Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 13: Tính chọn động cơ điện

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
147
lượt xem
52
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 13: Tính chọn động cơ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với cơ cấu quay khi chọn động cơ điện phải tính đến momên cản do thời kỳ chuyển động không ổn định. Vì momên cản này lớn hơn rất nhiều momên cản tĩnh thông thường phải chọn động cơ điện có công suất danh nghĩa lớn gấp (2 -4) lần công suất tĩnh Nt. Với chế độ làm việc trung bình CĐ 25%, sơ bộ chọn động cơ điện ĐK 51-6 có các thông số sau: Bảng 2-12. Các thông số cơ bản động cơ của cơ cấu quay. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - Chương 13: Tính chọn động cơ điện

  1. Chương 13: Tính choïn ñoäng cô ñieän 2.4.2.3.1. Choïn ñoäng cô ñieän Coâng suaát tónh yeâu caàu theo coâng thöùc: M qt nq Nt  , KW 9550. q Trong ñoù: Mqt – Moâmen quay khi tröø ñi moâmen caûn do gioù, Mq = 8093Nm q – hieäu suaát cô caáu quay, choïn sô boä q = 0,6 8093.1 N1   1, 4 KW 9550.0,6 Vôùi cô caáu quay khi choïn ñoäng cô ñieän phaûi tính ñeán moâmen caûn do thôøi kyø chuyeån ñoäng khoâng oån ñònh. Vì moâmen caûn naøy lôùn hôn raát nhieàu moâmen caûn tónh thoâng thöôøng phaûi choïn ñoäng cô ñieän coù coâng suaát danh nghóa lôùn gaáp (2  4) laàn coâng suaát tónh Nt. Vôùi cheá ñoä laøm vieäc trung bình CÑ 25%, sô boä choïn ñoäng cô ñieän ÑK 51-6 coù caùc thoâng soá sau: Baûng 2-12. Caùc thoâng soá cô baûn ñoäng cô cuûa cô caáu quay. Kieåu Coâng Vaän Cos Mm M max Moâmen Troïng M dm M dm ñoäng suaát toác  baùnh ñaø löôïng cô KW (v/ph) cuûa roto (kg) (GD2
  2. (kgm2) ÑK 51- 2,8 950 0,78 1,3 1,8 0,2 84 6 2.4.2.3.2. Tæ soá truyeàn chung Tæ soá truyeàn chung töø truïc ñoäng cô ñeán caàn truïc ñöôïc xaùc ñònh: ndc iq  nq Trong ñoù: nq – soá voøng quay cuûa caàn truïc Nñc – soá voøng quay cuûa ñoäng cô, nñc = 950 v/ph 950 Neân iq   950 1 Tæ soá truyeàn töø truïc ñoäng cô ñeán truïc tang laø: ndc i ntg Trong ñoù: ntg – soá voøng quay cuûa tang Vq 74 ntg    159 voøng/phuùt  .D0 3,14.0,148 Vôùi: Vq- vaän toác thu caùp, Vq = 74 m/phuùt a. boäi suaát palaêng D0 = Dtg + dc = 140 + 8,1 = 148,1mm 950  i 6 159
  3. Boä truyeàn laø hoäp giaûm toác baùnh raêng truï coù tyû soá truyeàn ñöôïc phaân boá nhö sau: Baûng 2-13: Baûng phaân phoái tyû soá truyeàn cho hoäp giaûm toác Truïc I II III Thoâng soá i = 1900 3 2 n,v/ph 960 320 160 N,KW 7 6,72 6,45 Nhö ñaõ döï kieán ôû treân, boä truyeàn ñöôïc thöïc hieän döôùc daïng hoäp giaûm toác hai caáp baùnh raêng truï. Ta choïn phöông aùn mua hoäp giaûm toác coù saün theo tieâu chuaån. Caên cöù vaøo yeâu caàu coâng suaát boä truyeàn, vôùi soá voøng quay truïc vaøo, tyû soá truyeàn vaø neâu veà yeâu caàu laép raùp maø ta choïn hoäp giaûm toác. 2.4.2.3.3. Kieåm tra ñoäng cô ñieän Thôøi gian môû maùy toái ña caàn coù: 60 tm   .nq Vôùi : - goùc quay khôûi ñoäng nen duøng  = /9 rad vôùi cheá ñoä trung bình  60. tm  9  6,66 s  .1
  4. Moâmen môû maùy lôùn nhaát caàn coù ñeå thôøi gian môû maùy khoâng vöôït quaù tm theo coâng thöùc. Mq (GD 2 )1 n1  (Gi Di2 )1 n1 Mm    iq q 375.iq t m q 2 375t m Trong ñoù: + Mq = 15918 Nm + GD2 – laø toång moâmen caùc voâ laêng caùc boä phaän cuûa caàn truïc ôû vò trí xa nhaát. (GD2) = (Q0 + Qm) L + Gc.L/2 = = 4 (36000.11,6+4000.5,8) = 1763200Nm2 +  = 1,1  1,2- heä soá aûnh höôûng quaùn tính cuûa chi tieát treân caàn truïc, ta choïn  = 1,2. +  (GiDi2) = (GiDi2)roâ + (GiDi2)khôùp = 2 + 3,79 = 5,79Nm2 Vôùi: (GiDi2)khôùp = 3,79Nm2 moâmen voâ laêng cuûa khôùp noái keát hôïp vôùi baùnh phanh. 15918 1,27.106.950 1,2.5,79.950 Mm   2   31,2 Nm 950.0,6 375.950 .6,66.0,6 375.6,66 Ñoái vôùi ñoäng cô ñieän ñaõ choïn coù moâmen môû maùy danh nghóa laø: N dc 2,8 M dn  9550  9550.  28,1Nm ndc 950 2.4.2.4. Tính choïn phanh Ñeå phanh ñöôïc nhoû goïn ta ñaët phanh ôû truïc cuûa ñoäng cô. Thôøi gian phanh ñöôïc laáy theo baûng [3-16, Tính toaùn maùy truïc] öùng vôùi taàm vôùi 12m, khoâng tính löïc gioù vaø ñoä choøng chaønh taøu
  5. thì tph = 3s, töø thôøi gian phanh ta tính moâmen quaùn tính khi phanh theo coâng thöùc: (GD2 ) q nq 1,27.10 6.1 M4    1128 Nm 375.t hp 375.3 Moâmen phanh caàn coù theo coâng thöùc: q M ph  k ph ( M 1  M 2  M 3  M 4 ) i ph 0,6  1,1(295  1218)  102 Nm 6 Döïa vaøo moâmen phanh yeâu caàu ta choïn loaïi phanh maù ñieän töø TKT 200 coù moâmen phanh lôùn nhaát laø 120Nm, coù caùc thoâng soá sau: + Moâmen phanh: Mph = 120 N + Ñöôøng kính ñóa phanh: 200 mm + Troïng löôïng: 37,5 kg Ta choïn phöông aùn mua saün khi duøng ta chæ caàn ñieàu chænh ñeå ñuùng vôùi moâmen phanh yeâu caàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản