Tình sử Võ Tắc Thiên

Chia sẻ: Tan Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:178

0
150
lượt xem
94
download

Tình sử Võ Tắc Thiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mùa xuân năm 1944 , khi viếng Tây An (Trường An) ở miền Tây Bắc Trung Hoa, một anh bạn thích khảo cổ nhất định rủ tôi đi thăm ngôi cổ mộ của thân phụ Võ Hậu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình sử Võ Tắc Thiên

 1. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 1 MUÅC LUÅC Múã àêìu...................................................................................................................3 Biïët kïí thïë naâo.....................................................................................................6 Sûå nghiïåp vaâ thaânh tñch cuãa baâ thêåt vô àaåi...................................................8 Vua Thaái Tön vaâ Mõ Nûúng............................................................................15 Mõ Nûúng trúã laåi Hoaâng cung ........................................................................25 Cuãng cöë àõa võ ....................................................................................................32 Mõ Nûúng laâm Chaánh Cung Hoaâng Hêåu .....................................................40 Voä Tùæc Thiïn ......................................................................................................47 Thanh trûâng nhûäng keã chöëng àöëi ..................................................................51 Nhûäng àiïìu súå haäi.............................................................................................57 Nhûäng ngûúâi kñn miïång nhêët .........................................................................69 Thaânh tñch cuãa baâ nöåi ......................................................................................75 Nhaâ tiïn àoaán thúâi tiïët ....................................................................................82 Thêåt tuyïåt diïåu khi chöìng chïët ......................................................................87 Nhûäng cuöåc khúãi nghôa....................................................................................94 Hïå thöëng mêåt thaám vô àaåi .............................................................................100 Àaåi Vên Kinh...................................................................................................110 Tön thêët nhaâ Àûúâng bõ tiïu diïåt ..................................................................114 Thaánh Mêîu xuöëng trêìn .................................................................................120 Triïìu àaåi múái: Nhaâ Chu thûá hai..................................................................123 Àõnh luêåt bêët di dõch ......................................................................................126 Khöíng giaáo hay hún hïët.................................................................................137 Böå oác lúán nhêët thúâi àaåi...................................................................................146 Viïån Chim Haåc ................................................................................................155 Cuöåc xung àöåt bùæt àêìu ...................................................................................160 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Lêm Ngûä Àûúâng 2 Sûúáng möåt ngaây laâ hún thiïn haå röìi ...........................................................166 Phaãi chùng àêy laâ aác giaã aác baáo!..................................................................172 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 3 MÚÃ ÀÊÌU Muâa xuên nùm 1944, khi viïëng Têy An (Trûúâng An) úã miïìn Têy Bùæc Trung Hoa, möåt anh baån thñch khaão cöí nhêët àõnh ruä töi ài thùm ngöi cöí möå cuãa thên phuå Voä Hêåu. Anh àïì cêåp àïën nhûäng kiïåt taác bùçng àöìng hònh ngûåa vaâ hònh caác thuá vêåt khaác taåi khu vûåc cöí möå do chñnh anh khaám phaá ra. Khu vûåc naây caách xa thaânh phöë haâng nùm saáu chuåc cêy söë vaâ khöng nùçm trïn löå trònh thöng thûúâng cuãa du khaách, nïn thûåc tïë khöng ai biïët túái. Sûå hùng haái cuãa baån töi laâm töi vui lêy, vaâ chuáng töi khúãi haânh bùçng xe húi. Nhûäng caánh àöìng phña Têy Bùæc Têy An chaåy daâi xa tùæp, lö nhö nhûäng lùng têím cuãa caác võ vua àúâi trûúác (kïí tûâ àúâi nhaâ Chu) cao haâng mêëy chuåc thûúác àaä àöí naát theo thúâi gian vaâ ngûúâi dên àõa phûúng cuäng hoaân toaân quïn laäng. Trûúác mùæt chuáng töi chó coân nhûäng goâ àêët vaâng trú truåi nùçm raãi raác àoá àêy, hoùåc quêy quêìn laåi trïn möåt vuäng àêët röång laâm cho khung caãnh caâng trúã nïn thï lûúng, baát ngaát... Töi khöng nhúá roä con àûúâng àaä àûa chuáng töi túái khu vûúân cuãa ngöi cöí möå, nhûng tñnh ra phaãi ài mêët khoaãng hai tiïëng àöìng höì. Khi túái khu möå àaâi hònh chûä nhêåt daâi khoaãng hai trùm thûúác, röång khoaãng möåt trùm thûúác, vaâ tröng thêëy nhûäng tûúång thuá bùçng àöìng, töi thûåc sûå kinh ngaåc. Trûúác kia, Voä Hêåu vúái duång têm lêåp ra möåt triïìu àaåi riïng, àaä biïën phuå thên baâ thaânh "Hoaâng àïë" duâ öng ta àaä chïët. Baâ àûúåc goåi laâ Voä Hêåu vò àaä tûâng laâm Hoaâng Hêåu, vaâ nïëu luác àoá baâ maän nguyïån vúái danh võ naây thò àaä chùèng coá gò àïí noái. ÚÃ trïn thïìm, nhûäng coân ngûåa bùçng àöìng coân nguyïn veån vaâ lúán nhû ngûåa thêåt, dûúái aánh nùæng tröng laáng boáng vaâ oáng aánh sùæc vaâng chen lêîn maâu xanh cuãa rïu phong. Vò khöng chuyïn mön nïn caã töi lêîn baån töi àïìu khöng hiïíu roä yá nghôa cuãa nhûng bûác tûúång, nhûng veä àöì söå vaâ nhûäng neát tinh xaão cuãa nhûäng bûác tûúång êëy àuã http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Lêm Ngûä Àûúâng 4 cho ngûúâi ta thaán phuåc. Sûå xa hoa laãng phñ chñnh laâ àùåc àiïím cuãa kinh àö Trûúâng An thuúã trûúác. Àêy laâ dõp duy nhêët töi àûúåc biïët túái võ Nûä Hoaâng kyâ laå àaä thöëng trõ Trung Quöëc vaâo hêåu baán thïë kyã thûá baãy. Mûúâi nùm trûúác àêy, töi bùæt àêìu goáp nhùåt taâi liïåu vïì tiïíu sûã vaâ caác viïåc laâm cuãa ngûúâi àaân baâ phi thûúâng naây, nhên vêåt àöåc nhêët vö nhõ trong lõch sûã cöí kim. Baãn thaão àêìu tiïn hoaân têët vaâo nùm 1956. Sûå vö luên cuäng nhû oác thöng minh töåt chuáng cuãa baâ àaä laâm töi say mï. Trong suöët mûúâi nùm, töi coá dõp nghiïìn ngêîm vaâ kiïím àiïím laåi nhûäng haânh àöång cuãa baâ, nhûäng haânh àöång coá luác laâm töi phaãi ruâng mònh, coá luác laåi laâm töi thñch thuá. Töi khöng thïí tòm thêëy möåt ngûúâi àaân baâ thûá hai naâo tûúng tûå trong lõch sûã Têy Phûúng. Trûúác khi vaâo truyïån, töi mûúån lúâi cuãa möåt vûúng tûúác tïn laâ Lêåp kïí laåi cêu chuyïån theo quan àiïím cuãa öng. Öng chñnh laâ chaáu nöåi cuãa vua Àûúâng Cao Tön; nhûng coá leä khöng phaãi chaáu ruöåt cuãa Voä Hêåu. Duâ sao öng cuäng lúán lïn giûäa triïìu nöåi vaâ biïët roä moåi viïåc trong cung cêëm. Öng coá möåt àaám thï thiïëp àöng àaão vaâ coá chûâng saáu mûúi ngûúâi con. Theo lõch sûã, caác con öng àïìu têìm thûúâng. Vò caác giai thoaåi vïì Voä Hêåu coá veã thiïëu thûåc tïë vaâ khoá tin, tûúãng cuäng nïn nhêën maånh úã àêy rùçng têët caã caác nhên vêåt cuäng nhû nhûng diïîn biïën cuãa cêu chuyïån, kïí caã caác mêîu àöëi thoaåi, àïìu ài saát vúái lõch sûã àúâi Àûúâng. Caác dûä kiïån àïìu cùn cûá vaâo hai böå "Àûúâng Thû" chñnh thûác viïët vïì triïìu àaåi nhaâ Àûúâng. Möåt böå viïët vaâo thïë kyã thûá X vaâ möåt böå viïët vaâo thïë kyã thûá XI. Böå thûá nhêët coá nhiïìu giaá trõ vïì mùåt khaão cûáu hún. Trong khi böå thûá hai laâ baãn tu chónh cuãa böå thûá nhêët, vùn tûâ goån gaâng vaâ thanh nhaä hún. Caã hai böå àïìu coá möåt àùåc àiïím: Phêìn lúán cöng trònh biïn soaån (150 têåp trong söë 200 têåp cuãa böå cuã, vaâ 150 têåp trong söë 225 têåp cuãa böå múái) àïìu laâ sûå goáp nhùåt kyã lûúäng vïì thên thïë cuãa caác nhên vêåt thúâi àoá vúái àêìy àuä nhûäng neát bi thaãm, nhûäng biïën cöë bêët ngúâ vaâ caã nhûäng lúâi àöëi thoaåi. Àïí coá thïí taåo nïn möåt bûác hoaå vúái àêìy àuä chi tiïët roä raâng vïì nûä nhên vêåt kyâ laå cuãa truyïån naây, thiïët tûúãng chó coá thïí dûåa vaâo thên thïë caác nhên vêåt, caác baãn phöí hïå cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 5 caác àúâi vua, vaâ caác àoaån àùåc biïåt noái vïì lïî nghi, êm nhaåc, phuåc sûác, caác böå laåc ngoaåi chuãng, vïì àõa dû, thiïn vùn vaâ thuêåt söë. Dô nhiïn chuáng ta seä khöng àïí yá túái caác giai thoaåi vïì möëi tònh cuãa baâ vúái nhaâ sû mêët trñ, hay viïåc baâ haå chó ra lïånh cho loaâi hoa phaãi núã vïì muâa àöng, vò caác giai thoaåi naây àïìu coá trong caác tiïíu thuyïët phöí thöng, khöng cùn cûá vûäng chùæc trïn sûã liïåu. Traái laåi, chuyïån baâ suãng aái hai gaä àeåp trai hoå Trûúng, bùæt hoå döìi phêën thoa son nhû con gaái, röìi cho úã chung trong khuï phoâng, laâ chuyïån coá ghi trong lõch sûã vaâ laâ nguyïn nhên àûa caác giêëc möång cuãa baâ àïën chöí tan vúä. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Lêm Ngûä Àûúâng 6 BIÏËT KÏÍ THÏË NAÂO Ngûúâi ta biïët kïí thïë naâo vïì baâ nöåi cuãa mònh, nhêët laâ khi baâ laåi laâ möåt ngûúâi dêm loaån? Trong àaám ngûúâi thuöåc Hoaâng töåc, kïí caã àûúng kim Hoaâng Àïë, tûác vua Minh Hoaâng (Huyïìn Tön), coá möåt sûå giao ûúác laâ tuy chuáng töi àûúåc tha höì noái vïì caác ngûúâi chaáu hoå Voä cuãa Voä Hêåu, nhûng riïng àöëi vúái Voä Hêåu thò khöng ai àûúåc noái lúâi gò bêët kñnh. Chuáng töi ngûâng noái ngay möîi khi coá ai vö tònh nhùæc àïën tïn baâ, vò duâ sao baâ cuäng laâ baâ nöåi cuãa chuáng töi. Töi khöng àuã tû caách àïí goáp phêìn vaâo cêu chuyïån vaâ khöng kïí nhûäng ngûúâi khaác. Riïng töi, töi vêîn nghi ngúâ khöng biïët baâ coá phaãi laâ baâ nöåi töi thêåt khöng. Töi thûúâng coá xu hûúáng tin rùçng cha töi laâ con cuãa möåt baâ Cöng tûúác (chõ cuãa Voä Hêåu) chûá khöng phaãi con ruöåt cuãa Voä Hêåu. Töi seä giaãi thñch àiïím naây sau. Töi, ngûúâi àang kïí chuyïån, laâ Vûúng tûúác àêët Têìn. Töi àaä quyïët àõnh viïët nïn têåp truyïån kyâ naây àïí kïí vïì möåt ngûúâi àaân baâ àaä taåo ra lõch sûã vaâ suyát chuát nûäa àaä thaânh cöng trong viïåc xoaá boã hùèn triïìu àaåi nhaâ Àûúâng. Baâ nöåi töi, nïëu quaã àuáng nhû vêåy, laâ möåt ngûúâi àaân baâ quyã quyïåt, tham lam vaâ taân baåo nhêët trêìn gian. Àïí thoaã loâng khaát voång vaâ àaåt túái möåt cuöåc söëng huy hoaâng, baâ àaä khöng dûâng bûúác trûúác bêët cûá viïåc gò, kïí caã viïåc giïët ngûúâi. Khi coân nhoã töi vaâ vua Minh Hoaâng thûúâng run súå muöën àûáng tim möîi khi nghe thêëy tiïëng baâ úã phoâng bïn. Thêåt khoá maâ mö taã möåt ngûúâi àaân baâ nhû vêåy: nhên tûâ vaâ hoaâ aái khi baâ muöën, röìi bêët thònh lònh baâ tung ra nhûäng vuöët nhoån àïí vöì, àïí xeá, àïí nghiïìn naát con möìi, chó vò muöën thoaã maän aác tñnh, hay vò muöën thûúãng thûác quyïìn uy töëi thûúång cuãa mònh. Coá möåt àiïìu laå laâ hêìu nhû baâ luön luön toã ra trêìm tónh vaâ àûúâng hoaâng. Trûúác mùåt quêìn thêìn, baâ coá àêìy àuã phong caách cuãa möåt baá hoaâng vúái veä àûúâng bïå chûäng chaåc. Nhûng möîi khi baâ mñm möi, nheo mùæt laåi nhòn möåt caách khinh khónh thò haäy coi chûâng. Baâ luön luön chiïëm phêìn phaãi vaâ àûâng coá ai caäi laåi baâ. Töi caãm thêëy thûúng öng nöåi töi (vua Cao Tön) vò ngûúâi àaä chõu àûång nhiïìu àau khöí khi lêëy phaãi ngûúâi àaân baâ lang àöåc àoá. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 7 Töi khöng àûúåc quyïìn hònh dung Voä Hêåu möåt caách sú saâi nhû: khoá chõu, nhoã moån, höëng haách. Vò nïëu chó coá thïë thò baâ àaä chuáng lêëy gò laâm nguy hiïím. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Lêm Ngûä Àûúâng 8 SÛÅ NGHIÏÅP VAÂ THAÂNH TÑCH CUÃA BAÂ THÊÅT VÔ ÀAÅI YÁ muöën trõ vò thiïn haå cuãa baâ thêåt phi thûúâng. Nhûäng àoân pheáp chñnh trõ cuãa baâ thêåt tuyïåt diïåu. Nhûäng haânh vi dêm àaãng àûúåm maâu tön giaáo cuãa baâ cuäng khöng thiïëu veä myä quan. Baâ thaânh cöng trong nhûäng tham voång cuãa baâ, àoá laâ vò baâ àuã baãn laänh àïí àöëi phoá dïî daâng vúái baá quan vùn voä. Chuáng ta khöng taán thaânh sûå taân aác vaâ caác thêm mûu cuãa baâ, nhûng chuáng ta phaãi nghiïng mònh thaán phuåc taâi nùng chñnh trõ vaâ sûå thöng minh tuyïåt vúâi cuãa baâ. Vêåy thò sûå soaán ngöi cuãa baâ khöng phaãi laâ heân maåt, vò khi möåt sû nûä hêët cùèng àûúåc möåt baâ Hoaâng hêåu, hoùåc khi möåt ngûúâi tò thiïëp têìm thûúâng cuãa vua cha (àaä chïët) ài lêëy vua con àïí àûúåc lïn ngöi Hoaâng hêåu vúái sûå cöng nhêån cuãa quêìn chuáng thò cuäng khoá maâ liïåt vaâo haång heân maåt àûúåc. Baâ luön luön haânh àöång àuáng, khöng bao giúâ lêìm lêîn trong viïåc lûåa choån phûúng tiïån àïí àaåt túái muåc àñch. Àöi khi baâ coân àoáng vai troâ cuãa möåt nhaâ luên lyá. Bùçng cúá baâ àaä viïët ra cuöën Böín Phêån Trong Nhaâ Cuãa Ngûúâi Phuå Nûä vaâ cuöën Cuöåc Àúâi Cuãa Nhûäng Ngûúâi Àaân Baâ Gûúng Mêîu. Baä luön luön phuåc vuå quöëc gia vaâ giuáp àúã ngûúâi chöìng nhuát nhaát trong viïåc trõ dên, phaát giaác nhûäng keã phaãn loaån vaâ chêån àûáng moåi êm mûu nöîi dêåy. Baâ laâ tûúång trûng cuãa luêåt phaáp cuãa trêåt tûå. Ngay nhûäng chuyïån dêm ö, trú treän cuãa baâ vúái gaä maäi voä daåo, cuäng àûúåc tö àiïím búãi maâu sùæc tön giaáo. Laâ möåt ngûúâi àaân baâ àöåc àoaán, taân aác, laåi pha thïm chuát tñnh treã con, baâ àaä nghô ra möåt hûúáng ài múái cho mònh àïí trúä thaânh ngûúâi àaân baâ nhiïìu uy quyïìn nhêët vaâ àöåc àaáo nhêët trong lõch sûã. Khön ngoan vaâ coá thiïn taâi vïì chñnh trõ, baâ sùæp àùåt àûúâng ài nûúác bûúác, àõnh roä ai seä laâ naån nhên cuãa mònh vaâ baâ chúâ àúåi. Chuáng ta phaãi nhêën maånh rùçng baâ àaä nùæm àûúåc thuöåc haå, trong voâng möåt nùm sau khi lêåp ra triïìu àaåi nhaâ Chu, baâ giïët têët caã nhûäng ngûúâi khöng duâng àûúåc. Coân nhûäng ngûúâi coá taâi bõ baâ àaây ài xa ngaây trûúác àïìu àûúåc baâ triïåu vïì lo viïåc triïìu chñnh. Baâ àaä àuã khaã nùng giûä yïn búâ coäi trong mûúâi lùm nùm. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 9 Trong thúâi kyâ naây khöng coân ai daám mûu àöì phaãn loaån. Vaâo cuöëi triïìu àaåi cuãa baâ, luêåt phaáp vaâ cöng lyá laåi caâng mang böå mùåt trang nghiïm, cöí kñnh. Nhûng khöi haâi thay, chñnh trong giai àoaån maâ caác triïìu thêìn àïìu thùèng thùæn, cûúng trûåc naây, mêìm möëng suåp àöí àaä phaát sinh. Ngûúâi ta phaãi viïët thïë naâo vïì baâ nöåi mònh khi baâ laâ möåt ngûúâi dêm loaån möåt keã saát nhên? Cêu hoãi naây àûúåc nïu lïn khi töi vaâ möåt ngûúâi em hoå laâm Cöng Tûúác duâng cúm vúái nhau sau möåt buöíi ài sùn. Töi àaä kïí cho y nghe laâ töi àang bùæt àêìu viïët têåp truyïån kyá naây. Cha y vaâ cha töi àïìu laâ Hoaâng tûã vaâ àïìu bõ giïët. Töi vaâ y may mùæn thoaát khoãi baân tay àêím maáu cuãa baä nöåi töi. Y laâ möåt ngûúâi töët, àaä giuáp àúä nhiïìu keã khaác trong hoaâng töåc cuâng chung söë phêån möì cöi nhû chuáng töi. Möåt söë lúán Vûúng cöng hiïån thúâi àaä tûâng chõu ún y rêët nhiïìu. Chñnh baãn thên y àaä traãi qua caãnh cöi cuát, lo súå, àoái khaát, khöng núi nûúng tûåa. Khi coân nhoã y àaä phaãi lang thang khùæp thêm sún cuâng cöëc núi àaão Haãi Nam têån miïìn biïín Trung Hoa. Y àaä nïëm caãm giaác cuãa möåt àûáa con coá cha laâ möåt tïn töåi phaåm. Möåt vïët nhú cho tïn tuöíi y. Meå vaâ chñn anh em y bõ giïët trong cuâng möåt ngaây. Y vaâ hai àûáa em uát àaä phaãi tha phûúng cêìu thûåc àïí laánh naån. Y vaâ töi thûúâng ngöìi bïn chung rûúåu àaâm luêån vïì ngûúâi àaä gêy ra têët caã nhûäng thaãm caãnh, êëy laâ baâ nöåi cuãa chuáng töi. Y thûúâng tûå haâo vïì cha y, caâng nhû töi tûâng tûå haâo vïì cha töi. Caã hai ngûúâi cha bêët haånh àïìu laâ nho sô. Chó khaác nhau möåt àiïìu laâ cha y bõ ngûúâi ta treo cöí, coân cha töi tûå treo cöí vò bùæt buöåc. Nhûng duâ sao chuáng töi vêîn say mï trong nhûäng cuöåc àaâm luêån nhû vêåy, nhû nhûäng thuyã thuã say mï kïí chuyïån mònh thoaát hiïím núi biïín caã. Y noái vúái töi: - Bùçng moåi caách àaåi huynh phaãi viïët laåi cêu chuyïån naây. Viïët vò öng nöåi vaâ cha chuáng ta. Voä Hêåu laâ möåt muå àiïëm muöën giïët hïët hoå Lyá chuáng ta. Nhû àaåi huynh àaä biïët, muå khöng hïì sinh ra cha töi. Cha töi laâ con cuãa Triïåu phi. Cha töi vêîn thûúâng kïí cho töi nghe vïì têën thaãm kõch ruâng rúån maâ Voä Hêåu àaä gêy ra cho thên mêîu ngûúâi vaâ Vûúng Hêåu. Töi khöng nhúá laâ àaä nhòn thêëy mùåt Voä http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Lêm Ngûä Àûúâng 10 Hêåu lêìn naâo chûa, nhûng àaåi huynh lúán lïn trong cung bïn caånh tiïn àïë (vua Duïå Tön) vaâ caác con chaáu ngaâi, trong àoá coá caã àûúng kim Thaánh Hoaâng, chùæc àaåi huynh phaãi biïët nhiïìu chuyïån bñ êín núi cung cêëm. Töi àaáp: - Hiïìn àïå noái àuáng. Töi àaä bõ nhöët trong cung vúái chuá töi laâ vua Duïå Tön cuâng caác con cuãa ngûúâi. Töi khöng tröng thêëy thïë giúái bïn ngoaâi trong suöët mûúâi taám nùm trûúâng (tûâ nùm 680 àïën 698) kïí tûâ nùm töi múái lïn mûúâi. Trong suöët thúâi gian àoá töi àaä chûáng kiïën rêët nhiïìu. - Hònh daáng baâ ra sao? - Töi bõ nhöët trong cung tûâ thúâi öng nöåi chuáng ta (vua Cao Tön) coân taåi thïë. Höìi àoá öng nöåi àaä suy yïëu nhiïìu, luön luön phaãi nùçm vaâ quêën vaãi quanh àêìu vò mùæc chûáng nhûác àêìu. Baâ nöåi thò àaä mêëp meá luåc tuêìn nhûng haäy coân khûúng kiïån lùæm. Chñnh sûå khang kiïån naäy àaä laâm cho nhaâ vua suy nhûúåc. Baâ coá traán vuöng, haâm lúán vaâ löng mi rêët àen. Töi mûúâng tûúång laâ höìi treã baâ àeåp lùæm. Töi khöng biïët baâ àaä uöëng thûá thuöëc böí gò. Chùæc nhaâ sû mêët trñ, ngûúâi yïu cuãa baâ. Àaä cho baâ nhûäng thûá thuöëc bñ mêåt. Duâ sao àúâi baâ thûåc sûå bùæt àêìu vaâo tuöíi saáu mûúi, khi öng nöåi mêët, vaâ baâ bûúác vaâo cuöåc söëng dêm loaån. Trûúác àoá baâ cuäng coá nhiïìu nhên tònh, phêìn lúán laâ nhûäng tay taâ àaåo àûúåc goåi vaâo cung haâng àïm nhûng khöng nhû giai àoaån naây...Àaáng súå nhêët laâ khi baâ giêån dûä, mùæt baâ trúã nïn xanh biïëc. - Töi thêëy Cöng chuáa Thaái Bònh àöi khi cuäng vêåy. - Cöng chuáa rêët giöëng meå. Hai ngûúâi hêìu nhû rêåp khuön vïì tñnh tònh, quan àiïím sùæc duåc, taâi nùång vaâ veã mùåt. Ta coá thïí nhòn Cöng chuáa maâ tûúãng tûúång ra con ngûúâi cuãa baâ nöåi khi coân treã. Höìi trûúác Cöng chuáa rêët thanh tuá, túái nùm ba mûúi tuöíi thên hònh múái húi àêíy àaâ vaâ coá daáng ài giöëng baâ nöåi. Cöng chuáa hún töi nùm tuöíi. Vaâo tuöíi mûúâi baãy, mûúâi taám, Cöng chuáa rêët hung haän, thûúâng ùn mùåc nhû con trai... Thïë röìi Cöng Chuáa lêëy chöìng, nhûng coá chöìng hay khöng cuäng thïë thöi. Möåt thõ nûä kïí cho Cöng chuáa nghe vïì sûå deão dai cuãa möåt tïn maäi voä. Thïë laâ hùæn àûúåc vaâo gùåp Cöng chuáa ngay. Chñnh Cöng chuáa àaä giúái thiïåu hùæn laåi cho meå vaâ baâ meå àaä cuâng hùæn, chung göëi (luác naây vua Cao Tön àaä mêët). Cöng chuáa lêëy hoå cha http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 11 chöìng maâ àùåt cho hùæn vaâ baão hùæn giaã laâm cha nuöi cuãa chöìng àïí coá lyá do lui túái thên mêåt. Thêåt ra tïn hùæn laâ Phong nhûng thûúâng àûúåc goåi laâ "Beá Cûng". Thêåt laâ khöi haâi. Ngûúâi hùæn lûâng lûãng nhû möåt khuác cêy vaâ ngön tûâ cuãa hùæn thò thûåc laâ thö bó, thûá ngön tûâ cuãa nhûäng keã maäi voä. Hùæn coá àöi tay cuöìn cuöån bùæp thõt, möåt chiïëc cöí rêët manh vaâ àöi vai röång. Trûúác khi hùæn goåt àêìu laâm hoaâ thûúång truå trò àïìn Baåch Maä, toác hùæn rêët àen, rêåm vaâ cûáng. Tñnh tònh cuäng nhû àiïåu böå hùæn coá veä nghïnh ngang phaách löëi. Höìi àoá hùæn àûúåc tûå do ra vaâo khu vûåc cuãa caác baâ vúái tû caách möåt quöëc sû àaåi diïån tön giaáo. Ngûúâi ta khöng biïët noái laâm sao khi tröng thêëy hùæn vïnh vang trong böå aáo tuå haânh maâu tña, nhaãy lïn lûng ngûåa tûâ chuöìng ngûåa cuãa nhaâ vua vaâ tiïëp lêëy dêy cûúng do mêëy ngûúâi chaáu cuãa Voä Hêåu dêng lïn. - Taåi sao hoå laåi goåi hùæn laâ "Beá Cûng"? - Àiïìu àoá dïî hiïíu. Hoå goåi nhû vêåy cho coá veã êu yïëm vò hai meå con Voä Hêåu rêët cûng caái vêåt "beá nhoã quyá giaá" kia. Chñnh vêåt àoá laâ nhaãn hiïåu cuãa hùæn, chòa khoaá giuáp hùæn ra vaâo khuï phoâng cuãa caác baâ. Khi goåt àêìu laâm sû hùæn coá phaáp hiïåu laâ Hoaâi Nghôa. - Taåi sao cöng chuáa laåi sai ngûúâi giïët hùæn? - Àoá laâ maäi vïì sau, khi Voä Hêåu coá ngûúâi tònh múái, möåt thêìy thuöëc hoå Trêìm, thò hùæn phaát khuâng vò ghen tûác, röìi bïånh àiïn cuãa hùæn caâng ngaây caâng trêìm troång. Hùæn phoãng hoaã àöët thiïìn viïån cuãa hùæn. Voä Hêåu tòm caách che àêåy cho hùæn nhûng hùæn toã ra höîn xûúåc khöng thïí tha thûá àûúåc. Daåo àoá viïåc tû thöng giûäa hai ngûúâi àûúåc àöìn àaåi khùæp caác àûúâng phöë. Vò trong khi àem Haâ Tûúâng Hiïín ra haânh thñch, ài àûúåc nûäa àûúâng öng vuâng boä chaåy vaâ rïu rao khùæp phöë vïì haânh vi cuãa Voä Hêåu. öng noái cho sûúáng miïång trûúác khi chïët. Cöng chuáng say sûa lùång nghe vaâ nhûäng chuyïån nhúáp nhuáa cuãa Voä Hêåu vaâ Cöng chuáa khöng coân gò laâ bñ mêåt nûäa. Sau vuå nêìy caác tûã töåi àïìu bõ bõt miïång khi àem ra phaáp trûúâng, nhûng duâ sao cuäng àaä muöån. ÚÃ nhûäng núi quyïìn quñ, cao sang, ngûúâi ta coân coá thïí bûng bñt hay bõt miïång nhau vïì nhûäng chuyïån bó öíi ; chûá coân àaä löå ra núi cöng chuáng, miïång tiïëng thïë gian coá trúâi giûä. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Lêm Ngûä Àûúâng 12 Khi caãm thêëy khöng thïí tha thûá cho nhaâ sû àiïn kia nûäa, Voä Hêåu vaâ Cöng chuáa àùåt kïë lûâa hùæn àïën vûúân thûúång uyïín röìi cho möåt àaám thõ nûä khoeã maånh xöng vaâo bùæt troái vaâ xiïët cöí cho chïët. Sau àoá Voä Hêåu tuyïín àûúåc anh em hoå Trûúng rêët xinh trai. Luác naây baâ àaä ngoaâi baãy mûúi. Baâ moåc thïm möåt chiïëc rùng khön, vaâ nhiïìu ngûúâi laåi àöìn baâ moåc thïm löng maây phuå, nhûng chñnh mùæt töi khöng tröng thêëy. Baâ thêåt laâ möåt ngûúâi kyâ dõ. Cuöåc àúâi múái cuãa baâ bùæt àêìu vaâo tuöíi saáu mûúi. Phaãi, vaâ tiïëp tuåc cho àïën nùm taám mûúi, khi maâ thuöëc kñch thñch cuäng nhû cú thïí àïìu trúã nïn vö duång. - Töi nghe nhiïìu ngûúâi kïí laâ baâ tû thöng vúái tïn maäi voä tûâ khi baâ coân tu taåi chuâa Hûng Long? - Khöng phaãi vêåy àêu. Àoá chó laâ lúâi àöìn nhaãm. Khi Cöng chuáa tòm ra hùæn thò hùæn múái vaâo khoaãng ngoaâi ba mûúi vaâ Cöng chuáa luác êëy mûúâi taám. Thúâi kyâ Voä Hêåu tu úã chuâa Hûng Long thò coá leã hùæn vûâa múái ra àúâi. - Nhû vêåy àaåi huynh laåi caâng cêìn phaãi viïët. Àaåi huynh biïët têët caã nhûäng chuyïån maâ ngûúâi khaác khöng biïët. Hoaâng Thûúång coá biïët àaåi huynh àang viïët saách khöng? - Khöng. Töi chûa noái cho Hoaâng Thûúång hay. Hoaâng Thûúång seä khöng caãn àûúåc töi vò töi khöng khaác gò möt ngûúâi anh cuãa ngaâi. Nhûng duâ sao, Hoaâng thûúång cuäng phaãi ngùn vò ngaâi laâ Hoaâng Àïë, cêìn toã loâng tön kñnh àöëi vúái tiïìn nhên, duâ loâng tön kñnh àoá chó laâ tûúãng tûúång. Chñnh thên mêîu ngaâi, Hoaâng hêåu cuãa vua Duïå Tön, àaä bõ Voä Hêåu aám saát. Khi ngaâi lïn ngöi, ngaâi muöën caäi taáng meå theo àuáng nghi lïî. Nhûng ngaâi àaä khöng tòm thêëy di haâi meå, thêåm chñ ngaâi khöng biïët meå mònh coá àûúåc chön theo hay khöng? Ngaâi chó biïët tûå nhiïn baâ mêët tñch. Ngaâi àaânh phaãi laâm lïî an taáng khöng coá haâi cöët chó coá möåt böå quêìn aáo cuãa baâ boä trong aáo quan. Nïëu ngaâi biïët chuyïån viïët saách cuãa töi, töi seä têu rùçng töi chó kïí chuyïån tranh chêëp giûäa hoå Lyá vaâ hoå voä maâ thöi. Vaä laåi chñnh ngaâi laâ ngûúâi àaä "àaão chñnh" vaâ giïët hïët gioâng hoå Voä. Chñnh ngaâi àaä eáp Cöng chuáa phaãi tûå saát. Nhiïìu ngûúâi thûúâng so saánh Voä Hêåu vúái Lûä Hêåu, vúå cuãa Haán Cao Töí. Hai ngûúâi cuâng dêm àaãng nhû nhau. Trong lõch sûã coân ghi roä "Lûä Hêåu" thûúâng tòm nhûäng àaân öng coá dûúng vêåt vô àaåi vïì ên aái. Nhûng àoá chó laâ chuyïån riïng tû, khöng liïn quan àïën chñnh http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 13 trõ. Trûúâng húåp cuãa Voä Hêåu cuäng chó coá tñnh caách têm lyá, nhûng tònh cúâ noá laåi biïën thaânh möåt vuå lem nhem coá tñnh caách chñnh trõ. Coá leã baâ cuäng àaä cöë àùåt chuyïån tònh caãm cuãa baâ trong voâng riïng tû, nhûng chùèng may baâ phoáng tuáng quaá löë, baâ thïu dïåt giai thoaåi cho baâ laâ hiïån thên cuãa "Phêåt Cûúâi" hiïån xuöëng àïí phuåc vuå "vêåt vô àaåi" cuãa möåt nhaâ sû. Kïët quaã, chuyïån tònh cuãa baâ thaânh möåt sûå pha tröån giûäa xaác thõt vaâ tön giaáo. vûâa thöëi tha laåi vûâa àeåp àeã. Chuáng ta khöng nïn ài quaá xa vïì àïì taâi àaân baâ vaâ chñnh trõ, nhûng phaãi cöng nhêån rùçng khi àaân baâ nùæm quyïìn, baãn tñnh tham lam cuãa hoå àaáng súå vaâ tai haåi hún àaân öng. Cûá lêëy vñ duå trong ba àúâi vua vûâa qua. AÁi hêåu cuãa vua Thaái Tön, nhû moåi ngûúâi àïìu biïët, àaä giuáp àúä vua rêët nhiïìu. Baâ chñnh laâ nguöìn nùng lûåc cuãa vua Baâ thêåt vô àaåi vò baâ diïåu hiïìn vaâ biïët thûúng ngûúâi. Baâ thûúâng úã bïn vua möîi khi vua giêån dûä hay bêët cöng àöëi vúái quêìn thêìn. Baâ thûúâng khuyïn vua àûâng bao gioâ quïn nhûäng bïì töi têån trung vúái chuáa. Nhûng ngûúâi àaân baâ seä khöng coân diïåu hiïìn, biïët thûúng ngûúâi khi hoå coá quyïìn. Nhû trûúâng húåp Voä Hêåu dûúái thúâi Cao Tön, Vi Hêåu giïët chöìng laâ Trung Tön, con trai thûá ba cuãa Voä Hêåu, vaâ caác Cöng chuáa con cuãa voä Hêåu àaä laåm quyïìn thûúãng phaåt quêìn thêìn laâm triïìu àònh àaão löån. Trong lõch sûã khöng coá triïìu àaåi naâo laåi àêìy dêíy nhûäng vuå dêm loaån, ngoaåi tònh, nhû dûúái thúâi Trung Tön vaâ Duïå Tön. Chùæc hùèn Voä Hêu àaä laâm gûúng xêëu cho con chaáu. Voä Hêåu laâ möåt vñ duå hiïín nhiïn, vaâ húi cûåc àoan, vïì uy quyïìn cuãa àaân baâ. Baâ khöng thua bêët cûá bêåc àïë vûúng khanh tûúáng naâo, vïì mùåt trñ tuïå, vïì caách duâng ngûúâi, vïì àûúâng löëi linh àöång, vaâ vïì sûå bônh tônh. Tûå baâ àùåt cho mònh möåt löëi ài àïën töåt àónh vinh quang. Nhûng duâ sao, úã möåt vaâi phûúng diïån naâo àoá baâ vêîn laâ möåt ngûúâi àaân baâ. Baâ àaä traã thuâ Vûúng Hêåu möåt caách nhoã moån, vö nhên àaåo, khöng khaác loaâi cêìm thuá. Sûå àöë kyå cuãa baâ àöëi vúái ngûúâi àöìng phaái cuäng àaáng cho ta chuá yá: Baâ àaä giïët têët caã böën ngûúâi con dêu. Baâ chuöång nhûäng tay phuâ thuyã, àaåo nhên, sû saãi. Vò sûå àoâi hoãi cuãa tònh hònh chñnh trõ, baâ àaä àem haâng trùm vûúng tön cöng tûã, ra taân saát. Sûå vö nhên cuãa baâ phaãn aãnh baãn tñnh àöåc aác cuãa phaái nûä, möåt hiïån tûúång maâ àaân öng chuáng ta thûúâng suy ngêîm http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Lêm Ngûä Àûúâng 14 maâ khöng hiïíu nöîi. Viïåc baâ cho ngûúâi taåc möåt hònh Phêåt cao haâng trùm thûúác, khiïën töi liïn tûúãng túái möåt em beá giaâu oác tûúãng tûúång, àûáng chúi buáp bï. Vêîn biïët trong möîi ngûúâi àaân baâ àïìu coá möåt chuát treã con, nhûng nïëu tñnh treã con àoá keáo daâi trong suöët tuöíi giaâ, trûãng giúän vúái hïët nhaâ sû àiïn laåi túái anh em hoå Trûúng, vúái bao nhiïu giai thoaåi nhaãm nhñ, bõa ra àïí hñ löång quó thêìn, thò quaã thûåc chuáng ta phaãi lùæc àêìu. "Êm" vaâ "Dûúng" phaãi böî khuyïët cho nhau. Nïëu möåt caái thõnh quaá, möåt cuái suy quaá, cuöåc söëng khöng thïí tiïën triïîn töët àeåp. Gaâ maái khöng nïn gaáy, àaân baâ khöng thïí laâm cöng viïåc cuãa àaân öng. Töi àaä khuyïn caác Hoaâng tûã nhû vêåy. Àaân baâ sinh ra àïí tòm chuáng ta. Chuáng ta thoaã maãn hoå vaâ ngûúåc laåi. Àoá laâ luêåt cuãa taåo hoaá. Noái caách khaác, nïëu chuáng ta laâ caá thò hoå laâ ngûúâi ài cêu. Hoå duâng àuä caác thûá möìi àïí nhûã chuáng ta. Hoå ûúác muöën möåt chöî àûáng trïn trûúâng àúâi, vaâ söëng möåt cuöåc söëng êëm no, an laåc. Àïí àaåt muåc àñch, phûúng tiïån duy nhêët cuãa hoå laâ àaân öng. Möåt võ thaái tûã sùæp lïn ngöi cêìn phaãi nhúá rùçng coá thïí yïu àaân baâ nhûng àûâng àïí hoå chen vaâo viïåc triïìu chñnh. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 15 VUA THAÁI TÖN VAÂ MÕ NÛÚNG Sau hai mûúi ba nùm trõ vò, vua Thaái Tön nùçm hêëp höëi trïn giûúâng bïånh taåi möåt núi êín dêåt trong caãnh sùæc u nhaân cuãa miïìn àöìi nuái vúái cêy coã töët tûúi. ÊËy laâ núi nghô ngúi cuãa vua vaâo muâa heâ, chó caách kinh àö coá möåt khoaãng thung luãng nïn thú vaâ möåt doâng suöëi trong veo chaãy roác raách tûâ trïn àónh àöìi xuöëng têån khu ngoaåi thaânh phña Nam. Daäy àöìi chaåy daâi maäi vaâ lêîn vaâo rùång Thaái Baåch úã àùçng xa. Núi Vua nghô laâ möåt vuâng àöìi nuái cao khoaãng nùm trùm thûúác, so vúái thaânh phöë phña dûúái, hoaân toaân vùæng veä vaâ biïåt lêåp vúái thïë giúái bïn ngoaâi. Cung àiïån núi Vua nghô rêët àún sú, möåc maåc nhû nhûäng ngöi nhaâ nghó maát thûúâng àûúåc cêët lïn vúái nhûäng vêåt liïåu bùçng göî lêëy tûâ möåt toaâ àiïån cöí khaác. Thñch àún sú laâ baãn tñnh cuãa nhaâ vua. Laâ ngûúâi àaä dûång ra nhaâ Àûúâng. Nhaâ vua khöng bao giúâ thñch nhûäng lêìu àaâi traáng lïå, nguy nga. Khi thùæng àûúåc vua nhaâ Tuyâ, öng sûãa sang laåi cung àiïån cuä àïí úã. Öng biïët rùçng muön dên rêët ngheâo, àaä chõu lêìm than trong bao nhiïu nùm chinh chiïën. Xêy cung àiïån múái seä töën phñ rêët nhiïìu cuãa caãi vaâ sûác lao àöång cuãa dên. Öng chó xêy möåt ngoån thaáp úã trong cung àïí tûúãng niïåm hai mûúi böën võ hiïåp sô àaä cuâng öng chiïën àêëu gian khöí àïí khöi phuåc giang sún vaâ mang laåi hoaâ bònh cho búâ coäi. Öng mùæc bïånh lyå kinh niïn, àaä chûãa trõ nhiïìu nhûng chó giaãm suát chûá chûa bao giúâ dûát hùèn. Caâng ngaây öng caâng höëc haác, tiïìu tuyå. Khi àûúåc nùm mûúi hai tuöíi, öng caãm thêëy mònh kiïåt lûåc, khöng coân söëng àûúåc bao lêu nûäa. Trûúác kia öng tûâng laâ möåt kiïån tûúáng coá tinh thêìn àöìng àöåi rêët cao, möåt nhaâ laänh àaåo thiïn taâi nöîi tiïëng vïì loâng nhên vaâ tñnh tònh bònh dõ tûå nhiïn. Öng thûúâng thùèng thùæn phï bònh thuöåc haå cuäng nhû nghe thuöåc haå phï bònh chñnh öng. Bïn caånh öng laâ nhûäng hiïìn thêìn coá nghôa khñ vaâ biïët troång danh dûå. Hoå àïìu hïët loâng kñnh mïën öng. Baãn thên öng àaä xöng tïn àuåt phaáo, cêìm àêìu chiïën dõch àaánh Cao Ly (Àaåi Haân). http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Lêm Ngûä Àûúâng 16 Vúái möåt söë tûúáng taâi, öng àaä phaá tan liïn bang Thöí Nhó Kyâ úã phña Bùæc vaâ múã röång búâ coäi vïì phña Têy túái têån biïn giúái Turkestan gêìn biïín Caspienne. Caác tûúáng khaác cuãa öng àaä têën cöng phña Bùæc ÊËn Àöå, vaâ buöåc xûá Nepal phaãi triïìu cöëng. Öng coá daáng böå tûå nhiïn, khöng kiïíu caách, vaâ phña sau böå ria cûáng nhû theáp coá thïí treo möåt cêy cung lïn àoá maâ khöng rúát. Ngûúâi ta tòm thêëy núi öng möåt têëm loâng thûúng ngûúâi vö búâ bïën. Chñnh loâng thûúng ngûúâi àoá àaä àem laåi sûác maånh cho nhaâ Àûúâng. Öng rêët àûúåc loâng dên vaâ nhúâ àoá maâ vïì sau nhaâ Àûúâng suyát mêët laåi coá cú khöi phuåc àûúåc. Triïåu quöëc cöng Trûúng Tön Vö Kyå luön luön úã bïn caånh Vua khi Vua hêëp höëi. Vö Kyå khöng nhûäng laâ em ruöåt cuãa baâ Hoaâng hêåu nhên tûâ àaä qua àúâi, maâ coân laâ võ hiïåp sô söë möåt trong àaám hai mûúi böën võ àûúåc thúâ taåi baão thaáp trong cung. Thûåc ra öng luön luön úã bïn caånh Vua trong suöët ba mûúi nùm liïìn, tûâ höìi coân ài chinh chiïën. Öng vûâa laâ chiïën lûúåc gia vûâa laâ cöë vêën thên tñn nhêët cuãa Vua. Vua noái vúái öng: - Ta coá vaâi àiïìu quan troång muöën baân vúái khanh. Caác thõ vïå hiïíu yá lui ra ngoaâi hïët. - Ta biïët khöng coân söëng àûúåc bao lêu nûäa. Ta vêîn thûúâng êëp uã mêëy àiïìu... - Têu Chuáa Cöng höm nay thaánh thïí bêët an nhûng röìi mai möët... - Khöng àêu, ta biïët lùæm. Ta sùæp chïët. Khi ta chïët röìi, phaãi chön ta cuâng vúái aái hêåu cuãa ta. Àiïìu ta muöën hún hïët laâ khanh haäy taåc tûúång taám con chiïën maä cuãa ta bùçng àaá vaâ àùåt chuáng úã löëi vaâo lùng. Chùæc khanh àaä biïët chuáng tïn goåi. Vö Kyå thoaáng thêëy veä tûúi cûúâi trïn mùåt Vua. - Haå thêìn seä tuên haânh thaánh yá. - Àöi khi ta caãm thêëy chuáng thûúng ta vaâ hiïíu ta hún nhûäng ngûúâi xung quanh. Trong nhûäng ngaây sùæp túái Hoaâng nhi (Cao Tön) seä cêìn àïën khanh rêët nhiïìu. Noá laâ möåt ngûúâi nhên tûâ, chó phaãi caái húi yïëu àuöëi, bõ tònh caãm chi phöëi vaâ coân treã quaá. Ta lêëy laâm haâi loâng laâ vúå http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 17 noá cuäng thuöåc doâng Tön thêët rêët nïët na, khiïm hoaâ vaâ àoan chñnh. Ta khöng cêìn ngûúâi àaân baâ thöng minh, sùæc xaão. Möåt öng vua àaä coá quaá nhiïìu chuyïån bïn ngoaâi àïí àöëi phoá, trong nhaâ cêìn phaãi cho yïn laânh. Ta chïët ài maâ loâng vêîn chùèng yïn Hoaâng nhi coân treã quaá, khanh haäy raáng lo cho noá. Khanh haäy laåi gêìn àêy. Vö Kyå tiïën laåi ngöìi bïn giûúâng Vua. Vua thò thêìm: - Lyá Thuêìn Phong àaä nhùæc nhúã ta maâ trûúác kia ta khöng tin. Trong hai thaáng úã àêy, ta àaä àïí yá moåi chuyïån. Voä Mõ Nûúng laâm ta lo quaá. Thõ àaä hêìu haå ta rêët têån têm, luön luön toã ra lanh lúåi, mau mùæn vaâ àaâng hoaâng. Nhûng sau lûng ta àang coá nhiïìu chuyïån xaãy ra.Gêìn àêy ta bùæt gùåp aánh mùæt khaác laå cuãa Hoaâng nhi vúái thõ. Lúâi Lyá Thuêìn Phong khöng phaãi laâ vö cúá. Khanh coân nhúá con ngûåa chûáng búâm nêu khöng? Khöng ai coá thïí cúãi noá àûúåc. Vêåy maâ töëi höm noå Mõ Nûúng noái vúái ta thõ coá caách cúãi àûúåc. Ta hoãi caách naâo, thõ traã lúâi: Bïå haå haäy cho thiïëp möåt cêy roi sùæt, möåt caái buáa vaâ möåt con dao nhoån. Nïëu thiïëp duâng roi àaánh noá khöng àûúåc, thiïëp seä duâng buáa àêåp noá, nïëu cuäng khöng àûúåc, thiïëp seä thoåc dao vaâo cöí noá. Ta khöng hiïíu thõ noái thïë laâ àuâa hay thêåt, nhûng möåt ngûúâi àaân baâ treã tuöíi coá thïí thöët ra nhûäng cêu noái nhû vêåy thò thêåt àaáng súå. Àoá àêu phaãi laâ caách laâm thuêìn ngûåa. Vêåy maâ khi thõ noái, veã mùåt thõ vêîn thaãn nhiïn nhû viïåc àoá coá thïí laâm dïî daâng. Vö Kyå hoãi möåt caách thêån troång: - Têu Chuáa Cöng, giûäa hai ngûúâi coá tònh yá gò vúái nhau khöng? - Rêët coá thïí. Muöën àûa thõ ra khoãi hoaâng cung thò dïî lùæm, chó viïåc àuöíi naâng vïì quï maâ khöng cêìn noái lyá do, hay gûãi thõ vaâo chuâa thò khöng lo gò nûäa. Theo lïå, caác cung phi, thõ nûä àaä hêìu haå vua khöng àûúåc thaânh thên vúái bêët cûá ngûúâi àaân öng naâo khaác. Nhûng àêy khöng phaãi laâ luêåt. Nhiïìu ngûúâi àaä ài lêëy chöìng sau khi vua chïët, trûâ trûúâng húåp coá lúâi thïì nhû möåt söë ngûúâi àaä laâm. Sau möåt phuát àùæn ào, vua Thaái Tön noái: http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Lêm Ngûä Àûúâng 18 - Ta khöng àaânh têm giïët Mõ Nûúng nhû Lyá Thuêìn Phong àaä khuyïn. Y laâ ngûúâi biïët roä huyïìn cú cuãa taåo hoaá nhûng khöng hiïíu roä tònh caãm trong loâng ngûúâi. Haäy goåi Mõ Nûúng vaâo àêy àïí ta thûã loâng thõ xem sao. Trong khi chúâ ngûúâi ài goåi Mõ Nûúng, Thaái Tön hoãi: - Lyá Tõch àaä ài trêën nhêåm miïìn Têy Bùæc chûa? - Têu Chuáa Cöng, y ài tûâ mêëy höm trûúác, ngay khi àûúåc chiïëu chó. - Töët lùæm. Chùæc y thùæc mùæc taåi sao ta laåi phaãi y ài. Y àaä tuên lïånh khöng cêìn biïët lyá do, àiïìu àoá laâm ta haâi loâng. Höìi àoá, Voä Hêåu coân laâ möåt thõ nûä trong cung, àûúåc xïëp vaâo loaåi taâi nhên. Naâng coá phêån sûå hêìu vua trong luác thay quêìn aáo vaâ tùæm rûãa. Theo triïìu nghi caác cöng nûúng trong nöåi cung cuãa vua göìm coá möåt Hoaâng hêåu, böën cung phi, chñn cung têìn, böën myä nhên vaâ nùm taâi nhên. Ngoaâi ra coân coá hai mûúi baãy myä nhên vaâ taâi nhên nûäa nhûng khöng àûúåc vaâo nöåi cung. Têët caã caác cöng nûúng naây àïìu àûúåc pheáp nhêån ên huïå cuãa vua, möåt danh tûâ àïí chó viïåc chung chùn göëi vúái vua. Möîi khi coá con hoå àïìu àûúåc ghi cheáp vaâo gia phaã hoaâng töåc cêín thêån. Voä Mõ Nûúng luác àoá àûúåc hùm böën tuöíi vaâ àaä vaâo cung àûúåc mûúâi nùm. Cha naâng àaä tûâng theo Thaái Tön ài chinh chiïën, vaâ khi Vua gheá thùm nhaâ naâng úã Kinh Chêu, Vua àaä àùåc ên tuyïín naâng vaâo cung. Söë naâng kïí cuäng hêím hiu vò sau mûúâi nùm trúâi trong cung naâng vêîn khöng ngoi lïn khoãi bêåc thêëp nhêët trong àaám cöng nûúng. Vaâo cuöëi thaáng nùm, khñ trúâi oi aã nhûng nhúâ úã trïn nuái cao nïn cuäng àûúåc maát meã. Saáng nay sau khi phuåc thõ Vua, Mõ Nûúng lui vïì phoâng mònh. Cûãa phoâng naâng tröng qua khu vûúân cuãa Thaái tûã úã phña Àöng. Bïn kia khu vûúân coá tûúâng bao boåc laâ núi úã cuãa Thaái tûã. Naâng biïët roä tûâng göëc cêy ngoån coã, ngoä ngaách ra vaâo cuãa khu vûåc naây, vò naâng àaä tòm caách laâm quen vúái Vûúng phi, vúå cuãa Thaái tûã. Naâng ngöìi àêy giûäa khung caãnh traáng lïå núi cung cêëm, tûå caãm thêëy mònh cuäng coá quyïìn thïë nhû ai. Trong phoâng, naâng cuäng coá http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TÒNH SÛÃ VOÄ TÙÆC THIÏN 19 nhûäng thõ tò riïng àïí sai baão. Naâng àaä quaá quen thuöåc vúái caác nghi thûác, têåp tuåc trong cung cêëm vaâ naâng dïî tòm thêëy sûå thoaãi maái trong cuöåc söëng haâng ngaây. Naâng ngöìi suy nghô vïì cùåp vúå chöìng khúâ khaåo: Thaái tûã vaâ Vûúng phi. Naâng caãm thêëy hoå cao quyá, àa tònh, hay giêån döîi nhûng cuäng dïî nguöåi. Thaái tûã thò chó thñch caác mön thïí thao hoùåc ngöìi ngùæm caác baâ möîi khi khöng phaãi hoåc. Mêëy ngaây gêìn àêy möåt möëi hy voång naäy núã trong loâng naâng. Naâng àaä maåo hiïím àûa mùæt hay móm cûúâi vúái Thaái tûã, vaâ naâng coân tòm caách àuång chaåm vaâo ngûúâi Thaái tûã nûäa. Thïë röìi Thaái tûã àïën vúái naâng. Thêåt laâ dïî daâng vaâ Vûúng phi khöng maãy may nghi ngúâ. Nhûng naâng vêîn rêìu rô, Vua sùæp bùng haâ vaâ naâng seä ra sao? Naâng àang miïn man suy nghô thò àûáa thõ nûä vaâo baáo cho naâng biïët laâ coá lïånh Vua goåi vaâo hêìu. Naâng vöåi vaä chaåy xuöëng bïëp cùæt möåt miïëng haânh röìi boáp cho nûúác haânh bùæn vaâo mùæt àïën khi hïët múã mùæt nöìi múái thöi. Sau àoá naâng chaåy túái gûúng soi, thay mùæt àaä ûúát àêîm vaâ sûng lïn, naâng múái chaãi laåi toác röìi ài gùåp vua. Khi bûúác vaâo phoâng naâng khöng ngûäng àêìu lïn nhûng cuäng nhêån ra sûå hiïån diïån cuãa Vö Kyå. - Bïå Haå cho goåi thêìn thiïëp? Thêëy naâng vaâo, hai ngûúâi ngûâng cêu chuyïån. Vö Kyå àûáng dêåy. - Haäy bûúác laåi gêìn trêîm. Gioång Vua coá veã mïåt moãi vaâ yïëu úát, nhûng aánh mùæt Vua vêîn phaãng phêët veã uy maänh maâ haâng ngaây moåi ngûúâi àïìu khiïëp phuåc. Mõ Nûúng bûúác túái. Vua nùæm lêëy tay naâng coá veã quan thiïët lùæm: - AÁi khanh àaä khoác? - Thêåt vêåy sao Bïå Haå? Naâng traã lúâi, àêìu vêîn cuái. Nhû chúåt nhúã ra àiïìu gò. Vua buöng tay naâng ra: - Giúâ àêy aái khanh coá caãm thêëy khoeã hún chùng? AÁi khanh coá muöën trêîm laâm àiïìu gò khöng? http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Lêm Ngûä Àûúâng 20 Vua nhòn vaâo mùåt naâng röîi chêåm raäi noái tiïëp: - Mõ Nûúng, khanh àaä phuåc thõ trêîm chu àaáo trong suöët mêëy nùm. Giúâ àêy söë trêîm sùæp dûát. Sau khi trêîm chïët, khanh àõnh laâm gò? Khanh coá muöën vïì quï khöng? Mõ Nûúng linh caãm coá àiïìu khöng öín. Naâng nhêån ra Vö Kyå àang chùm chuá nhòn naâng. Y biïët hïët röìi chùng? Naâng khöng qua mùåt àûúåc hai ngûúâi. Naâng traã lúâi thêåt mau: - Muön têu Bïå Haå, bêëy lêu Bïå Haå àaä ra ên cho thêìn thiïëp àûúåc kïì cêån súám höm. Giúâ àêy Bïå Haå an baâi sao thiïëp xin chõu, chó xin Bïå Haå möåt àiïìu laâ àûâng bùæt thêìn thiïëp phaãi vïì quï. Nïëu Bïå Haå cho pheáp, thêìn thiïëp xin àûúåc chïët theo àïí coá thïí tiïëp tuåc phuåc thõ Bïå Haå. Thêìn thiïëp khöng muöën söëng nûäa. - AÁi khanh khöng àûúåc laâm nhû vêåy. Ta rêët gheát caách hy sinh àoá. Mõ Nûúng cöë kòm chïë xuác àöång vaâ noái möåt caách nuäng nõu: - Möåt khi thiïëp àaä àem thên gúãi núái hoå Lyá, thò thiïëp àaä thaânh möåt ngûúâi àaân baâ hoå Lyá, khöng gò coá thïí laâm thay àöíi àûúåc àiïìu àoá Vêåy thò thiïëp coá thïí laâm gò hún laâ hy sinh? Trong phoâng chúåt yïn lùång. Caã Vua lêîn Mõ Nûúng àïìu àûa mùæt vïì phña Vö Kyå, öng beân noái: - Têm nguyïån cuãa cöng nûúng rêët àaáng ngúåi, nhûng cöng nûúng nïn tiïëp tuåc söëng, nïn ài tu àïí coá thïí cêìu nguyïån cho linh höìn Chuáa Cöng. Moåi viïåc àaä roä raâng. Mõ Nûúng àaä hiïíu hïët moåi sûå. Naâng tûå nhuã: - Thò ra laâ nhû vêåy. - Thiïëp xin àöåi ún Bïå Haå. Nïëu Bïå Haå muöën vêåy, thiïëp xin cùæt toác ài tu vaâ söëng chuöîi ngaây coân laåi àïí cêìu nguyïån cho Bïå Haå. - Trêîm chùæc rùçng aái khanh seä àûúåc thaãnh thúi taåi chuâa Hûng Long. Mêëy nûúng tûã kia coá leä cuäng muöën àûúåc theo aái khanh, vêåy aái khanh nïn túái àoá maâ úã. Mõ Nûúng lui ra, Vua nhòn theo thúã daâi, nhûng caãm thaãy nheå nhoäm. http://ebooks.vdcmedia.com
Đồng bộ tài khoản