Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
69
lượt xem
6
download

Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm đảm bảo chức năng như thế, nút giao thông có thể được thiết kế thành các nút giao thông cùng mức hoặc nút giao thông khác mức. Tại các nút giao thông thường hay có biển báo hiệu giao thông, đèn điều khiển giao thông hoặc người điều khiển giao thông để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông đi qua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 10

 1. Kh i lư ng công tác Q ðư ng k ho ch ðư ng th c hi n ... Ngày 1 2 3 4 5 10 Hình 12.2 Hàng ngày, sau khi k t thúc ngày làm vi c, ñ i trư ng c n xác ñ nh kh i lư ng công tác th c hi n ñư c trong ngày và v lên bi u ñ , ta ñư c ñư ng th c hi n. Qua bi u ñ , ta bi t ñư c tình hình th c hi n k ho ch c a t ng ngày vư t, ñ t hay không ñ t ñ k p th i có bi n pháp ñi u ch nh cho ngày ti p theo. Phương pháp bi u ñ nh t ký ñư c mô t trên hình 12.2. Phương pháp này chính xác, k p th i nhưng t n th i gian nên ch áp d ng cho t ñ i chuyên môn ho c nh ng công vi c ñòi h i giám sát ch t ch v ti n ñ . ðây là phương pháp dùng ñ ki m tra k t qu th c hi n hàng ngày c a t ng công vi c. Phương pháp này cũng có th s d ng ñ ki m ta k t qu th c hi n k ho ch theo tu n, kỳ (10 ngày). b. Phương pháp ki m tra ti n ñ th c hi n m t nhóm công vi c Phương pháp ñư ng ph n trăm: ðây là phương pháp áp d ng ñ ki m tra ti n ñ th c hi n nhi u công vi c trong quá trình thi công m t công trình. 222 • TC&ðHSX
 2. Gi s ta có k ho ch ti n ñ thi công m t công trình ñư c th hi n b ng sơ ñ ngang như hình 12.3. Tr c hoành th hi n th t ngày làm vi c, tr c tung th hi n các công vi c: A,B,C,D. M i công vi c ñư c th hi n b ng ñư ng th ng song song v i tr c hoành, ñ dài công vi c th hi n th i gian thi công theo k ho ch c a công vi c ñang xét, ñ ng th i ñ dài này cũng tương ng v i 100% kh i lư ng công vi c ñó. Ä tb Công Ä ta vi c a 60% 100 CV: A % 40% 100 CV: B % 20% 100 CV: C % 100 CV: D % a Th i gian 15 20 25 10 5 Hình 12.3 T i th i ñi m ngày th 10 c n ki m tra, ngư i ta k m t ñư ng th ng ñ ng (ñư ng a–a trên hình 12.3). Trên ti n ñ các công vi c rơi vào m t trong hai trư ng h p sau: • Trư ng h p các công vi c ñã k t thúc ho c chưa b t ñ u thi công s không c t ñư ng ki m tra a–a, ta b qua (trên hình 12.3, công vi c D chưa b t ñ u nên b qua). • Trư ng h p nh ng công vi c ñang thi công s c t ñư ng ki m tra (công vi c A,B,C (trên hình 12.3). C n ph i xác ñ nh kh i lư ng ñã th c hi n c a các công vi c: A, B, C, tính ñ n th i ñi m ki m tra. Kh i lư ng th c hi n t ng công vi c ñư c tính theo t l ph n trăm toàn b kh i lư ng công vi c ñó. S ph n trăm th c hi n c a t ng công vi c ñư c th hi n trên bi u ñ , n i l i v i nhau t o thành ñư ng ph n trăm. ðó là ñư ng th c t th c hi n. Nhìn ñư ng ph n trăm, ngư i ta bi t ñư c tình hình th c hi n ti n ñ các công vi c ñang xét t i th i ñi m ki m tra. N u công vi c nào có ñư ng ph n trăm bên ph i lát c t (ñư ng ki m tra a–a), công vi c ñó th c hi n vư t m c k ho ch, ngư c l i, công vi c nào có ñư ng ph n trăm bên trái lát c t – công vi c th c hi n ch m so v i k ho ch. Nh ng ñi m mà ñư ng ph n trăm trùng v i lát c t – công vi c th c hi n ñúng k ho ch. Ch ng h n, trên hình 12.3 ta có k ho ch thi công công trình g m 4 công vi c: A,B,C,D. TC&ðHSX • 223
 3. • Công vi c A có th i h n thi công theo k ho ch là 12 ngày, tương ng v i 100% kh i lư ng công tác. • Công vi c B có th i h n thi công theo k ho ch là 16 ngày, tương ng v i 100% kh i lư ng công tác. • Công vi c C có th i h n thi công theo k ho ch là 12 ngày, tương ng v i 100% kh i lư ng công tác. • Công vi c D có th i h n thi công theo k ho ch là 13 ngày, tương ng v i 100% kh i lư ng công tác. Th i ñi m ki m tra là ngày th 10 (ñư ng a–a) ta có k t qu th c hi n như sau: – Công vi c D không c t ñư ng ki m tra, b qua. – Công vi c A ñ n th i ñi m ki m tra (ngày th 10) ch ñ t 60% toàn b kh i lư ng công tác. – Công vi c B ñ t 40% toàn b kh i lư ng công tác. – Công vi c C ñ t 20% toàn b kh i lư ng công tác. – Th hi n trên bi u ñ s ph n trăm th c hi n: 60%, 40%, 20% c a t ng công vi c: A,B,C, n i chúng l i v i nhau, ta ñư c ñư ng ph n trăm th c hi n các công vi c t i th i ñi m ki m tra. Trên bi u ñ ki m tra ta nh n th y: Công vi c A th c hi n ch m hơn so v i k ho ch ñ ra là: Äta ngày; công vi c B th c hi n s m hơn so v i k ho ch ñ ra là: Ätb ngày; công vi c C th c hi n ñúng k ho ch ñ ra. Phương pháp này thư ng áp d ng ñ ki m tra ñ t xu t ho c ki m tra ñ nh kỳ vi c th c hi n k ho ch ti n ñ thi công công trình. Trên ñây mô t m t s phương pháp cơ b n ñ ki m tra tình hình th c hi n ti n ñ m t ho c nhi u công vi c. Trong th c ti n, tùy ñi u ki n c th , chúng ta có th s d ng m t trong các phương pháp nêu trên ho c k t h p gi a chúng. Công tác d ñoán trong ñi u ñ s n xu t Trong công tác ñi u ñ s n xu t s d ng ch y u là phương pháp d ñoán ng n h n. Có ba phương pháp thư ng s d ng. D ñoán theo suy di n, d ñoán t tr c quan và kinh nghi m, d ñoán theo tính toán b ng phương pháp toán h c. Trư c khi d ñoán, c n th c hi n các công vi c sau: • Thu th p m t cách ñ y ñ các s li u có liên quan ñ n ñ i tư ng d báo theo m t n i dung nh t ñ nh. • Phân tích nh ng kh năng v xu hư ng phát tri n c a ñ i tư ng d báo trong tương lai. • K t lu n và ñưa ra phương án quy t ñ nh. N i dung công tác công tác d ñoán trong ñi u ñ s n xu t: • D ñoán kh năng th c hi n ti n ñ s n xu t trong th i gian s p t i c a t ng ñơn v , b ph n trong công ty. • D ñoán ñư c kh năng th c hi n nhi m v s n xu t còn l i c a các b ph n trong toàn ñơn v . 224 • TC&ðHSX
 4. • D ñoán v kh năng th c hi n các ñ nh m c tiêu hao v t tư, máy móc thi t b , lao ñ ng nh m v ch ra nh ng khó khăn, thu n l i có th x y ra trong th i gian t i. • D ki n nh ng bi n pháp t ch c k thu t, nh ng phương án t ch c thi công, nh ng quy t ñ nh ph i th c hi n trong th i gian t i, ñ kh c ph c nh ng khó khăn có th x y ra ñ ñ m b o cho vi c th c hi n k ho ch tác nghi p c a ñơn v . T ch c công tác ñi u ñ s n xu t Trong m t ñơn v thi công m t công trình c n ph i thành l p m t b ph n ñi u ñ riêng dư i s ch ñ o tr c ti p c a Giám ñ c công ty và Ch huy trư ng công trình. Nh ng ngư i làm công tác ñi u ñ g m ñ i trư ng và các ñi u ñ viên. T ch c ñi u ñ s n xu t hay còn g i là ñi u khi n s n xu t là hình th c tác ñ ng ñ n ho t ñ ng s n xu t nh m lo i tr nh ng sai l ch xu t hi n trong quá trình th c hi n s n xu t so v i nhi m v k ho ch ñã ñ ra. Nghĩa là nh m ki m tra k t qu s n xu t so v i ti n ñ ñã ñ ra. Khi c n thi t ph i ñi u ti t ti n trình th c hi n, x lý nh ng hi n tư ng bi n ñ ng trong quá trình th c hi n, gi i quy t nh ng tr ng i n y sinh và nh ng tình hu ng m i xu t hi n mà khi v ch k ho ch th c hi n chưa lư ng h t ñư c. Tác ñ ng ñi u ñ di n ra dư i hình th c m nh l nh s n xu t. L nh s n xu t là yêu c u c a ngư i lãnh ñ o ñ i v i nh ng ngư i dư i quy n, ñòi h i h ph i th c hi n m t nhi m v nh t ñ nh trong th i h n nh t ñ nh v i nh ng ñi u ki n th c hi n nh t ñ nh. ð ng th i có ch rõ nh ng ñ c ñi m khi th c hi n và nh ng ñi u ki n h n ch nh t ñ nh. L nh s n xu t ñư c truy n ñi b ng văn b n ho c b ng l i t i ngư i th a hành. Ch nh ng cán b ch huy trong h th ng tr c tuy n m i có th ñư c ban hành m nh l nh. Phương pháp ñi u khi n ti n ñ thi công Như chúng ta ñã bi t, th c ch t l p k ho ch ti n ñ là vi c tính toán, s p x p trư c t o nên s ph i h p gi a các con ngư i, các b ph n, các y u t tham gia vào quá trình thi công h p lý nh t theo không gian và th i gian ñ ñ t ñư c m c ñích ñ ra v i hi u qu cao nh t t c là chi phí ít nh t. Như v y vi c l p k ho ch ch là vi c tính toán trư c, d ki n trư c s tác ñ ng và s ph i h p c a các y u t , các b ph n nên dù sao k ho ch ch mang tính d ki n mà thôi. Trong th c t không ph i lúc nào ti n trình th c hi n c a các ho t ñ ng cũng hoàn thành như k ho ch ñã l p ra. Mà trong quá trình tri n khai có nh ng y u t ch quan ho c khách quan tác ñ ng làm phá v k ho ch ti n ñ ñã l p ra. S phá v này do hai nguyên nhân: – Kh năng vư t m c so v i k ho ch d ki n do tăng năng su t lao ñ ng lên cao. – Kh năng không hoàn thành k ho ch ñ ra do nguyên nhân ch quan ho c nguyên nhân khách quan. C hai kh năng này ñ u d n ñ n s xáo tr n và làm m t ñi s ph i h p h p lý ban ñ u. Vì v y, trong quá trình tri n khai k ho ch ti n ñ c n thư ng xuyên ki m tra, ñánh giá tình hình th c hi n ñ có bi n pháp ñi u khi n k p th i nh m ñ m b o cho vi c tri n khai th c hi n theo ñúng k ho ch ti n ñ ñ t ra. TC&ðHSX • 225
 5. Trong quá trình ki m tra, ngư i ta có th dùng h s căng th ng (k) ñ ñánh giá m c ñ hoàn thành k ho ch hay còn g i là h s căng th ng c a công vi c. H s căng th ng ñư c xác ñ nh theo công th c: t cltt k= (12.1) t clkh + t dtkt Trong ñó: tcltt: Th i gian còn l i th c t c a công vi c tính theo kh i lư ng công tác còn l i. Th i gian còn l i th c t c a công vi c ñư c xác ñ nh d a trên k t qu c a công tác ki m tra theo m t trong các phương pháp ñã nêu trên. tclkh: Th i gian còn l i theo k ho ch c a công vi c ñó. tdtkt : Th i gian d tr k t thúc mu n. Công vi c nào có h s căng th ng l n s ñư c ưu tiên ñ ñi u ch nh trư c. N u: K = 1: Th c hi n theo ñúng k ho ch, không ph i ñi u ch nh. K < 1: Th c hi n nhanh hơn so v i k ho ch. K > 1: Th c hi n ch m hơn so v i k ho ch; C n ph i ñi u ch nh. Chúng ta có th bi u di n ti n ñ th c hi n các công vi c trên sơ ñ , ñ có th bi t ñư c m c ñ hoàn thành các công vi c m i th i ñi m. Thí d : Có k ho ch ti n ñ thi công công trình ñư c th hi n trên sơ ñ ngang như hình 12.4. bao g m b n công vi c: A,B,C,D. ðư ng nét li n là th i gian thi công c a công vi c theo k ho ch, ñư ng nét ñ t th hi n th i gian d tr theo k ho ch. S ghi trên công vi c th hi n: S trên g ch chéo là th i gian thi công theo k ho ch c a công vi c, s ghi dư i g ch chéo là nhu c u m t lo i ngu n l c nào ñó cho thi công (nhu c u nhân l c ho c lo i tài nguyên nào ñó). Gi s chúng ta ti n hành ki m tra tình hình th c hi n ti n ñ rhi công công trình th i ñi m ngày th 30 (ñư ng th ng (a– b) trên hình 12.4) có k t qu sau: Trên công trư ng vào th i ñi m ngày th 30 công vi c A ñã hoàn thành, ch có hai ñơn v th c hi n hai công vi c B và công vi c C. Qua ki m tra k t qu th c hi n c a hai công vi c này ñ n ngày th 30 ta th y: Công vi c B theo k ho ch ph i hoàn thành vào ngày 40, nhưng ch có th hoàn thành vào ngày 50, ch m 10 ngày so v i k ho ch d ki n. Theo gi thi t trên, tính h s căng th ng c a công vi c B ta có: – Th i gian còn l i theo k ho ch: 10 ngày. – Th i gian d tr theo k ho ch là: 10 ngày. – Th i gian th c t còn l i c a công vi c này là 20 ngày. Tính h s căng th ng c a công vi c B theo công th c 12.1 ta có: KB = 20: (10 + 10) = 1. Không ph i ñi u ch nh. 226 • TC&ðHSX
 6. Công vi c C c n hoàn thành vào ngày 50 nhưng ch có th hoàn thành vào ngày 60, ch m so v i k ho ch 10 ngày. Ta có: – Th i gian còn l i th c t : 30 ngày. – Th i gian còn l i theo k ho ch: 20 ngày. – Th i gian d tr theo k ho ch: 0 ngày. Ta có: Kc = 30: (20 + 0) = 30: 20 = 1,5 > 1,1. C n ph i ñi u ch nh. Công vi c a 20/20 A 30/15 B 30/20 C 20/10 D Th i gian 5 7 2 6 3 4 1 b Nhu c u ngu n 35 20 20 Th i gian 10 Hình 12.4 Phương pháp ñi u ch nh Trư c khi ti n hành ñi u ch nh c n lưu ý nh ng v n ñ sau: – N u h s căng th ng c a công vi c ñang xét không l n quá 10% (t c là 0 1) thì ưu tiên ñi u ch nh công vi c nào có h s căng th ng l n nh t. Sau khi xác ñ nh ñư c m c ñ căng th ng c a các công vi c, ta ti n hành ñi u ch nh theo m t trong các phương pháp sau: a. T ch c l i l c lư ng s n xu t ñ th c hi n công vi c TC&ðHSX • 227
 7. Bi n pháp này ñư c th c hi n b ng cách s p x p và ñi u ch nh l i v trí làm vi c c a các máy móc và nhân công vào nh ng công vi c có h s căng th ng K>1 (Công vi c găng) nh m h p lý hóa ho t ñ ng ñ có th làm tăng năng su t c a nó và làm cho ti n trình ñư c th c hi n theo ñúng k ho ch. N u th c hi n ñư c bi n pháp này thì có th không ph i tăng thêm l c lư ng và chi phí. b. ði u ñ ng ngu n l c t bên trong ði u ñ ng ngu n l c t nh ng công vi c có kh năng hoàn thành s m so v i k ho ch ñ n tăng cư ng cho ho t ñ ng không có kh năng hoàn thành k ho ch. Bi n pháp này thư ng ñư c s d ng vì nó d dàng th c hi n và ít tăng chi phí. c. B sung l c lư ng và ngu n l c t bên ngoài B ng cách ñi u ñ ng thêm t nơi khác t p trung vào công vi c găng ñ có th ñ y nhanh ti n trình th c hi n cho phù h p v i k ho ch ti n ñ . Bi n pháp này s làm tăng thêm chi phí th c hi n. d. ð y nhanh ti n trình th c hi n các công vi c T c là tri n khai th c hi n nh ng công vi c có th i gian d tr b t ñ u s m hơn so v i d ki n ban ñ u ñ có th hoàn thành ñúng k ho ch. Ch ng h n, theo ví d trên, n u theo k ho ch ban ñ u thì công vi c D s ti n hành sau khi công vi c C k t thúc. T c là do công vi c C k t thúc mu n 10 ngày nên công vi c D s b t ñ u mu n 10 ngày so v i d ki n (ngày th 60), vì th i gian th c hi n d ki n công vi c D là 20 ngày nên s k t thúc vào ngày 80, ch m 10 ngày so v i k ho ch ban ñ u. Nhưng n u s d ng th i gian d tr b t ñ u s m c a công vi c D thì công vi c D có th b t ñ u trư c khi công vi c C k t thúc 10 ngày (vào ngày th 50) và s k t thúc vào ngày 70, ñúng như d ki n. Như v y chúng ta ch c n ñi u ch nh s b t ñ u c a công vi c D mà không c n ph i tăng l c lư ng thi công mà v n có kh năng hoàn thành k ho ch ti n ñ thi công theo d ki n ban ñ u. e. ði u ch nh l i k ho ch ti n ñ T c là ph i tính toán và thi t k l i k ho ch ti n ñ thi công ñ th c hi n thi công các công vi c còn l i trong ñi u ki n không còn bi n pháp h u hi u và ph i kéo dài th i h n thi công công trình. Bi n pháp này ít ñư c s d ng vì kéo dài ti n ñ th c hi n ñ ng nghĩa v i vi c gi m hi u qu c a s n xu t. Bi n pháp này ch s d ng khi th t c n thi t ho c không còn gi i pháp nào t t hơn. Câu h i chương 12 1. Khái ni m k ho ch tác nghi p? Ý nghĩa, nhi m v c a k ho ch tác nghi p? 2. N i dung k ho ch tác nghi p? 3. Trình t l p k ho ch tác nghi p trong doanh nghi p xây d ng? 228 • TC&ðHSX
 8. 4. Nhi m v công tác ñi u ñ . Các phương pháp ñi u ñ s n xu t? TC&ðHSX • 229
 9. * CÂU H I ÔN T P Câu h i chương 1 1. Khái ni m v s n xu t, t ch c s n xu t và t ch c s n xu t trong xây d ng? 2. Nh ng ñ c ñi m kinh t k thu t c a s n xu t xây d ng và s n xu t xây d ng giao thông? 3. Khái ni m v t ch c s n xu t và t ch c s n xu t trong xây d ng? 4. Khái ni m v t ch c thi công xây d ng công trình? 5. Nh ng nguyên t c v t ch c s n xu t trong xây d ng? 6. Các công tác ch y u trong xây d ng và xây d ng các công trình giao thông? 7. N i dung công tác t ch c s n xu t trong xây d ng và trong xây d ng các công trình giao thông? 8. H th ng các phương pháp t ch c s n xu t trong xây d ng và trong xây d ng các công trình giao thông? Câu h i chương 2. 1. Các giai ño n thi t k t ch c thi công xây d ng công trình? 2. Thi t k t ch c xây d ng? Căn c l p thi t k t ch c xây d ng (TKTCXD) 3. N i dung c a thi t k t ch c xây d ng? Th m duy t thi t k t ch c xây d ng? 4. Thi t k t ch c thi công chi ti t? Căn c l p thi t k t ch c thi công chi ti t? 5. N i d ng l p thi t k t ch c thi công chi ti t? 6. Th m duy t thi t k t ch c thi công chi ti t? 7. Các nguyên t c l p thi t k t ch c thi công chi ti t? 8. Trình t lâp thi t k t ch c thi công chi ti t? 9. Phân bi t s gi ng và khác nhau gi a TKTCXD và thi t k t ch c thi công chi ti t (M c ñích, cơ quan l p, căn c l p, tài li u s d ng, n i dung l p …?) 10. N i dung bư c thi t l p bi n pháp công ngh thi công ñ th c hi n t ng công vi c trong xây d ng m t công trình xây d ng? 1
 10. 11. N i dung bư c l a ch n biên pháp công ngh thi công và xác ñ nh th i gian thi công, l c lư ng tham gia thi công cho t ng công vi c? 12. N i dung bư c xây d ng phương án t ch c thi công và l p k ho ch ti n ñ thi công toàn b công trình xây d ng? 13. N i dung bư c ñánh giá, l a ch n phương án thi t k t ch c thi công? Câu h i chương 3. 1. Khái ni m dây chuy n? Phân lo i dây chuy n? 2. Các tham s c a dây chuy n? Các hình th c th hi n dây chuy n t ng h p trên bi u ñ ti n ñ thi công? 3. Trình t tính toán thi t k dây chuy n b ph n? 4. Trình t tính toán, thi t k dây chuy n t ng h p? 5. Trình t thi t k t ch c thi công và l p k ho ch ti n ñ thi công theo phương pháp dây chuy n? 6. ðánh giá ch t lư ng k ho ch ti n ñ thi công theo phương pháp dây chuy n? 7. Phương pháp rút ng n th i gian thi công công trình khi t ch c thi công theo phương pháp dây chuy n? Câu h i chương 4. 1. Khái ni m ti n ñ s n xu t? 2. N i dung l p k ho ch ti n ñ thi công xây d ng công trình? 3. Trình t l p k ho ch ti n ñ theo sơ ñ ngang (Phương pháp GANTT)? 4. Th i ñi m c a m t công vi c? 5. Th i gian d tr c a m t công vi c? 6. Trình t l p k ho ch ti n ñ theo phương pháp sơ ñ GANTT 7. Khái ni m v sơ ñ m ng, Phân lo i sơ ñ m ng? 8. Các ph n t sơ ñ m ng CPM? Nguyên t c l p sơ ñ m ng CPM? 9. Trình t l p k ho ch ti n ñ thi công theo phương phap sơ ñ m ng PERT? 10. Phương pháp t i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu ñi u hòa nhu c u ngu n l c trong quá trình thi công? 2
 11. 11. Phương pháp t i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu th i gian và chi phí? Câu h i chương 5 1. M c ñích, ý nghĩa so sánh và ñánh giá phương án thi t k t ch c thi công (TKTCTC)? 2. Nguyên t c so sánh l a ch n và ñánh giá phương án TKTCTC? 3. Phương pháp so sánh và các ch tiêu ñánh giá phương án TKTCTC? 4. So sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t t ng h p khi th i h n thi công gi ng nhau? 5. Phương pháp so sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t t ng h p khi th i h n thi công khác nhau? 6. Các ch tiêu ph dùng ñ ñánh giá phương án thi t k t ch c thi công? Câu h i chương 6 1. Ý nghĩa và n i dung công tác chu n b trong xây d ng? 2. N i dung công tác chu n b nhà t m ph c v thi công xây d ng? 3. N i dung công tác t ch c xây d ng c u t m, ñư ng t m ph c v thi công? 4. N i dung công tác t ch c cung c p năng lư ng ph c v thi công? 5. N i dung công tác t ch c cung c p nư c cho thi công? 6. N i dung công tác t ch c thông tin liên l c ph c v thi công? 7. N i dung công tác t ch c cơ s s n xu t ph tr và s n xu t ph trên công trư ng? 8. N i dung công tác t ch c chu n b m t b ng công trư ng? Câu h i chương 7 1. Khái ni m v t tư k thu t? yêu c u, nhi m v công tác cung ng v t tư k thu t? 2. Các lo i nhu c u v t tư cho xây d ng công trình? 3. Phương pháp xác ñ nh nhu c u s d ng v t tư cho s n xu t xây d ng? 4. Phương pháp xác ñ nh nhu c u cung c p v t tư cho thi công? 3
 12. 5. N i dung công tác t ch c cung c p v t tư ph c v cho thi công? 6. N i dung công tác t ch c kho bãi d tr và b o qu n v t tư? Câu h i chương 8 1. Các hình th c t ch c qu n lý xe máy thi công trong xây d ng giao thông? 2. N i dung t ch c qu n lý và khai thác xe máy thi công trong doanh nghi p xây d ng giao thông? 3. T ch c ñ i máy thi công trong doanh nghi p xây d ng? 4. M t s ch tiêu ñánh giá và phương hư ng nâng cao hi u qu s d ng xe máy thi công? Câu h i chương 9 1. Các hình th c t ch c t ñ i lao ñ ng trong xây d ng? 2. N i dung công tác t ch c thành l p t , ñ i s n xu t trong xây d ng giao thông? 3. N i dung công tác t ch c an toàn lao ñ ng và b o h lao ñ ng trong doanh nghi p xây d ng? 4. N i dung công tác ñào t o và nâng cao tay ngh trong doanh nghi p xây d ng? Câu h i chương 10 1. Khái ni m, ý nghĩa công tác v n chuy n trong xây d ng? 2. Phân lo i công tác v n chuy n trong xây d ng? 3. Phương pháp xác ñ nh kh i lư ng và t ch c v n chuy n cho xây d ng? 4. T ch c v n chuy n b ng ôtô khi thi công b ng phơng pháp dây chuy n? Câu h i chương 11 1. S c n thi t ph i qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình? 2. N i dung qu n lý ch t lư ng s n ph m xây d ng? 3. Các nguyên t c qu n lý ch t lư ng s n ph m xây d ng? 4. N i dung qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng công trình? 4
 13. 5. N i dung công tác t ch c giám sát và ki m tra ch t lư ng thi công công trình xây d ng? 6. T ch c nghi m thu công trình xây d ng? 7. B n v hoàn công? Ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng? 8. Nh ng quy ñ nh c a pháp lu t v b o hành công trình xây d ng? 9. Trách nhi m c a các bên v b o hành công trình xây d ng? Câu h i chương 12 1. Khái ni m k ho ch tác nghi p? Ý nghĩa, nhi m v c a k ho ch tác nghi p? 2. N i dung k ho ch tác nghi p? 3. Trình t l p k ho ch tác nghi p trong doanh nghi p xây d ng? 4. Nhi m v công tác ñi u ñ . Các phương pháp ñi u ñ s n xu t? * THÔNG TIN TÁC GI : (CH BIÊN) H và tên : Ph m Văn V ng Ngày tháng năm sinh: 04/03/1948 Quê quán: Xã : ð c Th ng, Huy n: Tiên L , T nh: Hưng yên. Năm t t nghi p Nghiên c u sinh: 1984 t i Công hòa Liên Bang Nga (Liên xô cũ). Năm ñư c công nh n h c hàm Phó Giáo sư: 2004; Nơi công tác hi n nay: Cán b gi ng d y t i: B môn Kinh t xây d ng, Khoa: V n t i kinh t , Trư ng: ð i h c giao thông v n t i - Hà n i. PH M VI VÀ ð I TƯ NG S D NG GIÁO TRÌNH + Giáo trình có th dùng làm tài li u tham kh o cho k sư thu c ngành: công trình và k sư kinh t xây d ng. + Giáo trình ñư c biên so n dùng ñào t o cho các trư ng: Cao ñ ng, ñ i h c thu c ngành ñào t o k sư xây d ng công trình dân d ng, xây d ng giao thông và k sư ngành kinh t xây d ng. * CÁC T KHÓA: 5
 14. TCVN Tiêu chu n Vi t nam TKTC Thi t k thi công TKTCXD Thi t k t ch c xây d ng TKTCTC Thi t k t ch c thi công 209/ Nð-CP Nghi ñ nh s 209 cu Chính ph CðT Ch ñ u tư SðM PERT Sơ ñ m ng PERT SðM CPM Sơ ñ m ng CPM Phương pháp Phương pháp sơ ñ ngang (GANTT) GANTT XDGT Xây d ng giao thông Công trư ng XD Công trư ng xây d ng ð i lý VLXD ð i lý bán v t li u xây d ng ð i SX ð i s n xu t T SX T s n xu t * YÊU C U KI N TH C TRƯ C KHI H C MÔN NÀY: Trư c khi h c môn này, ngư i h c c n có ki n th c cơ b n v 1. Thi t k công trình xây d ng, ñ có th ñ c ñư c b n v thi t k , xác ñ nh ñư c kh i lư ng công tác xây d ng. 2. Có ki n th c cơ b n v bi n pháp công ngh thi công công trình. 3. Bi t phương pháp xác ñ nh: ñ nh m c và ñơn giá xây d ng cơ b n. * GIÁO TRÌNH NÀY ðà ðƯ C: Nhà xu t B n giao thông v n t i, năm xu t b n năm 2008. 6
 15. TÀI LI U THAM KH O [1] Quy trình l p thi t k t ch c xây d ng và thi t k thi công – quy ph m thi công và nghi m thu; TCVN 4252:1998; TCVN:4055;1985. NxbXD – Hà N i 2002. [2] NGUY N THANH LIÊM, NGUY N H U HI N Qu n tr s n xu t và tác nghi p – Nxb Giáo d c, Hà N i 1999. [3] NGUY N QUANG CHIÊU, ð NG NGHIÊM CHÍNH, DƯƠNG NG C H I T ch c và k ho ch hóa thi công ñư ng ôtô. Nxb ðH&THCN - Hà N i - 1980. [4] NGUY N VĂN CH N, NGUY N HUY THANH, TR N ð C D C, BÙI VĂN YÊM T ch c s n xu t trong xây d ng, Nxb XD; Hà N i -1988. [5] VŨ CÔNG TU N Qu n tr d án ñ u tư; Nxb Tp H Chí Minh, 1999. [6] VŨ CÔNG TU N Qu n tr th i gian th c hi n d án và sơ ñ PERT. T p chí:"Phát tri n kinh t "Trư ng ñ i h c Kinh t Tp. H Chí Minh, s : 46 - 1994. [7] NGUY N ðÌNH THÁM, NGUY N NG C THANH T ch c xây d ng 1 Nxb KHKT, Hà N i 2002. [8] PH M VĂN V NG D án ñ u tư và qu n tr d án ñ u tư trong GTVT Nxb GTVT, Hà N i 2004. [9] PH M VĂN V NG Qu n tr kinh doanh Trư ng ð i h c GTVT, 1998. [10] Các giáo trình thi công ñư ng ôtô Trư ng ð i h c GTVT, Hà N i. [11] PH M VĂN V NG và các tác gi T ch c và ñi u hành s n xu t xây d ng giao thông. Trư ng ð i h c GTVT Hà N i, 1998. [12] GERARD CHEVALIER - Nguy n văn Nghi n Qu n lý s n xu t và tác nghi p Nxb Th ng kê, Hà N i 1998. [13] GDINKIN G. N. ORGANHIDACIA, PLANNHIROVANHIE UPRAVLENHIE TRANSPORTA - MOSCOVA - 1980. TC&ðHSX • 227
 16. . M CL C Trang 228 • TC&§HSX
 17. NH NG V N ð CHUNG V T CH C S N XU T CChương 1. VÀ T CH C S N XU T TRONG XDGT 1.1. Nh ng khái ni m v s n xu t và t ch c s n xu t 5 1.1.1. Khái ni m v s n xu t - 1.1.2. Các hình th c s n xu t 6 1.1.3. Khái ni m v t ch c s n xu t 7 1.2. T ch c s n xu t trong xây d ng giao thông 9 1.2.1. T ch c s n xu t trong xây d ng - 1.2.2. T ch c thi công xây d ng công trình 10 1.2.3. Ý nghĩa v t ch c s n xu t trong xây d ng giao thông - 1.3. Nh ng ñ c ñi m kinh t k thu t c a s n xu t xây d ng giao thông 11 1.4. Nh ng nguyên t c v t ch c s n xu t trong xây d ng giao thông 13 1.5. Các công tác ch y u trong xây d ng công trình giao thông 17 1.5.1. Theo giai ño n c a quá trình xây d ng - 1.5.2. Theo tính ch t và kh i lư ng công tác c a ñơn v nh n th u xây lp 18 1.6. N i dung công tác t ch c s n xu t trong xây d ng giao thông 19 1.7. H th ng các phương pháp t ch c s n xu t trong xây d ng giao thông 20 1.7.1. Phương pháp tu n t - 1.7.2. Phương pháp song song 22 1.7.3. Phương pháp dây chuy n 23 1.7.4. Phương pháp h n h p 24 Chương 2. THI T K T CH C XÂY D NG 26 2.1. Các giai ño n thi t k t ch c thi công xây d ng - 2.2. Thi t k t ch c xây d ng 27 2.2.1. Căn c ñ l p thi t k t ch c xây d ng (TKTCXD) 28 2.2.2. N i dung c a thi t k t ch c xây d ng (TKTCXD) 29 2.2.3. Th m duy t TKTCXD 31 2.3. Thi t k t ch c thi công chi ti t 31 2.3.1. Căn c l p thi t k t ch c thi công chi ti t 32 TC&ðHSX • 229
 18. 2.3.2. N i dung thi t k t ch c thi công chi ti t - 2.3.3. Th m duy t thi t k thi công chi ti t 35 2.4. Các nguyên t c l p thi t k t ch c thi công - 2.5. Trình t l p thi t k t ch c thi công chi ti t - 2.5.1. Công tác chu n b TKTCTC 36 2.5.2. Xác ñ nh công vi c và thi t l p bi n pháp công ngh thi công ñ th c hi n công vi c 38 2.5.3. L a ch n bi n pháp công ngh thi và xác ñ nh th i gian thi công, l c lư ng thi công cho t ng công vi c 40 2.5.4. Xây d ng phương án t ch c thi công và l p k ho ch ti n ñ thi công toàn b công trình 53 2.5.5. ðánh giá l a ch n phương án t ch c thi công - 2.5.6. Xác ñ nh các bi n pháp t ch c th c hi n - Chương 3. T CH C THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUY N 54 3.1. Quá trình thi công xây d ng và t ch c thi công xây d ng theo phương pháp dây chuy n - 3.1.1. Quá trình thi công xây d ng - 3.1.2. T ch c thi công xây d ng theo phương pháp dây chuy n 55 3.2. Phân lo i dây chuy n 56 3.2.1. Dây chuy n bư c công vi c - 3.2.2. Dây chuy n thi công gi n ñơn - 3.2.3. Dây chuy n thi công t ng h p - 3.3. Các tham s c a dây chuy n 57 3.3.1. Các tham s v không gian - 3.3.2. Các tham s th i gian 58 3.4. Các hình th c th hi n dây chuy n t ng h p trên bi u ñ ti n ñ thi công 61 3.5. Tính toán thi t k dây chuy n t ng h p trên bi u ñ ti n ñ thi công d ng sơ ñ xiên 64 3.5.1. Các nguyên t c thi t k dây chuy n trên bi u ñ ti n ñ - 3.5.2. Tính toán thi t k dây chuy n b ph n 65 3.5.3. Thi t k dây chuy n t ng h p 67 230 • TC&§HSX
 19. 3.5.4. Trình t thi t k t ch c thi công theo phương pháp dây chuy n 79 3.6. ðánh giá ch t lư ng k ho ch ti n ñ thi công theo phương pháp dây chuy n 81 3.7. Bi n pháp rút ng n th i h n thi công khi t ch c thi công theo phương pháp dây chuy n - Chương 4. L P TI N ð S N XU T TRONG XÂYD NG 85 4.1. Khái ni m ti n ñ s n xu t - 4.2. N i dung l p k ho ch ti n ñ trong xây d ng - 4.3. L p k ho ch ti n ñ theo sơ ñô ngang (Phương pháp GANTT) 86 4.3.1. Th i ñi m c a m t công vi c 87 4.3.2. Th i gian d tr c a m t công vi c 88 4.3.3. L p k ho ch ti n ñ theo phương pháp sơ ñ Gantt - 4.4. Phương pháp sơ ñ m ng PERT 92 4.4.1. Khái ni m v sơ ñ m ng - 4.4.2. Phân lo i sơ ñ m ng 96 4.4.3. Các ph n t sơ ñ m ng cpm - 4.4.4. Nguyên t c l p sơ ñ m ng cpm 97 4.4.5. Các lo i th i gian trong sơ ñ m ng PERT 99 4.4.6. ðư ng và ñư ng găng trong sơ ñ m ng PERT 103 4.4.7. L p k ho ch ti n ñ thi công theo phương phap sơ ñ m ng PERT 107 4.4.8. T i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu ñi u hòa nhu c u ngu n l c trong quá trình thi công 109 4.4.9. T i ưu hóa k ho ch ti n ñ thi công theo ch tiêu th i gian và chi phí 114 Chương 5. PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀ ðÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN THI T K T CH C THI CÔNG XÂY D NG 122 5.1. M c ñích, ý nghĩa so sánh và ñánh giá phương án thi t k t ch c thi công (tktctc) - 5.2. Nguyên t c so sánh l a ch n và ñánh giá phương án tktctc 123 5.3. Phương pháp so sánh và các ch tiêu ñánh giá phương án tktctc - 5.3.1. Ch tiêu kinh t t ng h p 124 5.3.2. So sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t t ng h p khi th i h n thi công gi ng nhau 125 TC&ðHSX • 231
 20. 5.3.3. So sánh l a ch n phương án thi công theo ch tiêu kinh t t ng h p khi th i h n thi công khác nhau 126 5.3.4. Các ch tiêu ph dùng ñ ñánh giá phương án thi t k t ch c thi công 127 Chương 6. T CH C CÔNG TÁC CHU N B CHO XÂY D NG 132 6.1. Ý nghĩa và n i dung công tác chu n b - 6.2. Công tác chu n b nhà t m 133 6.2.1. Yêu c u nhà t m - 6.2.2. Các lo i nhà t m - 6.2.3. Xác ñ nh nhu c u nhà t m - 6.2.4. Các phương án xây d ng nhà t m 135 6.3. T chưc xây d ng c u t m, ñư ng t m - 6.3.1. Ý nghĩa c u t m, ñư ng t m và yêu c u ñư ng t m - 6.3.2. Phân lo i ñư ng t m 136 6.3.3. Các phương án ñư ng t m - 6.4. T ch c cung c p năng lư ng ph c v thi công 137 6.4.1. T ch c cung c p ñi n cho thi công - 6.4.2. T ch c cung c p hơi nư c cho thi công 139 6.4.3. T ch c cung c p khí nén 140 6.5. T ch c cung c p nư c cho thi công - 6.5.1. Yêu c u cung c p nư c: 141 6.5.2. Xác ñ nh nhu c u cung c p nư c - 6.5.3. T ch c cung c p nư c 143 6.5.4. Bi n pháp tích tr nư c trên công trư ng ph c v thi công 144 6.5.5. Ch n máy bơm nư c 145 6.6. T ch c thông tin liên l c ph c v thi công 146 6.7. T ch c cơ s s n xu t ph tr và s n xu t ph trên công trư ng - 6.7.1. T ch c s n xu t ph tr và s n xu t ph - 6.7.2. T ch c khai thác v t li u xây d ng 148 6.8. T ch c chu n b m t b ng công trư ng - Chương 7. T CH C CUNG NG V T TƯ K THU T TRONG 150 XD 232 • TC&§HSX

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản