intTypePromotion=1

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành dân tộc Tày

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
26
lượt xem
0
download

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành dân tộc Tày

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết mô tả thực trạng dinh dưỡng và xác định một số yếu tố liên quan người trưởng thành dân tộc Tày tại hai xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành dân tộc Tày

<br /> <br /> <br /> <br /> mnoopqrstuvwxwyz{<br /> |p}np|so~us<br /> <br /> <br /> €‚ƒ„…„†ƒ„‡ˆ‰Š‹ŒrŽƒ„ƒ‰Š‘’€“ƒ‰Š€‚ƒ„…”ƒ•ƒ–—<br /> €‚ƒ‘€ƒ•€˜Š„™š›„†ƒ„‰Šœƒtƒ„›‡‰Šœž†šŸ„ ƒ„‰<br /> 1EG<br /> HI:J6;?86KLM6@6A¥6M¦:J6MO:J<br /> <br /> §¦6>¨6>K©M6>G?:J6ª8:K6ªH«:J6D6°±6_¥l6>±6²8³:6´lµ:66:JHI86>GH¶:J6>KOM6E?86Kµ86<br /> ¬¸6>KlOM6Kl_9:6FK8³¯6A¹µ56>º:K6El_³:6»lµ:J6:¼¯6ecb½¾6§¦6>¨6M¿>6:Jµ:J56>8¥:6KG³:6Àbf6:JHI86ª·:6>OM6<br /> ElÁ86>Â6bf6 ÃÄ6>lÁ86Mŵ6e6¬¸6>KlOM6Kl_9:6FK8³¯6A¹µ56>º:K6El_³:6»lµ:J56>Â6>K­:J6½6 ÆÇ<br /> 91ÈX<br /> NJHI86>GH¶:J6>KOM6EGl:J6ÊË:K6¶6:µ¯6J8Ì86²Kµ6M·:6ÊØ=6kKË56ÑÄ5ÀÓ6Ê®6ÊØ=6ÊÐ:J¾6F­M6_¥l6>±a6>lÁ856J8Ì856KÙ>6<br /> >Kl±M6²­56>Kl±M6²Ë:K6>G?:J6ÊØ=6ÊÐ:J6²lÁ86ÛÜ6Ý6e5Ñ6Õb5Ñe6 3Þ9È ß<br /> J8Ì86>à:K6ÛÜ6Ý6bc5Äb6ÕÄ5cÀ6 eb5ÒÄ×£6KÙ>6>Kl±M6²­6ÛÜ6Ý6bÃ5bf6ÕÄ5eÄ6 ÑÒ5fÀ×56l±:J6GHil6Ê8µ6ÛÜ6Ý6f5ef6ÕÀ5Ãb6 <br /> bf5Òf×¾6NJHI86>GH¶:J6>KOM6E?86Kµ86¬¸6>KlOM6Kl_9:6FK8³¯6A¹µ56>º:K6El_³:6»lµ:J6M¹6>á6²96>Kµ6<br /> M·:6ÊØ=6kKË6Mµ=¾6F­M6_¥l6>±a6>lÁ856J8Ì856KÙ>6>Kl±M6²­d>Kl±M6²Ë:K6<br /> >G?:J6ÊØ=6ÊÐ:J¾<br /> âㄇ äå惄呙ƒ獃„çè郊ƒèêå‘èëƒ儈ƒ„Šçìƒåí<br /> <br /> ïœðrñœò<br /> <br /> óôõö÷øùúô÷úûôüý÷þÿý÷ó0÷þô1þ÷2÷34÷óô4÷û565÷<br /> 789<br /> ÷ <br /> ÷5úô÷úû÷÷ ÷3÷þú÷úû÷<br /> 3öúû÷þ<br /> úû÷þ÷þô3÷5úô÷úû÷÷úúû÷<br /> úû÷ ö÷65÷úô<br /> ÷þ<br /> ÷þÿý÷þ ÷3ô!÷3"5÷þ#þ÷34÷<br /> ö÷úô÷ø$÷$ö÷ ÷ô#3÷35!ú%÷<br /> ÷3&÷ôö"3÷<br /> '()*+,-,+,./,+)0)*+,.123)+4567+,89+,.:)*+<br /> ;÷?ô÷@÷ <br /> ÷5úô÷úû÷A$÷ý÷Bô5÷3"úû÷<br /> 3ô#5÷þú÷úû÷5úô÷úû÷þÿý÷þ ÷3ô!÷ù÷ô#÷<br /> >÷ó"5÷C5D3÷?ý÷3öúû÷Bô5÷ <br /> ÷5úô÷úû÷<br /> '9)*+'EF,+.G+7.HI+JK)+7.L+7L).+7MG)*+7.N9+,O)+<br /> Pö÷ô&÷þQúû÷þR÷A<br /> ÷ô6úû÷û5ý÷3úû÷úôýúô÷<br /> þôRúû÷S÷úô5T<br /> ÷úôR÷øU5÷3úû÷Bô#þ÷úôý<br /> ÷;VW÷<br /> !"#$%&#'()*#%+,#-./01*#2%!#2%"*%#34"56789:6;?=6<br /> @ABC6D__<br /> óöúû÷ U÷~}÷ú÷3wþ÷C5D3÷?ý÷3ô&÷ú÷3wþ÷<br /> ó÷÷ú÷3wþ÷3ô5!<br /> ÷ U÷þR÷ U÷ú÷ø€úû÷úô3÷<br /> S_C5D3÷?ý>÷?ûY5÷ó÷S÷C5D3÷?ý÷þ÷3x÷3@÷<br /> 3<br /> úû÷3"5÷þ#þ÷3úô÷"úû÷‘ ú%÷ƒýö÷úû%÷ó<br /> …ú÷<br /> ’<br /> ýúû%÷9÷“5ýúû÷;y=>÷óôõö÷ó0úû÷”5T<br /> ÷3ý÷ú÷<br /> 456578119<br /> 1 <br /> 91<br /> <br /> <br /> !"#$"% #&' ())*+,-./012#304#567 ,$‹#5,.#éK.,>L#5íU,h,íî' .#$#$>5ï+<br /> 8$9:#5((+;< ,=#5#5>?./"1,-.@.A,B4' !ð96I,#5êë+8$‹#5,â #501A#,$4' 5.4<br /> .#$#5 CDEFGH67'I,#5$.2#6J0K>L6 #5$.2#6J0F_<br /> ,.M# $"#$ ,-.$01A# N$.2' O9P ,Q#$ /012#<br /> ñåÔòñÔØóÖÑÒØÔÕôÓÝÔB5$.2#6J0'‹,:<br /> 304#5!R,S#$,T-#5U.#$U>V#5%,TWX'+6$Y 6õ,ÐÖÑ<br /> #54#5F_<br /> 1M0Z",TWX' U>[.;,0=.C*\])E^_`ab_cdefcg_<br /> ö÷ø¨žœ™›¥ž¦§¨<br /> 6$>467'I,#5$.2#6J0#"9KR6hiKM#!j#<br /> klmnopqmnrsptmptruomvwrxptmvqypqzmk{|m}o~vm ùNV 'ú0‰K>L6,…#$,$X96‹#5,$J66V<br /> Z" $4.H K>L6,.M# $"#$ #5$.2# 6J0 Z" H 'ú0>[6,…#$'I,,ûZA,T9#5Ž0„#,$à‰_<br /> €0#304#5!"‚.' ƒS#$Z"$4.H67,QZAU#<br /> 6>.#$#5i$„#Z[#Z"#5>?.U#,I6/"1F /T9#5K7‰_<br /> %&_'__%(__<br /> N$…#$!S#$†#5Z‡U9,T2#+#5$.2#6J0K>L6<br /> *<br /> c_)_'__<br /> +*(_&_<br /> ,.M#$"#$![.('ˆ6,.20‰_<br /> *_ _<br /> '<br /> ,<br /> .<br /> %<br /> (<br /> ]FŠ‹,:,S#$,T-#5U.#$U>V#56Y4#5>?.<br /> #‰Z"6V'ú0#5$.2#6J0\ü<br /> ,T>%#5,$"#$U#,I6/"1,-.(H,$0I6$01A#<br /> i‰,ûZA6P6,S#$,T-#5U.#$U>V#5,$©46#<br /> N$.2' O74+,Q#$/012#304#5+#&' ()]ŒF_<br /> Þ<br /> _<br /> í<br /> ý9 i$S!",$.M0#&#5 Z>L#5,T>?#5U.þ#<br /> (F€P6K#$'I,1M0,Z.2#Ž04#![.,S#$<br /> ,T-#5U.#$U>V#56Y4#5>?.,T>%#5,$"#$U# 6Y4#5>?.,T>%#5,$"#$U#,I6,© ]DÞ_ÿ0_<br /> ,I6/"1,-.$4.H,$0I6$01A# N$.2' O74+ ,0=.é>[6,…#$i1)+;ë\_<br /> 23Z"4.,>5#5K.6Y4#5$.2#6J0éZj12<br /> ,Q#$/012#304#5#&' ()]ŒF_<br /> 689<br /> <br /> <br /> ‘’“”•’–—<br /> 3'J6 ‡#5$4 ,$#5 82+Zj1 <br /> <br /> <br /> <br />  /$41!"96‹#5,$J6,…#$K>L6<br /> <br /> 6<br /> 9<br /> ˜™š›œ›žŸ ¡¢¡›£¤žœ™›¥ž¦§¨<br /> 6V 'ú0,.,$.à06Y4#5$.2#6J0Z"#1]ŒF<br /> /$?.5.4##5$.2#6J0‰/© ,$P#5)Œª()]Œ NI#5 ,$2' ])< K.,>L#5íá 60I6Z" D+<br /> k«pmvq¬ptm­®¯°­±²³m´µ¶mko·¸mptqo¹pm|º»¼m°m½¾m Z"' ,T# ,$"#$ ;)F/$â6 ,M 6V 'ú0 6Y4<br /> Z" ‚.' ƒS#$ !" €0# ¿.4#5+$01A# N$.2' #5$.2#6J0Z"]D#5>?.F_<br /> O74+,Q#$/012#304#5F_<br /> ù$>5#5i$Pi6$ #'ú0‰N$ #'ú0,$X9<br /> ÀÁ›ÂÃĞœ<br /> i$>5#5i$Pi#5ú0#$.2#$A,$#5‰_<br /> Å"#5>?.,T>%#5,$"#$#5>?.U#,I6/"1 _ƒ>[6 ]‰Åhi U4#$ P6$ ,j,6: #5>?.<br /> kµpqm|rmvÆom°m½¾mÇymÈo¸mÉÊpqmËymÌ»Ípmλ¶ptzm ,$"#$U#,I6/"1(H+678$9:#5*))#5>?.+<br /> 40K76$.46$96V'ú0,4K>L68$9:#56P6$<br /> $01A#N$.2' O74+,Q#$/012#304#5F_<br /> ÏÐÑÒÓÔÕÖÓ×ØÔÙÚÛÔÕÖÜØÝÔ,©]DÞ_ß;,0=.+67 'ú081F_<br /> _ƒ>[6 (‰N$ # K.,>L#5 #5$.2# 6J0‰<br /> 8$:#&#55.49,.MiKà,T:Z?.i$á#5!j#+,â<br /> N$ ##5ú0#$.2##5>?.K„0,.2#,$X9i$>5#5<br /> #501A#,$4' 5.4#5$.2#6J0F_<br /> i$Pi#5ú0#5$.2#í!#5í:#5#5ú0#$.2#+<br /> ÐÑÒÓÔÕÖÓ×ØÔÙãäÑÔåæçÏ<br /> 40K7#5>?.,.Mi,$X9K>L66$ #í!#56P6$<br /> è ]D ,0=.+8$‹#5 KY 8$: #&#5 5.49 ,.Mi 6I#5,$2' 8$9:#56P6$86$9,[.8$.KY]D<br /> é6'+K.M6êë$9ì68$‹#5,$à,$0,$hiK>L6 k"omvr#ptmptqo¹pm|º»³$<br /> 23435677897<br />   87<br /> 7<br /> _<br /> <br /> <br /> !"#$%&'(&)*+&,+-.&/0+&12&345&67+&8#95,&<br /> 5,3+:5&%;3?/&6@&>+@/&8AB&C;%&>3DE&12&<br /> 833

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản