intTypePromotion=1

tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 3

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
16
download

tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán công suất cụm đột và con lăn kéo 3.1.1. Công suất động cơ con lăn kéo - Để đảm bảo cho giấy được cuốn thì lực kéo của con lăn kéo phải thắng được trọng lực giấy - Trọng lượng cuộn giấy G = 4 kg =40 N máy = 45 0 - Cuộn giấy được đặt cao hơn bàn máy ,góc hợp bởi tấm giấy với bàn cuộn giấy Bàn gia công Lực cần thiết để giấy được kéo đi: F = G. Đường kính trục gia công cuối: D= 281,6 mm Năng suất gia công giấy N= 120 tờ/phút 2 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 3

  1. Chöông 3 : Tính Toaùn Coâng Suaát Ñoäng Cô GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn Chöông 3 :TÍNH TOAÙN COÂNG SUAÁT ÑOÄNG CÔ 3.1. Tính toaùn coâng suaát cuïm ñoät vaø con laên keùo 3.1.1. Coâng suaát ñoäng cô con laên keùo - Ñeå ñaûm baûo cho giaáy ñöôïc cuoán thì löïc keùo cuûa con laên keùo phaûi thaéng ñöôïc troïng löïc giaáy - Troïng löôïng cuoän giaáy G = 4 kg =40 N - Cuoän giaáy ñöôïc ñaët cao hôn baøn maùy ,goùc hôïp bôûi taám giaáy vôùi baøn 0 maùy  = 45 cuoän giaáy Baøn gia coâng 2 2 Löïc caàn thieát ñeå giaáy ñöôïc keùo ñi: F = G. = 40. =28,3 N 2 2 Ñöôøng kính truïc gia coâng cuoái: D= 281,6 mm Naêng suaát gia coâng giaáy N= 120 tôø/phuùt Do ñöôøng kính truïc gia coâng cuoái baèng chieàu daøi moät tôø giaáy Vaän toác voøng truïc cuoái n0=120 v/phut  .D.n0 Vaän toác daøi : v= = 1,77 m/s 60000 Vì vaän toác daøi laø nhö nhau treân toaøn boä khoaûng ñöôøng ñi F .v 40.1,77  Coâng suaát taïi truïc con laên keùo : P = = =0,05 kw 1000 1000 Trang 13
  2. Chöông 3 : Tính Toaùn Coâng Suaát Ñoäng Cô GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn - Choïn ñoäng cô 4A50A4Y3 vôùi caùc thoâng soá sau: + Coâng suaát : N0=0,06 kw + Soá voøng quay : ndc=1378 v/ph * Ta söû duïng boä truyeàn ñai thang ñeå truyeàn ñoäng cho con laên keùo - Ñöôøng kính con laên keùo d=70 mm v.60000 1,77.60000 => soá voøng quay cuûa con laên keùo ncl=  =483 v/ph  .d  .70 1378 Tæ soá truyeàn töø ñoäng cô cho con laên keùo: icl= =2,85 483 3.1.2. Choïn ñoäng cô cho cuïm ñoät giaáy Cuïm ñoät chuû yeáu gia coâng giaáy chöù khoâng laøm nhieäm vuï keùo giaáy ,do vaäy ta söû duïng ñoäng cô ñaõ choïn ôû phaàn con laên keùo cho cuïm ñoät Ñoäng cô 4A50A4Y3 vôùi caùc thoâng soá sau: + Coâng suaát : N0=0,06 kw + Soá voøng quay : ndc=1378 v/ph 3.2. Tính coâng suaát ñoäng cô cho cuïm gaáp giaáy Chieàu daøi toái thieåu cuûa thuøng höùng giaáy laø 281,6 mm töùc baèng chieàu daøi cuûa tôø giaáy gia coâng.Nhö vaäy ta thieát keá chieàu daøi thuøng höùng L=300 mm ,d0où cuõng chính laø haønh trình duy chuyeån cuûa thuøng Naêng suaát gia coâng giaáy laø 120 tôø/phuùt ñieàu naøy coù nghóa laø trong 1 phuùt thuøng höùng giaáy tieán 60 laàn vaø luøi 60 laàn.Ñeå deã daøng trong vieäc tính toaùn ta choïn khoaûng caùch töø taâm truïc ra hoäp giaûm toác ñeán vò trí laáp thanh truyeàn laø D =300 mm vaø ñóa quay vôùi vaän toác n=120 v/ph  .D.n Vaän toác daøi : v= = 1,89 m/s 60000 Ta coù troïng löôïng xaáp giaáy laø G=40 N Khoái löôïng thuøng höùng giaáy laø 60 N Toång khoái löôïng F=100 N Trang 14
  3. Chöông 3 : Tính Toaùn Coâng Suaát Ñoäng Cô GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn F .v  Coâng suaát taïi thuøng höùng giaáy : P = =0,89 kw 1000 Do caùc ñieàu kieän söû duïng boä truyeàn ta choïn ñoäng cô 4A71BY3 vôùi caùc thoâng soá sau: + Coâng suaát ñoäng cô:Pdc=1,1 kw + Soá voøng quay truïc chính ndc=2810 v/ph Trang 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản