intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 9

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
172
lượt xem
79
download

tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do công trình có tính đều đặn cả trên mặt bằng và mặt đứng, theo TCVN 375-2005, có thể quy về mô hình phẳng để phân tích. Do chu kì dao động theo cả 2 phương T1 đều lớn hơn 2s nên ta chọn phương pháp "Phân tích phổ phản ứng dạng dao động" để xác định lực động đất tác dụng lên công trình. II. Lý thuyết tính toán: 1. Phổ phản ứng mô tả đàn hôi: Nền đất xây dựng công trình thuộc loại C, có dạng của phổ phản ứng như sau: Giá trị của các tham số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế công trình ( trụ sở Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam VINACONEX ), chương 9

 1. Chương 9: tÝnh lùc ®éng ®Êt t¸c dông vµo c«ng tr×nh * ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ I. Lùa chän ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch: Do c«ng tr×nh cã tÝnh ®Òu ®Æn c¶ trªn mÆt b»ng vµ mÆt ®øng, theo TCVN 375-2005, cã thÓ quy vÒ m« h×nh ph¼ng ®Ó ph©n tÝch. Do chu k× dao ®éng theo c¶ 2 ph-¬ng T1 ®Òu lín h¬n 2s nªn ta chän ph-¬ng ph¸p "Ph©n tÝch phæ ph¶n øng d¹ng dao ®éng" ®Ó x¸c ®Þnh lùc ®éng ®Êt t¸c dông lªn c«ng tr×nh. II. Lý thuyÕt tÝnh to¸n: 1. Phæ ph¶n øng m« t¶ ®µn h«i: NÒn ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc lo¹i C, cã d¹ng cña phæ ph¶n øng nh- sau: Gi¸ trÞ cña c¸c tham sè m« t¶ c¸c phæ ph¶n øng ®µn håi cña nÒn lo¹i C S d  1,15 , TB  0,2(s) , TC  0,6(s) , TD  2,0(s) Theo ph-¬ng x, cã 3 d¹ng dao ®éng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo ph¶n øng tæng thÓ cña c«ng tr×nh: - D¹ng 1(mode 1): T1  2,6120(s) , khèi l-îng h÷u hiÖu chiÕm 58,82%.
 2. - D¹ng 2(mode 5): T2  0,5480(s) , khèi l-îng h÷u hiÖu chiÕm 15,88%. - D¹ng 3(mode 7): T3  0,2079(s) , khèi l-îng h÷u hiÖu chiÕm 7,22%. Theo ph-¬ng y, cã 3 d¹ng dao ®éng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo ph¶n øng tæng thÓ cña c«ng tr×nh: - D¹ng 1(mode 2): T1  2,5402(s) , khèi l-îng h÷u hiÖu chiÕm 59,48%. - D¹ng 2(mode 4): T2  0,5668(s) , khèi l-îng h÷u hiÖu chiÕm 16,02%. - D¹ng 3(mode 6): T3  0,2478(s) , khèi l-îng h÷u hiÖu chiÕm 4,62%. 2. Lùc c¾t ®¸y: Theo mçi h-íng ®-îc ph©n tÝch, øng víi mçi d¹ng dao ®éng, lùc c¾t ®¸y ®éng ®Êt Fbk ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc sau: Fbk  S d (Tk ).m k (1) Trong ®ã: Tung ®é cña phæ thiÕt kÕ t¹i chu kú Tk S d ( Tk )  Tk  Chu kú dao ®éng thø k cña nhµ vµ c«ng tr×nh ; m k  Khèi l-îng hiÖu dông cña nhµ vµ c«ng tr×nh ë trªn mãng hoÆc ë trªn ®Ønh cña phÇn cøng phÝa d-íi tham gia vµo d¹ng dao ®éng thø k, tÝnh tõ kÕt qu¶ cña ETABS. 3. Ph©n bè lùc ®éng ®Êt theo ph-¬ng ngang: T¸c ®éng ®éng ®Êt ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®Æt c¸c lùc ngang Fi vµo tÊt c¶ c¸c tÇng ë hai m« h×nh ph¼ng: s i .m i Fik  Fbk .  s j .m j (2) trong ®ã: Fik  Lùc ngang t¸c dông t¹i tÇng thø i øng víi d¹ng dao ®éng thø k Fbk  Lùc c¾t ®¸y ®éng ®Êt tÝnh theo (1) ; s j , s j  LÇn l-ît lµ chuyÓn vÞ cña c¸c khèi l-îng mi ; mj trong c¸c d¹ng dao ®éng;
 3. m j,m j  Khèi l-îng cña c¸c tÇng. III. TÝnh to¸n lùc ®éng ®Êt: C«ng tr×nh x©y dùng ë quËn §èng §a, cã gi¸ trÞ ®Ønh gia tèc nÒn lµ a vg  0,0983g(m / s 2 ) , hÖ sè tÇm quan träng  1  1,25 . Gi¸ trÞ gia tèc nÒn thiÕt kÕ lµ: a g   1 a vg  1,25.0,0983g  0,1229.9,81  1,2056(m / s 2 ) VËy, cÊp ®éng ®Êt thiÕt kÕ lµ cÊp VII theo thang MM. 1. X¸c ®Þnh lùc c¾t ®¸y theo 2 ph-¬ng x, y: TÝnh gi¸ trÞ hÖ sè øng xö: q  q 0 .k w Trong ®ã (víi hÖ kÕt cÊu lµ hÖ hçn hîp t-¬ng ®-¬ng t-êng): u u q 0  3.  3.1,2  3,6 víi  1,2 theo ®iÒu 5.2.2.2.5.b TCVN 375- 1 1 2006. 1  0 0,5  k w  1 víi  0 x¸c ®Þnh nh- sau (tÝnh víi tÇng ®iÓn h×nh 3 cã chiÒu cao v¸ch lµ 3,5m): 3.3,5 1  0,356 - Theo ph-¬ng x:  0   0,356 => k w   0,452 , vËy 10,8.2  7,9 3 chän k w  0,5 , ta cã q x  3,6.0,5  1,8 7.3,5 1  0,907 - Theo ph-¬ng y:  0   0,907 => k w   0,636 , 3,3.5  5,25.2 3 vËy ta cã q y  3,6.0,636  2,3 S¬ ®å lâi thÓ hiÖn ë trang sau.
 4. 400 10000 400 400 5250 400 7900 400 400 3300 400 400 2200 400 2200 400 2200 400 2200 400 1.1. Theo ph-¬ng x: - øng víi d¹ng dao ®éng thø nhÊt (mode 1), T1  2,6120( s ) : Do TD  2s  T1  2,6120s  4s nªn: .2,5  TC .TD  S d T   a g .S. .  q  T12  Trong ®ã: a g  1,2056(m / s 2 ) S  1,15 q  1,8 TC  0,6s TD  2,0s VËy, cã: 2,5  0,6.2  S d T   1,2056.1,15. . 2  0,3387(m / s 2 ) 1,8  (2,6120)    TÝnh khèi l-îng h÷u hiÖu: m 1  0,5882.28241  16611(t ) TÝnh lùc c¾t ®¸y: 0,3387.16611 Fb 1   573,51(T ) 9,81
 5. - øng víi d¹ng dao ®éng thø hai (mode 5), T2  0,5480( s) : Do TB  0,15s  T2  0,5480s  TC  0,6s nªn: 2,5 S d T   a g .S . q Trong ®ã: a g  1,2056(m / s 2 ) S  1,15 q  1,8 VËy, cã: 2,5 S d T   1,2056.1,15.  1,9257(m / s 2 ) 1,8 TÝnh khèi l-îng h÷u hiÖu: m 2  0,1588.28241  4485(t ) TÝnh lùc c¾t ®¸y: 1,9257.4485 Fb 2   880,4(T ) 9,81 - øng víi d¹ng dao ®éng thø ba (mode 7), T3  0,2079( s ) : Do TB  0,15s  T3  0,2079s  TC  0,6s nªn: 2,5 S d T   a g .S . q Trong ®ã: a g  1,2056(m / s 2 ) S  1,15 q  1,8 VËy, cã: 2,5 S d T   1,2056.1,15.  1,9257(m / s 2 ) 1,8 TÝnh khèi l-îng h÷u hiÖu: m 3  0,0722.28241  2039(t ) TÝnh lùc c¾t ®¸y: 1,9257.1791 Fb 3   400,26(T ) 9,81 1.2. Theo ph-¬ng y: - øng víi d¹ng dao ®éng thø nhÊt (mode 2), T1  2,5402( s) : Do TD  2s  T1  2,5402  4s nªn:
 6. 2,5  TC .TD  S d T   a g .S . .  q  T12  Trong ®ã: a g  1,2056(m / s 2 ) S  1,15 q  2,3 TC  0,6s TD  2,0s VËy, cã: 2,5  0,6.2  S d T   1,2056.1,15. .   0,2803 2,3  (2,5402) 2    TÝnh khèi l-îng h÷u hiÖu: m 1  0,5948.28241  16798(t ) TÝnh lùc c¾t ®¸y: 0,2803.16798 Fb 1   479,96(T ) 9,81 - øng víi d¹ng dao ®éng thø hai (mode 4), T2  0,5668( s) : Do TB  0,15s  T2  0,5668s  TC  0,6s nªn: 2,5 S d T   a g .S . q Trong ®ã: a g  1,2056(m / s 2 ) S  1,15 q  2,3 VËy, cã: 2,5 S d T   1,2056.1,15.  1,5068 2,3 TÝnh khèi l-îng h÷u hiÖu: m 2  0,1602.28241  4524(t ) TÝnh lùc c¾t ®¸y: 1,5068.4524 Fb 2   694,91(T ) 9,81 - øng víi d¹ng dao ®éng thø ba (mode 8), T3  0,2478( s ) : Do TB  0,15s  T3  0,2478s  TC  0,6 s nªn:
 7. 2,5 S d T   a g .S . q Trong ®ã: a g  1,2056(m / s 2 ) S  1,15 q  2,3 VËy, cã: 2,5 S d T   1,2056.1,15.  1,5068 2,3 TÝnh khèi l-îng h÷u hiÖu: m 3  0,0462.28241  1305(t ) TÝnh lùc c¾t ®¸y: 1,5068.1305 Fb 3   200,45(T ) 9,81

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản