Tính chất sóng và hạt của ánh sáng - Đề 1

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
110
lượt xem
12
download

Tính chất sóng và hạt của ánh sáng - Đề 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tính chất sóng và hạt của ánh sáng - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính chất sóng và hạt của ánh sáng - Đề 1

  1. Tính ch t sóng và h t c a ánh sáng - Đ 1 Câu h i 1: Cho m t th u kính hai m t l i, bán kính R1 = R2 = 25cm. Tính kho ng cách gi a tiêu đi m đ i v i tia đ và tiêu đi m đ i v i tia tím, bi t r ng chi t su t c a thu tinh làm th u kính đ i v i hai tia này là nđ = 1,50; nt = 1,54. A. 1,85cm B. 1,72cm C. 1,67cm D. 1,58cm E. 1,49cm A. B. C. D. E. Câu h i 2: Chi u m t chùm tia sáng tr ng, song song, h p vào m t bên c a m t lăng kính thu tinh có góc chi t quang 5,730, theo phương vuông góc v i m t ph ng phân giác P c a góc chi t quang. Sau lăng kính đ t m t màn nh song song v i m t ph ng P và cách P 1,5cm. Tính chi u dài c a quang ph t tia đ đ n tia tím. Cho bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i tia đ là 1,50 và đ i v i tia tím là 1,54. A. 8mm B. 6mm C. 5mm D. 4mm E. 1,5mm
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 3: M t ngu n sáng đơn s c λ = 0,6 m chi u vào m t m t ph ng ch a hai khe h S1, S2, h p, song song, cách nhau 1mm và cách đ u ngu n sáng. Đ t m t màn nh song song và cách m t ph ng ch a hai khe 1m. Tính kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn. A. 0,7mm B. 0,6mm C. 0,5mm D. 0,4mm E. 0,3mm A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t ngu n sáng đơn s c λ = 0,6 m chi u vào m t m t ph ng ch a hai khe h S1, S2, h p, song song, cách nhau 1mm và cách đ u ngu n sáng. Đ t m t màn nh song song và cách m t ph ng ch a hai khe 1m. Xác đ nh v trí vân t i th ba. A. 0,75mm B. 0,9mm C. 1,25mm D. 1,5mm E. 1,75mm A. B. C. D. E.
  3. Câu h i 5: M t ngu n sáng đơn s c λ = 0,6 m chi u vào m t m t ph ng ch a hai khe h S1, S2, h p, song song, cách nhau 1mm và cách đ u ngu n sáng. Đ t m t màn nh song song và cách m t ph ng ch a hai khe 1m. Đ t Trư c khe S1 m t b n thu tinh hai m t ph ng song song có chi t su t n=1,5, đ dày e = 12 m. H i v trí h th ng vân s d ch chuy n trên màn như th nào? A. V phía S1 2mm B. V phía S2 2mm C. V phía S1 3mm D. V phía S2 3mm E. V phía S1 6mm A. B. C. D. E. Câu h i 6: M t ngu n sáng đơn s c λ = 0,6 m chi u vào m t m t ph ng ch a hai khe h S1, S2, h p, song song, cách nhau 1mm và cách đ u ngu n sáng. Đ t m t màn nh song song và cách m t ph ng ch a hai khe 1m. N u không đ t b n thu tinh mà đ đ y vào kho ng gi a khe và màn m t ch t l ng có chi t su t n', ngư i ta th y kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p b ng 0,45mm. Tính chi t su t n' c a ch t l ng. A. 1,6 B. 1,5 C. 1,4 D. 1,33 E. 1,23
  4. A. B. C. D. E. Câu h i 7: Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Tính bư c sóng c a ánh sáng t i. A. 0,4 m B. 0,5 m C. 0,6 m D. 0,65 m E. 0,7 m A. B. C. D. E. Câu h i 8: Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Xác đ nh v trí vân sáng th ba. A. 3mm B. 3,5mm C. 4mm D. 4,5mm E. 5mm A. B. C. D. E.
  5. Câu h i 9: Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Đ t sau khe S1 m t b n m t song song ph ng có chi t su t n' = 1,5 và đ dày 10 m. Xác đ nh đ d ch chuy n c a h vân. A. 1,5cm B. 1,8cm C. 2cm D. 2,5cm E. 3cm A. B. C. D. E. Câu h i 10: Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa Young b ng 1mm. Kho ng cách t màn t i khe b ng 3m. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p trên màn b ng 1,5mm. Đ t sau khe S1 m t b n m t song song ph ng có chi t su t n' = 1,5 và đ dày 10 m.Ngư i ta đ thêm vào gi a màn và khe m t ch t l ng chi t su t n" = 1,4. H th ng vân có gì thay đ i không? A. 0,38cm B. 0,42cm C. 0,57cm D. 0,65cm E. 0,76cm A. B. C. D. E.
Đồng bộ tài khoản