Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy- chương 3: chọn phương án thiết kế

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
199
lượt xem
92
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy- chương 3: chọn phương án thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đáp ứng được các yêu cầu và mục đích của việc thiết kế mới một cần cẩu cột buồm, ta phải đưa ra một phương án phù hợp nhất để phục vụ cho công tác thiết kế. Đối với các phương án thiết kế phải có đầy đủ thông tin dữ liệu cần thiết. Với mục đích là “Thiết kế cần trục Derrick tải trọng nâng 3 tấn” Tất cả các loại cẩu trên ta thấy loại cẩu đơn là phù hợp với tàu của đề bài cho là tàu hàng có trọng tải nhỏ (3T). Loại cẩu đơn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy- chương 3: chọn phương án thiết kế

  1. Chương 3: Choïn Phöông Aùn Thieát Keá Ñeå ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu vaø muïc ñích cuûa vieäc thieát keá môùi moät caàn caåu coät buoàm, ta phaûi ñöa ra moät phöông aùn phuø hôïp nhaát ñeå phuïc vuï cho coâng taùc thieát keá. Ñoái vôùi caùc phöông aùn thieát keá phaûi coù ñaày ñuû thoâng tin döõ lieäu caàn thieát. Vôùi muïc ñích laø “Thieát keá caàn truïc Derrick taûi troïng naâng 3 taán” Taát caû caùc loaïi caåu treân ta thaáy loaïi caåu ñôn laø phuø hôïp vôùi taøu cuûa ñeà baøi cho laø taøu haøng coù troïng taûi nhoû (3T). Loaïi caåu ñôn Mo- Xleâvinh coù öu ñieåm hôn caû vì xoay caàn baèng daây giaèng qua coät maïn deã thao taùc, keát caáu ñôn giaûn deã cheá taïo phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ôû nöôùc ta. Chính vì vaäy ta choïn loaïi caàn caåu naøy ñeå thieát keá. 1.2.2.1. Caùc thoâng soá ban ñaàu.
  2. Nhieäm vuï thö thieát keá caàn truïc taøu thuûy troïng taûi 3T. Ta choïn taøu coù thoâng soá cô baûn laø: + LMax = 90 (m) + BMax = 13 (m) + H = 6.0 (m) Taøu bao goàm 4 khoang haøng chieàu daøi moãi khoang laø 15 (m). Moãi khoang boá trí moät caàn caåu hình (1-12) 1.2.2.2. Lựa choïn caùc thoâng soá cô baûn
  3. Kích thöôùc cô baûn cuûa derrick (chieàu daøi caàn, chieàu cao coät vaø vò trí chaân caàn...) phuï thuoäc vaøo kích thöôùc taøu, caùch boá trí haàm haøng, kích thöôùc haàm haøng caùch boá trí haøm haøng treân taøu, coâng duïng taøu... döïa vaøo naêng suaát xeáp dôõ haøng hoaù ta xaùc ñònh toác ñoä naâng, vaän toác quay caàn truïc, vaän toác trung bình thay ñoåi taàm vôùi. Döïa vaøo maãu ta xaùc ñònh ñöôïc caùc thoâng soá cô baûn nhö sau: - Taûi troïng naâng ñònh möùc: Q = 3T - Toác ñoä naâng: vn = 20 (m/ph) - Vaän toác quay caàn truïc: vq = 1 (vg/ph) - Vaän toác trung bình thay ñoåi taàm vôùi: v1 = 20 (m/ph) - Goùc nghieâng caàn nhoû nhaát   15o öùng vôùi LMax = 11,6 (m). - Goùc nghieâng caàn lôùn nhaát   15o öùng vôùi LMin = 3,5(m). - Chieàu daøi caàn: Lc = 12(m) - Khoaûng caùch töø chaân caàn ñeán mieäng haàm haøng phuï thuoäc vaøo kích thöôùc caùc tôøi, choïn baèng 3.5 (m). - Chieàu cao chaân caàn tính töø saøn tôøi: h = 2,25 (m) - Chieàu cao coät tính töø chaân caàn ñeán ñieåm treo daây naâng caàn, döïa vaøo tyû soá h/l ñoái vôùi caàn nheï h/l = 0.4  1.0 ta choïn chieàu cao coät laø: 9 (m)
  4. - Caàn caàu vaø caùc thieát bò cuûa caàn caåu laøm vieäc vôùi cheá ñoä nheï.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản