intTypePromotion=3

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 8

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
144
lượt xem
35
download

tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, chương 8

  1. Chương 8: Chän æ l¨n cho trôc ra (trôc sè 3) cña hép gi¶m tèc Lùc h-íng t©m t¹i gèi: Fr 0  Fx2  Fy210  713, 42  101,92  720,6 N 10 Fr1  Fx2  Fy211  5872,9 2  1758, 7 2  6130,6 N 11 Lùc däc trôc: Fat = 793 N S¬ ®å t¶i: Víi t¶i träng nhá chÞu lùc h-íng t©m vµ chÞu c¶ lùc doc trôc nªn ta dïng æ bi ®ì chÆn 1 d·y cho c¸c gèi nµy. T¶i träng quy -íc: Qi = (X.V.Fri +Y.Fai)kt.k® X: hÖ sè t¶i träng h-íng t©m. Y: hÖ sè t¶i träng däc trôc. V: hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay, víi tr-êng hîp nµy æ cã vßng trong quay nªn V = 1. kt : hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhÞªt ®é, trong nhiÖt ®é lµm viÖc cña æ ta chän ®-îc kt = 1 v× (nhiÖt ®é t  100oC ) k®: hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh t¶i träng, trÞ sè tra ®-îc lµ k® = 1. Víi d1= 55(mm) chän æ l¨n cì ®Æc biÖt nhÑ cã kiÓu æ :46111 .Cã kh¶ n¨ng t¶i ®éng vµ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh lÇn l-ît lµ : C = 25,2 kN
  2. C0 = 21,5 kN. X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè X vµ Y: i.Fa 0, 793 Tacã: +   0,037  e  0,35 . C0 21,5 Víi æ 0 cã: i.Fa 397   0,55  e  0,35  X  0, 45; Y  1,55 V .Fr 0 720, 6 Víi æ 1 cã: i.Fa 397   0,065  e  0,37  X  1; Y  0 V .Fr1 6130, 6 Do ®ã ta cã : Fs0 =e.Fr0=0,35.720,6 = 252,2(N) Fs1 =e.Fr0=0,35.6130,6 = 2145,7(N) +X¸c ®Þnh c¸c lùc Fai : Fa0  Fs1  Fat  2145, 7  793  1352,7  Fs 0  Fa 0  Fa 0  1352,7 (N). Fa1  Fs 0  Fat  252, 2  793  1045, 2  Fs1  2145, 7  Fa1 Fs1  2145, 7 (N). + X¸c ®Þnh c¸c t¶i träng quy -íc Qi: Q0 = 0,45.720,6 + 1,55.1352,7 = 2421 (N). Q1 = Fr1 = 6130,6 (N). + KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña c¸c æ: V× Q0
  3. QE = m  (Q i m .Li ) /  Li = 6130,6. 3 6  2 .0,83 =5870,4(N)  5,87(kN) 8 8 Trong ®ã Qi :t¶i träng ®éng quy -íc. Li:thêi h¹n ,tÝnh b»ng triÖu vßng quay,khi chÞu t¶i Q Do ®ã kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ : C® = QE. m L =5,87. 3 7, 722 =11,6(kN) . Trong ®ã:Li = 60.n.Lhi/106 =60.10000.12,87/106 =7,722(triÖu vßng). Suy ra: C® < C. VËy æ ®ñ kh¶ n¨ng t¶i ®éng. + KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña c¸c æ: Qt = X0.Fr +Y0.Fa =0,5.6130,6 + 0,47.2145,7 = 4073,8 < Fr = 6130,6. Nªn Qt = Fr =6130,6(N)
  4. V.ThiÕt kÕ vá hép gi¶m tèc, b«I tr¬n vµ ®IÒu chØnh ¨n khíp. 1.TÝnh kÕt cÊu cña vá hép: ChØ tiªu cña vá hép gi¶m tèc lµ ®é cøng cao vµ khèi l-îng nhá. Chän vËt liÖu ®Ó ®óc hép gi¶m tèc lµ gang x¸m cã kÝ hiÖu GX 15- 32. Chän bÒ mÆt ghÐp n¾p vµ th©n ®i qua t©m trôc . C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n ®-îc tr×nh bµy ë trang sau. 2.B«i tr¬n trong hép gi¶m tèc: LÊy chiÒu s©u ng©m dÇu kho¶ng 1/4 b¸n kÝnh cña b¸nh r¨ng cÊp chËm kho¶ng 30 mm. 3.B«i tr¬n hép gi¶m tèc : Chän lo¹i dÇu b«i tr¬n lµ dÇu c«ng nghiÖp 45. §èi víi c¸c æ ta lùa chän viÖc b«i tr¬n b»ng mì: 4.L¾p b¸nh r¨ng lªn trôc vµ ®iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó l¾p b¸nh r¨ng lªn trôc ta dïng mèi ghÐp then vµ chän kiÓu l¾p lµ H7/k6 v× nã chÞu t¶i võa vµ va ®Ëp nhÑ. 5.§iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng trô nµy ta chän chiÒu réng b¸nh r¨ng nhá t¨ng lªn 10 % so víi chiÒu réng b¸nh r¨ng lín.
  5. C¸c kÝch th-íc cña c¸c phÇn tö cÊu t¹o nªn hép gi¶m tèc ®óc: Tªn gäi BiÓu thøc tÝnh to¸n ChiÒu dµy: Th©n hép,   = 0,03.a+ 3 = 0,03.190 + 3 = 8,7 mm > 6mm N¾p hép, 1 lÊy  = 9mm 1 = 0,9.  = 0,9. 9 = 8,1 mm. LÊy 1 = 8 mm G©n t¨ng cøng: ChiÒu dµy, e e =(0,8  1) = 7,2  9, chän e = 9 mm ChiÒu cao, h h < 5. = 45 mm §é dèc Kho¶ng 2o §-êng kÝnh: d1 = 0,04.a+10 = 0,04.190 + 10 = 17,6 Bul«ng nÒn, d1  d1 =M18 Bul«ng c¹nh æ, d2 d2 = 0,8.d1 = 0,8. 18 = M15 Bul«ng ghÐp bÝch n¾p vµ th©n, d3 = (0,8 0,9).d2  d3 = M12 d3 d4 = (0,6  0,7).d2  d4 = M10 VÝt ghÐp l¾p æ, d4 d5 =( 0,5  0,6).d2  d5 = M8 VÝt ghÐp l¾p cöa th¨m dÇu, d5 MÆt bÝch ghÐp n¾p vµ th©n: ChiÒu dµy bÝch th©n hép, S3 S3 =(1,4  1,5) d3 , chän S3 = 17 mm ChiÒu dµy bÝch n¾p hép, S4 S4 = ( 0,9  1) S3 = 15 mm BÒ réng bÝch n¾p hép, K3 K3 = K2 – ( 35 ) mm = 48 – 3 = 45 mm KÝch th-íc gèi trôc:
  6. §-êng kÝnh ngoµi vµ t©m lç §Þnh theo kÝch th-íc n¾p æ vÝt, D3, D2 K2 =E2 + R2 + (35) mm = 24 + 20 + 5 BÒ réng mÆt ghÐp bul«ng c¹nh = 48mm æ: K2 E2= 1,6.d2 = 1,6 . 15 = 24 mm. T©m lç bul«ng c¹nh æ: E2 R2 = 1,3 . d2 = 1,3. 15= 20 mm k  1,2.d2 =18 k lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m bul«ng  k = 20 mm ®Õn mÐp lç h: phô thuéc t©m lç bul«ng vµ kÝch ChiÒu cao h th-íc mÆt tùa MÆt ®Õ hép: S1 = (1,3  1,5) d1  S1 = 24 mm ChiÒu dµy: Khi kh«ng cã phÇn K1  3.d1  3.18 = 54 mm låi S1 q = K + 2 = 54 + 2.9= 72 mm; 1 BÒ réng mÆt ®Õ hép, K1 vµ q Khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt:   (1  1,2)    = 10 mm Gi÷a b¸nh r¨ng víi thµnh 1  (3  5)   1 = 40 mm trong hép    = 9 mm 2 Gi÷a ®Ønh b¸nh r¨ng lín víi ®¸y hép Gi÷a mÆt bªn c¸c b¸nh r¨ng víi nhau. Sè l-îng bul«ng nÒn Z Z = ( L + B ) / ( 200  300)  994 / 200  5 chän Z = 6 VI.B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p vµ dung sai:
  7. T¹i c¸c tiÕt diÖn l¾p b¸nh r¨ng kh«ng yªu cÇu th¸o l¾p th-êng xuyªn ta chän kiÓu l¾p H7/k6, tiÕt diÖn l¾p trôc víi æ l¨n : KiÓu ES m  es m  Trôc VÞ trÝ l¾p l¾p EI m  ei m  Trôc-vßng trong æ  25k6 +15 bi +2 Vá-l¾p æ  52H7 +30 I 0 Trôc-b¸nh r¨ng  35 H 7 +25 +18 k6 0 +2 Trôc-b¹c  +195 +15 20 D11 +65 +2 k6 Trôc-b¸nh r¨ng bÞ  42 H7 +25 +18 k6 ®éng cÊp nhanh 0 +2 Trôc-vßng trong æ  40k6 +18 bi +2 Vá-vßng ngoµi æ bi  68H7 +35 0 Trôc- b¸nh r¨ng  42 H7 +30 +21 k6 II chñ ®éng cÊp chËm 0 +2 Trôc vµ æ  55k6 +21 +2 L¾p æ-vá  90 H 7 +35
  8. 0 III B¸nh r¨ng  57 H7 +30 +21 k6 0 +2 B¹c-trôc  50 D11 +290 +21 k6 +100 +2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản