intTypePromotion=1

Tình hình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề ở Nam Định

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
6
download

Tình hình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề ở Nam Định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với 90 làng nghề đang hoạt động, gồm nhiều nhóm ngành ngành nghề sản xuất khác nhau đã giúp cho bộ mặt nông thôn Nam Định thay đổi đáng kể. Bên cạnh việc tạo thu thập, giải quyết công ăn việc làm, các làng nghề của Nam Định cũng đang bộc lộ nhiều tác động tiêu cực, gây ô nhiễm môi trường sống. Những năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng thực trạng ô nhiễm môi trường, nhưng thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm tại đây chưa được cải thiện triệt để.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình hình xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề ở Nam Định

_rJoat dong cua dja phiTofng - ddn vi<br /> <br /> <br /> Tinh hinh xuf ly o nhiim moi trirdng iang nghe<br /> dNfiMDmh<br /> O KHAC NGUYEN<br /> <br /> Vffi han 90 lang nghe dang hoat<br /> ddng, gdm nhieu nhdm nganh nghe<br /> san xuat khac nhau da giiip cho bd<br /> mat ndng thdn Nam Dmh thay doi<br /> dang ke. Ben canh viec tao thu nhap,<br /> giai quyet cdng an viec lam, cac lang<br /> nghe cCia Nam Dmh cung dang bdc Id<br /> nhieu tac ddng tieu cue, gay d nhiem<br /> mdi trudng sdng. NhOng nam qua,<br /> tinh da thuc hien nhieu giai phap xir<br /> ly tinh trang d nhiem mdi trudng,<br /> nhung thuc te cho thay tinh trang d<br /> nhiim tai day chua dugc cai thien<br /> thet de.<br /> <br /> ddy diu eho kit qua dang lo ngai: trdn lan trong san xua't nhung khdng<br /> Bdc xuc vi 6 nhilm Lugng phd't-pho tdng vugt tieu chua'n cd he thd'ng xd ly trudc khi thai ra mdi<br /> Theo sd lieu dilu tra eua Sd Tdi Viet Nam (TCVN) td 1,09 lan din 7,6 trudng eung la nguyen nhdn chfnh gay<br /> nguyen vd Mdi trudng Nam Djnh, hien lan, thdng sd kem vugt TCVN td 7,7 nen tinh trang d nhilm mdi trudng hien<br /> nay 100% sd Idng nghe khdng cc he lan din 33,8 lan, ddng ehu y thdng sd nay tai eac vung ndng thdn Nam Djnh.<br /> thdng xd ly nudc thai. Nude thai lang Cr6+ vugt TCVN td 32 lan de'n gan... Theo udc tinh, Idng nghi trdng<br /> nghe dupe dd true tilp ra hd, ao, kenh ba nghin lan d tat ca ede mdu phan cay canh d Diln Xa sd dy ng binh quan<br /> rach vd chay ra san vudn ehung tfch. Khdng chi anh hudng true tilp 219,6 kg thudc trd sau/nam, lang nghe<br /> quanh hp gia dinh. Tinh hinh d nhilm din sdc khde ngudi ddn trong xa Nam may, tre dan, son mai vd tre nda ghep<br /> do ngudn nude thai sinh ra td ede lang Thanh, lang nghi Binh Yen edn xa d Yen Tie'n, Yen Ninh sd dung binh<br /> nghe rat khae nhau ea ve thdnh phan ngudn nude thai ra sdng TC25 chay quan hon 2,3 trieu lit keo/nam; gan<br /> va lupng thai, nhung anh hudng din qua xd Nam Lgi. 100 tan bpt da/nam vd 145 tan<br /> ddi sdng khu dan eu nhieu nhd't Id Phan anh thue trang mdi trudng son/nam.<br /> nhdm lang nghe san xua't co khi, chl tai ddy, Phd Chu tjch UBND xa Nam Benh tat gia tang<br /> bien gd - mdy, tre dan va Idng nghe Lgi Tran Van Thanh, than phiin: "Ky Phan Idn lang nghi dugc td chirc<br /> det, tay, nhudm, tai chl nhua. hpp HDND ndo, cd tri eung cd kiln theo hg gia dinh, tao dgng thu cdng la<br /> Ldng nghe Binh Yen, xa Nam nghj d l nghj xd ly ddt dilm viee gay d chinh cho nen hau nhu khdng may<br /> Thanh, huyen Nam True chuyen nau, nhilm mdi trudng cua lang nghe Binh ngudi quan tam, trang bi kiln thdc moi<br /> edn nhdm Id mpt thi dy diln hinh v l d Yen, tham ehi mdi ddy, ngudi dan cdn trudng vd an todn lao dgng. Hau qua<br /> nhiem mdi trudng. Ca ba thdng sd ehuan bj bao tai dat de ngan ngudn ta't ylu Id sdc khde eua ngudi dan lang<br /> phdn tfch cua Trung tdm Quan trae vd nudc dpe hai chay xudng dja ban". nghi deu bj anh hudng, nhilu nha't la<br /> Phan tfch mdi trudng tinh thdi gian gan Viec sd dyng nguyen lieu, hda chat cdc benh ve mat, ho hap, tieu hda.<br /> <br /> <br /> ,34 Tdi nguyen vd Mdi tradng | Ky 1-Thang 4/2010<br /> 0 nhilm mdi tardng Idng nghe ha'p, benh ngodi da vd phy khoa. Cd tdi tnrdng Nam Djnh da phd bien, khuyin<br /> chinh la nguyen nhdn gdy ra cdc benh, 4,7% sd ngudi trong Idng bj mac benh khfeh cdc co sd san xua't dp dyng cong<br /> dich benh cho ngudi dan sd'ng va Idm lao phdi, 8,3% mac benh viem phe nghe mdi it gdy P nhiem vd dp dyng<br /> viec d day. Do vay, tudi thp tmng binh quan, dae biet sd ngudi chit vi ung thu chuang trinh "San xua't sach han". Hien<br /> cua hp chl d mde 60 tudi, tha'p hon gan ngdy edng gia tang. Ldng cd tren 50% da cd 33 CO sd tren dia bdn tinh dp dung<br /> 10 nam so vdi tudi thp trung binh eua lao dpng mac benh lien quan den than chuang trinh ndy, trong dd cd 15 eo sd<br /> ngudi ddn trong ca nudc, xu hudng kinh. Tudi thp trung binh cua ngudi ddn eua ba Idng nghe Tdng Xd (Y Yen),<br /> nay dang ngdy cdng gia tang trong d ddy Id 55 tudi, thap han nhieu so vdi Odng Coi vd Van Chdng (Nam Tare).<br /> nhdng nam gan day. 0 nhilm eon lam tudi thp trung binh cija ea nuPc. Cdc gi^i phap dupc cac ca sd thyc hien<br /> giam nang suit nong nghiep tai dja Hudng giai phap khac phue nhu thay ddi thie't bj, thay ddi nguyen<br /> phuang, tdc dpng true tilp tdi cdc hoat Hoat dpng san xuat ldng nghe lieu, tuan hoan tdi sddung nhien lieu da<br /> dpng phat triln kinh te, xa hpi, gdy ra thudng gan vdi tUng gia dinh, ed quy gdp phan ndng cao hieu qua kinh te,<br /> cdc tdn that kinh t l din tdi nhdng xung md san xuat nhd le, ddng thdi phy giam thai vdo mPi tardng, dac biet Id<br /> dot mdi trudng. thupc vdo nhu cau, ddi hdi tdc thdi cua chat thai ran, hda ehat, bui thai.<br /> Benh phd biln cua ngudi ddn thj trudng, do vay phdt triln mpt each Trong hai nam 2007-2008, td<br /> sdng d nhdm Idng nghe tdi c h l kim tu phdt khdng ed quy hoaeh. Chfnh ngudn vdn su nghiep mdi trudng eua<br /> loai chu ylu Id cdc benh ve hd hap, byi quyen cdc dia phuang cd nhieu Idng tinh hP trg dau tu gan 10 ty ddng de<br /> phdi vd benh ve than kinh. Nguyen nghe tnjyen tho'ng dang boat dpng nhu xdy dyng cong trinh chon lap, xd ly<br /> nhan gay benh ehu y l u do su phdt thai Xudn Trudng, Y Yen, Nam Tryc rat chat thai ran cho 10 xa, thj Iran cd Idng<br /> khi dpc, ngudn nhiet eao vd byi kim mudn lap quy hoach khu, cum Idng nghe tai cac huyen True Ninh, Xudn<br /> loai td eac Id due, nau kim loai... Cd 4 nghe san xua't tdch rieng khu ddn cu Trudng, Nam Tryc, Y Yen; dau tu 6,5<br /> loai benh ed ty le mac eao tai nhdm nhung thyc t l gap rat nhieu khd khan. ty ddng xdy dyng Tram xd ly nudc thai<br /> lang nghe tai c h l kim loai Id benh phdi Oien hinh Id cum cdng nghiep Vdn d cac cum cdng nghiep, Idng nghe tap<br /> thong thudng, benh tieu hda, benh v l Chdng trong qua trinh thyc hien da trung Yen Xd (Y Yen), Xuan Tien,<br /> mat vd phu khoa, benh ung thu phdi bien thdnh khu "gian ddn", vdi viee san Xudn Bac (Xudn Trudng), An Xa<br /> va lao phdi. Tai 7 dilm nghien edu xuat tilp tyc xen ldn sinh hoat cua (thdnh phd Nam Oinh). Tung budc cai<br /> thupc Du an quan ly chat thai nguy hai ngudi ddn. Oieu ndy cho tha'y nhan thien ve sinh moi trudng lang nghe,<br /> tinh Nam Djnh eho tha'y ede tru'dng thde cua ngudi ddn ve bao ve moi HDND tinh da ban hdnh hai nghi quye't<br /> hpp ung thu phdi, chit eao nhat la d trudng edn nhieu han c h l eho dii ve thu phi ve sinh (rac thai sinh hoat)<br /> cac lang nghe Van Chdng vd Td'ng Xd ngdnh Tdi nguyen vd Moi trudng tdtinh tren dja ban thdnh phd Nam Djnh vd<br /> (Nam Djnh). Theo sd lieu tai tram y t l din CO sd da rat coi trpng viec tuyen cdc xa, thj Iran trong tinh, ban hdnh<br /> xa Yen Xa, huyen Y Yen, tinh Nam truyen, giao dye ndng eao nhdn thde nghj quylt ve thu phi tham dinh ddnh<br /> Djnh, td nam 2000-2006, tdng sd ddn v l cdng tdc nay Phd Gidm dde Sd Tdi gia tdc dpng mdi trudng.<br /> d lang Tdng Xd da td vong Id 102 nguyen vd Mdi trudng Nam Dinh, Tran Nhdng giai phdp neu tren cho<br /> ngudi. Ngoai 27,4% ngudi chit do suy Van Phong eho bilt, khd khan nhat thay su cd gang, quye't tam cua tinh<br /> kiet tudi gid theo quy luat tu nhien, ty le hien nay Id cac cap ehinh quyen chua trong viee chap hanh phdp luat ve bao<br /> ngudi chit do ung thu phdi, gan, da ed CO chl, ehfnh sach phii hgp hd trg ve mdi trudng ldng nghe, tuy nhien dja<br /> day chilm eao nha't (25,5%), tilp d i n san xua't di chuyin dja diem. Cae ehinh phuang eung de nghi ede cap ehinh<br /> la tai biln mach mdu nao (19,6%). sdch dang dugc thuc hien nhu ho trg quyen nghien cdu ed ea chl, ehfnh<br /> Hau nhu nam ndo eung cd ngudi chit mat bang san xuat, vay vdn ngdn hdng sdch hd trg phii hpp ddi vdi san xua't<br /> vi tai nan lao dpng vd da sd tre so sinh chl phil hgp vdi ca sd san xuat Idn nhu ldng nghe, trong dd ed hP trp di ddi,<br /> bj chet do dj tat bam sinh hoac de non. edng ty, trong khi han 90% sd dan vi eho vay dau lu, ho trg xd ly moi trudng.<br /> san xuat trong lang nghe Id ea sd san Ben canh dd, can cd tieu chi eu Ihl d l<br /> Tai lang nghe co khi Vdn Chang d<br /> xuat nhd, le, quy md hp gia dinh. xdc dinh, ddnh gid, xet edng nhan Idng<br /> thj Iran Nam Giang, huyen Nam True,<br /> cd hien tupng d nhilm da't, ngudn nude Thdng qua Du dn "Quan ly chat nghi, td dd ed k l hoaeh, dinh hudng<br /> va khong khf, Idm eho phan Idn eu ddn thai nguy hai" do Thyy ST tdi trg td nam dung trong edng lae bao ve mdi trudng,<br /> trong lang mac cdc benh ve dudng hd 2003 de'n nay, Sd Tdi nguyen vd Mdi dae biet Id mdi trudng ldng nghe.B<br /> <br /> Tdi n g u y e n v d Mdi trudng | Ky 1 • Thang 4/2010 35<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2