Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 6

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

157
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hệ số tập trung ứng suất do trạng thai bề mặt,tra bảng 10.8(tại tiết diên nguy hiểm cần đạt độ nhẵn bề mặt Ra=2,5..0,63 m),ta được kx=1,1. Các ổ lăn lắp trên trục theo k6 ,kết hợp then không tăng bền bề mặt ,tra bảng 10.9 có ky=1,0. Tra bảng 10.12 khi gia công trục có =850MPa , rãnh then được cắt bằng dao phay ngón có Hệ số kích thước với d=42,vât liệu thep cácbon ,lắp có độ dôi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 6

  1. Chương 6: T¹i tiÕt diÖn 2-2 m«men c¶n uèn Wu1 =  .d 23 b.t1.(d 2  t1 ) 2 =  .42 12.5.(42  5)2 3    6296(mm3 ) 32 2.d 2 32 2.42 87711, 6   a1   13, 9 (Mpa); 6296 T¹i tiÕt diÖn 2-3: m«men c¶n uèn Wu1 =  .d 23 b.t1.(d 2  t1 ) 2  .423 12.5.(42  5)2  =   6295, 7( mm3 ) 32 2.d 2 32 2.42 125379,9   a1   19,9 (MPa); 6295, 7 +øng suÊt tiÕp:  a   m / 2  T2 / 2.W0 T¹i tiÕt diÖn 2-2: m«men c¶n xo¾n: W0=  .d 2 b.t1.(d 2  t1 ) 2 =  .42 12.5.(42  5)2 3 3 3    13569,3 (mm ) 16 2.d 2 16 2.42 2   a1  147754 / 2.13569,3  5, 4 (N/mm ) T¹i tiÕt diÖn 2-3:do cã cïng ®-êng kÝnh trôc vµ r·nh then nªn:   a 2  147754 / 2.13569,3  5, 4 (N/mm2)
  2. +. Kadj=( k /    k x  1 )/ k y ; Ktdj=( k /   k x  1 )/ k y ; Trong ®ã :kx- hÖ sè tËp trung øng suÊt do tr¹ng thai bÒ mÆt,tra b¶ng 10.8(t¹i tiÕt diªn nguy hiÓm cÇn ®¹t ®é nh½n bÒ mÆt Ra=2,5..0,63  m),ta ®-îc kx=1,1. CÊc æ l¨n l¾p trªn trôc theo k6 ,kÕt hîp then kh«ng t¨ng bÒn bÒ mÆt ,tra b¶ng 10.9 cã ky=1,0. Tra b¶ng 10.12 khi gia c«ng trôc cã  b =850MPa , r·nh then ®-îc c¾t b»ng dao phay ngãn cã k  1,96; k  2,07 HÖ sè kÝch th-íc víi d=42,v©t liÖu thep c¸cbon ,l¾p cã ®é d«i Tra b¶ng 10.10:    0,85;   0,78  k /    2,07 / 0,85  2, 435 k /   1,96 / 0,78 =2,51. Tra b¶ng 10.11 cã ; k /    2,535 k /   1,92 VËy chän : k /    2,535 k /   2,51 .  K dj  (2,535  1,1  1) /1, 0  2, 645 K dj  (2,51  1,1  1) /1, 0  2,62
  3. Nh- vËy ta cã : 370,6 s 1   15, 79 2,645.8, 75  0,1.0 212 s 1   17,54 2,62.4,5  0,05.4,5 15, 79.17, 64  s1   11, 76 15, 792  17, 642 370,6 s 1   7,3 2,645.18,95  0,1.0 212 s 1   17,54 2,62.4,5  0,05.4,5 7,3.17,64  s1   6,74 7,32  17, 642 V× hÖ sè an toµn  s  =2,5..3,do ®ã s>  s  ,®¶m b¶o ®é bÒn mái vµ kh«ng cÇn kiÓm tra ®é cøng cña trôc. +KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn tÜnh: §iÒu kiÖn bÒn tÜnh cña trôc  td   2  3. 2    . Trong ®ã :   M max /(0,1.d 3 )  125379,9 /(0,1.423 )  16,9( MPa)   Tmax /(0, 2.d 3 )  147754 /(0, 2.423 )  0, 4( MPa) Thay sè ta cã :  td  16,92  3.0, 42  16,91( MPa)     464( MPa) Trôc tho¶ m·n ®é bÒn tÜnh. c. Trôc III: +Lùc t¸c dông lªn trôc: Ft32 = Ft23 = 4409,3 (N); Fr32 = Ft23 = 1656,8 (N); Fa32= Ft23 = 793 (N);
  4. Fk=Fx33=(0,2..0,3).2.T3/Dc=(0,2..0,3).667832/160 =1669,6..2504,4(N). Chän Fx33=2087(N); +X¸c ®Þnh ph¶n lùc t¹i æ: -Trong mÆt ph¼ng (yoz):  Fy  Fy 0  Fy1  Fr 32  0    m0  Fr 32 .l32  Fy1.l31  Fa 32 .d w32 / 2  0   Fy 0  Fy1  1656,8  0 Thay sè ta cã :   1656,8.104,5  793.312,94 / 2  Fy1.169  0  Gi¶i ra ta cã: Fy 0 =-101,9(N);Fy1=1758,7(N);ChiÒu Fy0 ng-îc l¹i. -Trong mÆt ph¼ng (xoz):  Fx  Fx 0  Fx1  Ft 32  Fx 33  0    m0  Fx 33 .(lc 33  l31 )  Ft 32 .l32  Fx1.l31  0  Thay sè ta cã :  x x 0 x1  F  F  F  4409,3  2087  0   m0  4409,3.104,5  2087.(169  78,5)  Fx1.169  0  Gi¶i ra ta cã:Fx0=713,4(N);Fx1=5872,9(N); +Tõ c¸c ph¶n lùc ®· cã ta x¸c ®Þnh ®-îc c¸c m«men t-¬ng ®-¬ng t¹i c¸c tiÕt diÖn nh- sau: Mt®32= 598506(Nmm) Mt®31=601117(Nmm) Mt®30=0 TÝnh ®-êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm(tiÕt diÖn d31) M td 601117 d= 3 3  47,8 . 0,1.  0,1.55
  5. (   tra theo b¶ng 10.5 tttk hd®   =55). XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®é bÒn ,l¾p ghÐp ,c«ng nghÖ, kÕt cÊu ta chän ®-êng kÝnh c¸c do¹n trôc nh- sau: §-êng kÝnh ngâng trôc l¾p víi æ l¨n: d30=d31= 55(mm); §-êng kÝnh l¾p b¸nh r¨ng: d32=57(mm); §-êng kÝnh l¾p khíp: d33=50(mm); +Chän then vµ tÝnh kiÓm nghiÖm then trôc III: -Víi d32=57(mm) chän then b»ng ,tra b¶ng 9.1a ta cã: b = 16 (mm), h=10(mm) , t1=6(mm) , t2=4,3(mm). - Víi d33=50(mm) chän then b»ng ,tra b¶ng 9.1a ta cã: b = 14 (mm), h=9(mm) , t1=5,5(mm) , t2=3,8(mm). - KiÓm nghiÖm then t¹i tiÕt diÖn l¾p b¸nh r¨ng: Chän lt=42(mm) 2.T 2.667832 Theo (9.1) : d    139,5(MPa) d .lt .(h  t1 ) 57.42.(10  6) 2.T 2.667832 Theo (9.2) : c    34,5(MPa) d .lt .b 57.42.16 Víi ®Æc tÝnh lµm viÖc ªm,d¹ng l¾p cè ®Þnh tra b¶ng 9.5 cã  d =150(Mpa) vµ  c =20..30(Mpa).Nh- vËy then lµm viÖc kh«ng ®ñ bÒn .§Ó ®ñ bÒn ta l¾p hai then t¹i tiÕt diÖn 3-2.Hai then nµy ®Æt c¸ch nhau 1800. 2.T 2.667832.0, 75 Khi ®ã  c    26( MPa) . d .lt .b 57.42.16 Lóc nµy then lµm viÖc ®ñ bÒn.
  6. - KiÓm nghiÖm then t¹i tiÕt diÖn l¾p khíp: Chän lt=50(mm). 2.T 2.667832 Theo (9.1) : d    118,8(MPa) d .lt .(h  t1 ) 50.50.(9  3,5) 2.T 2.667832 Theo (9.2) : c    38(MPa) d .lt .b 50.50.14 Víi ®Æc tÝnh lµm viÖc ªm,d¹ng l¾p cè ®Þnh tra b¶ng 9.5 cã  d =150(Mpa) vµ  c =20..30(Mpa).Nh- vËy then lµm viÖc kh«ng ®ñ bÒn.Ta l¾p hai then cho tiÕt diÖn 3-3 nµy.Hai then còng ®Æt c¸ch nhau 1800 2.T 2.667832.0, 75 Khi ®ã c    28(MPa) . d .lt .b 50.50.14 Lóc nµy then lµm viÖc ®ñ bÒn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2