Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 14: tính toán kết cấu cần cẩu, cột cẩu

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
120
lượt xem
48
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 14: tính toán kết cấu cần cẩu, cột cẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cần derrick đã được tiêu chuẩn hóa (OCT 8835 – 58) gồm 3 kiểu: - Kiểu I- Cần có mặt cắt không đổi, lực nén từ 10 - 100 kN, chiều dài cần từ 4 - 10m. - Kiểu II- Cần gồm một đoạn ống lớn, hai đoạn ống nhỏ, nối với nhau bằng 2 đoạn ống côn gắn, lực nén từ 50 -200kN, chiều dài từ 8 - 16m - Kiểu III- cần một đoạn ống trụ và hai đoạn ống côn, lực nén từ 100 - 900 kN, chiều dài từ 10 - 22m. Cần được làm bằng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 14: tính toán kết cấu cần cẩu, cột cẩu

  1. CHÖÔNG 14 TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀN CAÅU, COÄT CAÅU 3.1. TÍNH CHOÏN KEÁT CAÁU CAÀN CAÅU 3.1.1. Sô Ñoà Tính Caàn Sô ñoà tính cuûa heä caàn Mo – Xleâvinh nhö treân hình (3-1) - Söùc caêng trong palaêng naâng caàn T khi khoâng tính taûi troïng gioù taùc duïng leân caàn, vaø ôû goùc nghieâng caàn nhoû nhaát ñöôïc tính theo coâng thöùc: 2 1 1 T  Qo 1     2. .sin  h h Vôùi: h- chieàu cao coät tính töø chaân caàn, h = 9m. l – chieàu daøi caàn, l = 12m 2  12  12  T  25500. 1     2.  8500 N 9 9 Löïc neùn trong palaêng naâng caàn tính theo coâng thöùc: l N  Qo .  S1  0,95Qo A h
  2. Trong ñoù: + S1 – löïc caêng trong nhaønh daây naâng haøng, tính theo coâng thöùc S1 = k.Q0 = 1,02 . 36000 = 39780N Vôùi: k – heä soá tính baèng k = 1 + ; caùp baèng theùp thì  = 0,02 + A- heä soá cho trong baûng [5.15-tr.186 soå tay thieát bò taøu thuûy T2] döïa vaøo tyû soá h/l. 12 N  36000.  39780  0,95.36000.1, 45  137370 N 9 3.1.2. Choïn Caàn Caàn derrick ñaõ ñöôïc tieâu chuaån hoùa (OCT 8835 – 58) goàm 3 kieåu: - Kieåu I- Caàn coù maët caét khoâng ñoåi, löïc neùn töø 10  100 kN, chieàu daøi caàn töø 4  10m. - Kieåu II- Caàn goàm moät ñoaïn oáng lôùn, hai ñoaïn oáng nhoû, noái vôùi nhau baèng 2 ñoaïn oáng coân gaén, löïc neùn töø 50  200kN, chieàu daøi töø 8  16m - Kieåu III- caàn moät ñoaïn oáng truï vaø hai ñoaïn oáng coân, löïc neùn töø 100  900 kN, chieàu daøi töø 10  22m. Caàn ñöôïc laøm baèng theùp oáng ñònh hình hoaëc cuoán baèng caùc taám toân phaúng leân maùy cuoán toân, roài laïi baøn laïi baèng caùc moái haøn doïc. Theùp laøm caàn laø theùp khoâng haøn OCT 8731-58 vaø
  3. OCT 8732-58, theùp taám 09T2-OCT 5058-87, theùp 20-OCT 1050-57, theùp M21a- OCT 380-57 hoaëc caùc theùp coù tính chaát töông ñöông tính haøn toát. Töø löïc neùn N caàn ta choïn kieåu caàn III hình (3-2) coù caùc thoâng soá sau: Baûng 3-1. Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa caàn Löïc neùn, kN 100 d,mm 180 L,m 12 S,mm 7 L1,m 12,1 S1,mm 6 l1,m 4 S2,mm 6 l2,m 4,05 S3,mm 7 D,mm 245 Khoái löôïng, 420 kg
  4. 3.2. TÍNH CHOÏN COÄT 3.2.1. Sô Ñoà Ngoaïi Löïc Taùc Duïng Leân Coät Vôùi heä caàn Mo – Xleâvinh coät caåu laø moät coät caåu ñôn giaûn. Ngoaïi löïc taùc duïng leân coät caåu nhö hình (3-3) bao goàm: + Löïc T cuûa palaêng naâng caàn taùc duïng vaøo cuïm roøng roïc ñænh coät. ST = 40018N + Löïc neùn doïc caàn N taùc duïng vaøo goái ñôõ caàn. N = 95136N. + Söùc caêng St cuûa ñoaïn daây naâng haøng chaïy doïc caàn. St = 12750N + Söùc caêng T1 cuûa ñoaïn daây naâng haøng chaïy vaøo tôøi. T1 = 13552N. Caùc löïc treân ñöôïc phaân thaønh caùc thaønh phaàn thaúng ñöùng Qa, Qc, Qt vaø naèm ngang Ta, Tc, Tt nhö treân hình. Vôùi caàn nheï laép treân coät, caùc thaønh phaàn löïc neùn treân ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Ta = Tc = (N-St). cos Qa = T.sin + T1
  5. Qc = (N –S1). sin T1  Qt  0,707.St Trong ñoù:  - laø goùc nghieâng caàn tính lôùn nhaát khi goùc nghieâng laø 150 - laø goùc nghieâng palaêng naâng caàn,  = 620 Ta ñöôïc: Ta = Tc = (95136 – 12750). cos15 = 79578N Qa = 40017.sin62 + 13552 = 48970N Qc = (95136 – 12750). Sin15 = 21323N Tt  Qt  0,707 . 13552 = 9581N 3.2.2. Choïn Sô Boä Kích Thöôùc Maët Caét Thaùp Caáu Coät caåu thöôøng coù maët caét troøn. Moãi ñoaïn coù theå laø taám toân ñöôïc cuoán thaønh hình truï, hình coân vaø ñöôïc noái vôùi nhau baèng moät moái haøn doïc. Khi gheùp caùc ñoaïn coät vôùi nhau, caàn gheùp sao cho moái haøn doïc ôû hai ñoaïn leäch nhau 900, chieàu daøi cuõng leäch nhau khoâng ít hôn 0,125 chu vi oáng. Caùc moái haøn caàn coù vaùt meùp chöõ V, haøn giaùp moái haøn phaûi ñöôïc kieåm tra baèng tia rônghen hoaëc tia gramma. Taïi choã coät ñi qua ngang boong chieàu daøy coät taêng leân 20  30%. Ñöôøng kính coät taïi choã laép cuïm roøng roïc naâng caàn baèng (0,6  0,75) ñöôøng kính lôùn nhaát. Chieàu daøy coät taïi ñoù cuõng baèng (0,7  0,75) chieàu daøi coät ôû boong ñôõ treân.
  6. Kích thöôùc maët caét thaùp caåu coù theå choïn sô boä theo maãu. Khi khoâng coù maãu ta choïn theo coâng thöùc sau: - Theo ñieàu kieän beàn: L Wc  0,785. Dtb .  24. 3  Q.1 h2 Trong ñoù: Wc - moâmen choáng uoán cuûa maët caét coät Ie – moâmen quaùn tính cuûa maët caét coät Dtb – ñöôøng kính trung bình coät (cm)  - chieàu daøi toân (cm) L – khoaûng caùch töø goái treân cuûa coät ñeán ñieåm treo palaêng, naâng caàn treân ñænh coät (m) h - khoaûng caùch töø goái ñuoâi caàn ñeán ñieåm treo palaêng naâng caàn treân cuûa ñænh coät (m) Q.l – toång caùc tính cuûa söùc naâng Q(kN) vôùi chieàu daøi caàn l(m) cuûa taát caû caùc thaønh phaàn cuûa caàn ôû veà moät phía coät 10Q.l = 10 (Q0.l + Gc 1/2) = 10 (25,5.12 + 4.6) = 3264 L 11,25 24. h2  Q.1  24. 9 .3264  97920 Ta ñöôïc: - Wc  0,785.502 = 3925 > 3264 cm3
  7. - Ic  0,393. 503.2 = 98250 > 97920cm4  thoûa maõn Vaäy ta coù kích thöôùc cuûa coät caåu laø D = 480mm Dn = 500mm  = 20mm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản