intTypePromotion=3

Tình hình mắc bệnh tiêu chảy do vi khuẩn E.coli, clostridium perfringens ở dê nuôi tại Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
1
download

Tình hình mắc bệnh tiêu chảy do vi khuẩn E.coli, clostridium perfringens ở dê nuôi tại Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

E.coli và Clostridium perfringens là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiêu chảy làm viêm ruột và viêm ruột hoại tử cho gia súc trong đó có con dê. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng. Mục đích của nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin về đặc điểm dịch tễ của bệnh, các triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của dê mắc bệnh tiêu chảy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình mắc bệnh tiêu chảy do vi khuẩn E.coli, clostridium perfringens ở dê nuôi tại Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Đặng Thị Mai Lan và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 85(09)/1: 53 - 56<br /> <br /> TÌNH HÌNH MẮC BỆNH TIÊU CHẢY DO VI KHUẨN E.COLI,<br /> CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Ở DÊ NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN<br /> VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ<br /> Đặng Thị Mai Lan1*, Đặng Thị Bích Huệ1, 2Đoàn Kiều Hưng<br /> 1<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên<br /> 2<br /> Trung tâm Giống vật nuôi Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> E.coli và Clostridium perfringens là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tiêu chảy làm viêm ruột và<br /> viêm ruột hoại tử cho gia súc trong đó có con dê. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng. Mục đích của<br /> nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin về đặc điểm dịch tễ của bệnh, các triệu chứng lâm sàng và<br /> bệnh tích của dê mắc bệnh tiêu chảy.<br /> Tiến hành điều tra dịch tễ học cho thấy với tổng số 902 dê kiểm tra thì có 85 con mắc bệnh tiêu<br /> chảy chiếm 9,42%. Số dê chết do mắc tiêu chảy là 59 con chiếm 6,54%.<br /> Các triệu chứng và bệnh tích chủ yếu là ở đƣờng tiêu hoá chiếm tỷ lệ dao động từ 54,17% 94,92%.<br /> Từ khóa: Bệnh tiêu chảy, Hội chứng tiêu chảy, E.coli, Clostridium perfringens.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Bệnh tiêu chảy là một trong những bệnh gây<br /> thiệt hại rất lớn về kinh tế cho ngƣời chăn<br /> nuôi, làm giảm số lƣợng và chất lƣợng gia súc<br /> nói chung cũng nhƣ con dê nói riêng.<br /> Bệnh tiêu chảy xảy ra quanh năm nhiều nhất<br /> là vào cuối Đông sang Xuân hoặc cuối Xuân<br /> sang Hè, sau đợt mƣa thời tiết thay đổi đột<br /> ngột đồng thời khí hậu thích hợp với sự phát<br /> triển<br /> của<br /> vi<br /> khuẩn<br /> nhƣ:<br /> E.coli,<br /> C.perfringens... dễ gây bệnh tiêu chảy, gây<br /> chết cho dê theo thể nhiễm trùng, bại huyết.<br /> Trên cơ sở đó để xác định đặc điểm dịch tễ<br /> bệnh, xây dựng phác đồ điều trị bệnh thích<br /> hợp cho dê bị bệnh. Chúng tôi tiến hành<br /> nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần bổ sung<br /> cơ sở khoa học và thực tiễn giúp các nhà khoa<br /> học và các nhà chăn nuôi có những biện pháp<br /> thích hợp để khống chế dịch bệnh, tăng năng<br /> suất chăn nuôi.<br /> ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG<br /> PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> -Theo dõi dê nuôi ở các lứa tuổi trong địa bàn<br /> điều tra.<br /> - Mổ khám và lấy bệnh phẩm ở dê bị ốm, chết.<br /> Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu dịch tễ học<br /> mô tả (Deceriptic study) dịch tễ học phân tích<br /> (Amaleytu study).<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> Kết quả nghiên cứu đặc điểm dịch tễ hội<br /> chứng tiêu chảy ở dê tại tỉnh Thái Nguyên<br /> *<br /> <br /> Tỷ lệ dê tiêu chảy và chết tại một số huyện, thị<br /> trên địa bàn<br /> Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ dê mắc tiêu<br /> chảy ở 6 huyện, thị thuộc tỉnh Thái Nguyên là<br /> tƣơng đối cao. Với 902 dê điều tra có tới 85<br /> dê mắc bệnh tiêu chảy chiếm tỷ lệ 9,42%,<br /> trong đó có 59 con bị chết chiếm tỷ lệ 6,54%.<br /> So với kết quả điều tra của Nguyễn Quang<br /> Tính năm 2003 tỷ lệ dê mắc bệnh tiêu chảy<br /> chiếm 13,38%; tỷ lệ dê chết chiếm 8,59%;<br /> năm 2004 tỷ lệ dê mắc bệnh và chết tƣơng<br /> ứng là 13,58% và 11,26%; năm 2005 tỷ lệ dê<br /> mắc bệnh và chết tƣơng ứng là 14,41% và<br /> 9,00% [3].<br /> Tỷ lệ dê mắc bệnh tiêu chảy và chết do tiêu<br /> chảy theo lứa tuổi<br /> Qua điều tra chúng tôi có kết quả về tỷ lệ dê<br /> tiêu chảy và dê chết do tiêu chảy ở các lứa<br /> tuổi của dê qua bảng 2.<br /> Kết quả bảng 2 cho thấy dê chủ yếu mắc bệnh<br /> tiêu chảy và chết ở giai đoạn còn non (từ sơ<br /> sinh - 6 tháng tuổi) chiếm tỷ lệ là 13,73% và<br /> 10,54%.<br /> Tỷ lệ dê tiêu chảy và chết do tiêu chảy ở các<br /> mùa vụ trong năm<br /> Theo dõi dê mắc bệnh tiêu chảy và dê chết do<br /> mắc bệnh ở 4 mùa Xuân, Hè, Thu, Đông<br /> chúng tôi thu đƣợc kết quả ở bảng 3.<br /> <br /> Tel: 0912.975.021; Email: landangmaiorchiddhtn@gmail.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 53<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Đặng Thị Mai Lan và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 85(09)/1: 53 - 56<br /> <br /> Bảng 1. Kết quả xác định tỷ lệ dê tiêu chảy và chết do tiêu chảy<br /> Huyện, thị<br /> <br /> Tổng số dê<br /> điều tra (con)<br /> <br /> Phú Lƣơng<br /> Đại Từ<br /> Định Hoá<br /> Đồng Hỷ<br /> Sông Công<br /> Phổ Yên<br /> Tính chung<br /> <br /> 164<br /> 258<br /> 196<br /> 135<br /> 87<br /> 62<br /> 902<br /> <br /> Tỷ lệ tiêu chảy<br /> Số lượng<br /> Tỷ lệ (%)<br /> (con)<br /> 16<br /> 9,76<br /> 27<br /> 10,47<br /> 17<br /> 8,67<br /> 13<br /> 9,63<br /> 7<br /> 8,05<br /> 5<br /> 8,06<br /> 85<br /> 9,42<br /> <br /> Tỷ lệ chết do tiêu chảy<br /> Số lượng<br /> Tỷ lệ (%)<br /> (con)<br /> 11<br /> 6,71<br /> 21<br /> 8,14<br /> 13<br /> 6,63<br /> 11<br /> 8,15<br /> 2<br /> 2,30<br /> 1<br /> 1,61<br /> 59<br /> 6,54<br /> <br /> Bảng 2. Kết quả xác định tỷ lệ dê tiêu chảy và chết do tiêu chảy ở các lứa tuổi<br /> Tuổi dê<br /> Dê con<br /> Dê trƣởng thành<br /> Dê đã già<br /> <br /> Số dê<br /> điều tra<br /> 408<br /> 190<br /> 304<br /> <br /> Số dê<br /> tiêu chảy<br /> 56<br /> 9<br /> 20<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> 13,73<br /> 4,74<br /> 6,58<br /> <br /> Số dê chết do<br /> tiêu chảy<br /> 43<br /> 4<br /> 12<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> 10,54<br /> 2,11<br /> 3,95<br /> <br /> Bảng 3. Kết quả xác định tỷ lệ dê tiêu chảy và chết do mắc bệnh tiêu chảy ở các mùa vụ trong năm<br /> Mùa vụ<br /> Chỉ tiêu theo dõi<br /> Số dê điều tra (con)<br /> Số dê mắc bệnh (con)<br /> Tỷ lệ mắc (%)<br /> Số dê chết (con)<br /> Tỷ lệ chết (%)<br /> <br /> Xuân<br /> <br /> Hè<br /> <br /> Thu<br /> <br /> Đông<br /> <br /> 268<br /> 29<br /> 10,82<br /> 23<br /> 8,58<br /> <br /> 239<br /> 22<br /> 9,21<br /> 15<br /> 6,28<br /> <br /> 218<br /> 16<br /> 7,34<br /> 6<br /> 2,75<br /> <br /> 175<br /> 18<br /> 10,29<br /> 14<br /> 8,00<br /> <br /> Bảng 3 cho thấy trong tổng số 902 dê đƣợc điều<br /> tra ở 4 mùa trong năm, thì dê mắc bệnh tiêu chảy<br /> cao nhất là ở mùa Xuân chiếm 10,82% tỷ lệ chết<br /> chiếm 8,58%; tiếp theo là mùa Đông chiếm<br /> 10,29%; tỷ lệ chết là 8,00%; mùa Hè tỷ lệ mắc<br /> chiếm 9,21% và tỷ lệ dê chết chiếm 6,28%. Thấp<br /> nhất là mùa Thu chiếm 7,34% dê mắc bệnh và<br /> 2,75% dê chết do mắc bệnh.<br /> Các triệu chứng, bệnh tích chủ yếu ở dê tiêu<br /> chảy<br /> Chúng tôi đã tiến hành theo dõi các triệu chứng<br /> lâm sàng và thu đƣợc kết quả tại bảng 4.<br /> Bảng 4 cho thấy: dê mắc bệnh tiêu chảy do E.coli<br /> và C.perfringens có biểu hiện kém ăn, buồn bã,<br /> đau bụng chiếm 96,88%; Phân lúc đầu nhão, sền<br /> sệt, sau đó trở nên lỏng nhƣ nƣớc, có mùi hôi<br /> thối chiếm 90,63%; Trợn, chớp mắt liên tục, co<br /> giật, cong lƣng, nghiến răng, chảy nƣớc dãi<br /> chiếm 70,83%; Ỉa chảy phân lỏng dính lẫn bọt và<br /> máu chiếm 65,63%...<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> Tính<br /> chung<br /> 902<br /> 85<br /> 9,42<br /> 59<br /> 6,54<br /> <br /> Trên cơ sở nghiên cứu triệu chứng, bệnh tích của<br /> dê bị tiêu chảy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên<br /> chúng tôi đã mổ khám 59 con dê bị chết do tiêu<br /> chảy. Kết quả đƣợc trình bày ở bảng 5 nhƣ sau:<br /> Trong 59 con đƣợc mổ khám thấy: có 56/59 con<br /> có biểu hiện ruột già xuất huyết, chứa hơi chiếm<br /> 94,92%; màng treo ruột có nhiều hạch bạch<br /> huyết màu đỏ có 55 con chiếm 93,22%. Ruột non<br /> căng phồng, xung huyết, xuất huyết, niêm mạc bị<br /> tróc ra, có lẫn máu chiếm 89,83%; còn lại là các<br /> bệnh tích khác dao động từ khoảng 71,1988,14%. Nhƣ vậy, bệnh tích đại thể ở dê bị mắc<br /> bệnh tiêu chảy chủ yếu tập trung ở ruột non và<br /> ruột già.<br /> Thử nghiệm một số phác đồ điều trị tiêu chảy cho<br /> dê<br /> Kết quả điều trị bệnh đƣợc thể hiện qua bảng 7<br /> với 3 phác đồ điều trị cho thấy: kết quả điều trị ở<br /> phác đồ I với 13/15 dê khỏi bệnh chiếm tỷ lệ<br /> 86,67%. Phác đồ II và phác đồ III có số dê khỏi<br /> bệnh là 12/15 chiếm tỷ lệ 80,00%.<br /> 54<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Đặng Thị Mai Lan và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Nhƣ vậy, trên cơ sở của các phác đồ điều trị là<br /> đều sử dụng kháng sinh, chất điện giải Orezol và<br /> thuốc trợ sức trợ lực đã có tác dụng rõ rệt trong<br /> việc điều trị bệnh tiêu chảy của dê. Từ 3 phác đồ<br /> điều trị trên, chúng tôi đã xác định đƣợc hiệu<br /> quả điều trị bệnh là cao và hiệu quả nhất là phác<br /> đồ I. Do vậy chúng ta có thể sử dụng các phác<br /> đồ để điều trị gia súc mắc bệnh tiêu chảy, đặc<br /> biệt là tiêu chảy do vi khuẩn C.perfringens gây<br /> ra.<br /> KẾT LUẬN<br /> - Tỷ lệ dê mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn<br /> nghiên cứu là tƣơng đối cao (9,42%), tỷ lệ chết<br /> chiếm 6,54%.<br /> <br /> 85(09)/1: 53 - 56<br /> <br /> - Dê còn non (từ sơ sinh - 6 tháng) mắc bệnh<br /> nhiều nhất chiếm 10,54%.<br /> - Chủ yếu dê thƣờng mắc bệnh vào mùa Đông Xuân chiếm tỷ lệ 10,29-10,82% và mùa Hè Thu là 7,34-9,21%.<br /> - Triệu chứng lâm sàng và bệnh tích chủ yếu của<br /> dê tiêu chảy là tổn thƣơng nặng ở đƣờng tiêu<br /> hóa (ruột non và ruột già).<br /> - Với 3 phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy cho dê<br /> đều có hiệu quả nhƣng phác đồ 1 cho hiệu quả<br /> cao nhất.<br /> <br /> Bảng 4. Các triệu chứng lâm sàng ở dê tiêu chảy<br /> <br /> Triệu chứng<br /> <br /> Số dê<br /> theo<br /> dõi<br /> (con)<br /> <br /> 902<br /> <br /> Số dê<br /> tiêu<br /> chảy<br /> (con)<br /> <br /> Các biểu hiện lâm sàng<br /> <br /> 96<br /> <br /> Dê kém ăn, buồn bã, đau bụng<br /> Dê giảm thể trọng<br /> Trợn, chớp mắt liên tục, co giật, cong lƣng, nghiến<br /> răng, chảy nƣớc dãi<br /> Phân lúc đầu nhão, sền sệt, sau đó trở nên lỏng nhƣ<br /> nƣớc, có mùi hôi thối.<br /> Ỉa chảy phân lỏng dính lẫn bọt và máu<br /> <br /> Số dê có<br /> biểu<br /> hiện<br /> (con)<br /> 93<br /> 89<br /> <br /> 96,88<br /> 92,71<br /> <br /> 68<br /> <br /> 70,83<br /> <br /> 87<br /> <br /> 90,63<br /> <br /> 63<br /> <br /> 65,63<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> Bảng 5. Các bệnh tích đại thể của dê mắc bệnh tiêu chảy thông qua mổ khám bệnh tích<br /> Số dê<br /> theo<br /> dõi<br /> (con)<br /> <br /> Bệnh tích<br /> <br /> 902<br /> <br /> Số dê<br /> mổ<br /> khám<br /> (con)<br /> <br /> Các biểu hiện bệnh tích<br /> <br /> 96<br /> <br /> Dạ dày xuất huyết lấm tấm, chứa thức ăn không tiêu<br /> Xuất huyết ở phần không tràng<br /> Thận và bể thận xuất huyết<br /> Gan sƣng cứng to hơn bình thƣờng<br /> Tim sƣng, xuất huyết, có khi bị nhão<br /> Phổi có hiện tƣợng xuất huyết<br /> Trên thành ruột non và thành bụng khi cắt có hiện<br /> tƣợng khí thũng<br /> Ruột non căng phồng, xung huyết, xuất huyết, niêm<br /> mạc bị tróc ra, có lẫn máu<br /> Ruột già xuất huyết, chứa hơi<br /> Màng treo ruột có nhiều hạch bạch huyết màu đỏ<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 55<br /> <br /> Số dê có<br /> biểu<br /> hiện<br /> (con)<br /> 50<br /> 52<br /> 51<br /> 47<br /> 42<br /> 45<br /> <br /> 84,75<br /> 88,14<br /> 86,44<br /> 79,66<br /> 71,19<br /> 76,27<br /> <br /> 52<br /> <br /> 88,14<br /> <br /> 53<br /> <br /> 89,83<br /> <br /> 56<br /> 55<br /> <br /> 94,92<br /> 93,22<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> Đặng Thị Mai Lan và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 85(09)/1: 53 - 56<br /> <br /> Bảng 6. Hiệu quả một số phác đồ điều trị tiêu chảy ở dê<br /> Phác đồ<br /> điều trị<br /> <br /> Loại thuốc<br /> hoá dược<br /> <br /> Phác<br /> đồ<br /> I<br /> Phác<br /> đồ<br /> II<br /> Phác<br /> đồ<br /> III<br /> <br /> Oxytetracycline<br /> B.Complex<br /> Orezol<br /> Enrofloxacin<br /> B.Complex<br /> Orezol<br /> Colistin<br /> B.Complex<br /> Orezol<br /> <br /> Cách dùng và liều lượng<br /> Tiêm bắp 1ml/10kg TT<br /> Tiêm bắp 1ml/10kg TT<br /> Uống 100gr/25kgTT<br /> Tiêm bắp 1ml/10kg TT<br /> Tiêm bắp 1ml/10kg TT<br /> Uống 100gr/25kgTT<br /> Tiêm bắp 1ml/10kg TT<br /> Tiêm bắp 1ml/10kg TT<br /> Uống 100gr/25kgTT<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Lê Minh Chí (1995) "Bệnh tiêu chảy ở gia súc",<br /> Tài liệu Cục thú y Trung ƣơng.<br /> [2]. Trần Thị Hạnh và cộng sự (1996) “Viêm ruột<br /> hoại tử ở hươu nai do C.perfringens và kết quả<br /> phòng bệnh bằng giải độc tố” (TOXOLD), Báo cáo<br /> KHKT - Thú y 3/1996.<br /> [3]. Nguyễn Quang Tính, Hoàng Đạo Phấn, Nguyễn<br /> Ngọc Nhiên và Cù Hữu Phú (2004), Xác định số<br /> lƣợng và một số đặc tính sinh hoá học của vi khuẩn<br /> Clostridium perfringens trong đƣờng tiêu hoá của dê<br /> khoẻ mạnh và dê tiêu chảy, Tạp chí Nông nghiệp và<br /> 212.<br /> <br /> Thời gian điều Số dê<br /> trị (ngày)<br /> điều trị<br /> <br /> Số dê<br /> khỏi<br /> bệnh<br /> <br /> Tỷ lệ<br /> (%)<br /> <br /> 3-5 ngày,<br /> 2 lần/ngày<br /> <br /> 15<br /> <br /> 13<br /> <br /> 86,67<br /> <br /> 3-5 ngày,<br /> 2 lần/ngày<br /> <br /> 15<br /> <br /> 12<br /> <br /> 80,00<br /> <br /> 3-5 ngày,<br /> 2 lần/ngày<br /> <br /> 15<br /> <br /> 12<br /> <br /> 80,00<br /> <br /> Phát triển nông thôn (41) (Tháng 5/2004), tr 613615.<br /> [4]. Nguyễn Quang Tính (2004), Xác định vai trò của<br /> vi khuẩn Clostridium perfringens trong hội chứng<br /> tiêu chảy ở dê, Tạp chí Chăn nuôi, số 11 năm 2004,<br /> tr 23-25.<br /> [5]. Barnes D.M Scrensin D.K Salmonellosis Discases<br /> of Sune Fourth Edition 1975, p 554 - 564.<br /> [6]. Hogh.p: Poreine insectious necrotizing enteritis<br /> cause by C.perfringens, Thesis, Copenhagen, 1974.<br /> [7]. Smith, H.W. (1963), "The haemolysisns of<br /> Escherichia coli", J. Pathol. Bacterial, pp. 197 -<br /> <br /> SUMMARY<br /> STATE OF DIARRHOEA BY E.COLI, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS<br /> IN GOAT FARMS IN THAI NGUYEN AND TESTING<br /> SOME TREATMENT REGIMENS<br /> *<br /> <br /> Dang Thi Mai Lan1 , Dang Thi Bich Hue1, Doan Kieu Hung2<br /> 1<br /> <br /> College of Agriculture and Forestry - TNU<br /> Thai Nguyen Center for Domestic Animals<br /> <br /> 2<br /> <br /> E.coli and Clostridium perfringens are the main reasons causing diarrhoea and enteritis, necrotizing<br /> enterocolitis for livestock including goats. The disease causes serious damages. The purpose of the study is<br /> to provide information about the epidemiological characteristics of patients, the clinical symptoms and<br /> lesions of goats with diarhea.<br /> Results of epidemiological investigation found 85 ones with diarrhoea among 902 goats examined, accounts<br /> for 9.42%. Number of goats died of diarrhoea was 59 ones, accounting for 6.54%.<br /> The symptoms and lesions mainly in the gastrointestinal tract percentage ranged from 54.17%-94.92%.<br /> Key words: Diarrhoea, diarrhoea syndrome, E.coli, Clostridium perfringens.<br /> <br /> *<br /> <br /> Tel: 0912.975.021; Email: landangmaiorchiddhtn@gmail.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 56<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản