intTypePromotion=1

TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT BẰNG MATLAB

Chia sẻ: Le Thanh Nhiem | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
420
lượt xem
143
download

TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT BẰNG MATLAB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngắn mạch một pha chạm đất là loại sự cố xảy ra nhiều nhất trong hệ thống, thường do sét đánh hay do dẫn tiếp xúc với đất gọi nút xảy ra sự cố là nút k, ba dòng điện trên ba pha chảy ra khỏi nút k khi có sự cố lần lượt là INa , INb, INc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT BẰNG MATLAB

 1. TÍNH TOÁN NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT BẰNG MATLAB Giáo viên hướng dẫn: ĐỖ NGUYỄN DUY PHƯƠNG Sinh viên thực hiện: MAI SÔ ĐIN 1064136
 2. NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT (N(1)) Ngắn mạch một pha chạm đất là loại sự cố xảy ra nhiều nhất trong hệ thống, thường do sét đánh hay do dây dẫn tiếp xúc với đất gọi nút xảy ra sự cố là nút k, ba dòng điện trên ba pha chảy ra khỏi nút k khi có sự cố lần lượt là INa , INb, INc
 3. NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT (N(1)) �� I Na 0 � �� � �1 1 1 �I Na � � � � 1� 2� a �0 � � I Na = 1 � 1� 3� a �� � � � a2 a�0 � 1 � �� I Na � 2� �� ��
 4. NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT (N(1)) I Na 3 VN => INa0= INa1= INa2= Z kk0 + Z kk1 + Z kk2 + 3 Z N 3VN + Z kk1 + Z kk 2 + 3Z N Z kk 0
 5. NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT (N(1)) khi chạm đất trực tiếp ZN0=0,lúc đó : VN Vdl= dxy. ( Z kk 0 + Z kk1 + Z kk 2 2 ) 3VN + Z kk1 + Z kk 2 Z kk 0
 6. NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT (N(1)) mạch tương tương Thevenin của ba mạng thứ tự của hệ thống được mắt nối tiếp với nhau, như hình
 7. BÀI TOÁN NGẮN MẠCH MỘT PHA CHẠM ĐẤT VÀ ÚNG DỤNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ TÍNH TOÁN Tính tổng trở của ngắn mạch bất đối xứng Bài 1: Hai máy đồng bộ được nối đến đường dây qua các máy biến thế ba pha như trong hình 4. công suất và trở kháng của các máy phát và máy biến thế là: Máy 1 và 2: 100MVA; 20kV; X”d=X1=X2=20%; X0=4 %; Xg=5 % Máy biến thế T1 và T2 : 100MVA; 20/345Y kV; X=8 % Đường dây: với Scb=100MVA; Ucb=345kV thì trở kháng dường dây là X1=X2=15 % và X0=50 % . Hãy vẽ ba mạc thứ tự và tìm ma trận tổng trở nút thứ tự không theo thuật toán xây dựng Znút.
 8. Tính tổng trở của ngắn mạch bất đối xứng
 9. Tính tổng trở của ngắn mạch bất đối xứng Các nút 5 và 6 là hai nút trong của máy biến áp Giải. Chọn Scb3p=100MVA; Vcb1=345kV phía cao áp hai máy biến áp; Vcb2=20kV phía hạ áp cho máy biến áp. áp dụng thuật toán xây dựng ma trận Znút, chúng ta hãy gọi tên cho các nhánh thứ tự không từ (1) đến (6) [ j 0,19] Bước 1: Thêm nhánh (1) cho nút điện thế không( nút gốc):  j 0,19 0 Bước 2: Thêm nhánh (2) cho nút gốc  j 0,04 0   j 0,19 0 0 Bước 3: Thêm nhánh (3) giữa nút 5 và 2  0 j 0,04 j 0,04   0 j 0,08 j 0,04  
 10. Tính tổng trở của ngắn mạch bất đối xứng  j 0,19 0 0 0 0 j 0,04 j 0,04 j 0,04 Bước 4: thêm nhánh (4) giữa nút 2 và 3   0 j 0,08 j 0,04 j 0,08   0 j 0,04 j 0,08 j 0,58  j 0,19 0 0 0 0 0 j 0,04 j 0,04 j 0,04 j 0,04 Bước 5: Thêm nhánh (5) giữa nút 3 và 6  0   j 0,08 j 0,04 j 0,08 j 0,08   0 j 0,04 j 0,08 j 0,58 j 0,58 0 j 0,04 j 0,08 j 0,58 j 0,66    j 0,19 0 0 0 0 0 0 0 j 0,04 j 0,04 j 0,04 j 0,04   Bước 6: Thêm nhánh (6) nốigiữa nút 4  0 0 j 0,04 j 0,08 j 0,08 j 0,08   và nút gốc 0 j 0,04 j 0,08 j 0,58 j 0,58 0 0 0 j 0,04 j 0,08 j 0,58 j 0,66   0 j 0,19 0 0 0 0  
 11. Tính tổng trở của ngắn mạch bất đối xứng Nút 5 và 6 là các nút giả bên trong của máy biến thế, nếu ta ∆ không quan tâm việc cắt nhánh đầu nối máy biến áp đấu Y/ ,do mở máy cắt , chẳng hạn, thì không cần thiết phải đưa vào hai nút 5 và 6 và bấy giờ ma trận tổng trở nút sẽ chỉ tương ứng với bốn nút là 1,2,3 và 4.  j 0,19 0 0 0 0 0 j 0,08 j 0,08   0 0 j 0,08 j 0,58   0 0 0 j 0,19
 12. Tính tổng trở của ngắn mạch bất đối xứng Tương tự, áp dụng thuật toán xây dựng Znút vào mạng thứ tự nghịch và mạng thứ tự thuận ta được:  j 0,1437 j 0,0563 j 0,1211 j 0,789  j 0,1211 j 0,0789 j 0,1696 j 0,1104   [Znút](1)=[Zntus](2)=  j 0,0789 j 0,1211 j 0,1104 j 0,1696    j 0,0563 j 0,0789 j 0,1211 j 0,1437 
 13. Bài toán ngắn mạch một pha chạm đất Bài 2:Cho sơ dồ mạng điện tiêu biểu như hình 9 . Thông số của các phần tử như sau: Máy 1 và 2: 100 MVA; 20kV; X”d=X1=X2=20%; X0=4 %; Xg=5 % Máy biến thế T1 và T2 : 100 MVA; 20Y0/345Y0 kV; X=8 % Cả hai máy biến thế điều được nối đất trực tiếp ở hai bên. Trên cơ bản Scb=100 MVA; Ucb=345 kV thì kháng trở dây dẫn là X1=X2=15 %;X0= 50 %. Hệ thống đang vận hành tại điệna áp định mức không có dòng trước sự cố khi sự cố một dây chạm đất trực tiếp (ZN=0) xảy ra trên pha a tại nút 3. dung ma trận tổng trở nút cho mỗi mạng thứ tự, xác định dòng chạm đất siêu quá độ tại nơi có sự cố, điện áp pha đầu cực của máy phát 2, và dòng siêu qua độ chạy ra khỏi máy phát trên pha c của máy phát 2.
 14. Bài toán ngắn mạch một pha chạm đất a)sơ đồ một dây hệ thống đực mô tả trong bai 1 b)mạng thứ tự không của hệ thống trong bài 1
 15. Bài toán ngắn mạch một pha chạm đất Chúng ta có thể dùng ma trận Znút1, Znút2 đã được trình bày ở bài 1  j 0,1553 j 0,0347 j 0,1407 j 0,0493  j 0,1407 j 0,0493 j 0,1999 j 0,0701    j 0,0493 j 0,1407  j 0,0701 j 0,1999    j 0,0347 j 0,= 0493 j 0,1407 j 0,1553  nối mạch tương đương Thevenin của các mạng thứ tự nối tiếp nhau, như trình bày trên hình sau, ta tính được VN + Z 332 + Z 333 Z 331 1,0∠0 0 = − j1,8549 đvtđ j (0,1696 + 0,1696 + 0,1999)
 16. Dòng tổng sự cố là: INA=3I = - j5,5648 đvtđ Bài toán ngắn mạch một pha chạm Dòng điện cơ bản phía đường dây truyền tải điện áp cao là IcbII=100000/ .345= 167,35 A, ta có: đất 3 931∠ 270 0
 17. Bài toán ngắn mạch một pha chạm đất Các điện áp thứ tự pha a tại nút 4, tại đầu cực của máy 2 được tính theo phương trình (1.6) với k=3, j=4. V 4 a0 = − Z 430 I NA0 = −( j 0,1407)(− j1,8549) = 0,2246 đvtđ V 4 a1 = VN − Z 431 I NA1 = 1 − ( j 0,1211)(− j1,8549) = 0,7754 đvtđ V 4 a2 = − Z 432 I NA2 = −( j 0,1211)(− j1,8549) = −0,2246 đvtđ điện áp pha a,b,c tại nút 4 như sau: �� V �4 a � � 1 1 � −0, 2246 � � 0, 2898 +j j 0, 0 � � 0, 2898 00 � 1 � � �� 2 � � a � 0, 7754 � �0,5346 − j 0,866 � � 0187�− 121,80 � .� V =1 =� − = 1, �4b � � a �� � � � �� a a � −0, 2246 � �0,5346 +j j 0,866 � � 0187 121,80 � − � 2 1 1, �4 c � � �� �� �� � V ��
 18. Bài toán ngắn mạch một pha chạm đất 3 V4 a = 3,346∠0 0 kV V4b = 11,763∠ − 121,80 kV V4b = 11,763∠121,80 kV V4 a0 0,2610 =− = = − j 6,525 đvtđ I a0 jX 0 j 0,04 VN − V4 a1 1,0 − 0,7754 đvtđ I a1 = − = = − j1.123 '' jX j 0.20
 19. Bài toán ngắn mạch một pha chạm đất V4 a2 0, 7754 = − '' = − = − j1.123 đvtđ I a2 jX j 0.20 I c = I a0 + a I a1 + a 2 I a2 = − j 6,525 + a(− j1,123) + a 2 (− j1,123) = − j 5,402 đvtđ Dòng điện cơ bản phía điện áp thấp ( các máy phát ) là 100000/( 3 .20)=2886,751 A Và vì vậy |Ic|=15594 A. Các điện áp và dòng trong hệ thống có thể được tính tương tự Từ sơ đồ thứ tự thuận, sơ đồ thứ tự không chúng ta vẽ lại hình sau
 20. Bài toán ngắn mạch một pha chạm đất j 0,43. j 0,28 Z ∑1 = Z ∑ 2 = = j 0,1696 j 0,43 + j 0,28 j 0,77. j 0,27 Z ∑0 = = j 0,1999 j 0,77 + j 0,27
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2