tính toán động học hệ dẫn động, chương 5

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
36
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn loại xích : Vì tải trọng nhỏ , vận tốc thấp nên ta chọn xích ống con lăn .xích ống con lăn có độ bền cao hơn xích ống và chế tạo không phức tạp nh- xích răng. Do đó đ-ợc dùng phổ biến . 2.Xác định các thông số của xích và bộ truyền : +, Theo bảng 5.4 tttk hdđ cơ khí tập 1 ,với ux =3, chọn số răng đĩa nhỏ : Chọn Z1 = 25 +, Do đó số răng đĩa lớn là : Z2 = ux.Z1 = 3. 25 = 75, Zmax =120(thoả mãn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 5

  1. chương 5: tÝnh bé truyÒn xÝch V× trôc 3 kÐo 2 xÝch nh- nhau nªn chØ tÝnh to¸n cho mét xÝch C¸c th«ng sè ban ®Çu : P’= PIII  3,58  1,79 Kw 2 2 ux = 3 n3 =94,2 vg/ph 1.Chän lo¹i xÝch : V× t¶i träng nhá , vËn tèc thÊp nªn ta chän xÝch èng con l¨n .xÝch èng con l¨n cã ®é bÒn cao h¬n xÝch èng vµ chÕ t¹o kh«ng phøc t¹p nh- xÝch r¨ng. Do ®ã ®-îc dïng phæ biÕn . 2.X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña xÝch vµ bé truyÒn : +, Theo b¶ng 5.4 tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,víi ux =3, chän sè r¨ng ®Üa nhá :  Chän Z1 = 25 +, Do ®ã sè r¨ng ®Üa lín lµ : Z2 = ux.Z1 = 3. 25 = 75  Zmax =120(tho¶ m·n ®iÒu kiÖn xÝch ¨n khíp ®óng) +, Theo c«ng thøc( 5.3 ) c«ng suÊt tÝnh to¸n : Pt=P’.k.kn. .kz Trong ®ã : P’: lµ c«ng suÊt cÇn truyÒn qua bé truyÒn xÝch kz : lµ hÖ sè sè r¨ng , víi Z1=25  kz= 25/Z1 = 1 kn : HÖ sè sè vßng quay, sè vßng quay cña ®Üa c¬ së, chän :n01=50vg/ph  kn=n01/n1=50/94,2 = 0,53 _Theo c«ng thøc (5.3) vµ b¶ng 5.6: k = k®.k0.ka.k®c.kb.kc : tÝch c¸c hÖ sè thµnh phÇn Trong ®ã: k0 : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc bé truyÒn ;
  2. k0=1 (®-êng nèi t©m c¸c ®Üa xÝch lµm víi ph-¬ng n»m ngang mét gãc  60o) ka: hÖ sè kÓ ®Õn kho¶ng c¸ch trôc vµ chiÒu dµi xÝch ;ka =1( chän a = 40p) k®: hÖ sè t¶i träng ®éng k® = 1,35( t¶i träng va ®Ëp võa ) k®c: hÖ sè kÓ ®Õn viÖc ®iÒu chØnh lùc c¨ng xÝch ; k®c =1 ( ®iÒu chØnh b»ng mét trong c¸c ®Üa xÝch) kc : hÖ sè kÓ ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña bé truyÒn ; kc = 1,25 ( lµm viÖc 2 ca) kbt =1,3 (cã bôi b«i tr¬n II )  k = 1. 1. 1. 1,3. 1,35. 1,25 = 2,194 Nh- vËy : Pt = 1,79. 2,194. 1. 0,53 = 2,08 kW Theo b¶ng 5.5 tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 ,víi n01=50 vg/ph , chän bé truyÒn xÝch mét d·y cã b-íc xÝch p = 25,4 mm;dc= 7,95 mm; B = 22,61 mm tho¶ m¶n ®iÒu kiÖn bÒn mßn: Pt  [P] = 3,2 kW ®ång thêi theo b¶ng 5.8 ,tho¶ m·n ®iªï kiÖn b-íc xÝch: p  pmax _Kho¶ng c¸c trôc s¬ bé : a = 40.p = 40.25,4 = 1016 mm Theo c«ng thøc 5.12 sè m¾t xÝch : X= 2. a  Z1  Z 2   Z 2  Z 1  . p  2. 1016  25  75  75  25 .25,4  131,6 2 2 p 2 4. 2 .a 25,4 2 4.3,14 2.1016 LÊy sè m¾t xÝch ch½n : Xc = 132 TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc theo c«ng thøc 5.13:   Z 2  Z1   2 0,25. p  X c  0,5Z 2  Z 1    X c  0,5Z 1  Z 2   2. * a = 2          2  a* = 0,25. 25,4 132  0,575  25  132  0,575  252  2. 75  25    1021     3,14     mm §Ó xÝch kh«ng chÞu lùc c¨ng qu¸ lín gi¶m kho¶ng c¸ch trôc ®i mét l-îng : a = 0,003a = 0,003. 1021  3 mm
  3. VËy lÊy: a = 1018 mm _Sè lÇn va ®Ëp cña xÝch theo c«ng thøc (5.14): i = Z1 .n3  25.94,2  1,2  imax=30 (b¶ng 5.9) 15. X 15.132 3,TÝnh kiÓm nghiÖm xÝch vÒ ®é bÒn KiÓm nghiÖm vÒ qu¸ t¶i theo hÖ sè an toµn do (chÞu t¶i träng lín khi më m¸y vµ th-êng chÞu t¶i träng va ®Ëp) Theo c«ng thøc (5.15) : Q S=  [S] k d .Ft  F0  Fv Trong ®ã: Theo b¶ng 5.2 tttk hd® c¬ khÝ tËp 1, ta cã: Q = 56,7 kN ; q1 = 2,6 kg ; HÖ sè t¶i träng ®éng: k® = 1,7 do Tmm = 1,6.T1; Ft : lùc vßng ; v = Z1 pn3 = 1 m/s 60000 Ft =1000P’/v = 1000.1,79/1 = 1790 N Fv :lùc c¨ng do lùc li t©m g©y ra Fv = q.v2= 2,6. 12 = 2,6 N F0 :lùc c¨ng do träng l-îng nh¸nh xÝch bÞ ®éng g©y ra : F0 = 9,81.kf .q.a = 9,81.6.2,6. 1,018 = 156 N (hÖ sè ®é vâng: kf = 6 do bé truyÒn n»m ngang) Q 56700 Do ®ã: S = =  17,7 k d .Ft  F0  Fv 1,7.1790  156  2,6  S >[S] = 8,2 (theo b¶ng 5.10) VËy bé truyÒn xÝch lµm viÖc ®ñ bÒn 4, §-êng kÝnh ®Üa xÝch : Theo c«ng thøc 5.17 vµ b¶ng 13.4 ; ®-êng kÝnh vßng chia : p 25,4 d1 =   202,65 mm sin  / Z 1  sin 180 / 25 p 25,4 d2 =   606,55 mm sin  / Z 2  sin 180 / 75 ®-êng kÝnh ®Üa xÝch: da1 = p.[0,5 + cotg(/Z1)] = 25,4.[ 0,5 + cotg(/25)] = 213,76 mm
  4. da2 = p.[0,5 + cotg(/Z2)] = 25,4.[ 0,5 + cotg(/75)] = 618,72 mm df1 = d1- 2r = 202,65 –2. 8,0297 = 184,6 mm df2 = 606,55 – 2.8,0297 = 590,5 mm (víi r = 0,5025dl + 0,05 = 0,5025.15,88 + 0,05 = 8,0297 mm vµ dl =15,88 mm (b¶ng 5.2) c¸c kÝch th-íc cßn l¹i tÝnh theo b¶ng 13.4) +, KiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc cña ®Üa xÝch: theo c«ng thøc(5.18) : K r .Ft .K d  Fvd .E  H1= 0,47 . A.K d trong ®ã: [H ]_ øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp. Chän vËt liÖu lµ thÐp 45 , t«i c¶i thiÖn; ta ®-îc :[H]=600 Mpa Lùc va ®Ëp : Fvd = 13.10-7.n1.p3.m = 13.10-7.94,2.25,43.1 = 2 HÖ sè t¶i träng ®éng : K® = 1,7 (b¶ng5.6) HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sè r¨ng ®Üa xÝch : Kr = 0,42 ( v× Z1 =25 ) DiÖn tÝch b¶n lÒ : A = 180 mm2 (tra b¶ng 5.12 víi xÝch con l¨n mét d·y ) M«®un ®µn håi : E = 2,1.105 Mpa 2,1.10 5   H 1  0,47 0,42(1790.1,7  2). =440,3 Mpa 180.1,7  H1 < [H] : vËy ®¶m b¶o ®é bÒn tiÕp xóc . T-¬ng tù cho r¨ng ®Üa 2 víi cïng vËt liÖu vµ nhiÖt luyÖn 5, Lùc t¸c dông lªn trôc : theo c«ng thøc (5.20): Fr = kx.Ft =1,15.1790 = 2058,5 N (kx= 1,15 - do bé truyÒn n»m ngang ); c¸c th«ng sè bé truyÒn xÝch : Kho¶ng c¸ch : a=1018 mm ; B-íc xÝch : p = 25,4 mm Sè r¨ng : Z1=25 ; Z2 = 75 r¨ng ; Sè m¾t xÝch : Xc=132

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản