intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 15

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
383
lượt xem
182
download

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sàn tầng điển hình gồm có 3 ô sàn chính. Ta sẽ tính toán nội lực và bố trí cốt thép cho các sàn này. Tính sàn: Tính sàn theo sơ đồ khớp dẻo vì: Sơ đồ tính : Để tính nội lực trong các bộ phận của sàn có thể dùng sơ đàn hồi hoặc sơ đồ có kể đến biến dạng dẻo. Các sàn của nhà công nghiệp và nhà dân dụng bình thường tính theo sơ đồ biến dạng dẻo. Sàn các nhà chịu tải trọng động hoặc trong môi trường ăn mòn nên tính theo sơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 15

 1. Chương 15: tÝnh cèt thÐp sµn tÇng ®iÓn h×nh Sµn tÇng ®iÓn h×nh gåm cã 3 « sµn chÝnh. Ta sÏ tÝnh to¸n néi lùc vµ bè trÝ cèt thÐp cho c¸c sµn nµy. TÝnh sµn: TÝnh sµn theo s¬ ®å khíp dÎo v×: S¬ ®å tÝnh : §Ó tÝnh néi lùc trong c¸c bé phËn cña sµn cã thÓ dïng s¬ ®µn håi hoÆc s¬ ®å cã kÓ ®Õn biÕn d¹ng dÎo. C¸c sµn cña nhµ c«ng nghiÖp vµ nhµ d©n dông b×nh th-êng tÝnh theo s¬ ®å biÕn d¹ng dÎo. Sµn c¸c nhµ chÞu t¶i träng ®éng hoÆc trong m«i tr-êng ¨n mßn nªn tÝnh theo s¬ ®å ®µn håi. V× vËy, sµn trong ®å ¸n nµy thiÕt kÕ theo s¬ ®å biÕn d¹ng dÎo. Sè liÖu tÝnh to¸n cña vËt liÖu: - Bª t«ng m¸c 250 cã Rn = 110 kG/cm2, Rk=8.8 kG/cm2 - ThÐp lo¹i AI cã Ra = Ra' = 2100 kG/cm2. A. TÝnh « sµn 1 1. S¬ ®å sµn : S¬ ®å tÝnh to¸n sµn b¶n kª 4 c¹nh liªn tôc 2. KÝch th-íc : NhÞp tÝnh to¸n 1t1= 5600 - 220 = 5380 mm. 1t2= 3520 - 220 = 3300mm
 2. 3. T¶i träng t¸c dông TÜnh t¶i: 400 kG/m2. Ho¹t t¶i : ptt = 1,2 x200 = 240 kG/m. Tæng t¶i träng t¸c dông lªn sµn: Q = g + p = 400 + 240 = 640 kG/m2 4. TÝnh néi lùc S¬ ®å tÝnh néi lùc « sµn 1 Chän ph-¬ng ¸n bè trÝ cèt thÐp ®Òu víi c«ng thøc tÝnh m«men: §Æt   M 2 ; A1  M A1 ; A2  M A2 M M ; B1  B1 ; B2  B 2 M1 M1 M1 M1 M1 Ph-¬ng tr×nh (*) trë thµnh:
 3. q b .12 t1 (31t 2  1t1 )  (2  A1  B1 ) M 1 .1t 2  (2  A2  B2 ) M 1 .1t1 12 q .12 t1 (31t 2  1t1 ) 1 M1  b  12 (2  A1  B1 ).1t 2  (2  A2  B2 ).1t1 1t 2 5380 r   1.63;  0.52; A1  B1  1; A2  B2  0,722 1t1 3300 640  3.3 2  (3  5.38  3,3) M1   270.5kG.m 12  (2  1  1)  5.38  (2  0.522  0.722  0.722)  3,3 M 2   .M 1 0.522  270.5  141.2kG.m; M A1  M B1  1  270.5  270.5 M A2  M B 2  0.722  270.5  195.3kG.m  TÝnh cèt thÐp C¾t b¶n sµn thµnh c¸c d¶i cã bÒ réng 1m ®Ó tÝnh cèt thÐp nh- métdÇm cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt h x b = 10 x 100cm. a) Theo ph-¬ng c¹nh ng¾n Chän kho¶ng c¸ch tõ mÐp tiÕt diÖn ®Õn träng t©m tiÕt diÖn chÞu kÐo a = 1.5cm h0= h - a = 10 - 1.5 = 8.5 cm.  TÝnh víi m« men d-¬ng: M+ = 270.5 kG.m M 270.5  10 2 A   0,034  A  0.3 Rn .b.h0 2 110  100  8.5 2   0,5(1  1  2 A )  0,5  (1  1  2  0,034 )  0,982 DiÖn tÝch cèt thÐp : M 270.5  10 2 Fa    1.54cm 2 Ra . .h0 2100  0,982  8.5 Hµm l-îng cèt thÐp : Fa 1.54  100    0.18%   min  0.1% b.h0 100  8.5 - §Æt cèt thÐp 10 a 150 Fa=5.23cm2
 4.  TÝnh víi m« men ©m: M - = = 270.5 kG.m M 270.5  10 2 A   0,034  A  0,3 Rn .b.h0 2 110  100  8.5 2   0,5(1  1  2 A  0,5  (1  1  2  0,034 )  0,982 DiÖn tÝch cèt thÐp : M 270.5  10 2 Fa    1.54cm 2 Ra . .h0 2100  0,982  8.5 Hµm l-îng cèt thÐp : Fa 1.54  100    0,18%   min  0.1% b.h0 100  8.5 §Æt 8 a150 cã Fa = 3.35cm2 b) Theo ph-¬ng c¹nh dµi Chän kho¶ng c¸ch tõ mÐp tiÕt diÖn ®Õn träng t©m tiÕt diÖn chÞu kÐo a = 3cm  h0=h-a = 10 - 3 = 7 cm.  TÝnh víi m« men d-¬ng: M+ = 141.2 kGm M 141.2  10 2 A   0,026  A0  0.3 Rn .b.h0 2 110  100  7 2   0,5(1  1  2 A  0,5  (1  1  2  0,026 )  0,99 DiÖn tÝch cèt thÐp : M 141.2  10 2 Fa    0.97cm 2 Ra . .h0 2100  0,99  7 Hµm l-îng cèt thÐp : Fa 0.97  100    0.138%   min  0.1% b.h0 100  7 - §Æt cèt thÐp 10 a 200. Fa= 3.92 cm2  TÝnh víi m« men ©m: M- = 195.3 kGm
 5. M 195.3  10 2 A   0,03  A0  0.3 Rn .b.h0 2 130  100  7 2   0,5(1  1  2 A  0,5  (1  1  2  0,03 )  0,984 DiÖn tÝch cèt thÐp : M 195.3  10 2 Fa    1.35cm 2 Ra . .h0 2100  0,984  7 Hµm l-îng cèt thÐp : Fa 1.35  100    0.192%   min  0.1% b.h0 100  7 - §Æt cèt thÐp 8 a 150 Fa=3.35cm2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản