intTypePromotion=3

Tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - Thực trạng và dự báo

Chia sẻ: Nguyễn Lam Hạ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
80
lượt xem
12
download

Tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - Thực trạng và dự báo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ việc nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi xâm phạm tình dục trẻ em và tính cấp thiết của việc ngăn ngừa loại tội phạm này trong thời gian tới, bài viết đã tìm hiểu thực trạng xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thời gian qua và dự báo các tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - Thực trạng và dự báo

23<br /> <br /> TÌNH HÌNH CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH TRÀ VINH - THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO<br /> The sexual abuse crimes against children in Tra Vinh province<br /> and forecast of sexual abuse crimes against children in Tra Vinh province next years<br /> Diệp Huyền Thảo1<br /> Tóm tắt<br /> <br /> Abstract<br /> <br /> Các tội xâm phạm tình dục trẻ em ở nước ta hiện<br /> diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Ở<br /> tỉnh Trà Vinh, tình hình tội phạm nói chung và tình<br /> hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em nói riêng<br /> có những gia tăng đột biến, gây ra nhiều hậu quả<br /> nguy hại cho bản thân trẻ em, gia đình và xã hội.<br /> Xuất phát từ việc nhận thức được sự nguy hiểm<br /> của hành vi xâm phạm tình dục trẻ em và tính cấp<br /> thiết của việc ngăn ngừa loại tội phạm này trong<br /> thời gian tới, bài viết đã tìm hiểu thực trạng xâm<br /> phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh<br /> thời gian qua và dự báo các tội xâm phạm tình dục<br /> trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.<br /> <br /> The sexual offenses against children in our<br /> country is complicated and tends to increase. In<br /> Tra Vinh general crime situation and the situation<br /> of sexual offenses against children in particular<br /> have dramatically increased, causing many<br /> harmful consequences for children themselves,<br /> their families and society. Comes from the danger<br /> of acts of sexual abuse of children and the urgency<br /> of preventing this type of crime in the future, so in<br /> this article the author parse the crimes situation<br /> sexual abuse of children in the province of Tra<br /> Vinh and forecasting of sexual offenses against<br /> children in the province of Tra Vinh in the future.<br /> <br /> Từ khóa: tội xâm phạm tình dục trẻ em, tội<br /> phạm, tỉnh Trà Vinh.<br /> <br /> Keywords: Sexual offenses against children,<br /> crime, Tra Vinh province.<br /> <br /> 1. Đặt vấn đề1<br /> <br /> 2. Nội dung<br /> <br /> Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội,<br /> đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của trẻ em,<br /> thế hệ trẻ tương lai của dân tộc, lớp người kế tục<br /> sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Điều 65,<br /> Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) nêu<br /> rõ: “Trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội bảo<br /> vệ, chăm sóc và giáo dục”. Trong thời gian qua,<br /> Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực<br /> với nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ, chăm<br /> sóc và giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, một thực trạng<br /> đáng lo ngại vẫn đang tồn tại là việc xâm phạm<br /> tình dục đối với trẻ em, trong đó có các tội xâm<br /> phạm tình dục trẻ em vẫn diễn biến phức tạp và có<br /> chiều hướng gia tăng. Ở tỉnh Trà Vinh, tình hình<br /> các tội xâm phạm tình dục có diễn biến phức tạp,<br /> để lại nhiều hậu quả đáng lo ngại cho bản thân trẻ<br /> em, gia đình và xã hội. Vì vậy, ngoài việc quan<br /> tâm đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục,<br /> công tác phòng ngừa tội phạm trên địa bàn của<br /> Tỉnh cũng cần phải chú trọng đến công tác bảo vệ<br /> các em khỏi hành vi xâm hại, lạm dụng, đặc biệt là<br /> hành vi xâm phạm tình dục trẻ em.<br /> <br /> 2.1. Tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em<br /> trên địa bàn tỉnh Trà Vinh<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thạc sĩ, Bộ môn Luật , Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Trà Vinh<br /> <br /> Để đánh giá chính xác thực trạng của tình hình<br /> các tội xâm phạm tình dục trẻ em đã xảy ra, tác giả<br /> xem xét các yếu tố sau:<br /> 2.1.1. Mức độ của tình hình các tội xâm phạm tình<br /> dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh<br /> Theo số liệu thống kê của Tòa án Nhân dân<br /> tỉnh Trà Vinh giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 6<br /> năm 2014, địa bàn tỉnh đã xét xử tổng cộng 196 vụ<br /> xâm phạm tình dục trẻ em với 202 bị cáo.<br /> * Thống kê tình hình tội phạm và số vụ xâm<br /> phạm tình dục trẻ em<br /> Bảng 2.1: Thống kê tình hình tội phạm và số vụ<br /> xâm phạm tình dục trẻ em đã bị xử lý trên địa bàn<br /> tỉnh Trà Vinh từ năm 2004 đến tháng 6 năm 2014.2<br /> 2<br /> Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo thống kê án hình sự sơ<br /> thẩm năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,<br /> 2013, 2014.<br /> <br /> Soá 18, thaùng 6/2015<br /> <br /> 23<br /> <br /> 24<br /> Năm<br /> <br /> 2004<br /> 2005<br /> 2006<br /> 2007<br /> 2008<br /> 2009<br /> 2010<br /> 2011<br /> 2012<br /> 2013<br /> 6 tháng/ 2014<br /> Tổng<br /> <br /> Tổng số vụ án hình sự<br /> đã xét xử<br /> Số vụ án<br /> Số bị cáo<br /> (1)<br /> (2)<br /> 294<br /> 494<br /> 340<br /> 497<br /> 395<br /> 625<br /> 403<br /> 785<br /> 398<br /> 729<br /> 388<br /> 623<br /> 340<br /> 524<br /> 403<br /> 637<br /> 440<br /> 631<br /> 418<br /> 567<br /> 185<br /> 215<br /> 4004<br /> 6309<br /> <br /> Số vụ xâm hại tình dục<br /> trẻ em<br /> Số vụ án<br /> Số bị cáo<br /> (3)<br /> (4)<br /> 18<br /> 18<br /> 20<br /> 22<br /> 19<br /> 22<br /> 20<br /> 21<br /> 20<br /> 20<br /> 15<br /> 15<br /> 17<br /> 17<br /> 14<br /> 14<br /> 19<br /> 19<br /> 25<br /> 25<br /> 9<br /> 9<br /> 196<br /> 202<br /> <br /> Số liệu thống kê từ năm 2004 đến tháng 6 năm<br /> 2014 về số lượng tội phạm và người phạm tội nói<br /> chung và số lượng các tội xâm phạm tình dục trẻ<br /> em tại Trà Vinh được phân tích như sau: tổng số vụ<br /> án hình sự là 4004 vụ với 6309 bị cáo, trong đó có<br /> 196 vụ án xâm phạm tình dục trẻ em chiếm tỷ lệ là<br /> 4.89% trong tổng số các vụ phạm tội (196 vụ/4004<br /> vụ); số người phạm các tội tình dục trẻ em là 202<br /> người chiếm tỷ lệ 3.2% trong tổng số người phạm<br /> tội (202 bị cáo/6309 bị cáo).<br /> 2.1.2. Động thái của tình hình các tội xâm phạm<br /> tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh<br /> Động thái (diễn biến) của tình hình tội phạm<br /> là xu hướng tăng hoặc giảm của tình hình tội phạm<br /> trên một địa bàn nhất định, vốn được quyết định<br /> bởi nhiều yếu tố, trong đó yếu tố đặc biệt là điều<br /> kiện và hoàn cảnh xã hội, hoặc sự thay đổi của<br /> pháp luật hình sự3<br /> <br /> Tỷ lệ %<br /> Số vụ án<br /> (3/1)<br /> 6.12<br /> 5.88<br /> 4.81<br /> 4.96<br /> 5.02<br /> 3.86<br /> 5.0<br /> 3.47<br /> 4.31<br /> 5.98<br /> 4.86<br /> 4.89<br /> <br /> Số bị cáo<br /> (4/2)<br /> 3.64<br /> 4.42<br /> 3.52<br /> 2.67<br /> 2.74<br /> 2.40<br /> 3.24<br /> 2.19<br /> 3.01<br /> 4.4<br /> 4.18<br /> 3.2<br /> <br /> * Diễn biến của tình hình các tội xâm phạm<br /> tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh<br /> Biểu đồ 2.2: Diễn biến của tình hình các tội<br /> xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà<br /> Vinh từ năm 2004 - tháng 6 năm 2014<br /> Số lượng vụ án xâm phạm tình dục tăng cao<br /> nhất ở năm 2013 là 25 vụ với 25 bị cáo, chiếm tỷ<br /> lệ là 138.9 % so với năm 2004 là 100%. Biểu đồ<br /> 2.2 cho thấy tình hình xâm phạm tình dục trẻ em<br /> trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nghiên cứu trong 10 năm<br /> qua có những chuyển biến phức tạp, số lượng các<br /> vụ phạm tội có chiều hướng tăng giảm bất thường.<br /> Tuy nhiên trong những năm gần đây, từ năm 2011,<br /> 2012, 2013, 2014 các vụ xâm phạm tình dục trẻ em<br /> có chiều hướng tăng rõ rệt.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. Tội phạm học, Luật Hình<br /> sự và Tố tụng hình sự. NXB Chính trị quốc gia.<br /> <br /> Soá 18, thaùng 6/2015<br /> <br /> 24<br /> <br /> 25<br /> Sự tăng giảm không đều của tình hình các tội<br /> xâm phạm tình dục trẻ em cũng cho chúng ta thấy<br /> được sự diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm,<br /> ẩn chứa những nguy cơ gia tăng nhóm tội phạm<br /> này trong thời gian tới.<br /> *Tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em<br /> xét theo tội danh<br /> Tình hình tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh<br /> Trà Vinh cao nhất qua các năm 2006 là 73.7%,<br /> năm 2010 là 76.5%, năm 2011 là 71.4%. Tình hình<br /> tội hiếp dâm có xu hướng giảm ở các năm 2012,<br /> 2013, 2014. Tuy nhiên, việc giảm tội phạm ở loại<br /> tội này sẽ làm tăng tỷ lệ tội phạm ở loại tội khác<br /> như: Tỷ lệ tội giao cấu trẻ em trong những năm<br /> 2012, 2013, 2014 có xu hướng tăng lên, năm 2012<br /> chiếm 42.1% tăng 20.7% so với năm 2011, năm<br /> 2013 chiếm 60% tăng 17.9% so với năm 2012.<br /> Năm 2014 tỷ lệ này vẫn còn khá cao, 6 tháng đầu<br /> năm có 9 vụ án trong đó có 4 vụ giao cấu trẻ em<br /> chiếm tỷ lệ là 44% . Trong khi đó, tội dâm ô với<br /> trẻ em chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ, và tình hình tăng<br /> giảm của loại tội này cũng không đều, tỷ lệ tội dâm<br /> ô trẻ em cao nhất các năm 2005 là 25%, 2008 là<br /> 25%, 2009 là 20%. Từ năm 2004 đến tháng 4/2014<br /> chúng tôi chưa tìm thấy trường hợp xét xử nào về<br /> tội cưỡng dâm trẻ em, tuy nhiên vẫn có 2 vụ mua<br /> dâm trẻ em trong năm 2008.<br /> * Diễn biến các tội xâm phạm tình dục trẻ em<br /> xét theo tội danh<br /> <br /> Biểu đồ 2.4: Diễn biến các tội xâm phạm tình dục<br /> trẻ em xét theo tội danh.<br /> Biểu đồ 2.4 cho thấy tội hiếp dâm trẻ em chiếm<br /> tổng số là 56.6% trong cơ cấu các tội xâm phạm<br /> tình dục trẻ em ở tỉnh Trà Vinh, con số này cho<br /> thấy tình hình tội hiếp dâm trẻ em là khá phổ biến.<br /> Vì vậy, công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội<br /> phạm này trên địa bàn của Tỉnh cần phải có những<br /> giải pháp tích cực, tập trung trước hết vào các tội<br /> hiếp dâm trẻ em và các tội phạm khác trong nhóm<br /> các tội xâm phạm tình dục trẻ em.<br /> * Mức độ của tình hình các tội xâm phạm tình<br /> dục trẻ em trên cơ sở số dân ở 8 địa bàn của tỉnh<br /> Trà Vinh<br /> <br /> Bảng 2.3: Thống kê tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em xét theo tội danh41<br /> Năm<br /> <br /> Tổng số vụ<br /> xâm phạm tình<br /> dục trẻ em<br /> <br />  <br /> <br /> Số vụ<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> <br /> 18<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 2004<br /> <br /> Hiếp dâm trẻ<br /> em<br /> <br /> Giao cấu với<br /> trẻ em<br /> <br /> Số<br /> vụ<br /> 14<br /> <br /> Số<br /> vụ<br /> 4<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> 77.7%<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> 22.3%<br /> <br /> Dâm ô đối với<br /> trẻ em<br /> Số<br /> vụ<br /> 0<br /> <br /> Cưỡng dâm<br /> Số<br /> vụ<br /> 0<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> 0%<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> 0%<br /> <br /> Mua dâm<br /> người chưa<br /> thành niên<br /> Số<br /> Tỷ lệ<br /> vụ<br /> 0<br /> 0%<br /> <br /> 2005<br /> <br /> 20<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 10<br /> <br /> 50%<br /> <br /> 5<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 5<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2006<br /> <br /> 19<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 14<br /> <br /> 73.7%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 15.7%<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10.6%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2007<br /> <br /> 20<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 9<br /> <br /> 45%<br /> <br /> 9<br /> <br /> 45%<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2008<br /> <br /> 20<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 13<br /> <br /> 65%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 5<br /> <br /> 25%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10%<br /> <br /> 2009<br /> <br /> 15<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 8<br /> <br /> 53.3%<br /> <br /> 4<br /> <br /> 26.7%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2010<br /> <br /> 17<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 13<br /> <br /> 76.5%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 17.6%<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5.9%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2011<br /> <br /> 14<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 10<br /> <br /> 71.4%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 21.4%<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7.2%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2012<br /> <br /> 19<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 8<br /> <br /> 42.1%<br /> <br /> 8<br /> <br /> 42.1%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 15.8%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2013<br /> <br /> 25<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 8<br /> <br /> 32%<br /> <br /> 15<br /> <br /> 60%<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2014<br /> <br /> 9<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 4<br /> <br /> 44%<br /> <br /> 4<br /> <br /> 44%<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11.2%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> TC:<br /> <br /> 196<br /> <br /> 100%<br /> <br /> 111<br /> <br /> 56.6<br /> <br /> 58<br /> <br /> 29.6<br /> <br /> 25<br /> <br /> 12.7<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0%<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Báo cáo thống kê án hình sự sơ thẩm năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 201.<br /> Tài liệu nội bộ<br /> <br /> Soá 18, thaùng 6/2015<br /> <br /> 25<br /> <br /> 26<br /> Bảng 2.5: Cơ cấu về mức độ của tình hình các<br /> tội xâm phạm tình dục trẻ em trên cơ sở số dân<br /> ở 8 địa bàn của tỉnh Trà Vinh.54<br /> <br /> Bảng 2.6: Cơ cấu về mức độ của tình hình các<br /> tội xâm phạm tình dục từ năm 2004 đến tháng<br /> 6/2014 được tính toán trên cơ sở diện tích của 8<br /> địa bàn của tỉnh Trà Vinh.<br /> <br /> Địa bàn<br /> <br /> Dân số<br /> (người)<br /> <br /> Tổng số bị<br /> cáo (2004<br /> -tháng<br /> 6/2014)<br /> <br /> Số<br /> dân/1<br /> bị cáo<br /> <br /> 1<br /> <br /> Duyên Hải<br /> <br /> 102.821<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.778<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tiểu Cần<br /> <br /> 110.674<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3.952<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> Châu Thành<br /> <br /> 139.050<br /> <br /> 27<br /> <br /> 5.150<br /> <br /> 4<br /> <br /> Cầu Ngang<br /> <br /> 133.430<br /> <br /> 23<br /> <br /> 5<br /> <br /> Càng Long<br /> <br /> 145.762<br /> <br /> 6<br /> <br /> Thành<br /> phố<br /> Trà Vinh<br /> <br /> 7<br /> 8<br /> <br /> Diện tích<br /> (km2)<br /> <br /> Tổng số bị<br /> cáo (2004<br /> - tháng<br /> 6/2014)<br /> <br /> Số bị<br /> cáo/<br /> diện<br /> tích<br /> <br /> Thành phố<br /> Trà Vinh<br /> <br /> 68,035<br /> <br /> 16<br /> <br /> 0.2351<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tiểu Cần<br /> <br /> 221,78<br /> <br /> 28<br /> <br /> 0.1262<br /> <br /> 5.801<br /> <br /> 3<br /> <br /> Duyên Hải<br /> <br /> 384,05<br /> <br /> 37<br /> <br /> 0.0963<br /> <br /> 25<br /> <br /> 5.830<br /> <br /> 4<br /> <br /> Càng Long<br /> <br /> 300,09<br /> <br /> 25<br /> <br /> 0.0833<br /> <br /> 104.229<br /> <br /> 16<br /> <br /> 6.514<br /> <br /> 5<br /> <br /> Châu Thành<br /> <br /> 334,85<br /> <br /> 27<br /> <br /> 0.0806<br /> <br /> Cầu Kè<br /> <br /> 111.534<br /> <br /> 17<br /> <br /> 6.561<br /> <br /> 6<br /> <br /> Cầu Ngang<br /> <br /> 321,80<br /> <br /> 23<br /> <br /> 0.0714<br /> <br /> Trà Cú<br /> <br /> 180.005<br /> <br /> 23<br /> <br /> 7.826<br /> <br /> 7<br /> <br /> Cầu Kè<br /> <br /> 254,0<br /> <br /> 17<br /> <br /> 0.0669<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> STT<br /> <br /> 1027.514<br /> <br /> 196<br /> <br /> 5.242<br /> <br /> 8<br /> <br /> Trà Cú<br /> <br /> 369,9<br /> <br /> 23<br /> <br /> 0.0621<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> 2254.505<br /> <br /> 196<br /> <br /> 0.0869<br /> <br /> Số thứ tự từ 1 đến 8 của Bảng 2.5 đồng thời<br /> cũng là số thứ tự từ cao xuống thấp của mức độ<br /> phạm các tội về xâm phạm tình dục trẻ em ở thành<br /> phố và các huyện của tỉnh Trà Vinh. Mức độ này<br /> được tính toán trên cơ sở số dân (năm 2013)/bị<br /> cáo. Trong Bảng 2.5, cột dọc cuối cùng bên phải<br /> là số dân/bị cáo. Con số này càng nhỏ thì mức<br /> độ phạm các tội xâm phạm tình dục trẻ em ở địa<br /> phương đó càng cao.<br /> Dựa vào bảng cơ cấu về mức độ, huyện Duyên<br /> Hải có mức độ phạm tội cao nhất, theo đó trong số<br /> 2.778 người dân thì có một người bị xét xử về các<br /> tội xâm phạm tình dục trẻ em. Trong khi đó, con<br /> số này ở thành phố Trà Vinh là 6.514 và thấp nhất<br /> là ở Trà Cú, trong số 7.826 người dân thì có một<br /> người phạm tội bị xét xử về các tội xâm phạm tình<br /> dục trẻ em. Do đó, huyện Duyên Hải đứng ở vị trí<br /> thứ nhất, và huyện Trà Cú đứng ở vị trí cuối cùng.<br /> Bên cạnh việc nghiên cứu các tội xâm phạm tình<br /> dục trẻ em theo số dân ở từng địa bàn, chúng ta còn<br /> phải nghiên cứu vấn đề này dựa trên diện tích của<br /> địa bàn đó.<br /> * Mức độ của tình hình các tội xâm phạm tình<br /> dục từ năm 2004 đến tháng 6/2014 được tính toán<br /> trên cơ sở diện tích của 8 địa bàn của tỉnh Trà Vinh<br /> 5<br /> Cục thống kê tỉnh Trà Vinh . 2013. Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh<br /> năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,<br /> 2014. NXB Thống kê. Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> <br /> STT<br /> <br /> Địa bàn<br /> <br /> Cột dọc cuối cùng của Bảng 2.6 là số bị cáo/<br /> diện tích, con số này dùng để tính mức độ tội<br /> phạm. Theo cơ sở này, trật tự của các địa bàn (số<br /> thứ tự) có sự xáo trộn, không giống như thứ tự<br /> của Bảng 2.5 nữa. Theo đó, thành phố Trà Vinh có<br /> mật độ phạm tội xâm phạm tình dục trẻ em cao nhất<br /> 0.2351 bị cáo trên km2, tiếp đến là huyện Tiểu Cần có<br /> 0.1262 bị cáo/km2, huyện Duyên Hải là 0.0963 bị<br /> cáo/km2 và thấp nhất là huyện Trà Cú với 0.0621<br /> bị cáo/km2. Như vậy, từ Bảng 2.5 và Bảng 2.6 có<br /> thể kết luận như sau: có hai loại số thứ tự khác<br /> nhau đối với từng địa bàn, cơ số tội xâm phạm tình<br /> dục trẻ em tính trong giai đoạn từ 2004 đến tháng 6<br /> năm 2014, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là 5.242, tức<br /> là trong số 5.242 người dân có 01 người phạm tội<br /> về xâm phạm tình dục trẻ em. Mật độ phạm tội về<br /> xâm phạm tình dục trẻ em giai đoạn từ năm 2004<br /> đến tháng 6 năm 2014, tính theo diện tích của tỉnh<br /> Trà Vinh là 0.0869, như vậy cứ 0.0869km2 thì có<br /> 01 người phạm tội xâm phạm tình dục trẻ em.<br /> Để tính cơ cấu theo mức độ của tình hình các<br /> tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh<br /> Trà Vinh theo địa giới hành chính, chúng ta cần<br /> sử dụng đồng thời cả hai yếu tố dân cư và diện<br /> tích làm thành một cơ sở duy nhất cho việc đánh<br /> giá tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ em ở<br /> 8 địa bàn thuộc tỉnh Trà Vinh.<br /> <br /> Soá 18, thaùng 6/2015<br /> <br /> 26<br /> <br /> 27<br /> * Mức độ của tình hình các tội xâm phạm tình<br /> dục trẻ em từ năm 2004 – tháng 6/2014 ở 8 địa<br /> bàn của tỉnh Trà Vinh được xác định trên cơ sở<br /> kết hợp yếu tố dân cư và diện tích.<br /> Bảng 2.7: Cơ cấu theo mức độ của tình hình các<br /> tội xâm phạm tình dục trẻ em từ năm 2004 – tháng<br /> 6/2014 ở 8 địa bàn của tỉnh Trà Vinh được xác<br /> định trên cơ sở kết hợp yếu tố dân cư và diện tích.<br /> <br /> STT<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> <br /> Địa danh<br /> 1<br /> Duyên Hải<br /> Tiểu Cần<br /> Thành phố<br /> Trà Vinh<br /> Châu Thành<br /> Càng Long<br /> Cầu Ngang<br /> Cầu Kè<br /> Trà Cú<br /> <br /> Thứ bậc<br /> đã xét<br /> theo diện<br /> tích và số<br /> dân<br /> <br /> Hệ số<br /> tiêu<br /> cực<br /> <br /> Cấp độ<br /> nguy<br /> hiểm<br /> <br /> 2<br /> 1+3<br /> 2+2<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> 4<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 6+1<br /> <br /> 7<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3+5<br /> 5+4<br /> 4+6<br /> 7+7<br /> 8+8<br /> <br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 14<br /> 16<br /> <br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> <br /> Hệ số tiêu cực ở cột dọc thứ (3) là tổng của hai<br /> số thứ tự đã dùng để xác định địa bàn trong Bảng<br /> 2.5 và 2.6 được hình thành trên cơ số tội phạm và<br /> mật độ tội phạm. Con số ở cột dọc cuối cùng bên<br /> phải (4) là cấp độ nguy hiểm được hình thành trên<br /> cơ sở của hệ số tiêu cực, hệ số này càng nhỏ thì<br /> cấp độ nguy hiểm càng cao. Huyện Duyên Hải và<br /> huyện Tiểu Cần có hệ số tiêu cực nhỏ nhất là 4, do vậy<br /> cấp độ nguy hiểm ở huyện Duyên Hải và Tiểu Cần là<br /> cao nhất, và xếp cấp độ thứ (1) và thứ (2) trong 8<br /> cấp độ của 8 địa bàn thuộc tỉnh Trà Vinh. Huyện<br /> Trà Cú có hệ số tiêu cực lớn nhất 16, nên cấp độ<br /> nguy hiểm là thấp nhất, xếp thứ (8). Việc đánh giá<br /> cấp độ nguy hiểm theo diện tích và theo số dân sẽ<br /> cho thấy tình hình các tội xâm phạm tình dục trẻ<br /> em thể hiện rõ rệt và có sự phân hóa khác nhau<br /> theo từng địa bàn, từ đó chúng ta tìm hiểu nguyên<br /> nhân dẫn đến số lượng vụ án xâm phạm tình dục<br /> trẻ em lại xảy ra nhiều ở những địa bàn này, dự báo<br /> tình hình loại tội phạm này trong thời gian tới, và<br /> đề xuất các giải pháp thiết thực mang tính chất đặc<br /> biệt của khu vực nhằm ngăn ngừa tình trạng xâm<br /> phạm tình dục trẻ em trong các công trình nghiên<br /> cứu sau này.<br /> 2.1.3. Đặc điểm tình hình tội phạm<br /> * Đặc điểm về phương thức thủ đoạn phạm<br /> tội: Lợi dụng lòng tin của trẻ em, dùng vật chất<br /> <br /> dụ dỗ để thực hiện hành vi phạm tội chiếm tỷ<br /> lệ 38.3% (75/196 vụ); sử dụng vũ lực để gây án<br /> chiếm tỷ lệ 29.6% (58/196 vụ); sử dụng vật chất để<br /> dụ dỗ chiếm tỷ lệ 17.8% (35/196 vụ) và những thủ<br /> đoạn khác như lợi dụng sự kém hiểu biết của trẻ,<br /> trẻ còn quá nhỏ tuổi, trẻ bị thiểu năng trí tuệ chiếm<br /> tỷ lệ 14.3% (28/196 vụ).<br /> * Đặc điểm về thời gian gây án: Thời gian<br /> phạm tội chủ yếu là khoảng thời gian từ 6 giờ đến<br /> 18 giờ, chiếm tỷ lệ 47.9% (94/196 vụ); sau đó là<br /> khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ, chiếm tỷ lệ<br /> 38.3% (75/196 vụ); và thời gian từ 22 giờ cho đến<br /> 6 giờ, chiếm 13.8% (27/196 vụ).<br /> * Đặc điểm về địa điểm gây án: Đối tượng<br /> thực hiện hành vi phạm tội chủ yếu ở trong nhà<br /> bị hại, chiếm tỷ lệ 35.2% (69/196 vụ). Chúng tôi<br /> cho rằng, nguyên nhân phần nào xuất phát từ việc<br /> trẻ thiếu sự quan tâm chăm sóc của gia đình, cha<br /> mẹ không có sự quan tâm con cái đúng mức, gánh<br /> nặng và nỗi lo về kinh tế đã làm cho cha mẹ chỉ<br /> tập trung vào việc kiếm tiền, lơ là quan tâm con<br /> cái. Địa điểm đối tượng chọn để thực hiện hành vi<br /> phạm tội ở những nơi kín đáo cũng chiếm tỷ lệ khá<br /> cao 33.7%, ở những nơi này người bị hại khó kêu<br /> cứu, nơi vắng vẻ ít người qua lại; thực hiện hành<br /> vi phạm tội tại nhà bị cáo hoặc nhà trọ, khách sạn<br /> chiếm tỷ lệ 22.9 % (45/196 vụ); và tại khu vực khác<br /> như chòi canh tôm, chòi nuôi cá, ngoài sân miếu,<br /> chùa, bãi lau, chuồng trại... chiếm tỷ lệ   8.2%<br /> (16/196 vụ).<br /> * Độ tuổi của người phạm tội về xâm phạm<br /> tình dục trẻ em: Kết quả nghiên cứu cho thấy<br /> người phạm tội về xâm phạm tình dục trẻ em đa<br /> số ở độ tuổi từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi, chiếm tỷ lệ<br /> là 58% (117/202 bị cáo); tiếp đến là độ tuổi người<br /> chưa thành niên từ đủ 14 đến chưa đủ 18 tuổi,<br /> chiếm tỷ lệ 21.2% (43/202 bị cáo); và trên 30 tuổi,<br /> chiếm tỷ lệ 20.8% (42/ 202 bị cáo).<br /> * Trình độ học vấn của người phạm tội: Trong<br /> tổng số 202 đối tượng phạm các tội xâm phạm tình<br /> dục trẻ em, đối tượng không biết chữ chiếm tỷ lệ<br /> 17.8% (36/202 đối tượng); trình độ tiểu học chiếm<br /> tỷ lệ 37.6% (76/202 đối tượng); trình độ trung học<br /> cơ sở chiếm tỷ lệ 32.2% (65/202 đối tượng); và<br /> trình độ trung học phổ thông chiếm tỷ lệ 12.4%<br /> (25/202 đối tượng). Không có đối tượng phạm tội<br /> có trình độ học vấn bậc Cao đẳng và Đại học.<br /> <br /> Soá 18, thaùng 6/2015<br /> <br /> 27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản