intTypePromotion=1

Tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
1
download

Tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tập trung làm rõ tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuộc tính bao trùm, xuyên suốt toàn bộ nội dung lời kêu gọi của Bác Hồ, từ xác định mục đích đến phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tác giả đề xuất 4 biện pháp chính theo hướng tăng cường tính nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính nhân dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> TÑNH NHÊN DÊN TRONG “LÚÂI KÏU GOÅI T<br /> CUÃA CHUÃ TÕCH HÖÌ CHÑ MINH<br /> Ngaây nhêån:04/05/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 30/05/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 15/06/2018<br /> <br /> NGUYÏÎN QUANG BÒNH*<br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Baâi viïët têåp trung laâm roä tñnh nhên dên trong “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc” nùm 1948 cuãa<br /> laâ thuöåc tñnh bao truâm, xuyïn suöët toaân böå nöåi dung lúâi kïu goåi cuãa Baác Höì, tûâ xaác àõnh muåc <br /> haânh phong traâo thi àua yïu nûúác. Trïn cú súã àaánh giaá thûåc traång phong traâo thi àua yïu nûúác hiïån na<br /> chñnh theo hûúáng tùng cûúâng tñnh nhên dên nhùçm nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã cuãa phong traâo thi<br /> “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc”.<br /> Tûâ khoáa:<br />  Höì Chñ Minh; Nhên dên; Thi àua.<br /> <br /> QUALITY PEOPLE IN “WORD APPEALED EMULATION PATRIOTIC” OF THE HO CH<br /> <br /> Abstract<br /> : The article focuses on clarifying people’s identity in President Ho Chi Minh’s in 1948 “Word ap<br /> patriotic”. This is the overarching attribute of Uncle Ho’s appeal, from defining the purpose to the motto, how<br /> emulation movement. Based on the assessment of the actual situation of the patriotic emulation movement, the<br /> main measures in the direction of enhancing the people’s character in order to improve the quality and effic<br /> emulation movement according to the ideology of “Word appealed emulation patriotic”.<br /> Keywords:<br />  Ho Chi Minh; People; Emulation.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> 2. Nöåi dung<br /> Sinh thúâi, Chuã tõch Höì Chñ Minh àùåc biïåt quan<br /> 2.1. Thi àua vaâ tñnh nhên dên trong thi àua<br /> têm àïën vêën àïì thi àua yïu nûúác. Baãn thên Ngûúâi àaä<br /> yïu nûúác<br /> coá hún 200 baâi noái, baâi viïët àïì cêåp àïën vêën àïì thi àua<br /> Trong quaá trònh töìn taåi vaâ phaát triïín cuãa xaä höåi<br /> aái quöëc vaâ khen thûúãng. Àùåc biïåt, caách àêy 70 nùm, loaâi ngûúâi, vúái nhûäng hònh thûác, mûác àöå, tñnh chêët,<br /> giûäa thúâi kyâ gian khöí, aác liïåt nhêët trong cuöåc khaángyá nghôa khaác nhau, viïåc “thi àua” giûäa caác caá nhên,<br /> chiïën chöëng Phaáp, theo saáng kiïën cuãa Ngûúâi, ngaây<br /> töåc ngûúâi, quöëc gia àaä diïîn ra vaâ laâ möåt àöång lûåc<br /> 27/3/1948, Àaãng ta àaä ra Chó thõ àêíy maånh phong<br /> cho sûå tiïën böå húåp quy luêåt. Àöëi vúái dên töåc Viïåt<br /> traâo thi àua aái quöëc àïí àöång viïn moåi lûåc lûúång tham<br /> Nam, tinh thêìn yïu quï hûúng, àêët nûúác àûúåc thïí<br /> gia khaáng chiïën vaâ kiïën quöëc. Àïí triïín khai Chó thõ<br /> naây, nhên kyã niïåm 1000 ngaây toaân quöëc khaáng chiïën, hiïån úã viïåc, moåi ngûúâi ra sûác àoáng goáp xêy dûång<br /> ngaây 11/6/1948, Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä ra “Lúâi kïu xoám laâng, quï hûúng, àêët nûúác ngaây möåt giaâu àeåp,<br /> goåi thi àua aái quöëc”. Chó vúái veãn veån 441 tûâ nhûngvùn minh. “Thi àua laâ hoaåt àöång coá töí chûác vúái sûå<br /> tham gia tûå nguyïån cuãa caá nhên, têåp thïí nhùçm phêën<br /> “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc” àaä khaái quaát roä neát, toaân<br /> diïån muåc àñch, tñnh chêët, phûúng chêm, caách thûác àêëu àaåt àûúåc thaânh tñch töët nhêët trong xêy dûång vaâ<br /> 1<br /> baão vïå Töí quöëc”<br /> . Nhû vêåy, tñnh nhên dên trong thi<br /> trong thûåc hiïån phong traâo thi àua yïu nûúác. Trong<br /> àoá, Ngûúâi rêët coi troång vaâ àïì cao tñnh nhên dên trong àua yïu nûúác laâ sûå thïí hiïån nhûäng lñ tûúãng, yá nguyïån<br /> phong traâo thi àua yïu nûúác, nhùçm phaát huy sûác maånh cuãa nhên dên vïì chñnh nghôa, tûå do, haånh phuác, vïì<br /> toaân dên, taåo thaânh phong traâo röång khùæp àûa sûå caái àeåp, laâ xêy dûång loâng tûå haâo chñnh àaáng cuãa möîi<br /> nghiïåp caách maång ài àïën thùæng lúåi.<br /> ngûúâi dên vïì quï hûúng, dên töåc.<br />  Quöëc  höåi, <br /> Luêåt Thi àua, khen thûúãng,<br />   Nxb Chñnh trõ quöëc  gia,<br /> Haâ Nöåi, 2013, tr.2.<br /> * Trûúâng Sô quan Chñnh trõ, Böå Quöëc phoâng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 36 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> 2.2. Biïíu hiïån tñnh nhên dên trong “Lúâi kïu<br /> thïë chuã àöång trïn chiïën trûúâng. Tû tûúãng vïì thi<br /> goåi thi àua aái quöëc” cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh<br /> àua aái quöëc trong “Lúâi kïu goåi thi àua yïu nûúác” laâ<br /> “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc” mang tñnh chêët nhû yïu cêìu cuå thïí àöëi vúái phong traâo thi àua thúâi kyâ<br /> möåt lúâi “Hõch” àïí phaát àöång möåt phong traâo quêìnkhaáng chiïën chöëng Phaáp. Qua àoá, thïí hiïån tû tûúãng<br /> chuáng röång lúán, nhùçm “khaáng chiïën, kiïën quöëc” thaânhchung cuãa Ngûúâi vïì thi àua aái quöëc trong moåi thúâi<br /> cöng, nhûng àöìng thúâi thïí hiïån nhûäng quan àiïím<br /> kyâ caách maång laâ têët caã moåi ngûúâi àïìu thi àua thûåc<br /> cú baãn cuãa Höì Chñ Minh vïì töí chûác, laänh àaåo möåthiïån töët nhiïåm vuå caách maång. <br /> phong traâo caách maång. Àoá laâ quan àiïím vïì vai troâ<br /> Thûá ba, thi àua yïu nûúác laâ traách nhiïåm cuãa toaân<br /> quyïët àõnh cuãa quêìn chuáng nhên dên trong sûå nghiïåp<br /> dên, khöng phên biïåt giai têìng, àõa võ, giúái tñnh...<br /> caách maång, vïì àoaân kïët toaân dên. Coá thïí khaái quaát Trong thúâi kyâ khaáng chiïën chöëng thûåc dên Phaáp,<br /> vïì tñnh nhên dên trong “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc” Ngûúâi kïu goåi “Möîi ngûúâi dên Viïåt Nam, bêët kyâ giaâ,<br /> cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh trïn böën nöåi dung chuã treã, trai, gaái; bêët kyâ giaâu, ngheâo, lúán, nhoã, àïìu cêìn<br /> yïëu sau àêy:<br /> phaãi trúã nïn möåt chiïën sô tranh àêëu trïn mùåt trêån:<br /> Thûá nhêët, thi àua yïu nûúác nhùçm muåc àñch phuåc quên sûå, kinh tïë, chñnh trõ, vùn hoáa”5. Àiïìu naây xuêët<br /> vuå toaân thïí nhên dên. Thi àua laâ àïí thûåc hiïån töët phaát tûâ tñnh chêët toaân diïån cuãa cuöåc khaáng chiïën.<br /> nhiïåm vuå chuã yïëu cuãa möîi thúâi kyâ caách maång trongMöîi töí chûác, möîi ngûúâi yïu nûúác àïìu thi àua trong<br /> tònh hònh vaâ àiïìu kiïån lõch sûã cuå thïí, nhùçm “...àïí cöng viïåc cuãa mònh, laâm nhanh hún, nhiïìu hún, töët<br /> gêy: Haånh phuác cho dên” 2. Trong thúâi kyâ khaáng chiïën hún. Thi àua laâ yïu nûúác, yïu nûúác thò phaãi thi àua,<br /> chöëng thûåc dên Phaáp, Chuã tõch Höì Chñ Minh nïu roä thi àua laâ möåt caách yïu nûúác thiïët thûåc nhêët. Thi<br /> thi àua yïu nûúác laâ àïí: “Diïåt giùåc àoái. Diïåt giùåc döët. àua aái quöëc laâ con àûúâng phaát huy tinh thêìn yïu<br /> 3<br /> Diïåt giùåc ngoaåi xêm”<br /> . Muåc àñch trûúác mùæt cuãa thi nûúác cuãa moåi têìng lúáp nhên dên vaâo nhiïåm vuå khaáng<br /> àua aái quöëc laâ diïåt giùåc àoái, diïåt giùåc döët, diïåt giùåc<br /> chiïën, kiïën quöëc coá hiïåu quaã nhêët.<br /> ngoaåi xêm, laâm cho toaân dên àuã ùn, àuã mùåc; toaân<br /> Thûá tû, thi àua yïu nûúác laâ nhùçm phaát huy sûác<br /> dên biïët àoåc, biïët viïët; toaân böå àöåi àêìy àuã lûúng maånh cuãa moåi ngûúâi dên. Phûúng chêm dûåa vaâo<br /> thûåc, khñ giúái, àïí diïåt ngoaåi xêm, toaân quöëc seä thöëngdên àïí àaåt muåc àñch phuåc vuå nhên dên àaä àûúåc<br /> nhêët, àöåc lêåp hoaân toaân. Muåc àñch lêu daâi laâ dên töåcÀaãng ta thûåc hiïån trong thi àua yïu nûúác thúâi kyâ<br /> àöåc lêåp, dên quyïìn tûå do vaâ dên sinh haånh phuác. khaáng chiïën chöëng Phaáp (1945-1954), nhùçm phaát<br /> Nhû vêåy, muåc àñch cao nhêët, cöët loäi nhêët cuãa thi àua huy sûác lûåc cuãa moåi ngûúâi, theo lúâi daåy cuãa Baác: “Caác<br /> aái quöëc laâ nhùçm laâm cho moåi ngûúâi dên coá cuöåc<br /> cuå phuå laäo thi àua àöëc thuác con chaáu hùng haái tham<br /> söëng êëm no, tûå do, haånh phuác, coá àiïìu kiïån phaát gia moåi cöng viïåc. Caác chaáu nhi àöìng thi àua hoåc<br /> triïín toaân diïån.<br /> haânh vaâ giuáp viïåc ngûúâi lúán. Àöìng baâo phuá haâo thi<br /> Thûá hai, thi àua yïu nûúác laâ viïåc töí chûác cho àua múã mang doanh nghiïåp. Àöìng baâo cöng nöng<br /> caác têìng lúáp nhên dên àûúåc quyïìn vaâ coá nghôa vuå thi àua saãn xuêët. Àöìng baâo trñ thûác vaâ chuyïn mön<br /> àoáng goáp vaâo cöng viïåc chung cuãa àêët nûúác, tuyâ thi àua saáng taác vaâ phaát minh. Nhên viïn Chñnh phuã<br /> theo sûác lûåc cuãa mònh. Àïí thûåc hiïån àûúåc muåc thi àua têån tuåy laâm viïåc, phuång sûå nhên dên. Böå àöåi<br /> àñch thi àua, Höì Chñ Minh àaä nïu roä “Caách laâm laâ: vaâ dên quên thi àua giïët cho nhiïìu giùåc, àoaåt cho<br /> 4<br /> Dûåa vaâo: Lûåc lûúång cuãa dên. Tinh thêìn cuãa dên”<br /> . nhiïìu suáng. Noái toám laåi, ai cuäng thi àua, ai cuäng<br /> 6<br /> Tû tûúãng “lêëy dên laâm göëc” möåt lêìn nûäa àûúåc Ngûúâitham gia khaáng chiïën vaâ kiïën quöëc”<br /> . Tuy möîi ngûúâi<br /> khùèng àõnh. Hûúãng ûáng “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc” möåt viïåc nhûng àïìu laâ cöng viïåc khaáng chiïën, kiïën<br /> cuãa Baác, quên vaâ dên caã nûúác àaä dêëy lïn phong quöëc, vò vêåy coá quan hïå höî trúå lêîn nhau. Nöng dên<br /> traâo thi àua tùng gia saãn xuêët, giïët giùåc lêåp cöng thi àua laâm nhiïìu luáa gaåo, cöng nhên thi àua saãn<br /> söi nöíi, röång khùæp, ngûúâi ngûúâi thi àua, ngaânh ngaânh xuêët nhiïìu suáng àaån, trñ thûác thi àua phaát minh saáng<br /> thi àua. Tû tûúãng ai cuäng thi àua tham gia khaáng<br /> chiïën, kiïën quöëc àaä chó àaåo phong traâo thi àua aái<br /> 2<br /> Toaân têåp,<br />  têåp  5,  Nxb Chñnh trõ quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> quöëc trong suöët cuöåc khaáng chiïën chöëng Phaáp.  Höì Chñ Minh, <br /> 2011,  tr.444.<br /> Phong traâo thi àua yïu nûúác àaä trúã thaânh àöång lûåc 3 Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.444.<br /> tinh thêìn maånh meä thuác àêíy moåi mùåt hoaåt àöång4 Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.445.<br /> khaáng chiïën, kiïën quöëc, taåo ra thïë vaâ lûåc múái, àûa 5 Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.445.<br /> 6<br />  Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.445.<br /> cuöåc khaáng chiïën chuyïín sang giai àoaån ta giaânh<br /> <br /> 37 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> chïë thò böå àöåi àuã ùn mùåc, àuã vuä khñ, àaánh maånh<br /> traâo “Toaân dên àoaân kïët xêy dûång àúâi söëng vùn hoáa”,<br /> thùæng nhiïìu. Böå àöåi thi àua diïåt nhiïìu giùåc, lêåp nhiïìu “Toaân dên àoaân kïët xêy dûång nöng thön múái, àö thõ<br /> chiïën cöng thò vuâng giaãi phoáng, tñnh maång cuãa nhên vùn minh”, “Ngûúâi Viïåt Nam ûu tiïn duâng haâng Viïåt<br /> dên àûúåc baão vïå, nhên dên àûúåc laâm ùn yïn öín. Khi<br /> Nam”, “Vò ngûúâi ngheâo”, “Ðïìn ún àaáp nghôa”... àaåt<br /> thi àua aái quöëc ùn sêu, lan röång khùæp moåi ngûúâi vaâ nhiïìu hiïåu quaã thiïët thûåc.<br /> moåi mùåt, thi àua trúã thaânh phong traâo söi nöíi seä phaát<br /> Tuy nhiïn, phong traâo thi àua chûa phaát triïín<br /> huy ûu àiïím, sûãa chûäa khuyïët àiïím, vûúåt moåi khoá àöìng àïìu, liïn tuåc, coá núi coân àún àiïåu. Cöng taác<br /> khùn, thûåc hiïån triïåt àïí nhûäng nhiïåm vuå khaáng chiïën, laänh àaåo, chó àaåo, töí chûác phong traâo thi àua yïu<br /> kiïën quöëc.<br /> nûúác úã möåt söë ngaânh, àõa phûúng vêîn coân mang<br /> Nhû vêåy, tñnh nhên dên àaä àûúåc Höì Chñ Minh nùång tñnh hònh thûác. Nöåi dung, chó tiïu caác phong<br /> têåp trung àïì cêåp xuyïn suöët, toaân diïån vaâ mang giaá traâo thi àua yïu nûúác coân chung chung, chûa baám<br /> trõ nhên vùn cao caã trong “Lúâi kïu goåi thi àua aái saát thûåc tiïîn àúâi söëng nhên dên, chûa hûúáng vaâo<br /> quöëc”. Cuâng vúái “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc”, nhiïìuviïåc thaáo gúä nhûäng khoá khùn, vûúáng mùæc, àaáp ûáng<br /> baâi noái, baâi viïët tiïëp sau cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh,àûúåc nguyïån voång chñnh àaáng cuãa quêìn chuáng nhên<br /> caác taâi liïåu, chó thõ cuãa Àaãng, cú súã lyá luêån, quandên. Àùåc biïåt, vêîn coân coá caán böå, àaãng viïn chûa<br /> àiïím vïì thi àua yïu nûúác àûúåc hònh thaânh. Àùåc<br /> nhêån thûác àuáng võ trñ, yá nghôa trong thûåc hiïån phong<br /> biïåt, Ngûúâi nhêën maånh: “Thi àua laâ yïu nûúác, yïu traâo thi àua yïu nûúác, thiïëu sûå têåp trung trong laänh<br /> nûúác thò phaãi thi àua. Vaâ nhûäng ngûúâi thi àua laâ àaåo, chó àaåo, luáng tuáng trong thûåc hiïån, coá tû tûúãng<br /> nhûäng ngûúâi yïu nûúác nhêët”7. Thi àua aái quöëc do thuå àöång, yã laåi. Viïåc tuyïn truyïìn, phöí biïën kinh<br /> Ngûúâi khúãi xûúáng vaâ trûåc tiïëp laänh àaåo àaä trúã thaânh<br /> nghiïåm vaâ töí chûác hoåc têåp gûúng àiïín hònh tiïn tiïën,<br /> phong traâo haânh àöång caách maång söi nöíi, röång khùæp, ngûúâi töët, viïåc töët chûa thûåc sûå hiïåu quaã, sûác lan<br /> löi cuöën caã dên töåc tham gia. Caác phong traâo thi toãa cuãa nhûäng têëm gûúng töët coân haån chïë... Möåt söë<br /> àua nhû “Huä gaåo khaáng chiïën”, “Soáng Duyïn Haãi” ngaânh, àõa phûúng hoaåt àöång nùång vïì bïì nöíi, saáo<br /> trong cöng nghiïåp,  “Gioá  Ðaåi Phong” trong  nöng<br /> röîng, hònh thûác, chaåy theo phong traâo, hiïåu quaã thêëp.<br /> nghiïåp, “Cúâ ba nhêët” trong lûåc lûúång vuä trang, “Hai<br /> Àïí tùng cûúâng hún nûäa tñnh nhên dên goáp phêìn<br /> töët” trong trûúâng hoåc, “Thêìy thuöëc nhû meå hiïìn” nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã phong traâo thi àua<br /> trong ngaânh y tïë, “Ba caãi tiïën” trong caác cú quan, yïu nûúác hiïån nay, cêìn thûåc hiïån àöìng böå, toaân diïån<br /> “Ba àaãm àang” trong phuå nûä, “Ba sùén saâng” trong nhiïìu biïån phaáp, trong àoá, cêìn chuá yá thûåc hiïån töët<br /> thanh niïn, “Vò miïìn Nam  ruöåt thõt”... goáp phêìn möåt söë biïån phaáp cöët loäi sau àêy:<br /> quan troång laâm nïn chiïën thùæng trong sûå nghiïåp<br /> Möåt laâ, khöng ngûâng cuãng cöë, tùng cûúâng sûå laänh<br /> khaáng chiïën vaâ kiïën quöëc cuãa àêët nûúác.<br /> àaåo sêu saát cuãa caác cêëp uãy, töí chûác Àaãng àöëi vúái<br /> 2.3. Tñnh nhên dên trong phong traâo thi àua<br /> cöng taác thi àua, khen thûúãng.  Caác cêëp uãy, töí chûác<br /> yïu nûúác hiïån nay - thûåc traång vaâ giaãi phaáp<br /> àaãng, ngûúâi àûáng àêìu cú quan, àún võ phaãi trûåc tiïëp<br /> Hiïån nay, tñnh nhên dên trong cöng taác thi àua,<br /> laänh àaåo, chó àaåo vaâ chõu traách nhiïåm vïì chêët lûúång,<br /> khen thûúãng àaä coá nhûäng biïíu hiïån roä neát, tñch cûåc, hiïåu quaã cöng taác thi àua, khen thûúãng, nhêët laâ viïåc<br /> goáp phêìn thûåc hiïån thùæng lúåi caác muåc tiïu, nhiïåm vuåthûåc hiïån Chó thõ söë 34-CT/TW “Vïì tiïëp tuåc àöíi múái<br /> phaát triïín kinh tïë - xaä höåi. Phong traâo thi àua yïu cöng taác thi àua, khen thûúãng” (2014). Thûúâng xuyïn<br /> nûúác àaä àûúåc töí chûác sêu röång, tûâng bûúác àöíi múáibaám saát cú súã, tùng cûúâng kiïím tra, giaám saát, kõp<br /> nöåi dung, hònh thûác phaát àöång thi àua, baám saát thûåc thúâi phaát hiïån, ngùn ngûâa tiïu cûåc trong cöng taác thi<br /> tiïîn  vaâ  thûåc  hiïån  nhiïåm  vuå  chñnh  trõ  úã  tûâng  àõaàua, khen thûúãng. Möîi chi böå, àaãng viïn cêìn phaát<br /> phûúng, àún võ. Cöng taác khen thûúãng cú baãn baão<br /> huy töët vai troâ tiïn phong, gûúng mêîu vaâ laâ haåt nhên<br /> àaãm theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt, viïåc phaát hiïån, böìi trong caác phong traâo thi àua úã cú súã, gùæn vúái viïåc<br /> dûúäng, töíng kïët vaâ nhên àiïín hònh tiïn tiïën, gûúng<br /> “Hoåc têåp vaâ laâm theo tû tûúãng, àaåo àûác, phong caách<br /> ngûúâi töët, viïåc töët àaä tûâng bûúác àûúåc quan têm. Hïå Höì Chñ Minh”. Taåo sûå thöëng nhêët vïì tû tûúãng trong<br /> thöëng phaáp luêåt vïì thi àua, khen thûúãng tûâng bûúác viïåc töí chûác thûåc hiïån cöng taác thi àua, khen thûúãng.<br /> àûúåc hoaân thiïån. Böå maáy laâm cöng taác thi àua, khen Caác cêëp uãy, chi böå Àaãng tùng cûúâng sûå laänh àaåo àöëi<br /> thûúãng caác cêëp àûúåc cuãng cöë, kiïån toaân. Phong traâo vúái cöng taác thi àua, khen thûúãng; caác töí chûác àoaân<br /> thi àua yïu nûúác àaä coá sûå phaát triïín maånh meä, röång<br /> 7<br />  Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 6, tr.273.<br /> khùæp vaâ mang tñnh nhên dên sêu sùæc nhû caác phong<br /> 38 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> thïí phöëi húåp vaâo cuöåc möåt caách quyïët liïåt àïí cöng àöìng böå töët caã 4 khêu: Phaát hiïån - böìi dûúäng - töíng<br /> taác thi àua, khen thûúãng phaát triïín thûúâng xuyïn,<br /> kïët - nhên àiïín hònh tiïn tiïën. <br /> àöìng böå, sêu röång, àaåt kïët quaã cao nhêët. Möîi caá<br /> Böën laâ, tùng cûúâng cöng taác hûúáng dêîn, kiïím<br /> nhên cêìn xaác àõnh tû tûúãng thi àua, phêën àêëu hïët tra, àön àöëc trong thûåc hiïån cöng taác thi àua, khen<br /> mònh trong tûâng nhiïåm vuå cöng taác, trong caác lônh thûúãng. Thûåc hiïån nghiïm tuác viïåc àön àöëc, kiïím<br /> vûåc cuãa àúâi söëng, nêng cao chêët lûúång cöng taác vïì tra, sú kïët, töíng kïët caác phong traâo thi àua vúái nhiïìu<br /> moåi mùåt àïí hoaân thiïån baãn thên.<br /> hònh thûác, caách thûác linh àöång, phuâ húåp vúái àùåc àiïím,<br /> Hai laâ, thûúâng xuyïn àöíi múái nöåi dung, hònh thûác, tònh hònh cuãa tûâng àún võ, tûâng àõa phûúng,  nhû<br /> phûúng phaáp töí chûác caác phong traâo thi àua theo<br /> ban haânh vùn baãn, têåp huêën, höåi thaão chuyïn àïì...<br /> hûúáng thiïët thûåc, troång têm, hiïåu quaã, hûúáng vïì cú Chuá yá kiïím tra vïì cöng taác thi àua, khen thûúãng gùæn<br /> súã, baám saát nhiïåm vuå chñnh trõ àûúåc giao, gùæn vúáivúái thûåc hiïån Quy chïë dên chuã úã cú súã. Phaát huy vai<br /> thûåc tiïîn àúâi söëng cuãa nhên dên. Trïn cú súã àùåc troâ, traách nhiïåm cuãa caác thaânh viïn höåi àöìng thi àua<br /> àiïím, tònh hònh cuå thïí, möîi cú quan, àún võ, töí chûác - khen thûúãng vaâ vai troâ tham mûu  cuãa cú quan<br /> cêìn xaác àõnh caác hònh thûác thi àua phong phuá, hêëp chuyïn traách cöng taác thi àua, khen thûúãng caác cêëp.<br /> dêîn, nöåi dung thiïët thûåc, baám saát nhiïåm vuå chñnh trõ Thûåc hiïån caãi caách haânh chñnh, ûáng duång cöng nghïå<br /> àûúåc giao. Hònh thûác phuâ húåp vaâ hiïåu quaã nhêët trong thöng tin trong cöng taác thi àua, khen thûúãng. Àùåc<br /> töí chûác phaát àöång phong traâo thi àua laâ gùæn vúái sûåbiïåt phaát huy vai troâ cuãa Mùåt trêån Töí quöëc vaâ caác<br /> kiïån chñnh trõ, lõch sûã, vùn hoáa cuãa àêët nûúác, cuãa àoaân thïí nhên dên trong viïåc vêån àöång àoaân viïn,<br /> dên töåc, cuãa Àaãng; gùæn vúái ngaây truyïìn thöëng, ngaâyhöåi viïn vaâ caác têìng lúáp nhên dên, huy àöång sûác<br /> kyã niïåm hoùåc sûå kiïån lúán cuãa ngaânh, àõa phûúng, maånh töíng húåp cuãa caã hïå thöëng chñnh trõ tham gia<br /> àún võ. Chuá yá lûåa choån caác chuã àïì, tïn goåi thi àua caác phong traâo thi àua yïu nûúác vaâ cöng taác thi àua,<br /> theo hûúáng ngùæn, goån, roä, àuã, dïî nhúá, coá tiïu chñ cuåkhen thûúãng.<br /> thïí. Töí chûác, kiïån toaân böå maáy laâm cöng taác thi 3. Kïët luêån<br /> àua, khen thûúãng theo hûúáng goån, nheå, hiïåu quaã,<br /> Trong suöët 70 nùm qua, tñnh nhên dên trong “Lúâi<br /> thiïët thûåc, phuâ húåp vúái caác quy àõnh cuãa Luêåt thikïu goåi thi àua aái quöëc” cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh<br /> àua, khen thûúãng. Xêy dûång àöåi nguä caán böå, cöng vêîn coân nguyïn giaá trõ lyá luêån vaâ thûåc tiïîn sêu sùæc.<br /> chûác, viïn chûác phuå traách cöng taác thi àua, khen<br /> “Cöng viïåc haâng ngaây chñnh laâ nïìn taãng thi àua”, “thi<br /> thûúãng coá nùng lûåc, trònh àöå phuâ húåp, coá khaã nùngàua laâ gieo tröìng, khen thûúãng laâ thu hoaåch”, thi<br /> töíng húåp, xûã lyá thöng tin nhanh, thêåt sûå mêîu mûåc vïì àua, khen thûúãng thûåc sûå laâ “àoân bêíy” kñch thñch caá<br /> phêím chêët, nùng lûåc, trònh àöå, vùn hoáa, nghiïåp vuå nhên, têåp thïí hùng say hoaåt àöång, phaát huy hïët taâi<br /> chuyïn mön.<br /> nùng cuãa mònh. Àùåc biïåt trong cöng cuöåc àöíi múái vaâ<br /> Ba laâ, chuá troång quan têm xêy dûång caác gûúng phaát triïín trong thúâi àaåi caách maång cöng nghiïåp 4.0<br /> àiïín hònh tiïn tiïën vaâ àöíi múái cöng taác khen thûúãng. hiïån nay, “Lúâi kïu goåi thi àua aái quöëc” cuãa Ngûúâi vêîn<br /> Àùåc biïåt coi troång viïåc phaát hiïån, xêy dûång, tön vinh luön laâ nïìn taãng, laâ àöång lûåc taåo nïn nhiïìu phong<br /> vaâ nhên röång nhên töë múái, nhûäng àiïín hònh tiïn tiïën, traâo thi àua söi nöíi, röång khùæp, lan toãa moåi mùåt cuãa<br /> gûúng “Ngûúâi töët, viïåc töët”. Quan têm lûåa choån caác àúâi söëng xaä höåi, moåi têìng lúáp nhên dên, goáp phêìn<br /> têåp thïí, caá nhên coá thaânh tñch tiïu biïíu àïí biïíu dûúng,<br /> taåo nïn àöång lûåc to lúán trong sûå nghiïåp xêy dûång vaâ<br /> tön vinh, khen thûúãng kõp thúâi nhùçm taåo àöång lûåc vaâ baão vïå Töí quöëc Viïåt Nam xaä höåi chuã nghôa trong<br /> àoân bêíy phêën àêëu cho caác töí chûác, caá nhên. Àùåc tònh hònh múái. <br /> biïåt chuá troång phaát hiïån, böìi dûúäng, töíng kïët vaâ nhên<br /> àiïín hònh tiïn tiïën àïí coá hònh thûác biïíu dûúng vaâ Taâi liïåu tham khaão<br /> nhên röång, noi gûúng nhû nhûäng “ngoån cúâ àêìu”, (1) Quöëc höåi, <br /> Luêåt Thi àua, khen thûúãng,<br />  Nxb Chñnh trõ quöëc gia,<br /> nhûäng “têëm gûúng saáng”, taåo àûúåc sûå lan toãa cêìn Haâ Nöåi, 2013, tr.2.<br /> Toaân têåp,<br />  têåp 5, Nxb Chñnh trõ quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> thiïët. Àöíi múái cöng taác khen thûúãng, baão àaãm tñnh (2) Höì Chñ Minh, <br /> 2011,  tr.444.<br /> chñnh xaác, kõp thúâi, cöng khai, minh baåch, roä raâng,<br /> (3) Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.444.<br /> húåp lyá trïn cú súã coi troång viïåc phaát hiïån, lûåa choån(4) Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.445.<br /> caác têåp thïí vaâ caá nhên coá thaânh tñch xuêët sùæc àïí(5) Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.445.<br /> (6) Höì Chñ Minh, <br /> Toaân têåp,<br />  Sàd, têåp 5, tr.445.<br /> khen thûúãng. Cöng taác xêy dûång àiïín hònh tiïn tiïën<br /> (7) Höì Chñ Minh, <br /> Toaân<br /> têåp,<br />  Sàd, têåp 6, tr.273.<br /> phaãi àûúåc thûåc hiïån tûâ cú súã vaâ chó àaåo thûåc hiïån<br /> <br /> 39 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2