intTypePromotion=1

tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 5

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
182
lượt xem
81
download

tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều kiện cường độ: Trong đó: xét trên 1m dài dải tính toán. Vế trái: giá trị lực cắt lớn nhất tính được bằng phần mềm SAFE là Q max 11713(daN ) ở dải 4, phương y. Vế phải: k 1 0,8 R k 13,4( daN / cm 2 ) b 100(cm) 1,2 21,8(cm) h 0 24  1,6  2 k 1 R k bh 0 0,8.13,4.100.21,8 23370(daN ) Ta thấy VP VT suy ra điều kiện cường độ được thỏa mãn. 3.3. Tính toán tiết diện theo khả năng chống nứt: Điều kiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 5

  1. Chương 5: KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu c¾t cña tiÕt diÖn §iÒu kiÖn c-êng ®é: Q  k 1 R k bh 0 Trong ®ã: xÐt trªn 1m dµi d¶i tÝnh to¸n. VÕ tr¸i: gi¸ trÞ lùc c¾t lín nhÊt tÝnh ®-îc b»ng phÇn mÒm SAFE lµ Q max  11713(daN ) ë d¶i 4, ph-¬ng y. VÕ ph¶i: k 1  0,8 R k  13,4( daN / cm 2 ) b  100(cm) 1,2 h 0  24  1,6   21,8(cm) 2 k 1 R k bh 0  0,8.13,4.100.21,8  23370(daN ) Ta thÊy VP >> VT suy ra ®iÒu kiÖn c-êng ®é ®-îc tháa m·n. 3.3. TÝnh to¸n tiÕt diÖn theo kh¶ n¨ng chèng nøt: §iÒu kiÖn ®Ó tiÕt diÖn kh«ng nøt: M  M n  R kc .Wn  M loi Gi¸ trÞ øng suÊt c¨ng tr-íc hiÖu qu¶:  H  8136(daN / cm 2 ) 3.3.1. Víi d¶i 1: 856 Mc  .415000  366680(daNcm) 968,8 bh 2 200.24 2 Cã: W0    19200(cm 3 ) 6 6 TiÕt diÖn ch÷ nhËt cã   1,75 nªn Wn  1,75W0  1,75.19200  33600(cm 3 ) h 24 Cã: r    4(cm) 6 6 Suy ra: M loi min  N H (e 0  r)  4,2.8136(7  4)  375883(daNcm) VËy, cã: M n  20.33600  375883  1047883(daNcm)  M c  366680(daNcm) . VËy, tiÕt diÖn kh«ng nøt. 3.3.2. Víi d¶i 2: 856 Mc  .2618000  2313179(daNcm) 968,8
  2. bh 2 550.24 2 Cã: W0    52800(cm 3 ) 6 6 TiÕt diÖn ch÷ nhËt cã   1,75 nªn Wn  .W0  1,75.52800  92400(cm 3 ) h 24 Cã: r    4(cm) 6 6 Suy ra: M loi min  N H (e 0  r)  21.8136(7  4)  1879416(daNcm) VËy, cã: M n  20 . 92400  187  3768996 ( daNcm )  M  2929909 ( daNcm ) . c VËy, tiÕt diÖn kh«ng nøt. 3.3.3. Víi d¶i 3: 856 Mc  .2407000  2126746(daNcm) 968,8 bh 2 200.24 2 Cã: W0    19200(cm 3 ) 6 6 TiÕt diÖn ch÷ nhËt cã   1,75 nªn Wn  1,75W0  1,75.19200  33600(cm 3 ) h 24 Cã: r    4(cm) 6 6 Suy ra: M loi min  N H (e 0  r)  19,6.8136(7  4)  1754122(daNcm) VËy, cã: M n  20.33600  1754122  2426122(daNcm)  M  2126746(daNcm) . VËy, c min tiÕt diÖn kh«ng nøt. 3.3.4. Víi d¶i 4: 856 Mc  .3074000  2716086(daNcm) 968,8 bh 2 200.24 2 Cã: W0    19200(cm 3 ) 6 6 TiÕt diÖn ch÷ nhËt cã   1,75 nªn Wn  1,75W0  1,75.19200  33600(cm 3 ) h 24 Cã: r    4(cm) 6 6 Suy ra: M loi min  N H (e 0  r)  23,8.8136(7  4)  2130005(daNcm) VËy, cã: M n  20.33600  2130005  2802005(daNcm)  M  2716086(daNcm) . c VËy, tiÕt diÖn kh«ng nøt. 3.3.5. Víi d¶i 5:
  3. 856 Mc  .7058000  6236218(daNcm) 968,8 bh 2 650.24 2 Cã: W0    62400(cm 3 ) 6 6 TiÕt diÖn ch÷ nhËt cã   1,75 nªn Wn  .W0  1,75.62400  109200(cm 3 ) h 24 Cã: r    4(cm) 6 6 Suy ra: M loi min  N H (e 0  r )  57,4.8136(7  4)  5137070(daNcm) VËy, cã: M n  20.109200  5137070  7321070(daNcm)  M  6236218(daNcm) . VËy, c tiÕt diÖn kh«ng nøt. 3.3.6. Víi d¶i 6: 856 Mc  .184000  162576(daNcm) 968,8 bh 2 250.24 2 Cã: W0    24000(cm 3 ) 6 6 TiÕt diÖn ch÷ nhËt cã   1,75 nªn Wn  .W0  1,75.24000  42000(cm 3 ) VËy, cã: M n  20.42000  840000(daNcm)  M c  162576(daNcm) . VËy, tiÕt diÖn kh«ng nøt. 3.4. KiÓm tra ®iÒu kiÖn c-êng ®é trªn tiÕt diÖn th¨ng gãc: C«ng thøc tÝnh to¸n: M  R n .b.x.( h 0  0,5.x )  R a '.Fa '.( h 0  a' )  R a . .Fa (a H  a ) R b .b.x  R a .Fa  R H .FH  R a '.Fa ' §Æt cèt thÐp th-êng ®èi xøng nªn cã Fa  Fa ' , tõ ®ã suy ra: R b .b.x  R H .FH Ta tÝnh thÐp cho mçi d¶i víi gi¸ trÞ M«men tÝnh to¸n lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña d¶i theo mçi trôc, c¸ch tÝnh nµy lµ thiªn vÒ an toµn. Bè trÝ cèt thÐp th-êng theo ph-¬ng trôc tÝnh to¸n n»m trªn t¹i nhÞp vµ n»m d-íi t¹i gèi, c¸ch bè trÝ nµy còng thiªn vÒ an toµn do t¹i c¸c tiÕt diÖn nguy hiÓm, chiÒu cao lµm viÖc cña cèt thÐp th-êng theo ph-¬ng tÝnh to¸n nhá h¬n. Dù kiÕn dïng thÐp 12. ChiÒu dµy líp b¶o vÖ cèt thÐp th-êng lµ 16mm, víi thÐp líp trªn t¹i nhÞp vµ líp 12 d-íi t¹i gèi cã a'  16   22(mm ) , a = 22 + 12 = 34(mm), víi thÐp 2
  4. 12 líp d-íi t¹i nhÞp vµ líp trªn t¹i gèi cã a  16   22(mm ) , a = 22 + 2 12 = 34(mm), aH = 12 - 7 = 5(cm) vµ h 0  24  5  19(cm) . Tæng a + a' lu«n kh«ng ®æi. HÖ sè h¹n chÕ chiÒu cao vïng nÐn tÝnh theo c«ng thøc (6-7) TCVN 5574-1991: 1 0  A    1 1  1  4000  1,1  Trong ®ã:  1  0,85  0,008R n  0,85  0,0008.215  0,678 víi bª t«ng nÆng  A  R H  400   0 víi  0  0,9.8136  7322(daN / cm 2 ) suy ra  A  13900  400  7322  6978(daN / cm 2 ) VËy, cã: 0,678 0   0,406 6978  0,678  1 1   4000  1,1  Suy ra  0 h 0  0,406.19  7,71(cm) . 3.4.1. KiÓm tra ®iÒu kiÖn c-êng ®é d¶i 1: TiÕt diÖn tÝnh to¸n cã b.h=200cm.24cm, gi¸ trÞ M«men tÝnh to¸n lµ 15,12(Tm). Sè c¸p ph©n bè trªn d¶i lµ 3 bã, cã: FH = 3.1,4 = 4,2(cm2) R H FH 13900.4,2 TÝnh x: x    1,36(cm)  7,71(cm) . Rnb 215.200 §iÒu kiÖn c-êng ®é: VÕ tr¸i: M  415000(daNcm) VÕ ph¶i: §Æt M a  R a '.Fa '.( h 0  a' )  R a . .Fa (a H  a) , vÕ ph¶i trë thµnh R n .b.x.(h 0  0,5.x)  M a  215.200.1,36.(19  0,5.1,36)  M a  1071354  M a Ta thÊy vÕ ph¶i > vÕ tr¸i => ®iÒu kiÖn c-êng ®é tháa m·n, cèt thÐp däc chØ cÇn ®Æt theo cÊu t¹o, ®Æt thÐp 12a300. 3.4.2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn c-êng ®é d¶i 2: TiÕt diÖn tÝnh to¸n cã b.h=550cm.24cm, gi¸ trÞ M«men tÝnh to¸n lµ 26,18(Tm). Sè c¸p ph©n bè trªn d¶i lµ 15 bã, cã: FH = 15.1,4 = 21(cm2)
  5. R H FH 13900.21 TÝnh x: x    2,47(cm)  7,71(cm) . Rnb 215.550 §iÒu kiÖn c-êng ®é: VÕ tr¸i: M  2618000(daNcm) VÕ ph¶i: §Æt M a  R a '.Fa '.( h 0  a' )  R a . .Fa (a H  a) , vÕ ph¶i trë thµnh R n .b.x.( h 0  0,5.x)  M a  215.550.2,47.(19  0,5.2,47)  M a  5188757  M a Ta thÊy vÕ ph¶i > vÕ tr¸i => ®iÒu kiÖn c-êng ®é tháa m·n, cèt thÐp däc chØ cÇn ®Æt theo cÊu t¹o, ®Æt thÐp 12a300. 3.4.3. KiÓm tra ®iÒu kiÖn c-êng ®é d¶i 3: TiÕt diÖn tÝnh to¸n cã b.h=200cm.24cm, gi¸ trÞ M«men tÝnh to¸n lµ 24,07(Tm). Sè c¸p ph©n bè trªn d¶i lµ 14 bã, cã: FH = 14.1,4 = 19,6(cm2) R H FH 13900.19,6 TÝnh x: x    6,34(cm)  7,71(cm) . Rnb 215.200 §iÒu kiÖn c-êng ®é: VÕ tr¸i: M  2407000(daNcm) VÕ ph¶i: §Æt M a  R a '.Fa '.( h 0  a' )  R a . .Fa (a H  a) , vÕ ph¶i trë thµnh R n .b.x.( h 0  0,5.x)  M a  215.200.6,34.(19  0,5.6,34)  M a  4315575  M a Ta thÊy vÕ ph¶i > vÕ tr¸i => ®iÒu kiÖn c-êng ®é tháa m·n, cèt thÐp mÒm chÞu kÐo chØ cÇn ®Æt theo cÊu t¹o, ®Æt thÐp 12a300. 3.4.4. KiÓm tra ®iÒu kiÖn c-êng ®é d¶i 4: TiÕt diÖn tÝnh to¸n cã b.h=200cm.24cm, gi¸ trÞ M«men tÝnh to¸n lµ 30,74(Tm). Sè c¸p ph©n bè trªn d¶i lµ 17 bã, cã: FH = 17.1,4 = 23,8(cm2) R H FH 13900.23,8 TÝnh x: x    7,69(cm)  7,71(cm) . Rnb 215.200 §iÒu kiÖn c-êng ®é: VÕ tr¸i: M  307400(daNcm) VÕ ph¶i: §Æt M a  R a '.Fa '.( h 0  a' )  R a . .Fa (a H  a) , vÕ ph¶i trë thµnh R n .b.x.( h 0  0,5.x)  M a  215.200.7,69.(19  0,5.7,69)  M a  5004787  M a Ta thÊy vÕ ph¶i > vÕ tr¸i => ®iÒu kiÖn c-êng ®é tháa m·n, cèt thÐp mÒm chÞu kÐo chØ cÇn ®Æt theo cÊu t¹o, ®Æt thÐp 12a300.
  6. 3.4.5. KiÓm tra ®iÒu kiÖn c-êng ®é d¶i 5: TiÕt diÖn tÝnh to¸n cã b.h=650cm.24cm, gi¸ trÞ M«men tÝnh to¸n lµ 70,58(Tm). Sè c¸p ph©n bè trªn d¶i lµ 41 bã, cã: FH = 41.1,4 = 57,4(cm2) R H FH 13900.57,4 TÝnh x: x    5,71(cm)  7,71(cm) . Rnb 215.650 §iÒu kiÖn c-êng ®é: VÕ tr¸i: M  7058000(daNcm) VÕ ph¶i: §Æt M a  R a '.Fa '.( h 0  a' )  R a . .Fa (a H  a) , vÕ ph¶i trë thµnh R n .b.x.(h 0  0,5.x)  M a  215.650.5,71.(19  0,5.5,71)  M a  12883266  M a Ta thÊy vÕ ph¶i > vÕ tr¸i => ®iÒu kiÖn c-êng ®é tháa m·n, cèt thÐp däc chØ cÇn ®Æt theo cÊu t¹o, ®Æt thÐp 12a300.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản