intTypePromotion=1

Tính toán thiết kế hệ thống cơ khí cho băng tải để vận chuyển đá răm.

Chia sẻ: Lam Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

1
1.143
lượt xem
480
download

Tính toán thiết kế hệ thống cơ khí cho băng tải để vận chuyển đá răm.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ dẫn động băng tải là một loại máy được dùng khá rộng rãi trong nhà máy, công trường.. có đặc điểm là số lượng vận chuyện lớn, kết cấu đơn giản, sửa chữa thuật tiện, linh kiện tiêu chuẩn hoá, được sử dựng trong nhiều lĩnh vực, có thể dụng để vận chuyển, dây chuyền sản xuất, liên tục và tự động hoá trong khâu sản xuất, nâng cao năng xuất và giảm bớt cường độ lao động.. ----------o0o-------------- Có các đề tài như: Tính toán thiết kế trạm dẫn động băng tải, vít tải…. Tính toán thiết kế cầu trục, gầu tải…. Đồ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán thiết kế hệ thống cơ khí cho băng tải để vận chuyển đá răm.

 1. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí ð I H C THÁI NGUYÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG ð I H C KTCN ð c l p – T do – H nh phúc   ð TÀI ð ÁN K THU T ð s 07-2011 Sinh viên thi t k : L p: Ngành: Giáo viên hư ng d n: Ngày giao ñ tài: Ngày hoàn thành: Tên ñ tài: Tính toán thi t k h th ng cơ khí cho băng t i ñ v n chuy n ñá răm. S li u ñ u vào: - Năng su t v n chuy n: 200 t n/ gi ; - Chi u cao nâng: 10 mét; - Chi u dài băng t i: 150 mét; Các yêu c u n i dung: - Xác ñ nh các thông s cơ b n c a băng t i: - Tính ch n h p gi m t c theo tiêu chu n; - Tính thi t k b truy n ngoài h p và kh p n i; - Tính thi t k m t vài chi ti t trong h th ng (do giáo viên ch ñ nh); Các b n v thi t k : - B n v chung h th ng, bao g m c H p gi m t c; - B n v h p gi m t c, có các thông s kích thư c ñ ñ xác ñ nh không gian, kích thư c và ch ñ l p v i các chi ti t ngoài h p và b trí bu lông n n; - B n v ch t o các chi ti t ñã tính toán. Giáo viên hư ng d n Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:1 L p LT09CCM04
 2. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí L I NÓI ð U Trong công cu c xây d ng ñ t nư c ngành cơ khí nói chung và ngành cơ khí ch t o máy nói riêng là m t ngành then ch t trong n n kinh t qu c dân. Ph m vi s d ng c a ngành ch t o máy r t r ng rói. Ngành ch t o m y là n n t ng c a c a công nghi p ch t o máy. Trong s nghi p Công nghi p hoá - Hi n ñ i hoá ñ t nư c, mu n có nh ng s ti n b vư t b c thì không th không coi tr ng ngành này. V i các ki n th c ñó ñư c trang b , nay em ñư c giao ñ tài ñ án k thu t " Thi t k tr m d n ñ ng băng t i v n chuy n ñá răm " Băng t i là thi t b v n chuy n cú nhi u tính năng ng d ng vào các dây chuy n s n xu t, v n chuy n nguyên li u, bán thành ph m và thành ph m. ðây là lo i thi t b v n chuy n tĩnh t i có kh năng v n chuy n s n ph m xa t i hàng trăm mét và lên cao t i hàng ch c mét. Chi phí cho v n chuy n so v i t t c các lo i thi t b v n chuy n tĩnh t i (k c lưu ñ ng) là m t trong nh ng lo i có chi phí v n chuy n th p nh t. V i ñ tài ñ án k thu t " Thi t k tr m d n ñ ng băng t i v n chuy n ñá răm " mà em ñư c giao ñó mang l i cho em nhi u ñi u b ích, giúp em ph n nào c ng c thêm ñư c ki n th c ñã tích lu trong m y năm h c v a qua. Trong th i gian làm ñ án, ñư c s ch b o t n tình c a th y giáo:Ts Nguy n Văn D và các th y cô giáo trong b môn, cùng v i s n l c c g ng c a b n thân ñ n nay ñ án c a em ñã ñư c hoàn thành. Tuy nhiên v i ki n th c còn h n ch , tài li u tham kh o còn thi u cho nên không tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong dư i s ñóng góp ý ki n c a các th y c giáo và các b n ñ ñ án c a em ñư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2011 Sinh viên: Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:2 L p LT09CCM04
 3. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí PH N 1 GI I THI U SƠ B H D N ð NG BĂNG T I 1.1 Gi i thi u h d n ñ ng băng t i * ð c ñi m c a h d n ñ ng băng t i H d n ñ ng băng t i là m t lo i máy ñư c dùng khá r ng rãi trong nhà máy, công trư ng.. có ñ c ñi m là s lư ng v n chuy n l n, k t c u ñơn gi n, s a ch a thu t ti n, linh ki n tiêu chu n hoá, ñư c s d ng trong nhi u lĩnh v c, có th d ng ñ v n chuy n, dây chuy n s n xu t, công trình xây d ng tr m th y ñi n và b n càng vv, phòng s n xu t trong khai thác m , luy n kim ,hoá ch t, ñúc, v t li u xây d ng, vv, có th v n chuy n v t li u r i ho c v t ph m thành ki n, ñ ñáp ng t ng yêu c u dây chuy n s n xu t v hình th c ph n b và căn c yêu c u công ngh v n chuy n, có th ch d ng m t máy v n chuy n, cũng có th t h p nhi u băng t i cao su ho c c u hành v i thi t b băng chuy n khác ho c h th ng băng t i ngang ho c băng t i nghi ng, ñ th c hi n tính liên t c và t ñ ng hoá trong khâu s n xu t, nâng cao năng xu t và gi m b t cư ng ñ lao ñ ng . ð v n chuy n nh ng v t ph m có d ng c c, h t, b t, như: Qu ng, ñá, than, cát, s i, ho c d ng v t ph mcó tính ch t ñ c bi t như bao xi măng, bao ñư ng, bao g o... Băng t i làm vi c ñư c nh l c ma sát gi a b m t ñai và tang d n, m t Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:3 L p LT09CCM04
 4. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí băng t i thư ng ñư c c u t o b i ba b ph n chính: ð ng cơ truy n l c và mô men xo n, h p gi m t c và băng t i. H p gi m t c thư ng dùng cho băng t i là h p gi m t c bánh răng tr m t, hai c p, bánh vít – tr c vít, bánh răng – tr c vít. Ưu như c ñi m c a h d n ñ ng băng t i: Băng t i c u t o ñơn gi n, b n, có kh năng v n chuy n v t li u theo hư ng n m ngang, n m nghiêng (hay k t h p c hai) v i kho ng cách l n, làm vi c êm, năng su t tiêu hao không l n. Nhưng băng t i còn có m t s h n ch như: T c ñ v n chuy n không cao, ñ nghiêng băng t i nh (< 240), không v n chuy n ñư c theo hư ng ñư ng cong. B n v mình không up lên ñc. B n nào c n pm 0974059455 Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:4 L p LT09CCM04
 5. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí * C u t o chung c a h d n ñ ng băng t i Hình 1.4 C u trúc m t h băng t i - Tail pulley: pu-ly b ñ ng - Feed chute: máng c p v t ph m - Loading skirt: vùng c p v t ph m lên băng t i - Tripper: Cơ c u g t v t ph m - Head pulley and drive: Pu ly d n ñ ng - Discharge chute: máng nh v t ph m - Snub and bend pulley: puly căng và d n hư ng băng t i - Return idler: con lăn nhánh quay v (nhánh không làm vi c) - Carrying idler: con lăn ñ nhánh mang t i - Troughing carrying idler: con lăn t o máng Góc máng (Trough angle). Có th b trí dây băng t i n m ngang (Flat belt), tương t như b truy n ñai d t. Tuy nhiên, ngư i ta thư ng s d ng thêm các con lăn ñ t nghiêng (con lăn máng – Troughing idlers) ñ u n dây băng t i thành d ng máng lõm, nh m v n chuy n v t ph m ñư c n ñ nh hơn. Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:5 L p LT09CCM04
 6. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí Hình 1.5 T o d ng máng cho băng t i nh các con lăn máng Hình 1.6 Con lăn ph ng và các con lăn máng Góc ñ Khi v t ph m ñư c ñ thành ñ ng, góc ñ nh ñ ng v t li u ñư c g i là góc mái (Surcharge angle). Góc mái khi v n chuy n nh ñi so v i khi ñ ng yên. Hình 1.7 Góc mái c a ñ ng v t ph m 1.2 M c tiêu thi t k Hi n nay nhi u nư c trên th gi i có n n công nghi p phát tri n ñã t thi t k và ch t o băng t i có năng su t cao ñ s d ng ho c xu t kh u. Chúng ta ñã ph i nh p nhi u lo i băng t i c a nhi u nư c trên th gi i ñ dùng trong công nghi p m như Liên Xô, Ba lan, Trung Qu c...Vì v y vi c thi t k và ch t o băng t i trong nư c là m t nhu c u c n thi t. Băng t i ch t o ra ph i ñ m b o các thông s ñ u vào, các ch tiêu kinh t và kĩ thu t cũng như kh năng làm vi c trong th i gian nh t ñ nh. Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:6 L p LT09CCM04
 7. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí M c tiêu thi t k băng t i trong ñ án: Tính toán thi t k h th ng cơ khí cho băng t i ñ v n chuy n ñá răm. Các s li u ban ñ u như sau: + Năng su t v n chuy n: 200 t n/ gi + Chi u dài băng t i: 150m. + Chi u cao nâng: 10m Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:7 L p LT09CCM04
 8. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí PH N II TÍNH TOÁN THI T K BĂNG T I 2.1 Xác ñ nh ñ r ng (B) t i thi u c a băng t i ð r ng băng t i ph thu c lưu lư ng c n v n chuy n và kích c v t ph m (hay kích thư c c a các “h t” v t li u) c n v n chuy n trên băng. N u kích c v t ph m càng l n thì ñ r ng băng t i càng ph i r ng. V i lo i v t li u c n v n chuy n là ñá răm, ta ch n lo i băng có b r ng t i thi u B = 500mm ( Tra b ng 1[1]). 2.2 Xác ñ nh góc nâng h (β) c a băng t i Góc nâng hay h c a băng t i (góc d c) ñư c quy t ñ nh b i ñ c tính và hình d ng các h t v t li u ñư c v n chuy n. Các v t li u d ng h t, n ñ nh có th s d ng băng t i có ñ d c l n; các v t li u không n ñ nh như than, cát c n xác l p góc d c nh . Theo b ng 2[1] ta xác ñ nh ñư c góc d c l n nh t c a băng t i là βmax=150 H βt L Hình 2.1: Góc d c th c t c a băng t i Theo ñ bài, chi u dài băng t i là L = 150m, chi u cao nâng là H = 10m nên ta có góc d c th c t c a băng t i ñư c xác ñ nh như sau: H H 10 ⇒ β t = arctg = arctg =3,820 tgβ t = L L 150 2.3 Xác ñ nh v n t c (V) c a băng t i V n t c băng t i c n gi i h n tùy thu c dung lư ng c a băng, ñ r ng c a băng và ñ c tính c a v t li u c n v n chuy n. S d ng băng h p chuy n ñ ng v i v n t c cao là kinh t nh t; nhưng v n hành băng t i có ñ r ng l n l i d dàng hơn so v i băng t i h p. V n t c băng t i thư ng ñư c tính toán nh m ñ t ñư c lưu lư ng v n chuy n theo yêu c u cho trư c. Lưu lư ng v n chuy n c a m t băng t i có th Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:8 L p LT09CCM04
 9. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí ñư c xác ñ nh qua công th c: (t n/gi ) (2.1) Q t =60.A.V.γ.s V n t c c a băng t i ñư c tính theo công th c: Qt V= (m/ph) (2.2) 60.A.γ .s Trong ñó: Qt: Lưu lư ng v n chuy n t n/ gi ; (m2) A: Di n tích m t c t ngang dòng v n chuy n V: V n t c băng t i (m/ph) (t n/ m3) γ: Kh i lư ng riêng tính toán c a kh i v t li u s: H s nh hư ng c a góc nghiêng (ñ d c) c a băng t i Các ñ i lư ng trên ñư c xác ñ nh như sau: - Di n tích m t c t ngang dòng ch y B b ϕ® F1 h2 h1 F2 20° l Hình 2.2: M t c t ti t di n ngang c a bang t i Di n tích m t c t ngang dòng ch y có th ñư c xác ñ nh như sau: A=K ( 0,9B-0,05) 2 (m2) (2.3) A: Di n tích m t c t ngang dòng v n chuy n (m2) Trong ñó: B: ð r ng băng t i (m) K: H s tính toán Theo b ng 4[1] ta có: K=0,1538 Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:9 L p LT09CCM04
 10. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí () A=0,1538 ( 0,9.0,5-0,05 ) =0,0246 m 2 2 - Góc mái Góc mái c a m t ñ ng v t ph m là góc hình thành gi a ñư ng n m ngang và mái d c c a ñ ng v t ph m. Theo b ng 5[1] ta có góc mái ϕ = 300 - Kh i lư ng riêng tính toán Kh i lư ng riêng tính toán c a các kh i v t ph m có tính ñ n kho ng cách gi a các h t hay các ñ i tư ng khi v n chuy n. Theo b ng 6[1] ta có kh i lư ng riêng tính toán γ = 1,68 – 1,76 (t n/m3) Ch n γ = 1,7 (t n/m3) -H s nh hư ng c a ñ d c băng t i Băng t i càng d c thì lưu lư ng v n chuy n v t li u ñư c càng th p. Theo b ng 7[1] ta có h s nh hư ng c a ñ d c băng t i s = 0,99 Thay vào (2) ta có, v n t c c a băng t i là: 200 =80,512 ( m/ph ) = 1,34(m/s) V= 60.0,0246.1,7.0,99 Theo b ng 3[1] ta có v n t c l n nh t c a băng t i là Vmax=180m/ph Ta th y V < Vmax, do ñó lo i băng có b r ng B = 500mm tho mãn ñi u ki n làm vi c. 2.4 Tính toán công su t truy n d n băng t i Công su t làm quay tr c con lăn kéo băng t i ñư c tính theo công th c sau: (kW) (2.4) P=P1 +P2 +P3 +Pt Trong ñó: P1: Công su t c n thi t kéo băng t i không t i theo phương ngang P2: Công su t c n thi t kéo băng t i có t i theo phương ngang P3: Công su t c n thi t kéo băng t i có t i theo phương ñ ng Pt: Công su t c n thi t d n ñ ng cơ c u g t v t ph m Các thành ph n công su t ñư c tính toán như sau: Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:10 L p LT09CCM04
 11. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí f ( l+l0 ) W.V P1 = (2.5) 6120 f ( l+l0 ) Q t f ( l+l0 ) Wm .V P2 = = (2.6) 367 6120 H.Q t H.Wm .V P3 = = (2.7) 367 6120 Trong ñó: f: h s ma sát c a các lăn ñ con lăn W: kh i lư ng các b ph n chuy n ñ ng c a băng t i, không tính kh i lư ng v t ph m ñư c v n chuy n (kg) Wm: Kh i lư ng v t ph m phân b trên m t ñơn v dài c a băng t i (kg/m); V : V n t c băng t i (m/ph) H : Chi u cao nâng (m) l : Chi u dài băng t i theo phương ngang (m) lo : Chi u dài băng t i theo phương ngang ñư c ñi u ch nh (m) Theo b ng 8[1] ta có: f = 0,022; l0 = 66m Theo b ng 9[1] ta có: Pt = 1,25kW Theo b ng 10[1] ta có: W = 30kg/m Thay các giá tr vào (2.4),(2.5),(2.6),(2.7) ta có: 0,022 (150+66 ) 30.80,512 = 1,875 ( kW ) P1 = 6120 0,022 (150+66 ) 200 =2,59 ( kW ) P2 = 367 10.200 =5,45 ( kW ) P3 = 367 P=1,875+2,59+5,45+1,25=11,165 ( kW ) Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:11 L p LT09CCM04
 12. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí 2.5 L c căng dây băng t i Fp Fc F1 Fr F2 F4 F3 h Fr l Hình 2.3: Các thành ph n l c trên dây băng t i - L c vòng 6120.P 6120.11,165 =848,69 ( kg ) =8486,9 ( N ) FP = = V 80,512 - L c căng trên 2 nhánh băng t i eµθ (2.8) F1 =FP µθ e -1 1 F2 =FP (2.9) µθ e -1 Trong ñó: F1,F2: l n lư t là l c căng trên nhánh có t i và nhánh không t i. M i quan h gi a F1,F2 tương t như m i quan h trong b truy n ñai F1 =F2 .eµθ và F1 -F2 =FP e: Cơ s logarit t nhiên e = 2,718 : H s ma sát gi a puly và dây ñai Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:12 L p LT09CCM04
 13. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí θ: Góc ôm gi a dây ñai và puly Theo b ng 16[1] ta có: =0,3 Theo b ng 15[1] ta có: θ=1800=3,14rad Thay vào (8),(9) ta có: 2,7180,3.3,14 =13910,33 ( N ) F1 =9356,5. 2,7180,3.3,14 -1 1 =5423,43 ( N ) F2 =9356,5 0,3.3,14 2,718 -1 - L c căng t i thi u L c căng t i thi u ñư c xác ñ nh nh m gi cho dây băng t i không b trư t quá 2% kho ng cách gi a các con lăn. F4C =6,25.lC ( Wm +W1 ) (2.10) (2.11) F4r =6,25.l r .W1 Trong ñó: F4C: l c căng t i thi u trên nhánh căng F4r: l c căng t i thi u trên nhánh trùng Wm: kh i lư ng v t ph m phân b trên m t ñơn v dài c a băng t i Qt 200 =41,4 ( kg/m ) Wm = = 0,06.V 0,06.80,512 W1: Kh i lư ng phân b c a băng t i lC: bư c các con lăn ñ nhánh có t i lr: bư c các con lăn ñ nhánh ch y không Theo b ng 13[1] ta có: W1 = 7,5(kg/m) Theo b ng 12[1] ta có: lC = 1,2m; lr = 3m Thay vào (10),(11) ta có: F4C =6,25.1,2 ( 41,4+7,5 ) =366,75 ( kg ) =3667,5 ( N ) F4r =6,25.3.7,5=104,625 ( kg ) =1046,25 ( N ) Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:13 L p LT09CCM04
 14. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí - L c kéo l n nh t L c kéo l n nh t ñư c dùng ñ tính ch n dây băng t i theo ñ b n. Theo b ng 14[1] ta có Fmax =FP +F4r =8486,9+1046,25=9533,15 ( N ) 2.6 Tính ch n dây băng V i lo i v t li u c n v n chuy n là ñá răm, ñây là lo i v t li u không có ph n ng hóa h c v i dây băng nên ta ch n lo i dây băng t i d t nhi u l p Thông s ñánh giá s c b n c a dây băng t i ñư c tính theo giá tr l c kéo l n nh t tác d ng lên dây Fmax theo công th c sau: Fmax .SFz F.TS= (2.12) Be Trong ñó: Fmax: l c kéo l n nh t (kg) SFz: h s an toàn Be: là chi u r ng dây băng t i (cm) Theo b ng 19[1] ta có: SF = 7 1040,275.8 = 166,444 Thay vào (2.12) ta có: ST-No= 50 Theo b ng 18[1] ta ch n lo i dây băng t i có kí hi u: NF 200/2 2.7 C u trúc h th ng băng t i - Xác ñ nh ñư ng kính puly Các puly ñư c chia thành 3 nhóm A, B, C và ñư c minh h a như hình v : Hình 2.4: Minh ho các lo i Puly Theo b ng 23[1] ta ch n ñư ng kính t i thi u cho các nhóm puly như sau: Nhóm A: dAmin = 250mm Nhóm B: dBmin = 200mm Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:14 L p LT09CCM04
 15. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí Nhóm C: dCmin = 200mm - K t c u puly Thông thư ng ta s d ng lo i puly hình tr (hình v ): B d Hình 2.5: K t c u Puly hình tr Chi u dài c a Puly ñư c xác ñ nh theo công th c 1.7[2] L =B + 2.C Trong ñó: L: Chi u dài Puly (mm). B: Chi u r ng băng. B = 500 (mm). C: H s an toàn C = 60÷70 (mm) Ch n C = 65 mm ⇒ L = 500 + 2.65 = 630 (mm). - Kho ng cách gi a các con lăn Các con lăn ñ nhánh chùng c a dây băng t i thư ng ñư c ñ t cách nhau 3 mét. Các con lăn ñ nhánh căng thư ng ñ t cách ñ u nhau. Tra b ng 24[1] ta có kho ng cách trung bình gi a các con lăn ñ nhánh căng là 1,5m. + Chi u dài con lăn lcl = 0,4.B = 0,4.500 = 200 (mm). + Kho ng cách chuy n ti p gi a con lăn cu i cùng v i puly: Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:15 L p LT09CCM04
 16. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí Hình 2.5: Kho ng cách chuy n ti p b gi a con lăn cu i cùng v i puly V i các băng t i có các con lăn t o thành máng, c n có kho ng cách nh t ñ nh gi a các con lăn cu i cùng v i puly ñ ñ dây băng t i chuy n thành d ng ph ng và ñư c cu n vào puly. Trên hình 2.5, th hi n m t puly n m cùng ñ cao v i ñáy máng. Theo b ng 28[1] ta có b = 0,55m 2.8. Tính toán cơ c u kéo căng băng Cơ c u kéo căng băng có nhi m v t o ra s c căng c n thi t cho băng, ñ m b o cho băng bám ch t vào tang d n và gi m ñ võng c a băng theo chi u dài. Có 2 lo i cơ c u căng băng thư ng dùng là cơ c u căng băng dùng vít và cơ c u căng băng dùng ñ i tr ng. a) Cơ c u căng băng dùng vít t i. C u t o ñơn gi n, giá thành h , kích thư c khuôn kh và tr ng lư ng nh . Lo i này thư ng dùng cho băng t i có chi u dài không l n l m và trong quá trình làm vi c băng b giãn nhi u l n ñòi h i ph i căng băng nhi u l n. Hành trình làm vi c c a vít ph thu c vào chi u dài băng t i (thư ng l y kho ng 1- 1,5% chi u dài băng t i nhưng không l y ñư c > 400 mm). b) Cơ c u căng băng dùng ñ i tr ng. Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:16 L p LT09CCM04
 17. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí Cơ c u căng băng dùng ñ i tr ng có kh năng t o ra l c căng c ñ nh nhưng ph i b trí không gian ph c t p, không g n nh . Lo i cơ c u này thư ng s d ng cho nh ng băng t i có chi u dài l n. K t lu n: V i h th ng băng t i c n thi t k có k t c u tương ñ i c ng k nh nên ñ ñam b o vi c căng băng ñư c t i ưu nh t ta s d ng cơ c u căng băng dùng ñ i tr ng 2.8.1. Xác ñ nh l c trên tr m kéo căng L c căng trên tr m kéo căng có th ñư c xác ñ nh chính xác d a vào sơ ñ phân b l c m t cách chi ti t trên cơ c u căng băng, nhưng thông thư ng nó ñư c xác ñ nh t các công th c th c nghi m có trong Table51[9]. Theo ñ tài, tính toán thi t k băng t i có 1 puly d n ñ ng ñ t ñ u băng t i và băng t i v n chuy n v t li u lên d c. Do ñó, d a vào Table51[9] ta xác ñ nh ñư c l c căng trên tr m kéo căng như sau: (2.13) FT=F2 +Fr Trong ñó: F2: l c căng trên nhánh không t i, F2=5979,14N Fr: l c c n do ma sát gi a băng t i và con lăn ñ nhánh băng t i ñi v. Theo m c 4.1.5[9] ta có:  W Fr =f ( l+l0 )  W1 + r  - ( H.W1 ) (2.14) lr   Trong ñó: f: H s ma sát gi a dây băng t i và các con lăn ñ ; l: Chi u dài băng t i theo phương ngang; l=150m l0: Chi u dài băng t i theo phương ngang ñư c ñi u ch nh; W1: Kh i lư ng phân b c a băng t i; Wr: Kh i lư ng các chi ti t quay c a m t c m các con lăn ñ nhánh băng t i ñi v ; Lr: Bư c các con lăn ñ nhánh không t i; H: Chi u cao nâng; H=10m Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:17 L p LT09CCM04
 18. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí Các giá tr c a f, l0, W1, Wr, lr, l n lư t tra trong Table11[9], Table16[9], Table14[9], Table15[9] ta ñư c như sau: f=0,022, l0=66m, W1=7,5kg/m, Wr=5,9kg/b , lr=3m Thay vào công th c (2.14) ta có:  5,9  Fr =0,022 (150+66 )  7,5+  - (10.7,5 ) =-30 ( kg ) =-300 ( N )  3 Thay vào công th c (2.13) ta có: FT=5979,14-300=5679,14 ( N ) Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:18 L p LT09CCM04
 19. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí PH N III TÍNH TOÁN ð NG H C H D N ð NG 3.1 Ch n lo i h p gi m t c Trong các h d n ñ ng cơ khí thư ng s d ng các b truy n bánh răng ho c tr c vít dư i d ng m t t h p bi t l p ñư c g i là h p gi m t c. H p gi m t c là cơ c u truy n ñ ng b ng ăn kh p tr c ti p, có t s truy n không ñ i và ñư c dùng ñ gi m v n t c góc và tăng moomen xo n. Tùy theo lo i truy n ñ ng trong h p gi m t c, ngư i ta phân ra: h p gi m t c bánh răng tr ; h p gi m t c bánh răng côn ho c côn – tr ; h p gi m t c tr c vít, tr c vít – bánh răng ho c bánh răng – tr c vít; h p gi m t c bánh răng hành tinh…So v i các lo i h p gi m t c khác thì h p gi m t c bánh răng tr có các ưu ñi m: tu i th và hi u su t cao; k t c u ñơn gi n; có th s d ng trong m t ph m vi r ng c a v n t c. Vì v y, s d ng h p gi m t c bánh răng tr ñư c coi là phương án t i ưu nh t. Lo i bánh răng trong h p gi m t c bánh răng tr có th là: răng th ng, răng nghiêng, ho c răng ch V. Tuy nhiên, ph n l n các h p gi m t c có công d ng chung dùng răng nghiêng. So v i răng th ng, truy n ñ ng bánh răng nghiêng làm vi c êm hơn, kh năng t i và v n t c cao hơn, va ñ p và ti ng n gi m. Còn so v i răng ch V, răng nghiêng d ch t o và giá thành r hơn. Vì v y, ñây ta s d ng bánh răng nghiêng ñ năng cao kh năng ăn kh p, truy n ñ ng êm, v a ñ m b o ch tiêu v k thu t v a ñ m b o ch tiêu v kinh t . Tùy theo t s truy n chung c a h p gi m t c, ngư i ta phân ra h p gi m t c m t c p và h p gi m t c nhi u c p. Trong ñó, h p gi m t c bánh răng tr hai c p ñư c s d ng nhi u nh t, vì t s truy n chung c a h p gi m t c thư ng b ng t 8 ñ n 40. Chúng ñư c b trí theo ba sơ ñ sau ñây: - Sơ ñ khai tri n: H p gi m t c ki u này ñơn gi n nh t và d ch t o. Do ñó ñư c s d ng r t nhi u trong th c t . Tuy nhiên, các bánh răng các bánh răng b trí không ñ i x ng v i các , do ñó làm tăng s phân b không ñ u trên chi u Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:19 L p LT09CCM04
 20. ð án k thu t B môn K thu t cơ khí r ng vành răng. Do ñó, khi thi t k , ñòi h i tr c ph i ñ c ng thì s ñ m b o ñư c kh năng làm vi c. - Sơ ñ phân ñôi: Khi s d ng sơ ñ này c n ph i chú tr ng ñ n vi c b trí . Ph i ñ m b o sao cho t i tr ng d c tr c không ñư c cân b ng c p răng k bên, không ñư c tác d ng vào tr c tùy ñ ng c a c p phân ñôi n u không thì s cân b ng c a t i tr ng d c tr c c p phân ñôi s b phá v và công su t s phân b không ñ u cho các c p bánh răng phân ñôi này. - Sơ ñ ñ ng tr c: Lo i này có ñ c ñi m là ñư ng tâm c a tr c vào và tr c ra trùng nhau, nh ñó có th gi m b t chi u dài c a h p gi m t c giúp cho vi c b trí cơ c u g n hơn.Tuy nhiên, sơ ñ ñ ng tr c có m t s như c ñi m như: kh năng t i c a c p nhanh không dùng h t vì t i tr ng tác d ng vào c p ch m l n hơn khá nhi u so v i c p nhanh; k t c u g i ñ ph c t p, gây khó khăn cho vi c bôi trơn các ; do kho ng cách gi a các tr c trung gian l n, nên tr c tr c không ñ m b o ñ b n và ñ c ng n u không tăng ñư ng kính tr c. T nh ng như c ñi m này mà ph m vi s d ng c a h p gi m t c ñ ng tr c b h n ch . Vi c l a ch n sơ ñ c a h p gi m t c có nh hư ng tr c ti p ñ n k t c u c a h d n ñ ng, cũng như kh năng làm vi c và chi phí thi t k . Qua vi c phân tích các sơ ñ c a h p gi m t c bánh răng tr hai c p, ta nh n th y: +) So v i sơ ñ phân ñôi, thì sơ ñ h p gi m t c khai tri n có k t c u và ch t o ñơn gi n hơn nh t là vi c ch t o , g i ñ cũng như vi c b trí . M t khác, chi u r ng c a h p gi m t c khai tri n nh hơn nên vi c b trí l p ñ t d dàng hơn. Ngoài ra, s lư ng chi ti t và kh i lư ng gia công c a h p gi m t c phân ñôi tăng d n ñ n giá thành cao hơn và chưa ñư c s d ng ph bi n như h p gi m t c khai tri n. +) So v i h p gi m t c ñ ng tr c, thì h p gi m t c khai tri n c ng k nh hơn. Tuy nhiên, k t c u h p ñơn gi n và v n ñ m b o kh năng làm vi c. M t khác, k t c u c a h p gi m t c ñ ng tr c ph c t p: kh năng t i hai c p không ñ u, k t c u g i ñ ph c t p, ñòi h i tr c ph i l n ñ ñ m b o ñ c ng và ñ b n… Trư ng ð i h c K thu t Công nghi p Thái Nguyên Trang:20 L p LT09CCM04
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2