intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
607
lượt xem
218
download

Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu hết các biến áp xung sử dụng lõi feriteFeritẹ là vật liệu gốm sắt từ .Cấu trúc của nó gồm hổn hợp oĩt sắt với Mn, kẽm oịtTỗn hao dòng điện xoáy của nó bỏ qua khi điện trở suất rất caoTộn hao lõi chủ yếu do tổn hao từ trể nhưng cũng khá thấp. -Một số chất liệu được đo đạt sau cho tổn hao lõi là nhỏ ở tần số cao và nhiệt độ cao. -Yếu tố chính ảnh hưởng việc chọn lựa chất liệu là đặc tính tổn hao lõi (thường mWcm3/) đối với tần số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán và thiết kế bộ nguồn ổn áp xung nguồn, chương 7

 1. Chöông VII BIEÁN AÙP XUNG I.TOÅN HAO LOÕI VÔÙI TAÀN SOÁ VAØ MAÄT ÑOÄ TÖØ CAÛM. -Haàu heát caùc bieán aùp xung söû duïng loõi ferrite.Ferrites laø vaät lieäu goám saét töø .Caáu truùc cuûa noù goàm hoån hôïp oxit saét vôùi Mn, keõm oxit.Toån hao doøng ñieän xoaùy cuûa noù boû qua khi ñieän trôû suaát raát cao.Toån hao loõi chuû yeáu do toån hao töø treå nhöng cuõng khaù thaáp. -Moät soá chaát lieäu ñöôïc ño ñaït sau cho toån hao loõi laø nhoû ôû taàn soá cao vaø nhieät ñoä cao. -Yeáu toá chính aûnh höôûng vieäc choïn löïa chaát lieäu laø ñaëc tính toån hao loõi (thöôøng mW/cm3) ñoái vôùi taàn soá vaø maät ñoä töø caûm. a-Ñöôøng ñaëc tính töø treå.
 2. b-Toån hao loõi ñoái vôùi maät ñoä töø caûm. c-Toån hao loõi ñoái vôùi nhieät ñoä
 3. II.HÌNH DAÏNG LOÕI FERRITE -Loõi ferrite ñöôïc saûn suaát vôùi kích côû töông ñoái nhoû. -Hình daïng loõi khaùc nhau nhö: Loiõ hình cheùn, loõi RM, EE, PQ, UU, UI,EI. -Loõi hình cheùn (hình hoäp) ñöôïc söû duïng ôû möùc coâng suaát thaáp hôn 125W -Caùc daïng loõi khaùc nhau cuûa bieán aùp coâng suaát .
 4. Table :Core Losses for Various Core Materials at Various Frequencies and peak Flux Densities at 100oC Fre- Material Core loss , mW/cm3 for various peak Quen flux densities, G cy KHZ 1600 140 1200 1000 800 600 0 20 Ferroxcu 85 60 40 25 15 be 3C8 Ferroxcu 82 25 18 13 10 be 3C85 Ferroxcu 28 20 12 9 5 be 3F3 Magnetic 20 12 7 5 3 s Inc - R
 5. Magnetic 40 18 13 8 5 s Inc - p TDK - 60 40 30 20 10 H7C1 TDK - 45 29 18 10 H7C4 Siemens 50 24 N27 50 Ferroxcu 270 190 130 80 47 22 be 3C8 Ferroxcu 80 65 40 30 18 9 be 3C85 Ferroxcu 70 50 30 22 12 5 be 3F3 Magnetic 75 55 28 20 11 5 s Inc - R Magnetic 147 85 57 40 20 9 s Inc - P TDK - 160 90 60 45 25 20 H7C1 TDK - 100 65 40 28 20 H7C4 Siemens 144 96 N27 100 Ferroxcu 850 600 400 250 140 65 be 3C8 Ferroxcu 260 160 100 80 48 30 be 3C85
 6. Ferroxcu 180 120 70 55 30 14 be 3F3 Magnetic 250 150 85 70 35 16 s Inc - R Magnetic 340 181 136 96 57 23 s Inc - P TDK - 500 300 200 140 75 35 H7C1 TDK - 300 180 100 70 50 H7C4 Siemens 480 200 N27 Siemens 190 N47 200 Ferroxcu 700 400 190 be 3C8 Ferroxcu 700 500 350 300 180 75 be 3C85 Ferroxcu 600 360 250 180 85 40 be 3F3 Magnetic 650 450 280 200 100 45 s Inc - R Magnetic 850 567 340 227 136 68 s Inc - P TDK - 1400 900 500 400 200 100 H7C1 TDK - 800 500 300 200 100 45 H7C4 Siemens 960 480
 7. N27 Siemens 480 N47 500 Ferroxcu 1800 950 500 be 3C85 Ferroxcu 180 1200 900 500 280 be 3F3 0 Magnetic 220 1300 1100 700 400 s Inc - R 0 Magnetic 450 3200 1800 110 570 s Inc - P 0 0 TDK - 100 H7F TDK - 280 1800 1200 980 320 H7C4 0 1000 Ferroxcu 200 be 3C85 Ferroxcu 3500 250 120 be 3F3 0 0 Magnetic 5000 300 150 s Inc - R 0 0 Magnetic 620 s Inc - P 0 Note : data are for bipolar magnetic circuits ( first and third - quadrant operation) . For unipolar ( forward conventer , flyback ), divide by 2 .
 8. Table : Core Type Number for Geometrically interchangeable Cores Ferroxcube-Philips Magnetics TDK EE Cores 814E250 41205 813E187 41808 EE19 812E343 812E272 E375 43515 E21 44317 783E608 EE42/42/15 783E776 E625 44721 E55 EE55/55/21 E75 45724 EC Cores EC35 43517 EC35 EC41 44119 EC41 EC52 45224 EC52 EC70 47035 EC70 ETD Cores ETD29 ETD34 43434 ETD34 ETD39 43939 ETD39 ETD44 44444 ETD44 ETD49 44949 ETD49 Pot Cores 704 40704 P7/4 905 40905 P9/5
 9. 1107 41107 P11/17 1408 41408 P14/8 1811 41811 P14/8 2213 42213 P22/13 2616 42616 P26/16 3019 43019 P30/19 3622 43622 P36/22 4229 44229 P42/29 RM Cores RM4 41110 RM4 RM5 41510 RM5 RM6 41812 RM6 RM7 RM7 RM8 42316 RM8 RM10 42819 RM10 RM12 43723 RM12 RM14 RM14 PQ Cores 42016 PQ20/16 42020 PQ20/20 42626 PQ26/26 42625 PQ26/25 43220 PQ32/20 43230 PQ32/30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản