intTypePromotion=3

tính toán động học hệ dẫn động, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
110
lượt xem
38
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán bộ truyền cấp nhanh (bánh răng côn). 1.Chọn vật liệu. Để thống nhất hoá vật liệu , chọn vật liệu hai cấp(cấp nhanh và cấp chậm) như nhau ; theo bảng (6.1)tttk hdđ cơ khí tập 1; với chế độ làm việc chịu va đập vừa, ta chọn vật liệu: Bánh nhỏ : Thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 241 . . 285 Có ... Xác định ứng suất cho phép . +, ứng suất tiếp xúc cho phép...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 2

  1. chương 2: TÝNH TO¸N THIÕT KÕ CHI TIÕT M¸Y I,TÝNH Bé TRUYÒN B¸NH R¡NG TRONG HéP GI¶M TèC A.TÝnh to¸n bé truyÒn cÊp nhanh (b¸nh r¨ng c«n). 1.Chän vËt liÖu. §Ó thèng nhÊt ho¸ vËt liÖu , chän vËt liÖu hai cÊp(cÊp nhanh vµ cÊp chËm) nh- nhau ; theo b¶ng (6.1)tttk hd® c¬ khÝ tËp 1; víi chÕ ®é lµm viÖc chÞu va ®Ëp võa, ta chän vËt liÖu: B¸nh nhá : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 241 . . 285 Cã : b1 = 850 MPa ; ch 1 = 580 MPa. B¸nh lín : ThÐp 45, t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 192 . . 240 Cã : b2 = 750 Mpa ; ch 2 = 450 MPa. 2. X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp . +, øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp :  H    H lim S H Z R Z V K xH K HL ;  +,øng suÊt uèn cho phÐp :  F    F lim S F YR YS K xF K FC K FL ;  TÝnh s¬ bé chän : ZRZVKxH = 1   H    H lim K HL S H ;  YRYSKxH = 1 vµ KFC =1 (do ®Æt t¶i mét chiÒu)   F    F lim .K FL S F ;  +, Dùa vµo b¶ng (6.2) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,víi thÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n bÒ mÆt 180 . . 350 HB ,ta chän ®é r¾n bÒ mÆt : B¸nh nhá HB = 245 B¸nh lín HB = 230  oHlim1 = 2.HB 1+ 70 = 2.245 + 70 = 560 Mpa ; oFlim1 = 1,8.HB1 = 1,8 . 245 = 441 Mpa ;
  2.  oHlim2 = 2.HB1 + 70 = 2. 230 + 70 = 530 Mpa ; oFlim2 = 1,8 . HB1 = 1,8 . 230 = 414 Mpa ; +, KHL, KFL : lµ hÖ sè tuæi thä x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : KHL= m N HO N HE H KFL= mf N FO N FE Víi : mH ;mF : lµ bËc ®-êng cong mái khi thö vÒ tiÕp xóc vµ uèn ,do HB < 350  mH = 6. NHO: Sè chu k× thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc. NHO1 =30 . HB12,4  30.245 2, 4  1,62.10 7 NHO2 =30 . HB22,4  30.230 2,4  1,40.10 7 NFO : sè chu k× øng suÊt c¬ së khi thö vÒ uèn : NFO = 4.106 ; NHE ;NFE : sè chu k× thay ®æi øng suÊt t-¬ng ®-¬ng : N HE  60.c.ni .  t i . Ti / T1  .t i / t CK 3  5 3 N HE 2  60.1.339.1650013  (0,8) 3 .   27,4.10 7 ;  8 8 N HE1  u1 N HE 2  11,5.10 8 ;  NHE1 > NHO1 => KHL1 = 1 NHE2 > NHO2 => KHL2 = 1 N FE  60.c.(ni / u i ).  t i . Ti / T1  m F .t i / t ck  5 3 N FE 2  60.1.339.16500.16  (0,8) 6 .   24,2.10 7  8 8 N FE1  u1 .N FE 2  10,1.10 8  NFE1 > NFO => KFL1 = 1 NFE2 > NFO => KFL2 = 1 +, SH ;SF : HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ tiÕp xóc vµ uèn, tra b¶ng (6.2)@ ,to cã SH =1,1. SF =1,75. Thay vµo ta ®-îc : +,  H    H lim K HL S H ;  560.1  [H]1 =  509 MPa ; 1,1 530.1 [H]2=  481,8MPa 1,1
  3. +,  F    F lim .K FL  SF ;  [F]1 = 441.1  252MPa ; 1,75 [F]2= 414.1  236,5MPa ; 1,75 +, øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp : [H]max=2,8. ch  [H]max1=2,8.580 = 1624 Mpa ; [H]max2=2,8.450 = 1260 Mpa ; [F]max= 0,8.ch  [F]max1= 0,8.580 = 464 Mpa ; [F]max2=0,8.450 = 360 Mpa ; 3. TÝnh to¸n th«ng sè cña cÊp nhanh V× bé truyÒn lµ bé truyÒn b¸nh c«n r¨ng th¼ng nªn :  H   min H 1 ,  H 2   481.8MPa a,x¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµi c«n ngoµi Revµ ®-êng kÝnh chia ngoµi de Theo c«ng thøc (6.52a),ta cã chiÒu dµi ®-êng kÝnh chia ngoµi cña b¸nh nhá (b¸nh chñ ®éng): Re = K R . u 2  1.3 T1 .K H / (1  Ke) K be .u. H 2  ; Trong ®ã: +, KR : hÖ sè phô thuéc b¸nh r¨ng vµ lo¹i r¨ng,víi bé truyÒn b¸nh c«n r¨ng th¼ng b»ng thÐp  KR = 0,5.Kd = 0,5.100 =50 MPa1/3 (do Kd = 100 Mpa1/3 ) ; +, KH : hÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng b¸nh r¨ng c«n ; Kbe _hÖ sè chiÒu réng vµnh r¨ng , Kbe= b = 0,25…0,3 ,do u1 = 4,2 > 3  Kbe = 0,25 ; Re Theo b¶ng 6.21 , víi: Kbe.u1/( 2 - Kbe) = 0,25.4,2/(2 – 0,25) = 0,6 ;æ ®òa ; ta ®-îc : KH = 1,13 ; +, T1 =25702 Mpa _m«men xo¾n trªn trôc I ; +, [H]=481,8 Mpa ; VËy : 25702.1,13 Re = 50. 4,2 2  13  117mm 1  0,25.0,25.4,2.481,8 2
  4. +, §-êng kÝnh chia ngoµi cña b¸nh r¨ng c«n chr ®éng lµ : 2.Re 2.117 d e1    54,2mm u12  1 4,2 2  1 b, X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ¨n khíp : +, Sè r¨ng b¸nh nhá : Tõ de1 =54,2 mm vµ tØ sè truyÒn u1 = 4,2 ,tra b¶ng (6.22) ,ta cã :z1p =15,9 ; Víi : HB 1,HB1 < HB 350 ;  z1 = 1,6.z1p = 1,6.15,9 = 25,44 , chän z1 =25 r¨ng ; dùa vµo b¶ng (6.22) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ; chän hÖ sè dÞch chØnh ®èi xøng : x1 =0,3 ; x2 =- 0,3 ; +, §-êng kÝnh trung b×nh vµ m« ®un trung b×nh : dm1 = ( 1- 0,5.Kbe)de1 = (1- 0,5.0,25).54,2 = 47,425 mm mtb=dm1/z1 = 47,425/25 = 1,9 mm +, M« ®un vßng ngoµi ;theo (6.56) : mte = mtb/(1- 0,5Kbe) = 1,9/(1- 0,5.0,25) = 2,17 mm Theo b¶ng( 6.8) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1, lÊy theo trÞ sè tiªu chuÈn: mte = 2,25 mm ; Do ®ã : M« ®un trung b×nh tÝnh l¹i lµ: mtb = mte.(1 – 0,5.Kbe) = 2,25.(1- 0,5.0,25) =1,97 mm §-êng kÝnh trung b×nh tÝnh l¹i lµ: dm1= mtb .z1 =1,97.25 =49,25 mm ; §-êng kÝnh chia ngoµi : dm1= mte .z1 =2,25.25 = 56,25 mm ; +, Sè r¨ng b¸nh lín : z2 = u1.z1 = 4,2. 25 = 105 . LÊy z2 = 105 r¨ng Tû sè truyÒn thùc lµ : u1 = z2/z1 = 105/25 =4,2 +,Gãc c«n chia: 1 = arctg(z1/z2) = arctg(25/105) = 13023’33’’ 2 = 90 - 1 = 76036’27’’ +, ChiÒu dµi c«n ngoµi :
  5. Re = 0,5.mte 2 2 z1  z 2  0,5.,2,25. 25 2  105 2  121,4 mm +,§-êng kÝnh chia ngoµi cña b¸nh r¨ng c«n lín : d e2 = z2.mte =105. 2,25 = 236,25 mm 4. KiÓm nghiÖm bé truyÒn r¨ng c«n : a, øng suÊt tiÕp xóc : Theo c«ng thøc (6.58) : 2.T1 K H u m  1 2 H = Z M Z H Z . 2  [H] ;(1) 0,85.b.d m1u m Trong ®ã : +, ZM : hÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh cña vËt liÖu b¸nh r¨ng ¨n khíp ,vËt liÖu thÐp-thÐp , tra b¶ng (6.5 ),ta cã : ZM =274 MPa1/3 +, ZH :hÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng bÒ mÆt tiÕp xóc, tra b¶ng (6.12) ; ta cã : ZH =1,76 (víi =0 vµ x1 + x2 =0 ); +,Z :hÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng : Theo (6.59a) , b¸nh r¨ng c«n th¼ng : Z = (4    ) / 3 = (4  1,721) / 3  0,87 ; trong ®ã: theo (6.60) cã ; (do   0 )  = [1,88 – 3,2(1/z1 + 1/z2)]cosm = [1,88 – 3,2(1/25 + 1/105)].1 = 1,721 +, KH :hÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc ; Theo (6.61) : KH = KH.KH.KH Víi : KH - hÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu cña t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng ; tra b¶ng (6.21), ta ®-îc : KH =1,13 ; KH - hÖ kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ®éng thêi ¨n khíp; b¸nh r¨ng c«n th¼ng KH = 1; KHV – hÖ sè kÓ ®Õn t¶i träng xuÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp ; KHV =1 + H .b.dm1 /(2.T1 . KH . KH ); Trong ®ã : VËn tèc vßng : v = .dm1.n1/60.1000 = 3,14.49,25.1425/60.1000 = 3,675 m/s
  6. Theo b¶ng (6.13) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,dïng cÊp chÝnh x¸c 8 . Theo b¶ng (6.15) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,: H =0,006 (r¨ng th¼ng kh«ng v¸t ®Çu r¨ng ), Theo b¶ng (6.16) tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,víi cÊp chÝnh x¸c 8, tra ®-îc g0 = 56 ; Theo c«ng thøc (6.64), ta cã: H =H.g0.v. d m1 (u  1) / u  0,006.56.3,675 49,25(4,2  1) / 4,2  9,642 tra b¶ng (6.17) cã : H < max ; +, b_chiÒu réng vµnh r¨ng ; b = Kbe.Re = 0,25.121,4 = 30,35 mm , chän b= 30 mm ;  Theo c«ng thøc (6.63): KH =1+H.b.dm1/(2.T1.KH.KH) = 1 + 9,642. 30. 49,25/(2.25702.1,13.1) = 1,245 ; Do ®ã : KH = 1. 1,13. 1,245 = 1,407 Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh vµo (1) ta cã : 2.25702.1,407. 4,2 2  1 H = 274.1,76.0,87.  460 MPa ; 0,85.30.49,25 2.4,2 +, TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt cho phÐp  H    H lim S H Z R Z V K xH K HL  v< 5 m/s nªn : Zv= 1; Ra = 2,5…1,25 m nªn : ZR= 0,95 da

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản