Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 7: Các bộ phận khác của cơ cấu nâng

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
78
lượt xem
14
download

Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 7: Các bộ phận khác của cơ cấu nâng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ phận kẹp cáp trên tang Có nhiều phương pháp kẹp cáp trên tang song có hai kiểu tiện lợi được sử dụng rộng rãi là kiểu dùng tấm kẹp cáp ép trên mặt tang bằng bulông và dùng kiểu chiêm hãm đầu cáp trên tang, ta sử dụng phương pháp kiểu kẹp cáp trên tang thông thường. Phương pháp này sử dụng rộng rãi hơn, đơn giản chế tạo, sử dụng tiện lợi. Cáp được kẹp lên thành tang bằng 1 bulông qua tấm đè kẹp trên tang.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán cần cẩu Derrick tải trọng nâng 3T dùng cho tàu thủy - chương 7: Các bộ phận khác của cơ cấu nâng

  1. Chương 8: Caùc boä phaän khaùc cuûa cô caáu naâng 2.2.2.7.1. Boä phaän keïp caùp treân tang Coù nhieàu phöông phaùp keïp caùp treân tang song coù hai kieåu tieän lôïi ñöôïc söû duïng roäng raõi laø kieåu duøng taám keïp caùp eùp treân maët tang baèng buloâng vaø duøng kieåu chieâm haõm ñaàu caùp treân tang, ta söû duïng phöông phaùp kieåu keïp caùp treân tang thoâng thöôøng. Phöông phaùp naøy söû duïng roäng raõi hôn, ñôn giaûn cheá taïo, söû duïng tieän lôïi. Caùp ñöôïc keïp leân thaønh tang baèng 1 buloâng qua taám ñeø keïp treân tang. - Löïc caêng taùc duïng leân boä phaän keïp caùp ñöôïc tính theo coâng thöùc: S dm 1355,2 Sk   0,12.4  299,9 N e fa e Trong ñoù: f = 0,12  0,16 – heä soá ma saùt giöõa maët tang vôùi caùp, choïn 0,12  = 4- goùc oâm cuûa caùc voøng caùp döï tröõ (2) treân tang töông öùng - Löïc keùo moãi bu loâng keïp tính theo coâng thöùc: Sk P ( f  f1 )(e f1  1)
  2. Vôùi: f1- heä soá ma saùt giöõa taám keïp vaø caùp, goùc oâm caùp 2 = 2.400 = 800 f 0,12 f1    0,187 sin  sin 40 1- goùc oâm cuûa caùp treân tang khi chæ coøn moät voøng caùp 299,9 P  3060 N (0,12  0,187)(e 0,12.4  1) - ÖÙng suaát toång xuaát hieän trong buloâng caû chòu neùn vaø uoán: 1,3nP nPu l T  2  d 0,1.z.d13 z. . 1 4 Với: n- hệ số an toaøn cho moái keïp, n  1,5 choïn n = 2. z- soá löôïng buloâng, z-1 Pu – löïc uoán bu loâng: P0 = f.P = 0,187. 3060 = 572N d1- ñöôøng kính trong bu loâng ta choïn: d1 = 15mm 1- caùnh tay ñoøn ñaët löïc P0 ñoù laø khoaûng caùch töø ñieåm tieáp xuùc cuûa caùp vôùi thanh ñeø leân ñeán beà maët tang, l = 12mm. 1,3.2.3060 2.572.12 r    45,08  40,08  86 N / mm 2 152 1.0,1.153 1.3,14. 4
  3. Vaäy bu loâng coù d = 15mm cheá taïo baèng theùp CT3 thoõa maõn yeâu caàu. Töø ñöôøng kính buloâng ta choïn thanh ñeø tieâu chuaån nhö hình veõ (2-10) 2.2.2.7.2. Truïc tang Sô ñoà tính toaùn nhö hình veõ (2- 11) Löïc caêng treân tang coù trò soá: R = Sñm = 1355,2 KG = 13552N Ta xeùt 3 tröôøng hôïp + Tröôøng hôïp 1: löïc caêng caùp taïi ñieåm C RC = 13552N; RD = 0 Phaûn löïc taïi A Rc (60  500) 13552.560 RA    11498,6 N 660 660 Phaûn löïc taïi B RB = RC – RA = 13552 – 11498 = 2053,4N Moâmen ñoái vôùi ñieåm C MC = RA . 100 = 11498,6 . 100 = 1149860N Moâmen ñoái vôùi ñieåm D
  4. MD = RB . 60 = 2053,4 . 60 = 123204N + Tröôøng hôïp II Löïc caêng taïi ñieåm D RD = 13552N ; RC = 0 Phaûn löïc taïi B RD (100  500) 13552.600 RB    12320 N 660 660 Phaûn löïc taïi A RA = RD – RB = 13552 – 12320 = 1232N Moâmen ñoái vôùi ñieåm C MC = RA . 100 = 1232 . 100 = 123200N Moâmen ñoái vôùi ñieåm D: MD = RB . 60 = 12320.60 = 739200N + Tröôøng hôïp III: Löïc caêng caùp naèm ôû giöõa tang: RC = RD = 6776N Phaûn löïc taïi A RC (100  500)  RD 6776.(500  60)  6776 RA    5759,6 N 600 660 Phaûn löïc taïi B RB = 13552 – RA = 13552 – 5759,6 = 7792,4N
  5. Moâmen ñoái vôùi ñieåm C MC = RA .100 = 5759,6. 100 = 575960N Moâmen ñoái vôùi ñieåm D MD = RB . 60 = 7792,4 . 60 = 467544N Qua caùc tröôøng hôïp treân ta thaáy moâmen lôùn nhaát taïi ñieåm C ôû tröôøng hôïp I vôùi tang khi laøm vieäc noù chòu moâmen uoán theo chu kyø ñoái xöùng. Vaät lieäu cheá taïo tang duøng theùp C45 coù: - Giôùi haïn beàn b = 610 (N/mm2) - Giôùi haïn chaûy c = 430 (N/mm2) - Giôùi haïn moûi [-1] = 250 (N/mm2) ÖÙng suaát cho pheùp vôùi chu kyø ñoái xöùng. Trong pheùp tính sô boä coù theå tính theo coâng thöùc.  1    [n].k Trong ñoù: heä soá [n] vaø k laáy theo baûng, ta choïn k = 2, [n] = 1,6 250 [ ]  78,13( N / mm 2 ). 1 .6 .2 Taïi ñieåm C coù ñöôøng kính laø: M max 1149860 d 3 3  52,7 mm 0,1[ ] 0,1.78,13 Choïn ñöôøng kính taïi C d = 45mm
  6. Kieåm tra truïc tang taïi tieát dieän nguy hieåm Me 1149860 n  3  3  73 N / mm 2 0,1.d 0,1.54 Soá giôø laøm vieäc tính theo coâng thöùc T = 24 . 365.A . kng . kn = 24 . 365. 10. 0,67. 0.5 29346 (giôø) Soá chu kyø toång coäng tính theo coâng thöùc Z0 = T.ack . at Trong ñoù: ack – soá chu kyø laøm vieäc trong moät giôø, ack = 20 at – soá laàn gia taûi trong moät chu kyø, at = 1 Z0 = 29346 . 20 . 1 = 5,869.105 Toång chu kyø laøm vieäc Z0 phaân ra soá chu kyø laøm vieäc Z1, Z2, Z3, töông öùng vôùi taûi troïng Q1, Q2, Q3 theo tyû leä thôøi gian 2:5:3 2 2 Z1  Z 0  5,869.105  117384 10 10 5 5 Z2  Z 0  5,869.105  293540 10 10 3 3 Z3  Z 0  5,869.105  176076 10 10 Soá chu kyø laøm vieäc töông öùng 8 8 8 Q  Q  Q  Z td  Z1. 1   Z 2 . 2   Z 3.  3  Q Q Q       Ztñ = 117384 + 0,755 . 293450 + 0,28 . 176076 = 146743 Heä soá cheá ñoä laøm vieäc
  7. 107 8 107 KC  8   1,695 Z td 136743 Giôùi haïn moãi tính toaùn: -1 = [-1] Kc = 250 . 1,695 = 423,75 N/mm2 Heä soá chaát löôïng beà maët ôû ñaây ta choïn:  = 0,9 (beà maët gia coâng tinh) Heä soá kích thöôùc  = 0,7 Heä soá taäp trung öùng suaát k = 1 (vôùi truïc ñôn Heä soá an toaøn ñöôïc tính theo coâng thöùc  1 n  k . a  1  .  .  b m ÔÛ ñaây: m = 0 öùng suaát thay ñoåi theo chu kyø ñoái xöng 423,75 n  3,49 1.73 0 0,7.0,9  n > [n] = 1,6 Vaäy truïc thoûa maõn ñieàu kieän beàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản