intTypePromotion=1

tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 11

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
28
download

tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu chung đối với mạch điện Sơ đồ điện bao gồm 2 phần chính: mạch động lực và mạch điều khiển. Mạch điều khiển có tác dụng điều khiển các động cơ điện . Các thiết bị điện trong máy đơn giản nên ta chọn các công tắt hành trình, rơle, cảm biến để thiết kế mạch điều khiển. Ta sử dụng khởi động từ để cung cấp nguồn cho toàn bộ mạch điện trong máy. Mạch được điều khiển từ xa bằng nút nhấn. Sơ đồ mạch: Nút K1,K2 vàK3 là tiếp điểm thường mở được sử dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 11

  1. Chöông 6:Thieát Keá Heä Thoáng Ñieän GVHD :Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn Chöông 11 : THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG ÑIEÄN 6.1. Yeâu caàu chung ñoái vôùi maïch ñieän Sô ñoà ñieän bao goàm 2 phaàn chính: maïch ñoäng löïc vaø maïch ñieàu khieån. Maïch ñieàu khieån coù taùc duïng ñieàu khieån caùc ñoäng cô ñieän . Caùc thieát bò ñieän trong maùy ñôn giaûn neân ta choïn caùc coâng taét haønh trình, rôle, caûm bieán ñeå thieát keá maïch ñieàu khieån. Ta söû duïng khôûi ñoäng töø ñeå cung caáp nguoàn cho toaøn boä maïch ñieän trong maùy. Maïch ñöôïc ñieàu khieån töø xa baèng nuùt nhaán. Sô ñoà maïch: Nuùt K1,K2 vaøK3 laø tieáp ñieåm thöôøng môû ñöôïc söû duïng laøm coâng taéc khôûi ñoäng cho caùc ñoäng cô 1,2 vaø 3. Ta nhaán nuùt M1 ,M2 vaø M3 thì caùc tieáp ñieåm Ki ñoùng laïi ,caùc ñoäng cô baét ñaàu hoaït ñoäng. Nuùt D laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng, khi ta nhaán nuùt naøy ngaét maïch toaøn boä heä thoáng ñieän trong maùy. Caùc caàu chì C ñeà phoøng söï ñoaûn maïch trong maùy. Caùc rôle nhieät RN1 , RN2vaø RN3 ñeà phoøng quaù taûi cho caùc thieát bò cuûa maùy. 6.2. Thieát keá maïch ñieän
  2. Chöông 6:Thieát Keá Heä Thoáng Ñieän GVHD :Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn * - Nguyeân lyù hoaït ñoäng : - Khi ñoùng caàu dao CD, aán nuùt M1, cuoän daây K1 coù ñieän, taùc ñoäng seõ ñoùng maïch ñoäng löïc caáp ñieän cho ñoäng cô DC1 hoaït ñoäng. Tieáp ñieåm K1 ñöôïc ñoùng laïi ñeå duy trì doøng ñieän caáp cho cuoän daây K1 khi khoâng coøn nhaán nuùt M1. Muoán döøng, aán nuùt D1 ñeå caét ñieän cuoän daây K1, caùc tieáp ñieåm K1 seõ môû ra, ñoäng cô DC1 bò maát ñieän vaø döøng laïi. - Khi aán nuùt M2, cuoän daây K2 coù ñieän, taùc ñoäng seõ ñoùng maïch ñoäng löïc caáp ñieän cho ñoäng cô DC2 hoaït ñoäng. Tieáp ñieåm K2 ñöôïc ñoùng laïi ñeå duy trì doøng ñieän caáp cho cuoän daây K2 khi khoâng coøn nhaán nuùt M2. Muoán döøng, aán nuùt D2 ñeå caét ñieän cuoän daây K2, caùc tieáp ñieåm K2 seõ môû ra, ñoäng cô DC2 bò maát ñieän vaø döøng laïi.
  3. Chöông 6:Thieát Keá Heä Thoáng Ñieän GVHD :Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn - Töông töï, khi aán nuùt M3, cuoän daây K3 coù ñieän, taùc ñoäng seõ ñoùng maïch ñoäng löïc caáp ñieän cho ñoäng cô DC3 hoaït ñoäng. Tieáp ñieåm K3 ñöôïc ñoùng laïi ñeå duy trì doøng ñieän caáp cho cuoän daây K3 khi khoâng coøn nhaán nuùt M3. Muoán döøng, aán nuùt D3 ñeå caét ñieän cuoän daây K3, caùc tieáp ñieåm K3 seõ môû ra, ñoäng cô DC3 bò maát ñieän vaø döøng laïi - Khi heä thoáng ñang hoaït ñoäng gaëp söï coá baát ngôø, aán nuùt D ñeå caét ñieän toaøn boä maïch ñieàu khieån, khoâng cho heä thoáng hoaït ñoäng nöõa. - Ñoäng cô DC1 ,DC2 vaø DC3 ñöôïc baûo veä baèng caùc rôle nhieät RN1, RN2 vaø RN3 Khi quaù taûi vöôït möùc cho pheùp, rôle nhieät taùc ñoäng vaø môû tieáp ñieåm thöôøng ñoùng RN1 , RN2 vaø RN3 ñeå caét ñieän toaøn boä maïch ñieàu khieån. Sau khi xöû lyù söï coá, aán laïi nuùt phuïc hoài thì môùi môû ñöôïc cho heä thoáng hoaït ñoäng. - Caùc ñeøn tín hieäu DP1,DP2va øDP3 coù taùc duïng baùo cho ta bieát trong maïch nguoàn coù ñieän hay khoâng .Neáu 1 trong 3 ñeøn khoâng chaùy ta phaûi tieán haønh kieåm tra vaø söû chöõa.Caùc ñeøn DK1,DK2 vaø DK3 cho ta bieát caùc ñoäng cô coù laøm vieäc bình thöôøng khoâng
  4. Chöông 6:Thieát Keá Heä Thoáng Ñieän GVHD :Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn LÔØI KẾT Giaáy laø moät saûn phaåm khoâng theå thieáu trong cuoäc soáng haøng ngaøy.Saûn phaåm giaáy phong phuù veà chuûng loaïi ,ña daïng veà hình thöùc töø caùc loaïïi saùch vôû, vaên baûn ,baùo chí ñeán caùc saûn phaåm haøng tieâu duøng nhö khaên giaáy ,ly giaáy ,caùc loaïi thuøng ,hoäp … .Theo xu höôùng phaùt trieån cuûa xaõ hoäp ngaønh coâng nghieäp giaáy cuõng phaùt trieån theo. Ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi ,ngaønh coäng nghieäp giaáy caàn phaûi trang bò cho mình nhöõng thieát bò saûn xuaát hieän ñaïi hôn.Do ñoù vieäc tìm hieåu vaø thieát keá nhöõng thieát bò phuïc vuï cho ngaønh coäng nghieäp giaáy ôû nöôùc ta hieän nay laø ñieàu caàn thieát . Giaáy in lieân tuïc laø moät trong nhöõng saûn phaåm giaáy ñöôïc söû duïng ngaøy caøng roäng raõi nhö caùc loaïi hoaù ñôn,baûng thoáng keâ töøng giai ñoaïn … .Öu ñieåm cuûa loaïi giaáy naøy laø sau khi in ta coù theå kieåm tra laïi caùc thoâng tin ñaõ ñöôïc in moät caùc deå daøng ,ñoàng thôøi ta cuõng coù theå xeù rôøi töøng trang . Vôùi nhöõng öu ñieåm ñoù cuûa giaáy in lieân tuïc ,em ñaõ choïn “Thieát keá maùy ñoät giaáy lieän tuïc cho maùy in” laøm ñeà taøi luaän vaên . Luaän vaên toát nghieäp laø söï ñuùc keát nhöõng kieán thöùc trong quaù trình hoïc taäp, kinh nghieäp thieát keá coøn keùm ,doù ñoù vieäc thieát keá coøn nhieàu thieáu soùt raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn .
  5. Chöông 6:Thieát Keá Heä Thoáng Ñieän GVHD :Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn Xin chaân thaønh caûm ôn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2