Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 15: tính chọn các thiết bị phụ

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
34
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 15: tính chọn các thiết bị phụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chạc đuôi cần được tiêu chuẩn hóa( hình 4-1) theo TOCT 8834-58, từ lực nén cần ta chọn được cần có các thông số cơ bản, bảng(4-1) sau: Bảng 4-1. Kích thướt cơ bản của chạc đuôi cần: Lực nén, kN d,mm A,mm C,mm 100 180 145 70 R,mm S,mm S1,mm S2,mm 52 28 10 22 MÃ TREO HÀNG ĐẦU CẦN Mã cần được tiêu chuẩn hóa(hình4-2), ta cũng dựa vào lực nén cần ta chọn được mã cần theo tiêu chuẩn TOCT 8834-58 theo bảng (4-2) Bảng4-2. Kích thướt của mã treo bảng Lực nén, kN d,mm A,mm B,mm b,mm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 15: tính chọn các thiết bị phụ

  1. CHÖÔNG 15 TÍNH CHOÏN CAÙC THIEÁT BÒ PHUÏ 4.1. CHAÏC ÑUOÂI CAÀN Chaïc ñuoâi caàn ñöôïc tieâu chuaån hoùa( hình 4-1) theo TOCT 8834-58, töø löïc neùn caàn ta choïn ñöôïc caàn coù caùc thoâng soá cô baûn, baûng(4-1) sau: Baûng 4-1. Kích thöôùt cô baûn cuûa chaïc ñuoâi caàn: Löïc neùn, kN 100 R,mm 52 d,mm 180 S,mm 28 A,mm 145 S1,mm 10 C,mm 70 S2,mm 22
  2. 4.2. MAÕ TREO HAØNG ÑAÀU CAÀN Maõ caàn ñöôïc tieâu chuaån hoùa(hình4-2), ta cuõng döïa vaøo löïc neùn caàn ta choïn ñöôïc maõ caàn theo tieâu chuaån TOCT 8834-58 theo baûng (4-2) Baûng4-2. Kích thöôùt cuûa maõ treo baûng
  3. Löïc neùn, kN 100 d1,mm 58 d,mm 180 R,mm 50 A,mm 325 R1,mm 81 B,mm 226 R,mm 28 b,mm 116 L,mm 130 b1,mm 55 S1,mm 53 4.3. CUÏM MAÕ BAÉT DAÂY NAÂNG CAÀN Cuïm maõ baét daây naâng caàn ñöôïc haøn treân ñænh thaùp ñeå laép cuïm roøng roïc cuûa palaêng naâng caàn. Keát caáu cuïm maõ quay cuõng ñöôïc tieâu chuaån hoùa TOCT 8834-58 theo löïc neùn ta cuõng saùc ñònh ñöôïc kích thöôùt chính baûng (4-4) Baûng 4-3. Kích thöôùt cuïm maõ daây naâng caàn Taûi cho pheùp, 63 A 75 kN D 55 A1 92 D1 85 A2 - H 265 b 36 h0 140 s 10
  4. h1 40 R 42 h2 80 B 112 4.4. GOÁI ÑÔÕ CAÀN Goái ñôõ caàn cuõng ñöôïc tieâu chuaån TOTC 8834-58 Baûng4-4 Thoâng soá cuûa goái ñôõ caàn Löïc neùn caàn, 100 h1,mm 100 kN D,mm 105 B,mm 44
  5. D1,mm 165 B1,mm 220 D2,mm 160 A,mm 155 D3,mm 142 s,mm 12 d1,mm 50 s1,mm 28 h0,mm 105 H,mm 397 h1,mm 100 H1,mm 320 h2,mm 100 d2,mm 18 Hình 4-4: Goái ñôõ caàn nheï a. Truï ñôõ thaúng; b. Truï ñôõ cong
  6. 1. Taám maõ; 2. maõ ngang; 3. voøng chaén haõm; 4. Truï ñôõ; 5. Chaïc ñuoâi caàn; 6. Voøng chaén môõ; 7. goái ñôõ treân; 8. Maõ quay baét roøng roïc daãn höôùng; 9. Chaïc cuûa roøng roïc daãn höôùng; 10. goái ñôõ döôùi; 11. vít thaùo nöôùc; 12. ñai oác haõm; 13. choát cheû; 14. choát ñuoâi caàn; 15. choát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản