tính toán hệ thống dẫn động cơ khí, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
85
lượt xem
22
download

tính toán hệ thống dẫn động cơ khí, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khả năng tải động: Tải trọng hướng tâm: Fy = 863N. Tỉ số giữa lực dọc trục Fz và khả năng tải tĩnh C0: i.Fz / Co = 0,704 / 8,47 = 0,084, nh- vậy dữa theo bảng 11.4 ta có: e = 0,68, X = 0,41, Y = 0,87. Lực dọc trục suất hiện trong ổ đõ chặn: Fs = e.Fy = 0,68.704 = 479 N Sơ đồ bố trí lực tác dụng: Fz13 Fly10 Theo ct 11.3 với tải trọng tác dụng lên ổ 1: Fz1 = Fz13 + Fs = 704 + 497 = 1201N. và trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán hệ thống dẫn động cơ khí, chương 6

  1. Chương 6: KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i a, Kh¶ n¨ng t¶i ®éng: T¶i träng h-íng t©m: Fy = 863N. TØ sè gi÷a lùc däc trôc Fz vµ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh C0: i.Fz / Co = 0,704 / 8,47 = 0,084, nh- vËy d÷a theo b¶ng 11.4 ta cã: e = 0,68, X = 0,41, Y = 0,87. Lùc däc trôc suÊt hiÖn trong æ ®â chÆn: Fs = e.Fy = 0,68.704 = 479 N S¬ ®å bè trÝ lùc t¸c dông: Fly11 Fz13 Fly10 Theo ct 11.3 víi t¶i träng t¸c dông lªn æ 1: Fz1 = Fz13 + Fs = 704 + 497 = 1201N. vµ trªn æ 0: Fz0 = Fz13 – Fs = 704 – 497 = 207 N. Khi ®ã t¶i träng ®éng quy -íc: Víi æ sè 0: Q0 = (X.V.Fy10 + Y.Fz0).kt.k® vµ æ sè 1: Q1 = (X.V.Fy11 + Y.Fz1).kt.k® Trong ®ã: X: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m,Y: hÖ sè t¶i träng däc trôc. V: hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay, víi tr-êng hîp nµy æ cã vßng trong quay nªn V = 1. kt : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhÞªt ®é, trong nhiÖt ®é lµm viÖc cña æ ta chän ®-îc kt = 1 v× (nhiÖt ®é t  100oC ) k®: hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng, trÞc sè tra ®-îc lµ k® = 1,2 Q0 = (0,41.1.285+0,87.207).1.1,2 = 297 N Q1 = (0,41.1.42+0,87.1201).1.1,2 = 1062 N Theo c«ng thøc 11.1 Kh¶ n¨ng t¶i ®éng
  2. C d  Q.m L Tuæi thä cña æ bi ®ì m = 3, Lh = 16000 =16000 giê Tuæi thä cña æ l¨n: L = Lh.n1.60.10-6 = 16000. 579,56. 60. 10-6 = 556 triÖu vßng HÖ sè kh¶ n¨ng t¶i ®éng: Cd = 1,062. 3 556 = 8,9 kN. Do Cd = 8,9 kN < C = 12,3 kN  lo¹i æ l¨n ®· chän ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¶i ®éng. b, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. T¶i träng tÝnh to¸n theo c«ng thøc 11.19 víi Fz1 = 901 Q0 = X0.Fly13 + Y0.Fz1 Víi X0, Yo: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m vµ hÖ sè t¶i träng däc trôc, tra trong b¶ng 11.6 ta cã: X0 = 0,5, Yo = 0,37 Q0 = 0,5.42 + 0,37.1201 = 465 kN Chän Q = Q0 ®Ó kiÓm tra v× Q0 > Q1 , Q1 = 0,465 kN < C0 = 8,47 kN.  lo¹i æ l¨n nµy tho¶ m·n kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. 2. Chän æ l¨n cho trôc trung gian (trôc sè 2) cña hép gi¶m tèc. Trôc cã lùc h-íng t©m nh- trªn trôc 1, nªn ®Ó thèng nhÊt thiÕt kÕ ta còng trän æ bi ®ì chÆn mét d·y. Chän s¬ bé æ ®ì nhÑ hÑp theo GOST 831 – 75. S¬ ®å bè trÝ lùc t¸c dông: Fly21 Fz23 Fly20 Víi ®-êng kÝnh ngâng trôc d = 40 (mm), chän æ cì nhÑ 36207 (b¶ng P2.12) Kh¶ n¨ng t¶i ®éng C = 20,6 kN ; Kh¶ n¨ng t¶i tÜnh Co =23.7 kN D = 80 (mm) B =18 (mm) r1 = 2,0 mm, r2 =1,0 (mm)
  3. KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i : a, Kh¶ n¨ng t¶i ®éng: T¶i träng h-íng t©m: Fy = 2060 N. TØ sè gi÷a lùc däc trôc Fz vµ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh C0: i.Fz / Co = 0,704 / 23,7 = 0,03 nh- vËy d÷a theo b¶ng 11.4 ta cã: e = 0,68, X = 0,41, Y = 0,87 Lùc däc trôc suÊt hiÖn trong æ ®â chÆn: Fs = e.Fy = 0,68.704 = 479 N Theo ct 11.3 víi t¶i träng t¸c dông lªn æ 1: Fz1 = Fz13 + Fs = 704 - 479 = 225 N. vµ trªn æ 0: Fz0 = Fz13 + Fs = 704 +479 = 1183 N. Khi ®ã t¶i träng ®éng quy -íc: Víi æ sè 0: Q0 = (X.V.Fy10 + Y.Fz0).kt.k® vµ æ sè 1: Q1 = (X.V.Fy11 + Y.Fz1).kt.k® Trong ®ã: X: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m,Y: hÖ sè t¶i träng däc trôc. V: hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay, víi tr-êng hîp nµy æ cã vßng trong quay nªn V = 1. kt : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhÞªt ®é, trong nhiÖt ®é lµm viÖc cña æ ta chän ®-îc kt = 1 v× (nhiÖt ®é t  100oC ) k®: hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng, trÞc sè tra ®-îc lµ k® = 1,2 Q0 = (0,41.1.1175 + 0,87.1183).1.1,2 = 1756 N Q1 = (0,41.1.1084+0,87.225).1.1,2 = 768 N Theo c«ng thøc 11.1 Kh¶ n¨ng t¶i ®éng C d  Q.m L Tuæi thä cña æ bi ®ì m = 3, Lh = 16000 =16000 giê Tuæi thä cña æ l¨n: L = Lh.n1.60.10-6 = 16000. 579,56. 60. 10-6 = 556 triÖu vßng HÖ sè kh¶ n¨ng t¶i ®éng: Cd = 1,756. 3 556 = 14,4 kN. Do Cd = 14,4 kN < C = 20,6 kN  lo¹i æ l¨n ®· chän ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¶i ®éng. b, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. T¶i träng tÝnh to¸n theo c«ng thøc 11.19 víi Fz0 = 1183
  4. Q0 = X0.Fly22 + Y0.Fz1 Víi X0, Yo: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m vµ hÖ sè t¶i träng däc trôc, tra trong b¶ng 11.6 ta cã: X0 = 0,5, Yo = 0,37 Q0 = 0,5.1175 + 0,37.1183 = 1025 kN Chän Q = Q0 ®Ó kiÓm tra Q0 = 1,025 kN < C0 = 23,7 kN.  lo¹i æ l¨n nµy tho¶ m·n kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. 3, Chän æ l¨n cho trôc ra (trôc sè 3) cña hép gi¶m tèc: XÐt tØ sè lùc däc trôc vµ lùc h-íng t©m Fz32/Fy32: Fz13/Fy13 = 0 tøc lµ kh«ng cã lùc däc trôc Fz32 = 0 nªn ta chän lo¹i æ lµ æ bi ®ì mét d·y, cã s¬ ®å bè trÝ nh- sau: Fy31 Fy30 Dùa vµo ®-êng kÝnh ngâng trôc d = 55 mm, tra b¶ng P2.7 chän lo¹i æ bi ®ì cì nhÑ cã kÝ hiÖu 211, víi c¸c th«ng sè ®-êng kÝnh trong d = 55 mm, ®-êng kÝnh ngoµi D = 110 mm, kh¶ n¨ng t¶i ®éng C = 34 kN, kh¶ n¨ng t¶i tÜnh Co = 25,6 kN, chiÒu réng æ B =21 mm, r1 = r2 =2,5 mm KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i : a, Kh¶ n¨ng t¶i ®éng: V× ®Çu ra cña trôc cã l¾p nèi trôc vßng ®µn håi nªn cÇn chän chiÒu cña Fnt ng-îc víi chiÒu ®· ®Þnh khi tÝnh trôc tøc lµ cïng chiÒu víi lùc Fx32 vµ Fx34 . Flx31 = -4741,6 N, Flx30 = -2736,7 N DÊu (-) chøng tá c¸c ph¶n lùc nµy ng-îc víi chiÒu cña Fx32 vµ Fx33 . Ph¶n lùc tæng ë 2 æ Rl x 30  1505 2  1486 2  2115 N Rl x 31  8315 2  1486 2  8447 N Ta kiÓm nghiÖm cho æ chÞu t¶i lín h¬n víi Fz = Rz31 =8447 N. Theo c«ng thøc 11.3 Q = X.V.Fr.kt.k® Trong ®ã : §èi víi æ ®ì chÞu lùc h-íng t©m X= 1
  5. V =1 khi vßng trong quay kt = 1 v× (nhiÖt ®é t  100oC ) k® = 1,2 Q = 1.8447.1.1,2 =10136 N Theo c«ng thøc 11.1 Kh¶ n¨ng t¶i ®éng C d  Q.m L Tuæi thä cña æ bi ®ì m = 3 Tuæi thä cña æ l¨n: L = Lh.n3.60.10-6 = 16000.32,2.60.10-6 = 30,912 triÖu vßng HÖ sè kh¶ n¨ng t¶i ®éng: Cd = 10,136. 3 30,912 = 31,8 kN. Do Cd = 31,8 kN < C = 34 kN  lo¹i æ l¨n ®· chän ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¶i ®éng. b, KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. T¶i träng tÝnh to¸n theo ct 11.19 víi Fa = 0 Q0 = X0.Fz Víi X0 = 0,6 (tra b¶ng 11.6) Q0 = 0,6.8447 = 5068 N Theo c«ng thøc 11.20 th× Q1 = Rt = 8447 = 8,4 kN Chän Q = Q1 ®Ó kiÓm tra v× Q1 > Q0 , Q1 = 8,4 kN < C0 = 25,6 kN.  lo¹i æ l¨n nµy tho¶ m·n kh¶ n¨ng t¶i tÜnh. Nh- vËy ta cã c¸c æ l¨n trong hép gi¶m tèc vµ lo¹i dÇu b«i tr¬n: Do tÝnh chÊt lµm viÖc cña c¸c lo¹i æ vµ b¶o qu¶n Trôc vµo(trôc 1): Lo¹i æ: æ bi ®ì chÆn kÝ hiÖu: 36204, b«i tr¬n b»ng mì T. Trôc trung gian(trôc 2): Lo¹i æ: æ ®ì chÆn kÝ hiÖu: 36208, b«i tr¬n bµng mì T. Trôc ra (trôc 3): Lo¹i æ: æ bi ®ì mét d·y:212 vµ b«i tr¬n b»ng mì M

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản