intTypePromotion=1

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
156
lượt xem
40
download

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn loại đai: Chọn đai vải cao su 2. Xác định các thông số d1 = (5, 2 6, 4) 3 Tdc (5, 2 6, 4) 3 6889 98,9 121,0.4 404,0(mm) . 1  0,01 Chọn d1= 100 (mm) d1.ud Chọn d2= 400(mm) ud 4,04 4 d2 400 4,04(mm) cách trục: as = (1,5..2)(d1+d2) =(1,5..2)(100+400) =750..1000(mm) Chọn as = 800(mm) suy ra chiều dài dây đai: 1 1 l 2.as  (d1  d 2 )  (d 2  d1 ) 2 2 4.as 2.800  . 500 1  3002 2414(mm) 2 4.800

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 2

  1. Chương 2 : TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c bé truyÒn I.TÝNH Bé TRUYÒN §AI 1. Chän lo¹i ®ai: Chän ®ai v¶i cao su 2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè d1 = (5, 2  6, 4) 3 Tdc  (5, 2  6, 4) 3 6889  98,9  121, 7 Chän d1= 100 (mm)   d1.ud  100.4  404,0(mm) . Chän d2= 400(mm) 1  1  0,01 d2 400 u  ud 4,04  4    4,04(mm)  u  t   1%  4% (1   )d1 (1  0, 01)100 ud 4  Kho¶ng c¸ch trôc: as = (1,5..2)(d1+d2) =(1,5..2)(100+400) =750..1000(mm) Chän as = 800(mm) suy ra chiÒu dµi d©y ®ai: 1 1 l  2.as   (d1  d 2 )  (d 2  d1 ) 2  2 4.as 500 1 2.800   .  3002  2414(mm) 2 4.800 1 1 cã :  .d1.n1   .100.400.  7, 33(m / s ) 60000 60000 v 7,33  Sè lÇn uèn cña ®ai trong 1 gi©y: i   3  imax  3  5(1/ s ) l 2, 414 (d 2  d1 ).570 (400  100).570 Gèc «m: 1  180  0  180  0  172,90  1500 a 2414 3. X¸c ®Þnh chiÒu réng vµ tiÐt diÖn b¸nh ®ai: Ft = 1000.P1/v = 1000.1,01/7,33=137,79 (N)
  2.  1 d 100 Cã    1   2,5(mm) d1 40 40 40 Theo b¶ng 4.1 ta cã lo¹i ®ai Б -800 kh«ng cã líp lãt, trÞ sè  tiªu chuÈn 3,75 víi sè líp b»ng 3. øng cã Ých cho phÐp:  F    F 0. C .Cv .C0 .Trong ®ã: §èi víi bé truyÒn ®Æt n»m ngang,®iÒu chØnh ®Þnh kú lùc c¨ng chän  0 =1,8 Mpa,theo b¶ng 4.9, k1 =2,5; k2 =10;do ®ã  3, 75  F 0  k1  k2 .  2,5  10. =2,125(Mpa) d1 100 0 Víi gãc «m 1 =172,9 theo b¶ng 4.10 C =0,97 Víi vËn tèc v = 7,33(m/s) theo b¶ng 4.11 Cv =1,02 Theo b¶ng 4.12 C0 =1. VËy ta cã  F  =2,125.0,97.1,02.1=2,1(Mpa). Ft .K d The c«ng thøc 4.8: b= = 137, 79.1, 25 =21,87(Mpa).Chän b=  F . 2,1.3, 75 25(mm)Suy ra B=32(mm). 4. TÝnh lùc c¨ng: F0   0 .b.  1,8.25.3, 75 =168,75(N). 1 172,9 Fr  2.F0 .sin( )  2.168, 75.sin( ) =336,85(N). 2 2 II. TÝNH Bé TRUYÒN B¸NH R¡NG TRONG HéP GI¶M TèC: Do kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt vµ theo quan ®iÓm thèng nhÊt ho¸ trong c¸c kh©u thiÕt kÕ nªn ë ®©y ta chän vËt liÖu 2 cÊp b¸nh r¨ng lµ nh- nhau.
  3. 1.Chän vËt liÖu. B¸nh nhá : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 241  285 cã: b1 = 850 MPa; ch 1 = 580 MPa. Chän HB1 = 245 (HB) B¸nh lín : ThÐp 45, t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n MB 192...240 cã: b2 = 780 Mpa; ch 2 = 450 MPa. Chän HB2 = 230 (HB) 2. X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp.  H    H lim  S H Z R Z V K xH K HL ; Chän s¬ bé ZRZVKxH = 1   H    H lim K HL SH SH : HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ tiÕp xóc: SH =1,1.   lim : H øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp øng víi sè chu k× c¬ së;   lim = H 2.HB + 70.  H lim1 =2. 245 + 70 = 560 MPa. H lim2 = 2.230 + 70 = 530 MPa.  o lim 1  1,8 .245  441 MPa F  o lim 2  1,8.230  414 MPa F KHL= mH N HO N HE víi mH = 6. mH: BËc cña ®-êng cong mái khi thö vÒ tiÕp xóc. NHO: Sè chu k× thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc: NHO = 30. H 2, 4 HB HHB : ®é r¾n Brinen. N Ho 1  30 .245 2 , 4  1,6 .10 7 N Ho 2  30.230 2, 4  1,4.10 7 NHE: Sè chu k× thay ®æi øng suÊt t-¬ng ®-¬ng:
  4. c.n j  t i .  Ti / T1  .t i / t CK 3 N HE  60 . uj c: Sè lÇn ¨n khíp trong mét vßng quay. Ti , ni, ti : LÇn l-ît lµ m«men xo¾n , sè vßng quay vµ tæng sè giê lµm viÖc ë chÕ ®é i cña b¸nh r¨ng ®ang xÐt. cn 1 .  t i . Ti / T1  .t i / t ck 3  N HE1  60. u1 350  6 2 N HE 2  60.1. .16000. 13.  0,83   5,1.10 7  N HO 2  1, 4.107 5, 78  8 8 do ®ã KHL2 = 1.Suy ra N HE1  N Ho1 do ®ã KHL1 = 1 560.1 530.1 [H]1 =  509 MPa ; [H]2=  482 MPa 1,1 1,1 Víi bé truyÒn cÊp nhanh b¸nh trô r¨ng nghiªng vµ bé truyÒn cÊp chËm còng r©ng nghiªng nªn ta cã:  H 1   H 2 509  482  H     495 MPa 2 2 Vµ N FEi  60.c. Ti / T1  .n i .Ti 6 350  6 2 N FE1  60.1. .16000. 16.  0,86   4, 7.10 7 5, 78  8 8 60,55  6 2 N FE 2  60.1. .16000. 16.  0,86   1, 0.107 4,56  8 8 V× NFE1 = 4,7.107 > NFO = 4.106 nªn KFL1 = 1, KFE2 = 1,0.107 > NFO = 4.106 nªn KFL2 = 1 Do ®ã theo thiÕt kÕ víi bé truyÒn quay mét chiÒu KFC = 1, ta ®-îc: [F1] = 441.1.1/1,75 = 252 MPa,
  5. [F2] = 414.1.1/1,75 = 237 MPa, øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp: theo 6.13 vµ 6.14 ta cã:  H max  2,8. ch2  2,8.450  1260MPa  F1 max  0,8. ch1  0,8.580  464MPa  F 2 max  0,8. ch 2  0,8.450  360 MPa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2