Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -chương 2: Lựa chọn phương án thiết kế

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
219
lượt xem
103
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -chương 2: Lựa chọn phương án thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng Quan Về Các Loại Cẩu Derrick 1.2.1.1. Các kiểu Derrick đơn Derrick đơn giản Kết cấu chỉ có tời nâng hàng có động cơ, tầm với được thay đổi khi không có hàng theo 3 cách: - Kéo tay rồi hãm bằng xích - Kéo tay rồi kéo bằng hãm cáp (khi không dùng xích) Dùng tời nâng cần không động cơ (khi dùng để thay đổi tầm với) Cần trục kiểu này có năng suất thấp, sức nâng nhỏ nhưng kết cấu đơn giản, thường dùng trên các tàu nhỏ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy -chương 2: Lựa chọn phương án thiết kế

 1. Chương 2: LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ 1.2.1. Toång Quan Veà Caùc Loaïi Caåu Derrick 1.2.1.1. Caùc kieåu Derrick ñôn 1.2.1.1.1. Derrick ñôn giaûn Keát caáu chæ coù tôøi naâng haøng coù ñoäng cô, taàm vôùi ñöôïc thay ñoåi khi khoâng coù haøng theo 3 caùch: - Keùo tay roài haõm baèng xích - Keùo tay roài keùo baèng haõm caùp (khi khoâng duøng xích) - Duøng tôøi naâng caàn khoâng ñoäng cô (khi duøng ñeå thay ñoåi taàm vôùi) Caàn truïc kieåu naøy coù naêng suaát thaáp, söùc naâng nhoû nhöng keát caáu ñôn giaûn, thöôøng duøng treân caùc taøu nhoû.
 2. Hình 1.1. Sô ñoà caàn truïc derrick ñôn giaûn, loaïi nheï. a. Coù daây naâng caàn vaø daây naâng haøng; b. Coù palaêng naâng caàn vaø palaêng naâng haøng; c, coù tôøi naâng caàn; 1. caàn; 2. coät; 3. maõ quay cuûa daây naâng caàn; 4,7,9,15. ma ní; 6. daây naâng caàn; 8. maõ baét caùp naâng haøng vaø naâng caàn; 10. roøng roïc naâng haøng; 11. ñoái troïng; 12. maét xoay; 13. moùc caåu; 14. daây quay caàn; 16. palaêng quay caàn; 17. maõ caùp naâng caàn treân boong; 18. goái caàn vaø choát quay ñuoâi caàn; 20. daây naâng haøng; 21. roøng roïc daãn höôùng; 22. ñaàu daây naâng haøng chaïy vaøo tôøi; 23. daây hoaëc palaêng tay naâng caàn; 24. palaêng naâng caàn; 25. palaêng naâng haøng; 26. tôøi naâng haøng khoâng ñoäng cô; 27. tang con cuûa tôøi haøng. 1.2.1.1.2. Derrick loaïi naëng coù daây quay
 3. Loaïi naøy coù 4 tôøi: 1 tôøi naâng haøng, 1 tôøi naâng caåu, 2 tôøi quay caàn. Goái ñuoâi caàn thöôøng ñaët treân heä ñôõ caàn boá trí rieâng treân boong. Taàm vôùi thöôøng ñöôïc thay ñoåi khi coù haøng treân moùc. Khi söùc naâng döôùi 15  20T, caàn khoâng xeû raõnh vaø coù palaêng naâng haøng caàn gioáng caàn truïc loaïi nheï. Khi söùc naâng treân 15  20T caàn ñöôïc xeû raõnh laép roøng roïc ñeå daãn daây naâng haøng ñi leân roøng roïc treân ñænh roài xuoáng tôøi. Treân caùc taøu lôùn thöôøng trang bò moät vaøi derrick ñôn coù daây quay ñeå caåu caùc maõ haøng naëng.
 4. 1.2.1.1.3. Derrick ñôn kieåu Halen Ñaëc ñieåm cuûa caåu truïc loaïi naøy laø coù hai palaêng vöøa duøng naâng haï caàn vöøa duøng quay caàn maéc töø ñaàu caàn vaøo hai ñaàu cuûa xaø ngang ñænh coät. Xaø ngang ñænh coät thöôøng daøi ñeå giaûm löïc quay caàn do keát caáu naëng. 1.2.1.1.4. Derrick ñôn kieåu Veâleâ Caàn truïc Veâleâ coù ba tôøi coù ñoäng cô. Hai ñaàu daây treân tang tôøi naâng caàn (1) cuoán cuøng chieàu, hai ñaàu daây treân tang tôøi quay caàn (7) cuoán ngöôïc chieàu nhau. Xaø ngang (11) duøng ñeå caân baèng söùc caêng trong hai palaêng. Vì moãi laàn naâng hoaëc quay chæ duøng moät tôøi neân coâng suaát ñoäng cô ñieän seõ lôùn hôn caàn truïc Halen,
 5. coù söùc naâng töông ñöông, ñieàu khieån deã daøng, chæ caàn moät ngöôøi laùi. 1.2.1.1.5. Derrick ñôn kieåu Mo-Xleâvinh Caàn truïc Mo-Xleâvinh cuõng coù hai palaêng vöøa naâng caàn vöøa quay caàn, nhöng moãi palaêng chia laøm hai nhaùnh. Tôøi goàm 2 tang ñoäc laäp coù theå quay ñoàng boä ñeå naâng haï caàn hoaëc quay traùi chieàu nhau ñeå quay caàn.
 6. 1.2.1.1.6. Derrick ñôn coù xe moùc Hình (1-6) trình baøy moät kieåu caàn truïc coù xe con mang moùc caåu chaïy doïc daàm ngang ôû treân caàn. Caàn (5) goàm moät daàm ngang coù ñöôøng cho xe moùc chaïy vaø moät heä daøn gia cöôøng. Caàn ñöôïc laép vaøo coät giöõa baèng moät heä choát nhö ôû caùc caåu Derrick khaùc. Palaêng (3) giöõ caàn naèm ngang hoaëc haï caàn xuoáng vò trí (7) khi taøu chaïy. Khi tôøi (4) keùo moùc chaïy doïc caàn. Hai tôøi quay caàn (10) ñaët treân saøn tôøi keùo hai palaêng quay caàn (8). Taát caû caùc tôøi ñeàu laø duøng tôøi thuûy löïc, heä thoáng ñieàu khieån coù moät van cho tôøi naâng haøng, moät van duøng chung cho tôøi quay caàn vaø tôøi chuyeån xe moùc. Caàn truïc naøy, laøm nhanh vaø ñaët ñöôïc haøng chính xaùc taïi moïi vò trí trong taàm vôùi. 1.2.1.1.7. Derrick ñôn kieåu Stiuken
 7. Caàn truïc Stiuken coù öu ñieåm laø laøm vieäc tin caäy, cô giôùi hoùa hoaøn toaøn, khoâng caàn chuaån bò maéc daây tröôùc luùc baét ñaàu laøm vieäc, laät caàn ñôn giaûn, caàn naëng coù theå laøm vieäc ñoàng thôøi vôùi caùc caåu ñoâi nheï laép treân cuøng moät coät. Nhöôïc ñieåm lôùn nhaát laø kích thöôùc lôùn, chieám nhieàu choã treân boong.
 8. 1.2.1.2. Caùc kieåu Derrick ñoâi 1.2.1.2.1. Derrick ñoâi ñôn giaûn
 9. Laø loaïi caàn caåu coù keát caáu ñôn giaûn, chæ duøng hai tôøi coù ñoäng cô, chu kyø hoaït ñoäng cuûa moùc raát ngaén, haøng khoâng bò laéc, laøm vieäc ñöïôc khi taøu coù ñoä nghieâng lôùn. Caåu ñoâi coù nhöôïc ñieåm cô baûn laø: - Söùc naëng thaáp: söùc naâng khi caåu ñoâi chæ baèng (0.3  0.6) söùc naâng moät caåu khi caåu ñôn. - Tính cô ñoäng cuûa caåu keùm do ñoù naêng suaát ñôn giaûn cuûa caåu ñoâi ñôn giaûn thaáp hôn caàn truïc quay vaø derrick ñôn cô giôùi hoùa hoaøn toaøn. Thôøi gian chuaån bò caàn truïc laøm vieäc vaø thôøi gian xeáp goïc caàn truïc laïi tröôùc khi taøu chaïy khaù daøi. - Möùc ñoä an toaøn khoâng cao, caàn truïc coù theå bò quaù taûi ñeán möùc gaõy caàn ñöùt daây giaèng hoaëc bò maát oån ñònh ñeán möùc laät caàn do ñaët sai vò trí caàn vaø daây giaèng maïn, do ngöôøi laùi thieáu kinh nghieäm, thieáu chuù yù ñeå goùc giöõa hai daây naâng
 10. haøng quaù 120o. Khi naâng haï caàn neáu khoâng caån thaän cuõng coù theå bò rôi caàn. 1.2.1.2.2. Derrick ñoâi kieåu Faren Caàn truïc ñoâi Faren coù hai tôøi dieän ñeå naâng haï caàn, caùc ñieåm baét daây giaèng maïn naèm treân moät ñöôøng thaúng naèm ngang truøng vôùi ñöôøng truïc choát ngang ñuoâi caàn. Khi naâng haï caàn, caàn vaø daây giaèng maïn cuøng quay quanh truïc ñoù, khoâng maát thôøi gian maéc laïi daây giaèng. Caàn truïc Faren khaéc phuïc ñöôïc hai nhöôïc ñieåm cuûa caàn truïc ñoâi ñôn giaûn ñoù taêng ñöôïc söùc naâng vaø naêng suaát taêng. Thôøi gian ñoùng môû naép haàm haøng giaûm 70%, thôøi gian chuaån bò caàn truïc cho caàn truïc laøm vieäc vaø xeáp laïi tröôùc khi chaïy taøu giaûm 80%. Tính chung caû chuyeán ñi caàn truïc Faren coù naêng suaát taêng 21% so vôùi caàn ñôn giaûn. Möùc ñoä an toaøn cuõng taêng leân.
 11. Hình 1-9. Sô ñoà caàn truïc Faren 1. daây naâng haøng; 2. daây giaèng ñaàu caàn; 3. tôøi naâng caàn; 4. roøng roïc daãn höôùng daây naâng caàn; 5. palaêng naâng caàn; 6. daây giaèng maïn; 7. coät maïn; 8. ñoaïn daây naâng caàn vaøo tôøi; 9. tôøi naâng haøng. 1.2.1.2.3. Derrick ñoâi kieåu Eâben Trong caàn truïc Eâben caàn ñöôïc giöõ baèng daây giaèng maïn vaø daây naâng caàn, khoâng coù daây giaèng ñaàu caàn. Ngoaøi hai tôøi naâng haøng coù theâm hai tôøi naâng caàn vaø hai tôøi daây giaèng. Caàn truïc Eâben coù caùc öu ñieåm cuûa caàn truïc ñoâi ñôn giaûn, laïi cô giôùi hoùa hoaøn toaøn caùc chuyeån ñoäng, töï ñoäng an toaøn cao do töï ñoäng ñieàu chænh vò trí cuûa caàn, coù söùc naâng khi caåu ñoâi
 12. baèng söùc naâng khi caåu ñôn. Tuy nhieân keát caáu vaø thieát bò cuõng khaù phöùc taïp. 1.2.1.2.4. Derrick đñoâi kieåu AEG Caàn truïc AEG laø caàn truïc Eâben coù 7 tôøi ñieän ñoäc laäp daây giaèng caàn ñöôïc keùo baèng tôøi duøng ñeå quay caàn. Caàn ñöôïc quay baèng caùch phoái hôïp daây giaèng ñaàu caàn vaø daây giaèng maïn (một caùi nhaû, moät caùi keùo). Taát caû caùc tôøi ñöôïc taäp trung ôû moät baøn ñieàu khieån.
 13. Hình 1-11: Sô ñoà caàn truïc AEG 1. Daây naâng haøng; 2. daây giaèng ñaàu maïn; 3. cuïm roøng roïc ñaàu caàn cuûa daây giaèng; 4. caàn maïn; 5. daây naâng caàn; 6. coät; 7. daây giaèng ñaàu caàn; 8. tôøi daây giaèng maïn; 9. tôøi daây giaèng ñaàu caàn; 10. tôøi naâng caàn; 11. caàn haàm; 12. daây giaèng caàn haàm; 13. tôøi naâng haøng; 14. moùc caåu; 15. maïn giaû.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản