intTypePromotion=1
ADSENSE

Tình trạng sức khỏe của trẻ em 6- 30 tháng tuổi tại hai huyện miền núi Dakrong và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị năm 2003

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

21
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích là đo lường một số các chỉ số sức khỏe chính của trẻ em 6- 30 tháng tuổi tại hai huyện miền núi Dakrong và Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị. Phương pháp nghiên cứu là điều tra cắt ngang với cỡ mẫu ngẫu nhiên là n= 566 trẻ em trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tình trạng sức khỏe của trẻ em 6- 30 tháng tuổi tại hai huyện miền núi Dakrong và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị năm 2003

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Tình traïng söùc khoeû cuûa treû em 6-30 thaùng<br /> tuoåi taïi hai huyeän mieàn nuùi Dakrong vaø<br /> Höôùng Hoaù, tænh Quaûng Trò naêm 2003<br /> <br /> Văn Thӏ Mai Dung,<br /> Hҧi<br /> Thѫ, Ñaë<br /> NguyӉn<br /> Thӏ<br /> Minh<br /> Hұu và cs<br /> VaêĈһng<br /> n ThòThӏ<br /> Mai<br /> Dung,<br /> ng Thò<br /> Haû<br /> i Thô,<br /> Nguyeãn Thò Minh Haäu vaø cs<br /> <br /> Nghieân cöùu naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích laø ño löôøng moät soá caùc chæ soá söùc khoûe chính cuûa<br /> treû em 6-30 thaùng tuoåi taïi hai huyeän mieàn nuùi Dakrong vaø Höôùng Hoùa cuûa tænh Quaûng Trò. Phöông<br /> phaùp nghieân cöùu laø ñieàu tra caét ngang vôùi côõ maãu ngaãu nhieân laø n=566 treû em trong thôøi gian töø<br /> thaùng 7 ñeán thaùng 11 naêm 2003. Keát quaû cho thaáy moïi chæ soá söùc khoûe cô baûn cuûa treû em 6-30 thaùng<br /> tuoåi ôû hai huyeän noùi treân ñeàu raát thaáp, nhaát laø ôû caùc hoä gia ñình ngheøo. Caùc bieän phaùp caàn tieán<br /> haønh laø giaûm ngheøo, taêng khaåu phaàn aên vaø caûi thieän chaát löôïng böõa aên, taåy giun, caûi thieän ñieàu kieän<br /> veä sinh moâi tröôøng, ñaàu tö naâng cao chaát löôïng caùc chöông trình y teá quoác gia chaêm soùc söùc khoûe<br /> baø meï vaø treû em ôû caùc vuøng noùi treân. Töø khoùa: chæ soá söùc khoûe, suy dinh döôõng, thieáu maùu.<br /> This study aims at measuring some key health indicators of children in the age group of 6-30<br /> months living in two mountainous districts - Dak Rong and Huong Hoa, Quang Tri province. A<br /> cross-sectional survey was conducted between July - November, 2003 with a random sample of 566<br /> children. Results show that all basic health indicators of children between 6-30 months in two study<br /> districts are very poor, particularly children in poor households. Measures to be carried out<br /> include: poverty reduction, improvement of ration and meal quality, deworming, environment<br /> hygiene as well as investment for improving the quality of national health programs for mothers<br /> and children in this area. Key words: health indicator, malnutrition, anaemia.<br /> <br /> 1. Ñaët vaán ñeâ<br /> Vieät Nam vaãn coøn laø moät nöôùc ngheøo vôùi<br /> khoaûng 75% daân soá soáng ôû noâng thoân vaø laøm ngheà<br /> noâng.1 Ngheøo ñoùi ñöôïc xem vöøa laø nguyeân nhaân,<br /> vöøa laø haäu quaû, trong voøng xoaén ngheøo ñoùi vaø beänh<br /> taät ôû treû em vaø phuï nöõ caùc nöôùc ñang phaùt trieån 2,3.<br /> Ñoái vôùi nhöõng nöôùc ngheøo, tình traïng söùc khoeû cuûa<br /> treû em thöôøng ñöôïc phaûn aùnh qua möùc ñoä suy dinh<br /> döôõng, thieáu maùu, nhieãm kyù sinh truøng, maéc nhöõng<br /> beänh nhieãm truøng phoå bieán nhö nhieãm khuaån hoâ<br /> haáp caáp, tieâu chaûy,… Coù raát nhieàu yeáu toá aûnh höôûng<br /> taùc ñoäng qua laïi duy trì tình traïng söùc khoeû keùm ôû<br /> treû em nhöõng nöôùc naøy, töø phía gia ñình, ngöôøi meï,<br /> heä thoáng chaêm soùc söùc khoeû coäng ñoàng, tình traïng<br /> kinh teá cuûa gia ñình noùi rieâng vaø cuûa coäng ñoàng noùi<br /> 10<br /> <br /> Taïp chí Y teá Coâng coäng, 9.2006, Soá 6 (6)<br /> <br /> chung. Söùc khoeû keùm trong nhöõng naêm ñaàu ñaõ ñöôïc<br /> chöùng minh aûnh höôûng xaáu ñeán söï phaùt trieån cuûa treû<br /> khi lôùn leân, caû veà theå chaát vaø tinh thaàn. Ñaûm baûo<br /> cho treû phaùt trieån toát ñoøi hoûi khoâng chæ taäp trung vaøo<br /> caùc yeáu toá gia ñình, maø caàn thieát phaûi coù caùc chöông<br /> trình coäng ñoàng giuùp treû tieáp caän ñöôïc nhöõng dòch<br /> vuï chaêm soùc y teá cô baûn.1<br /> Nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu coâng baèng trong<br /> chaêm soùc söùc khoeû cho treû em Vieät Nam, nhöõng<br /> chöông trình can thieäp söùc khoeû coäng ñoàng caàn taäp<br /> trung vaøo nhoùm treû em soáng ôû nhöõng vuøng mieàn<br /> nuùi vaø vuøng khoù khaên4. Tuy nhieân treân thöïc teá, soá<br /> lieäu khoa hoïc phaûn aùnh thöïc traïng söùc khoeû cuûa treû<br /> em ngheøo taïi caùc nôi naøy coøn raát thieáu ñeå coù theå<br /> laøm cô sôû xaây döïng chieán löôïc can thieäp phuø hôïp.<br /> <br /> | TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> bôûi trung taâm phoøng choáng soát reùt,coân truøng, vaø<br /> kyù sinh truøng tænh Quaûng Trò. Keát quaû ñoïc hai<br /> laàn, bôûi hai caùn boä chuyeân moân rieâng bieät. Vôùi<br /> kyù sinh truøng ñöôøng ruoät, xaùc ñònh qua soi maãu<br /> phaân, thöïc hieän bôûi phoøng xeùt nghieäm cuûa Trung<br /> taâm y teá huyeän, vaø kieåm tra laïi bôûi caùn boä phuï<br /> traùch phoøng xeùt nghieäm kyù sinh truøng cuûa tænh.<br /> Khaùc vôùi dinh döôõng, thieáu maùu, vaø nhieãm kyù<br /> sinh truøng soát reùt ñöôïc laáy treân toaøn boä 566 treû,<br /> maãu phaân chæ ñöôïc laáy treân 135 treû trong toång soá<br /> 566 treû nghieân cöùu. Treû laáy maãu phaân ñöôïc choïn<br /> ra theo tieâu chuaån: taát caû treû thieáu maùu naëng, vaø<br /> 20% soá treû thuoäc caùc nhoùm khoâng thieáu maùu,<br /> thieáu maùu nheï, thieáu maùu vöøa.<br /> <br /> Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích laø ño<br /> löôøng caùc chæ soá söùc khoeû chính cuûa treû em 6 -30<br /> thaùng tuoåi taïi hai huyeän mieàn nuùi Dakrong vaø<br /> Höôùng Hoaù cuûa tænh Quaûng Trò, phuïc vuï chöông<br /> trình can thieäp coäng ñoàng caûi thieän söùc khoeû cho<br /> treû em.<br /> <br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> Ñieàu tra caét ngang tieán haønh töø thaùng 7 ñeán<br /> thaùng 12 naêm 2003 vôùi côõ maãu ngaãu nhieân n=566<br /> treû, chieám 20% toång soá treû 6-30 thaùng tuoåi cuûa hai<br /> huyeän Dakrong vaø Höôùng Hoaù.<br /> Ño löôøng caùc chæ soá söùc khoeû chính<br /> Caùc chæ soá söùc khoeû chính ñöôïc ño löôøng bao goàm:<br /> ● Dinh döôõng: hai chæ soá chieàu cao theo tuoåi, phaûn<br /> aùnh tình traïng suy dinh döôõng maïn tính, vaø caân<br /> naëng theo chieàu cao, ñaùnh giaù suy dinh döôõng<br /> caáp tính<br /> - Chieàu cao cuûa treû ñöôïc ño baèng thöôùc chuyeân<br /> duïng trong chöông trình nghieân cöùu quoác teá<br /> VISION5. Vôùi treû döôùi 24 thaùng ño chieàu cao tö theá<br /> naèm, vaø treû ≥24 thaùng ño chieàu cao tö theá ñöùng. Vôùi<br /> moãi ñoái töôïng, tieán haønh ño 2 laàn cho moãi chæ soá vaø<br /> ghi laïi keát quaû cuûa caû 2 laàn ño treân thöïc ñòa. Khi<br /> phaân tích keát quaû, söû duïng giaù trò trung bình.<br /> <br /> ●<br /> <br /> Ño löôøng yeáu toá nguy cô<br /> ●<br /> <br /> - Caân naëng cuûa treû ño baèng caân ñieän töû chuyeân<br /> duïng cuûa UNICEF duøng pin naêng löôïng maët trôøi,<br /> ñoä sai leäch ± 50 g.<br /> - Tuoåi cuûa treû ñöôïc xaùc ñònh keát hôïp giöõa lôøi keå<br /> ngöôøi meï, giaáy khai sinh, soå tieâm chuûng, xaùc nhaän<br /> cuûa nhaân vieân y teá cô sôû. Trong moät soá truôøng hôïp<br /> khoù, xaùc ñònh qua so saùnh vôùi treû haøng xoùm coù ngaøy<br /> sinh ñaõ bieát chaéc chaén.<br /> - Möùc ñoä suy dinh döôõng ñöôïc xaùc ñònh caên cöù<br /> theo giaù trò cuûa heä soá Z tính cho töøng treû khi so chæ<br /> soá dinh döôõng tính cuï theå cho treû vôùi phaân boá töông<br /> öùng ôû quaàn theå chuaån quy ñònh bôûi toå chöùc Y teá theá<br /> giôùi. Treû bò suy dinh döôõng khi coù chæ soá dinh döôõng<br /> thaáp hôn giaù trò - 2SD töông öùng.<br /> ●<br /> <br /> ●<br /> <br /> Thieáu maùu: söû duïng HemoCue ño noàng ñoä<br /> Hemoglobin qua laáy maùu ñaàu ngoùn tay. Ngöôõng<br /> phaân loaïi thieáu maùu cuûa WHO cho treû em laø<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2