông víi dd Baz¬ t¹o thμnh muèi míi vμ Baz¬ míi 5. Ph¶n øng ph©n huû muèi. II. Ph¶n øng trao ®æi trong dd:
 13. TiÕt 14: TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi §¸p ¸n + BiÓu ®iÓm I .TÝnh chÊt ho¸ häc cña muèi a) DD muèi t¸c dông víi dd NaOH lμ 1 .dd Muèi cã thÓ 1® Mg(NO3)2 , CuCl2 t¸c dông víi kim lo¹i t¹o thμnh muèi PTHH: míi vμ kim lo¹i míi 2. Muèi cã thÓ t¸c Mg(NO3)2 + 2 NaOH Mg(OH)2 + 2 NaNO3 2 ® dông víi axit t¹o thμnh muèi míi vμ CuCl2 + 2NaOH Cu (OH)2 + 2 NaCl 2® axit míi 3 . Hai dd muèi cã 1® b) DD muèi t¸c dông víi dd HCl : Kh«ng thÓt¸c dông víi nhau t¹o thμnh 2 muèi míi cã. 4 . DD muèi cã thÓ t¸c c) DD muèi t¸c dông víi dd AgNO3 lμ: CuCl2 dông víi dd Baz¬ t¹o 1® thμnh muèi míi vμ Baz¬ PTHH: míi 5. Ph¶n øng ph©n huû 2AgNO3 + CuCl2 2AgCl + Cu(NO3)2 2® muèi. II. Ph¶n øng trao ®æi trong dd: Tr×nh bμy s¹ch, ®Ñp 1®
 14. H C H H H

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản