TK KQ TN các lớp bồi dưỡng ngắn hạn_54 TN BDNH-P.ĐT

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:6

0
52
lượt xem
4
download

TK KQ TN các lớp bồi dưỡng ngắn hạn_54 TN BDNH-P.ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk kq tn các lớp bồi dưỡng ngắn hạn_54 tn bdnh-p.đt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TK KQ TN các lớp bồi dưỡng ngắn hạn_54 TN BDNH-P.ĐT

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN, NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NV3 TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TCCN NĂM 200….. Biểu mẫu số: 1-P.ĐT Đơn vị BC: Phòng ĐT Đơn vị nhận BC: Phòng HCTH Tính đến ngày tháng năm 200….. Chênh NV1 NV2 Tổng NV3 Tổng Tổng lệch Chỉ Khối Mã HS số số hồ Ghi TT Ngành N ộp nộp HS tiêu thi Ngành NV1, trúng sơ nộp chú Điểm Trúng Nộp hồ Cần Điểm Trúng hồ sơ Điểm Trúng Đơn tuyển so với NV2 vào chuẩn tuyển sơ vào gọi chuẩn tuyển vào chuẩn tuyển ĐKXT chỉ tiêu I. ĐẠI HỌC II. CAO ĐẲNG * CĐSP * CĐ ngoài Sư phạm
  2. III. TCCN TỔNG CỘNG TCCN 0 TÓM TẮT I Thống kê số liệu chung 1 Tổng số chỉ tiêu được giao: 2 Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 3 Tổng số thí sinh dự thi: Tổng số thí sinh trúng tuyển đã 4 nhập học năm học….. Tổng số thí sinh nữ trúng tuyển 5 đã nhập học: II Phân tích tổng số thí sinh trúng tuyển đã nhập học theo từng đợt Nhập học đợt 1: Nhập học đợt 2: Nhập học đợt 3: Người lập biểu Trưởng Phòng
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc thèng kª tuyÓn míi  Biểu mẫu số: 2­P.ĐT N¨m 200….. §¬n vÞ b¸o c¸o: phòng Đào Tạo   §¬n vÞ nhËn: Phòng HCTH BËc ®µo t¹o: §¹i häc, Cao ®¼ng … Sau ®¹i häc       Tính đến ngày…..tháng…..năm 200… Tæng sè sinh viªn tuyÓn míi chia  ChØ Tæng sè Trong tæng sè theo ®èi t­îng: HS tèt  tiªu sinh viªn Ng­êi B¶n th©n nh hïng Sè SV Con liÖt sÜ, A Häc LLVT, C¸n bé §èi nghiÖp Tr.häc phæ  Ngành tuyÓn ®∙ tuyÓn N÷ d©n téc §¶ngT.binh, gia lµ LLVT, ®­îc sinh th«ng Bé ®éi, c«ng t­îng  míi vµo Tæng sèTrong ®ã viªn®×nh cã c«ng ­¬ngAnh hïng tuyÓn dù bÞN¨m häc th C¸c n¨mC«ng an nh©n kh¸c tr­êng N÷ víi CM binh lao ®éng th¼ng 2007­2008 tr­íccö ®i häcviªn A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I ­ §¹i häc 1. HÖ chÝnh quy  2. Võa lµm võa häc 5. Hoµn chØnh kiÕn thøc  7. Liªn th«ng (tõ C§ lªn §H) II ­ Cao ®¼ng 1. HÖ chÝnh quy  2. Võa lµm võa häc 4. Liªn th«ng (tõ THCN lªn C§) III­Trung häc chuyªn nghiÖp 1. HÖ chÝnh quy  2. Võa lµm võa häc IV­  D¹y nghÒ  Ng¾n h¹n Ng­êi lËp biÓu Trưởng Phòng Định kỳ gởi báo cáo: 3 tháng/lần, gởi vào ngày 25 của tháng cuối quý
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh Phỳc SỐ LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 200… Biểu mẫu số:3a - P.ĐT Đơn vị báo cáo   Đơn vị nhận: Phòng HCTH SV TN trong Số sinh viên tốt nghiệp Số SV năm có việc Số SV có Phân loại tốt nghiệp theo học Số SV làm Bậc đào tạo mặt đầu Tổng Trong đó: Hiệu suất đến cuối dự thi Nữ phù hợp đào tạo khóa số XS G K TBK TB Tổng số khóa với ngành đào tạo ĐH CQ ĐH Liên thông CĐ CQ CĐ liên thông CĐ VL-VH TCCN TỔNG CỘNG
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN PHÂN THEO NGÀNH ĐÀO TẠO Năm 200…… Biểu mẫu số : 54 BDNH -P.ĐT Đơn vị báo cáo: Phòng Đào tạo Đơn vị nhận báo cáo: Phòng HCTH Tính đến ngày……tháng…..năm 20..…. Đầu Tốt nghiệp (TN) TT Khóa đào tạo TG ĐT Thời gian TN vào Loại xuất TS Nữ Loại Giỏi Loại Khá Loại TB sắc Người lập biểu Trưởng đơn vị Định kỳ gửi BC: 3 tháng/ lần, gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản